Studia magisterskie Zarządzanie

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku zarządzanie?
Atuty kierunku
Rakieta ikona

JEDYNY POLSKI KIERUNEK w rankingu Financial Times „Masters in Management”

Puchar ikona

3 MIEJSCE W POLSCE w kategorii kierunków ekonomicznych rankingu „Perspektywy”

Certyfikat rulon ikona

POZYTYWNA OCENA jakości kształcenia od Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w SGH dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnych organizacji. 

Studia te przygotowują do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Perspektywy zawodowe

Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie  kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz w instytucjach publicznych  i samorządowych różnych szczebli, a także do podjęcia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej. 

Specjalności
 • marketing 
 • zarządzanie projektami 
 • zarządzanie strategiczne  
 • zarządzanie w transporcie i logistyce
 • zarządzanie zasobami ludzkimi ​
Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóch modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał niniejszy kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Korzyści

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku zarządzanie w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • ma wiedzę dotyczącą złożonych procesów i zjawisk zachodzących w organizacjach i otaczającym je świecie, 
 • ma wiedzę o najlepszych praktykach z zakresu zarządzania w dziedzinach objętych programem studiów, 
 • ma wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjami i procesami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolą i koordynacją, 

Umiejętności

 • ma umiejętność zarządzania strategicznego oraz konstruktywnego uczestniczenia w organizacyjnych procesach podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania, 
 • potrafi ocenić wpływ otoczenia na zjawiska i procesy zarządzania oraz przygotowywać i podejmować decyzje zarządcze, zwłaszcza strategiczne, 
 • ma umiejętność i odwagę podejmować decyzje i planować w skali przedsiębiorstw i instytucji działania o innym charakterze (projektowanie systemów organizacji i zarządzania, kierowanie zespołami, prowadzenie negocjacji), ​

Kompetencje społeczne

 • wykazuje umiejętność pracy zespołowej i kierowania zespołami (w tym zespołami zadaniowymi) oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, 
 • wykazuje zdolność do aktywnego uczestnictwa i kształtowania demokratycznego społeczeństwa, 
 • posiada zdolność skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. 

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku

Programy podwójnego dyplomu

Programy podwójnego dyplomu pozwalają studentom uzyskać dyplomy dwóch uczelni (uczelni macierzystej i partnerskiej) w trakcie jednego toku studiów.

Na kierunku Zarządzanie na studiach stacjonarnych II stopnia oferujemy obecnie poniższe programy podwójnego dyplomu:

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

 

godziny pracy: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

Informator studia magisterskie w SGH
Informator

Studia magisterskie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

 

godziny pracy: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​