Dokumenty wymagane w rekrutacji na studia magisterskie – kandydaci bez polskiego obywatelstwa

Po zakwalifikowaniu na studia, zostaniesz zaproszony do złożenia kompletu dokumentów. Powinieneś to zrobić osobiście. Dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem. Wymagane dokumenty to:

1. Formularz rekrutacyjny, który generujesz samodzielnie w systemie ISR, podając wszystkie niezbędne informacje. Wydrukowany formularz możesz podpisać odręcznie i dostarczyć razem z innymi dokumentami, albo pobrać plik w formacie pdf i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym (podpis z wykorzystaniem e-dowodu), a następnie wgrać do systemu ISR. Instrukcję, jak poprawnie podpisać elektronicznie formularz, otrzymasz po zaproszeniu do złożenia dokumentów. W formularzu rekrutacyjnym deklarujesz naukę języka obcego na wymaganym poziomie. Wybór języka obcego jest wiążący przez cały okres studiów.
2. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie przynajmniej C1. Jeżeli nie posiadasz odpowiedniego dokumentu, powinieneś przystąpić do testu pisemnego z pytaniami otwartymi i zamkniętymi odbywającego się w siedzibie SGH. Test weryfikuje znajomość języka polskiego na poziomie przynajmniej C1 ESOKJ.
3. Oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dokument ekwiwalentny. Uczelnia sporządzi kopię i poświadczy za zgodność z oryginałem. Dokument jest od razu zwracany kandydatowi na studia. W przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię zagraniczną musi on uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia w państwie, w którego systemie działała uczelnia, która go wydała. W celu potwierdzenia tego uprawnienia, dyplom zagraniczny należy przedstawić wraz z suplementem lub wykazem ocen.
Z obowiązku okazania dyplomu zwolnieni są kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w SGH uzyskanego po 1 października 2019 r.   

Jeżeli posiadasz dyplom wydany przez uczelnię zagraniczną to:

  • musisz przedstawić także suplement do dyplomu lub wykaz ocen,
  • dyplom powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach Unii Europejskiej, OECD i EFTA),
  • dyplom i suplement powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.

4. Decyzja Dyrektora NAWA o przyznaniu stypendium - jeżeli dotyczy.
5. Jeżeli posiadasz inny dokument lub status uprawniający do podjęcia studiów stacjonarnych za darmo: Karta Polaka, zezwolenie na pobyt stały itp. (patrz art. 324 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), weź go ze sobą do wglądu, a na miejscu sporządzimy odpowiednie oświadczenie.
6. Oświadczenie o zmianie imienia lub nazwiska - jeżeli dane te uległy zmianie w stosunku do tych uwidocznionych na przedstawionych dokumentach edukacyjnych. Dokument jest dostępny dla zalogowanych kandydatów w systemie ISR.

Pamiętaj, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości i mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć.

Po złożeniu dokumentów otrzymasz od nas potwierdzenie dokonania tej czynności i decyzję Rektora o przyjęciu na studia.

Tłumaczenie dokumentów

Zagraniczny dyplom wraz z wykazem ocen powinien być przetłumaczony na język polski albo angielski – o ile dokument nie jest sporządzony w języku angielskim. W przypadku gdy wiarygodność tłumaczenia budzi zastrzeżenia, UKR wzywa do przedstawienia tłumaczenia sporządzonego przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dyplom.
Lista tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP

Legalizacja dyplomu

Jeśli Twój dyplom został wydany przez zagraniczną uczelnię, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten nie obejmuje dyplomów wydanych w krajach UE, EFTA oraz OECD.

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem. Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać: 

  • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r., wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille, dołączaną do dokumentu. Lista podmiotów uprawnionych do wystawienia apostille jest uzależniona od kraju wydania dyplomu.