Sprawdzian kwalifikacyjny z wiedzy o gospodarce

Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce (WOG) oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej. Kandydat wybiera język obcy, z którego chce pisać test, w systemie ISR.
ZAPISY NA SPRAWDZIAN WOG

Nie ma oddzielnych zapisów na sprawdzian – każdy kandydat, który w swoich preferencjach w systemie ISR zadeklarował chęć rekrutacji na studia stacjonarne po polsku jest automatycznie zapisany na sprawdzian kwalifikacyjny pod warunkiem skutecznej rejestracji w systemie, tj. terminowo uzupełnił wymagane zakładki w ISR i wniósł opłatę rekrutacyjną.

SPRAWDZIAN KWALIFIKACYJNY Z WIEDZY O GOSPODARCE

Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.

Kandydat zobowiązany jest przystąpić do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał kierunek analiza danych – big data, ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
 • modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji wskazał pozostałe kierunki z oferty.
Jak wygląda sprawdzian kwalifikacyjny WOG? Przykładowe pytania

Sprawdzian kwalifikacyjny na stacjonarne studia w języku polskim składa się z następujących modułów:
- językowo-ogólnego (trwa 60 minut):

 • 10 pytań z języka (do wyboru język: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski),
 • 10 pytań z makroekonomii,
 • 10 pytań z mikroekonomii,

- ilościowego (trwa 75 minut):

 • 15 pytań z matematyki,
 • 5 pytań z ekonometrii,
 • 5 pytań ze statystyki,

- jakościowego (trwa 50 minut):

 • 10 pytań z zarządzania i marketingu,
 • 10 pytań z finansów,
 • 5 pytań z integracji europejskiej.

Kandydat nie może przystąpić do pisania modułu, jeśli nie wybrał żadnego z kierunków dla których dedykowany jest dany moduł. Kandydat powinien przystąpić do wszystkich trzech modułów tylko w sytuacji, gdy wybrał zarówno kierunki wymagające zdawania modułu ilościowego, jak i te wymagające zdawania modułu jakościowego.
 

Formuła sprawdzianu WOG

Sprawdzian kwalifikacyjny ma formę kodowanego testu - pytania są zamknięte, jednokrotnego wyboru. Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 punktów, przy czym w rekrutacji na:

 • kierunki analiza danych – big data, ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne uwzględniana jest suma punktów z modułu językowo-ogólnego i modułu ilościowego;
 • pozostałe kierunki studiów stacjonarnych w języku polskim - uwzględniana jest suma punktów z modułu językowo-ogólnego i jakościowego.

Przykładowo, kandydat który zdawał wszystkie trzy moduły nie może zgłosić wyniku modułu ilościowego w rekrutacji na kierunek inny niż analiza danych – big data, ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne.

DATA I MIEJSCE SPRAWDZIANU WOG

Sprawdzian organizowany jest przez SGH i odbywa się na terenie SGH zazwyczaj pod koniec czerwca. Nie ma możliwości przystąpienia do sprawdzianu w innym terminie lub w trybie zdalnym. Szczegółowe informacje o godzinie rozpoczęcia poszczególnych modułów sprawdzianu, do których kandydat został przypisany, a także sal, w których będą one przeprowadzane zostaną przekazane kandydatom przez ISR, nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

CO WZIĄĆ ZE SOBĄ NA SPRAWDZIAN WOG?

Na sprawdzian należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (najlepiej dowód osobisty lub paszport) i kartę wstępu (dokument będzie do wydrukowania w ISR), a także długopis z czarnym tuszem, wodę. Kalkulatory na sprawdzian zostaną zapewnione przez SGH i nie ma możliwości korzystania z prywatnego kalkulatora.

CZY BĘDZIE ORGANIZOWANY KURS PRZYGOTOWAWCZY DO SPRAWDZIANU WOG?

Kurs będzie odbywał się stacjonarnie w SGH w czerwcu b.r. Szczegółowy harmonogram kursu przygotowawczych zostanie opublikowany wiosną 2024 roku. Rekrutacja online, zostanie uruchomiona 25 marca b.r. Więcej informacji na stronie:

Wyniki sprawdzianu WOG

Informację o swoim wyniku ze sprawdzianu kandydaci otrzymują za pośrednictwem ISR.

Literatura - zakres przedmiotowy (moduł ogólny, ilościowy i jakościowy)

Moduł ogólny
Makroekonomia i mikroekonomia:

 1. Burda M., Wyplosz C., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2013.
 2. Hall R. E., Taylor J. B., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2010.
 3. Mankiw N. G., Taylor M. P., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2016.
 4. B. Czarny, Podstawy ekonomii. Wprowadzenie do ekonomii. Mikroekonomia, Oficyna Wydawnicza SGH 2018.
 5. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, G. Vernesca, Mikroekonomia, PWE 2014.
 6. E.Czarny, P. Folfas, Mikroekonomia, Oficyna Wydawnicza SGH, 2021.

Moduł ilościowy
Matematyka:
1. Dędys M., Dorosiewicz S., Ekes M., Kłopotowski J., Matematyka. e-book, Szkoła Główna Handlowa.
2. Kłopotowski J., Marcinkowska-Lewandowska W., Nykowski I., Nykowska M., Matematyka dla ekonomicznych studiów zaocznych, OW SGH, Warszawa 2008.
3. Dubnicki W., Matematyka – definicje, twierdzenia, zadania, Drukpol, Warszawa 2001.

Ekonometria:
1. Gruszczyński M. (red.), Kuszewski T., Podgórska M., Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 
Statystyka:
1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.
2. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

Moduł jakościowy
Zarządzanie i marketing:

 1. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 2. Strużycki M. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 3. Armstrong G., Kotler Ph., Marketing. Wprowadzenie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

Finanse:

 1. Cenkier A., Dec P., Masiukiewicz P., Sokół H., Wysocki J., Analiza ekonomiczno-finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022.
 2. Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Nieoczywiste, Warszawa 2023.

Integracja europejska:

 1. Czaputowicz J., Teorie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa 2020.
 2. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2016.
Literatura - zakres językowy

Język angielski:
1. Ashly A., Oxford Handbook of Commercial Correspondence, OUP, Oxford 2010.
2. Cotton D., Falvey D., Kent S., Market Leader Upper intermediate, Third Edition, Pearson Education Limited, Harlow 2011.
3. Emmerson P., Business Grammar Builder, Intermediate to Upper-intermediate, Second Edition, Macmillan, Oxford 2010.
4. Emmerson P., Business Vocabulary Builder, Intermediate to Upper-intermediate, Macmillan, Oxford 2009.
5. Mascull B., Business Vocabulary in Use, Advanced, Second Edition, CUP, Cambridge 2010.
 
Język hiszpański:
1. Gisele Prost, Alfredo Noriega Fernández, “Al di@” (Curso intermedio de español para los negocios), SGEL; Libro del alumno,  Cuaderno de ejercicios
2. „100 listów, język hiszpański (biznes, handel, administracja)” w opracowaniu Birgit Abegg i Juliana E.Moreno, Lamgenscheidt – przykłady zapytania ofertowego, oferty, zamówienia i reklamacji

Język francuski:
1. Penfornis J.-L., Affaires.com, Clé International, Paris 2003.
2. Penfornis J.-L., Vocabulaire progressif du français des affaires, Clé International, Paris 2004.

Język niemiecki:
1. Bęza S., Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, PWN, Warszawa 1998 (całość).
2. Kleinschmidt A., Bęza S., Deutsch im Büro und Geschäftsleben, Poltext, Warszawa 2006 (III/1-12).
3. Bęza S., Blickpunkt Wirtschaft 1, Poltext, Warszawa 2001 (I/1,4), (II/1,2), (III/1,2,5,6,7,9,10), (IV/1-5,10-13).

Język rosyjski:
1. Siskind J., Русский язык в бизнесе (часть 1 разд. 1- 6  и часть 2), PWE, Warszawa 2010, 2015.
2. Kłobukowa L., Michałkina I., Chawronina S., Dereń B.,Tarsa J., Witkowska–Lewicka F., Język rosyjski w sferze biznesu (уроки 1- 9 - основная лексика), PWN, Warszawa 2009.
3. Strmiska-Mietlińska A., Rosyjska korespondencja handlowa (str. 9-57 i 66-109), PWE, Warszawa, 2014.
4. Dowolny podręcznik gramatyki języka rosyjskiego /np.: Szadyko S., Poradnik gramatyczny języka rosyjskiego, Poltekst, Warszawa 2007; Stelmach H., Język rosyjski (prościej, jaśniej), Interbook, Szczecin 2000; Dobrowolski J., 325 ćwiczeń z języka rosyjskiego, COIGD Sp. z o.o., Warszawa 1999, itp./.

Język włoski:

 1. Storni B., Gramatyka języka włoskiego. Ćwiczenia gramatyczne z kluczem.
 2. Cherubini N., L´italiano per gli affari, Bonacci editore (dostępna raczej na zamówienie w księgarniach językowych np. „Italicus“, www.italicus.com.pl).
 3. Incalcaterra L., Pla- Lan L., Schiavo-Rotheneder G., L’italiano per economisti, ALMA Edizioni, 2003.
 4. Cherubini N., Convergenze: iperlibro di italiano per affari, Bonacci editore, 2012.
 5. Pelizza G., Mezadri M., In azienda, Guerra Edizioni, 2007.
 6. Zdania warunkowe III typu

 

Kurs przygotowawczy

do sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce (WOG)