Dokumenty wymagane w rekrutacji na studia magisterskie – kandydaci bez polskiego obywatelstwa

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w języku polskim w roku akademickim 2022/2023

Dokumenty należy wgrać do ISR po zakwalifikowaniu się na studia zgodnie z harmonogramem rekrutacji. ​

  • Formularz rekrutacyjny stanowiący wniosek o przyjęcie na studia wygenerowany z ISR i podpisany przez kandydata;
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie przynajmniej C1;​
  • dyplom ukończenia studiów wyższych;  w przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię zagraniczną musi on uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia w państwie, w którego systemie działała uczelnia, która go wydała. W celu potwierdzenia tego uprawnienia, dyplom zagraniczny należy przedstawić wraz z suplementem lub wykazem ocen. Ponadto, dyplom zagraniczny powinien zostać również :
  1. zalegalizowany lub opatrzony apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, OECD, EFTA);
  2. przetłumaczony na język polski lub angielski.

Z obowiązku okazania dyplomu zwolnieni są kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w SGH uzyskanego po 1 października 2019 r.​

Dodatkowe dokumenty:

  • pełnomocnictwo​​ do reprezentacji kandydata w procesie rekrutacyjnym (dotyczy kandydatów, którzy nie składają dokumentów osobiście we wrześniu)

WAŻNE! Jeśli w dniu składania dokumentów nie posiadasz jeszcze dyplomu – możesz złożyć zaświadczenie o obronie. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do przedstawienia oryginału dyplomu niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Dokumenty kandydatów nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.


Ważne informacje

Tłumaczenie dokumentów. Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą być przetłumaczone na język polski albo angielski – o ile dokument nie jest sporządzony w języku angielskim. W przypadku gdy wiarygodność tłumaczenia budzi zastrzeżenia, UKR wzywa do przedstawienia tłumaczenia sporządzonego przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.


Legalizacja dyplomu. 

Jeśli Twój dyplom został wydany przez zagraniczną uczelnię, musisz je zalegalizować lub opatrzyć klauzulą apostille. Wymóg ten nie obejmuje dyplomów wydanych w krajach UE, EFTA oraz OECD.

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem. Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać: 

  • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.