Sprawdzian kwalifikacyjny z wiedzy o gospodarce

Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia w trybie naboru powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej, wskazanego przez kandydata w ISR.

Sprawdzian kwalifikacyjny na stacjonarne studia w języku polskim 2022/2023 składa się z trzech modułów: 

  • ​​​​językowo-ogólnego (trwa 60 minut):

10 pytań z języka (do wyboru język: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), 
10 pytań z makroekonomii, 
10 pytań z mikroekonomii

  • ilościowego (trwa 75 minut):

​15 pytań z matematyki,
5 pytań z ekonometrii,
5 pytań ze statystyki

  • jakościowego (trwa 50 minut):

​10 pytań z zarządzania i marketingu,
10 pytań z finansów,
5 pytań z integracji europejskiej.

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia stacjonarne w języku polskim, kandydat zobowiązany jest przystąpić do modułu językowo-ogólnego i:

  • modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał kierunek analiza danych – big data, ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne; 
  • modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał pozostałe kierunki z oferty. 

Kandydat nie może przystąpić do pisania modułu jeśli nie wybrał żadnego z kierunków dla których dedykowany jest dany moduł. Kandydat powinien przystąpić do wszystkich trzech modułów tylko w sytuacji gdy wybrał zarówno kierunki wymagające zdawania modułu ilościowego, jak i te wymagające zdawania modułu jakościowego.

Formuła sprawdzianu WOG

Sprawdzian kwalifikacyjny ma formę kodowanego testu - pytania są zamknięte, jednokrotnego wyboru. Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 punktów, przy czym w rekrutacji na: 

  • kierunki analiza danych – big data, ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne uwzględniana jest suma punktów z modułu językowo-ogólnego i modułu ilościowego;
  • ​pozostałe kierunki studiów stacjonarnych w języku polskim - uwzględniana jest suma punktów z modułu językowo-ogólnego i jakościowego.

Przykładowo, kandydat który zdawał wszystkie trzy moduły nie może zgłosić wyniku modułu ilościowego w rekrutacji na kierunek inny niż analiza danych – big data, ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. 

Wymagany minimalny wynik ze sprawdzianu WOG

Aby móc być kwalifikowanym na studia stacjonarne należy uzyskać nie mniej niż 40% maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu kwalifikacyjnego, w tym nie mniej niż 30% punktów z każdego modułu wymaganego do kwalifikacji na wybrany kierunek studiów.

Zapisy na sprawdzian WOG

Nie ma oddzielnych zapisów na sprawdzian – każdy kandydat, który w ISR zadeklarował chęć rekrutacji na studia stacjonarne po polsku jest automatycznie zapisany na sprawdzian kwalifikacyjny pod warunkiem skutecznej rejestracji w systemie, tj. terminowo uzupełnił wymagane zakładki w ISR i wpłacił opłatę rekrutacyjną.

Data i miejsce sprawdzianu WOG

Sprawdzian organizowany jest przez SGH i na terenie SGH w dniu wskazanym w harmonogramie rekrutacji – nie ma możliwości przystąpienia do sprawdzianu w innym terminie lub w trybie zdalnym. Szczegółowe informacje o godzinie rozpoczęcia poszczególnych modułów sprawdzianu, do których kandydat został przypisany, a także sal, w których będą one przeprowadzane zostaną przekazane kandydatom przez ISR.

Co wziąć ze sobą na sprawdzian WOG

Na sprawdzian należy zabrać ze sobą dokument  tożsamości (najlepiej dowód osobisty lub paszport), kartę wstępu oraz informacja dla kandydatów na studia (oba dokumenty będą do wydrukowania w ISR), a także czarny długopis. Kalkulatory na sprawdzian zostaną zapewnione przez SGH i nie ma możliwości korzystania z prywatnego kalkulatora.

Wyniki sprawdzianu WOG

Informację o swoim wyniku ze sprawdzianu kandydaci otrzymają za pośrednictwem ISR.