Polsko-Niemieckie Forum Akademickie – informacje dla studentów

Polsko-Niemieckie Forum Akademickie (FORUM) zaprasza studentów do studiowania w języku niemieckim w SGH dając unikalną możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, wyjazdu do Niemiec (na studia lub kursy językowe) oraz zwiększenia szans na rynku pracy.

Tylko w SGH studenci mogą studiować ekonomię w języku niemieckim uzyskując oprócz dyplomu ukończenia studiów również dodatkowy certyfikat. Studenci realizujący program FORUM mają możliwość uzyskania stypendium na wyjazd na semestr studiów (Studienaufenthalt) do Niemiec lub wyjazd na kurs językowy prowadzony w Moguncji.

FORUM organizuje w SGH zajęcia z przedmiotów ekonomicznych w języku niemieckim, w tym 10 przedmiotów podstawowych oraz niemieckojęzyczną międzykierunkową specjalizację na poziomie licencjackim „Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten“ („Zarządzanie polsko-niemieckimi stosunkami gospodarczymi”).

Ponadto, FORUM organizuje wiele wydarzeń niemieckojęzycznych: konferencje, cykliczne spotkania studentów i absolwentów z zaproszonymi gośćmi, warsztaty, wspólne wyjazdy czy polsko-niemiecką szkołę letnią w SGH.

FORUM jest otwarte dla wszystkich studentów studiów licencjackich.

Jakie są korzyści z udziału w programie?

 • Gruntowne wykształcenie z zakresu zarządzania polsko–niemieckimi stosunkami gospodarczymi. Zajęcia prowadzone są w języku niemieckim przez wybitnych specjalistów, native speakerów z naszych uczelni partnerskich z Niemiec
 • Certyfikat Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego jako dowód uzyskania odpowiednich kwalifikacji
 • Stypendium DAAD na pobyt semestralny i/lub kurs językowy na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji
 • Doświadczenie i kontakty z niemieckimi uczelniami i firmami
 • Przygotowanie do każdego innego pobytu związanego ze studiami w krajach niemieckojęzycznych poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez niemieckich wykładowców
 • Ciągła nauka języka niemieckiego dzięki aktywnemu udziałowi w zajęciach
 • Możliwość kontynuacji studiów w języku niemieckim na studiach magisterskich w ramach jednego z Magisterskich Programów Podwójnego Dyplomu
 • Możliwość odbycia praktyk w dobrych niemieckich firmach
 • Włączenie do sieci absolwentów Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego

Absolwenci FORUM pracują w prestiżowych instytucjach, jak np. Polsko-Niemieckiej Izbie Handlowo-Przemysłowej, Przedstawicielstwie Handlowym Ambasady Austrii w Polsce oraz w takich firmach jak: Deloitte, Volkswagen Bank, Comarch i in.

  Przyjęcie do programu

  Program przeznaczony jest dla wszystkich studentów studiów licencjackich, znających język niemiecki w stopniu zaawansowanym lub średniozaawansowanym i umożliwia realizację części zajęć z programu studiów w tym języku.

  Już w trakcie I semestru możliwa jest realizacja przedmiotu „Mikroökonomie I” (zamiast Mikroekonomia I).

  Jak aplikować do etapu wstępnego programu (przedmiotów podstawowych)?

  • Krok I: Podczas deklaracji semestralnych należy zapisać się na wybrane zajęcia z dodatkiem (FORUM)
  • Krok II: Wrzucić wypełniony formularz uczestnika do skrzynki znajdującej się na drzwiach biura Programu (pokój nr 16 w bud. A) lub przysłać skan dokumentu na adres: akademikerforum@sgh.waw.pl

  Jak aplikować  na specjalizację „Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten”?

  • Krok I: Podczas deklaracji semestralnych zapisać się na wybrane zajęcia
  • Krok II: Wrzucić wypełniony formularz uczestnika do skrzynki znajdującej się na drzwiach biura programu (pokój nr 16 w bud. A) lub przysłać skan dokumentu na adres: akademikerforum@sgh.waw.pl

  Złożenie formularzy nie zobowiązuje do uczestniczenia w zajęciach. Dzięki podanym w formularzu danym kontaktowym przesyłamy do zainteresowanych osób informacje o wydarzeniach programu oraz informacje i zaproszenia związane z edukacją w języku niemieckim oraz Niemcami (stypendia, kursy językowe, wydarzenia kulturalnych itp.).

   Struktura programu

  Program niemieckojęzyczny FORUM obejmuje aż 27 przedmiotów i składa się z dwóch faz: faza wstępna (wprowadzająca) oraz faza specjalizacji. 

  Etap wstępny (orientacyjny) Semestry: I-III 

  • Podczas fazy wstępnej studenci weryfikują swoją znajomość języka niemieckiego. Pod koniec II lub III semestru można podjąć decyzję o udziale w całej specjalizacji.

  Uczestnictwo w zajęciach z fazy wstępnej (przedmiotach podstawowych) nie obliguje do przystąpienia do specjalizacji. Również nie uczestnicząc wcześniej w zajęciach z etapu wstępnego można przystąpić do fazy specjalizacji.

  Zajęcia z fazy wstępnej przygotowują językowo do zajęć w fazie specjalizacji oraz zwiększają szanse na otrzymanie stypendiów Forum i mają na celu zapoznanie studentów z zajęciami z ekonomii w języku niemieckim.

  Zajęcia podstawowe:

  1. Mikroökonomie I (FORUM 6 ECTS) prof. Jürgen Wandel, syg. 110504-1256 realizujemy zamiast Mikroekonomia I 
  2. Mikroökonomie II (FORUM 5 ECTS) prof. Jürgen Wandel, syg. 110514-1256 realizujemy zamiast Mikroekonomia II
  3. Makroökonomie I (FORUM  6 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 110464-0973 realizujemy zamiast Makroekonomia I
  4. Makroökonomie II (FORUM 4,5 ECTS) prof. Andreas Bielig,  syg. 110474-0973 realizujemy zamiast Makroekonomia II 
  5. Finanzen (FORUM 3 ECTS) prof. Dietmar Leisen, syg. 110634-5296 - realizujemy zamiast Finanse zajęcia blokowe w semestrze letnim
  6. Management (FORUM 3 ECTS) dr Ewa Sońta Drączkowska,  syg. 110594-1230 realizujemy za-miast Zarządzanie
  7. Marketing (FORUM  auf Deutsch 3 ECTS) prof. Huber Frank, syg. 110484-1790- realizujemy zamiast Marketing - zajęcia blokowe w semestrze zimowym
  8. Internationale Wirtschaftsbeziehungen (FORUM 3 ECTS) prof. Jürgen Wandel, syg. 110614-1256 realizujemy zamiast Ekonomia międzynarodowa
  9. Europäische Integration (FORUM 3 ECTS) prof. Jürgen Wandel, syg. 110454-1256 realizujemy zamiast Integracja europejska
  10. Wirtschafts- und Sozialpolitik (FORUM 3 ECTS) prof. Piotr Błędowski i  prof. Andreas Bielig, syg. 110554-0031 realizujemy zamiast Polityka gospodarcza i społeczna

  Specjalność międzykierunkowa „Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktiwitäten” 

  • Specjalność międzykierunkowa to oferta dla wszystkich studentów, niezależnie od uczestnistwa w przedmiotach podstawowych Forum.
  • Wybór specjalności międzykierunkowej jako pierwszej dodatkowej oraz uzyskanie certyfikatu ukończenia zwalnia studenta od opłaty za powstałą podczas realizacji specjalizacji nadwyżkę ECTS.
  • Na realizację specjalizacji przeznaczone są cztery semestry (III-VI). Uczestnik sam planuje przebieg i realizację programu.

  Zajęcia obowiązkowe:

  1. Deutsch-Polnische Wirtschaftsbeziehungen (3 ECTS) dr Katarzyna Kamińska, syg. 136494-5291
  2. Europäische Integration Deutschlands (3 ECTS)   prof. Jürgen Wandel, syg. 136654-1256 – w semetrze letnim
  3. Betrebliche Steuerlehre deutscher Unternehmen (3 ECTS) prof. Ronald Euler, syg. 136634-1133 – zajęcia blokowe w semestrze letnim
  4. Betriebliches Rechnungswesen deutscher Unternehmen (4 ECTS) prof. Stefan Rammert, syg. 137664-1195 – zajęcia blokowe w semestrze letnim
  5. Controlling in deutschen Unternehmen (3 ECTS), prof. Louis Velthuis, syg. 136674-1193 – zajęcia blokowe w semestrze letnim
  6. Informationsmanagement deutscher Unternehmen (3 ECTS) prof. Peter Chamoni i Stefan Krebs, syg. 136624-1131– zajęcia blokowe w semestrze letnim
  7. Management Geistigen Eigentums in Deutschland (3 ECTS) dr hab. Andreas Bielig syg. 137940-0973
  8. Management in der Digitalen Transformation (FORUM) (3 ECTS) Jürgen Wandel (prowadzi prof.  Andranik Tumasjan) syg. 130264-1256- zajęcia blokowe

  Zajęcia fakultatywne (należy zrealizować przymajmniej jedne z poniższych zajęć):

  1. Unternehmensführung in deutschen Unternehmen (3 ECTS) prof. Erk P. Piening, syg. 138114-1542 –  zajęcia blokowe w semestrze zimowym
  2. Deutsch-polnisches Wirtschaftspraktikum (praktyka) więcej informacji w zakładce poniżej

  Przedmioty kierunkowe i przedmioty do wyboru w języku niemieckim (poza fazą wstępną i specjalizacyjną Forum):

  1. Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen (FORUM 3 ECTS) prof. Jürgen Wandel syg. 238334-1256  
  2. Ethik der Sozialen Marktwirtschaft  (FORUM 3 ECTS) prof. Jürgen Wandel  syg. 238344-1256
  3. Finanse międzynarodowe - Internationale Finanzen (FORUM 3 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 120184-0973
  4. Finanzwissenschaft (FORUM 3 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 120194-0973
  5. Geld- und Währungspolitik (FORUM 3 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 137644-0973
  6. Industrieökonomik (FORUM 3 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 136604-0973
  7. Medienökonomie (FORUM 3 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 137634-0973

  Informacja o ukończeniu przez studenta ścieżki międzykierunkowej, w tym specjalizacji międzykierunkowej FORUM (według Regulaminu) nie jest zamieszczana ani na dyplomie ani na suplemencie do dyplomu. Taka informacja znajduje się natomiast na certyfikacie ukończenia FORUM, który student otrzymuje po zrealizowaniu specjalizacji oraz obronie pracy licencjackiej. Natomiast na suplemencie do dyplomu są wyszczególnione wszystkie przedmioty FORUM, które zostali zrealizowane.

  Stypendia na wyjazd semestralny 

  Studenci aplikują na kurs językowy i/ lub wyjazd semestralny.

  Informacje o stypendium:

  • Wyjazd finansowany ze środków Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na naukę w uczelni partnerskiej Programu – Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) odbywa się w trakcie III lub V semestru studiów licencjackich.
  • Wysokość stypendium: 861 euro na 5 miesięcy + 275 euro na koszty podróży. Stypendium otrzymuje się na miejscu w Moguncji przelewem na konto w niemieckim banku. Corocznie, na wyjazd semestralny dostępnych jest około 10 miejsc. 
  • Studenci biorący udział w wymianie mają zapewnione miejsce w akademiku. Zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestnicy opłacają ze stypendium. 

  Warunki ubiegania się o stypendium 

  • Rekrutacja odbywa się corocznie w kwietniu – czerwcu. 
  • Przy wyborze stypendystów pod uwagę brane są oceny z zajęć należących do Programu (zarówno z fazy wstępnej jak i z fazy specjalizacji).
  • W pierwszej kolejności stypendium uzyskują uczestnicy specjalizacji międzykierunkowej Forum. 

  Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę:

  1. Każdy zrealizowany do momentu rekrutacji przedmiot w ramach Forum (z fazy wstępnej i ze specjalizacji). Za każdy zaliczony przedmiot student otrzymuje punkty. Punkty są następnie sumowane i naniesione na listę rankingową. 
  2. W drugiej kolejności punktowana jest aktywność, wynikająca z obecności oraz pomocy w organizacji wydarzeń Forum.
  3. W przypadku, jeżeli studenci podczas rekrutacji otrzymają jednakową liczbę punktów, pod uwagę brana jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, zrealizowanych podczas studiów.

  Dokumenty rekrutacyjne:

  1. formularz rekrutacyjny

        2.  zatwierdzony przez dziekanat wykaz ocen 

  Informacja o zajęciach w JGU:

  Studenci Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego, wyjeżdżający do Mainz są studentami z FACHBEREICH 03 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (w skrócie FB -03) i uczęszczają na zajęcia w nim oferowane.

  Aktualna lista zajęć na JGU

  Opis zajęć:  

  Studenci SGH FORUM podczas semestru uczestniczą w specjalnym obowiązkowym kursie języka niemieckiego w trakcie semestru pt. „Deutschsprachkurs für Austauschstudierende aus Warschau” figurującym również pod nazwą „Deutsch für ausländische Studierende der Betriebswirtschaft” - 4 ECTS.

  Osoby zainteresowane uznaniem zajęć z JGU w SGH:

  • Za merytoryczne uznanie zajęć ze ścieżki Forum realizowanych podczas wymiany odpowiada Dziekan Studiów Licencjackich oraz koordynator specjalizacji Forum. W celu uznania przedmiotów niezbędne jest wysłanie sylabusów zajęć z JGU koordynatorowi zajęć Forum w SGH (kontakt: jwande@sgh.waw.pl) w celu uzyskania akceptacji.
  • Pozostałe przedmioty realizowane podczas wyjazdu uznawane są przez Dziekana Studiów Licencjackich oraz koordynatorów przedmiotów podstawowych i/lub opiekunów kierunków. Aktualne dane kontaktowe znajdują się na stronie DSL.

  Raporty studentów z wyjazdu semestralnego w ramach Forum (informacja na starej stronie Forum)

  Zamienniki zajęć zrealizowanych w JGU na zajęcia z  Forum:

  • „Internes Rechnungswesen” (JGU) jako „Betriebliches Rechnungswesen deutscher Unternehmen” (FORUM)
  • „Steuern” (JGU) jako „Betriebliche Steuerlehre deutscher Unternehmen” (FORUM)
  • „Einführung in die Volkswirtschaftslehre” (JGU) jako „Wirtschafts- und Sozialpolitik in Deutschland” (FORUM)

  Osoby odpowiedzialne za realizację Programu oraz pomoc studentom Forum w JGU

  • Prof. Daniel Schunk – kierownik Programu „Deutschsprachiger Studiengang an der SGH Warschau” w JGU
  • Pani Telgheder Svenja oraz Pani Leska Sahl ze Studienbüro FB 03 - pracownicy biura programu. Kontakt do biura Programu: fb03-international@uni-mainz.de
  Stypendia na kurs językowy: „Deutsch als Fremdsprache” 

  Informacje o stypendium:

  • Wyjazd na kurs językowy do uczelni partnerskiej – Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) finansowany jest ze środków Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i odbywa się po I lub III semestrze studiów licencjackich. Poziom nauczania około C1.
  • Wysokość stypendium:  861 euro + 275 euro na koszty podróży. Stypendium otrzymuje się na miejscu w Moguncji. Corocznie na kurs językowy dostępnych jest od 12 do 18 miejsc. 
  • O udział w kursie mogą ubiegać się zarówno studenci aplikujący o wymianę semestralną jak i studenci niezainteresowani wyjazdem na studia.
  • Kurs polecany jest szczególnie studentom, którzy będą również studiować przez semestr w JGU. Kurs językowy jest dobrym przygotowaniem językowym do studiów w języku niemieckim.
  • Kurs rozpoczyna się zawsze około 1 września i trwa 3 lub 4 tygodnie. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, kilka godzin dziennie. Pozostały czas (w tym weekendy) można wykorzystać na poznawanie bliższych i dalszych okolic. Region obfituje w piękne krajobrazy i znane niemieckie miasta. Kolej oferuje bilety na podróże weekendowe bądź grupowe w dobrej cenie.

  Warunki rekrutacji na stypendium

  • Rekrutacja odbywa się corocznie w kwietniu – czerwcu. 
  • Przy wyborze stypendystów pod uwagę brane są oceny z zajęć należących do Programu (zarówno z fazy wstępnej jak i z fazy specjalizacji).
  • W pierwszej kolejności stypendium uzyskują uczestnicy specjalizacji międzykierunkowej Forum. 

  Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę:

  1. każdy zrealizowany do momentu rekrutacji przedmiot w ramach Forum (z fazy wstępnej i ze specjalizacji). Za każdy zaliczony przedmiot student otrzymuje punkty. Punkty są następnie sumowane i naniesione na listę rankingową. 
  2. W drugiej kolejności punktowana jest aktywność, wynikająca z obecności oraz pomocy w organizacji wydarzeń Forum.
  3. W przypadku, jeżeli studenci podczas rekrutacji otrzymają jednakową liczbę punktów, brana pod uwagę średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, zrealizowanych podczas studiów.

   Dokumenty rekrutacyjne:

  • formularz rekrutacyjny
  • potwierdzony prze dziekanat wykaz ocen 

  Procedury wyjazdowe: (wkrótce informacja na stronie)

  Deutsch-Polnisches Wirtschaftspraktikum (oferty praktyk i pracy)

  Studenci specjalizacji „Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten” mogą wybrać Deutsch-Polnisches Wirtschaftspraktikum jako przedmiot fakultatywny. 

  Wymagania, którym powinna odpowiadać praktyka: 

  1. Okres trwania: minimum 160 godzin.
  2. Instytucja powinna być związana z RFN lub współpracować z niemieckojęzycznymi krajami.
  3. Obowiązki, wykonywane podczas praktyki, powinny być związane ze specjalizacją międzykierunkową Forum.

  Procedura zaliczenia praktyki, jako fakultatywnego przedmiotu specjalizacji Forum:

  1. Znajdujmy miejsce odbycia praktyki.
  2. Wysyłamy informacje o instytucji, obowiązkach, wykonywanych podczas praktyki do koordynatora specjalizacji i biura Forum.
  3.  Po otrzymaniu zgody koordynatora specjalizacji odbywamy praktykę.
  4.  Po zakończeniu praktyki dostarczamy do biura Forum oryginał (skan) zaświadczenia o odbyciu praktyki z informacją o czasie praktyki i obowiązkach podczas praktyki.

  Aby ułatwić uczestnikom programu znalezienie praktyki, zamieszczamy poniżej kontakt do niektórych firm i instytucji.  Zaznaczamy, że program nie posiada umów  z instytucjami w sprawie praktyk, oprócz Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że studenci starają się o praktykę samodzielnie. Biuro programu wydaje natomiast zaświadczenia o uczestnictwie w programie bądź listy polecające mogące przydać się w staraniu się o praktykę.

  Informacje dla studentów i kandydatów na studia

  Zapraszamy studentów już na pierwszym semestrze studiów do zapisania się na przedmiot Mikroekonomia 1, (6 ECTS) Prof. Jürgen Wandel syg. 110504-1256. Realizacja przedmiotu w języku niemieckim przygotuje do nauki następnych przedmiotów w języku niemieckim i pozwoli poznać możliwości naszego programu. Serdecznie zapraszamy do zapisywania się w wirtualnym dziekanacie: od 24 września (piątek) godz. 10.00 - 27 września (poniedziałek) godz. 10.00  2021r.

  Wydarzenia Forum

  Spotkanie absolwentów i studentów Forum 24 listopada 2022

  W ramach cyklicznych spotkań absolwentów i studentów Forum organizuje coroczne spotkanie. Gościem ww. spotkania w tym roku będzie Doktor nauk historycznych, socjolog, przedsiębiorca i autor książek Pan Dr. Dr. Reiner Zitelmann, który wystąpi z wykładem w języku niemieckim na temat: „Wolność finansowa. 7 rekomendacji finansowego sukcesu”. 
  Termin: 24 listopada (czwartek), początek spotkania o godzinie 17:30
  Miejsce: Aula B w budynku głównym (piętro I)

  Serdecznie zapraszamy Państwa również na przyjęcie w Klubie „Jajko”. (liczba miejsc ograniczona). Prosimy o potwierdzenie przybycia drogą mailową na adres gwandel@sgh.waw.pl do dnia 23.11.2022r.

  Uczelnie partnerskie

  Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

  Zespół Forum 

  dr hab. Jürgen Wandel prof. SGH
  Dyrektor Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego
  pok. 16 (wejście przez pok. 15), bud. A
  ul. Rakowiecka 24
  tel.: 22 564 93 86
  e-mail: jwande@sgh.waw.pl

  dr hab. Andreas Bielig prof. SGH
  pok. 318 , bud. A
  ul. Rakowiecka 24
  e-mail: abielig@sgh.waw.pl

  dr Katarzyna Kamińska
  pok. 318 , bud. A
  ul. Rakowiecka 24
  e-mail: kkamins@sgh.waw.pl 

  dr Waldemar Milewicz
  pok. 318 , bud. A
  ul. Rakowiecka 24
  e-mail: wmilew@sgh.waw.pl 

  Centrum Współpracy Międzynarodowej

  Galina Wandel
  Polsko-Niemieckie Forum Akademickie
  pok. 16 (wejście przez pok. 15), bud. A
  ul. Rakowiecka 24
  tel.: 22 564 93 86
  e-mail: gwandel@sgh.waw.pl

  dr hab. Jürgen Wandel prof. SGH
  Dyrektor Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego
  pok. 16 (wejście przez pok. 15), bud. A
  ul. Rakowiecka 24
  tel.: 22 564 93 86
  e-mail: jwande@sgh.waw.pl