Polsko-Niemieckie Forum Akademickie – informacje dla studentów

Polsko-Niemieckie Forum Akademickie (FORUM) zaprasza studentów do studiowania w języku niemieckim w SGH dając unikalną możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, wyjazdu do Niemiec (na studia lub kursy językowe) oraz zwiększenia szans na rynku pracy.

Tylko w SGH studenci mogą studiować ekonomię w języku niemieckim uzyskując oprócz dyplomu ukończenia studiów również dodatkowy certyfikat. Studenci realizujący program FORUM mają możliwość uzyskania stypendium na wyjazd na semestr studiów (Studienaufenthalt) do Niemiec lub wyjazd na kurs językowy prowadzony w Moguncji.

FORUM organizuje w SGH zajęcia z przedmiotów ekonomicznych w języku niemieckim, w tym 10 przedmiotów podstawowych oraz niemieckojęzyczną międzykierunkową specjalizację na poziomie licencjackim „Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten“ („Zarządzanie polsko-niemieckimi stosunkami gospodarczymi”).

Ponadto, FORUM organizuje wiele wydarzeń niemieckojęzycznych: konferencje, cykliczne spotkania studentów i absolwentów z zaproszonymi gośćmi, warsztaty, wspólne wyjazdy czy polsko-niemiecką szkołę letnią w SGH.

FORUM jest otwarte dla wszystkich studentów studiów licencjackich.

Jakie są korzyści z udziału w programie?

 • Gruntowne wykształcenie z zakresu zarządzania polsko–niemieckimi stosunkami gospodarczymi. Zajęcia prowadzone są w języku niemieckim przez wybitnych specjalistów, native speakerów z naszych uczelni partnerskich z Niemiec
 • Certyfikat Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego jako dowód uzyskania odpowiednich kwalifikacji
 • Stypendium DAAD na pobyt semestralny i/lub kurs językowy na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji
 • Doświadczenie i kontakty z niemieckimi uczelniami i firmami
 • Przygotowanie do każdego innego pobytu związanego ze studiami w krajach niemieckojęzycznych poprzez udział w zajęciach prowadzonych przez niemieckich wykładowców
 • Ciągła nauka języka niemieckiego dzięki aktywnemu udziałowi w zajęciach
 • Możliwość kontynuacji studiów w języku niemieckim na studiach magisterskich w ramach jednego z Magisterskich Programów Podwójnego Dyplomu
 • Możliwość odbycia praktyk w dobrych niemieckich firmach
 • Włączenie do sieci absolwentów Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego

Absolwenci FORUM pracują w prestiżowych instytucjach, jak np. Polsko-Niemieckiej Izbie Handlowo-Przemysłowej, Przedstawicielstwie Handlowym Ambasady Austrii w Polsce oraz w takich firmach jak: Deloitte, Volkswagen Bank, Comarch i in.

Przyjęcie do programu

Program przeznaczony jest dla wszystkich studentów studiów licencjackich, znających język niemiecki w stopniu zaawansowanym lub średniozaawansowanym i umożliwia realizację części zajęć z programu studiów w tym języku.

Już w trakcie I semestru możliwa jest realizacja przedmiotu „Mikroökonomie I” (zamiast Mikroekonomia I).

Jak aplikować do etapu wstępnego programu (przedmiotów podstawowych)?

 • Krok I: Podczas deklaracji semestralnych należy zapisać się na wybrane zajęcia z dodatkiem (FORUM)
 • Krok II: Wrzucić wypełniony formularz uczestnika do skrzynki znajdującej się na drzwiach biura Programu (pokój nr 16 w bud. A) lub przysłać skan dokumentu na adres: akademikerforum@sgh.waw.pl

Jak aplikować  na specjalizację „Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten”?

 • Krok I: Podczas deklaracji semestralnych zapisać się na wybrane zajęcia
 • Krok II: Wrzucić wypełniony formularz uczestnika do skrzynki znajdującej się na drzwiach biura programu (pokój nr 16 w bud. A) lub przysłać skan dokumentu na adres: akademikerforum@sgh.waw.pl

Złożenie formularzy nie zobowiązuje do uczestniczenia w zajęciach. Dzięki podanym w formularzu danym kontaktowym przesyłamy do zainteresowanych osób informacje o wydarzeniach programu oraz informacje i zaproszenia związane z edukacją w języku niemieckim oraz Niemcami (stypendia, kursy językowe, wydarzenia kulturalnych itp.).

 Struktura programu

Program niemieckojęzyczny FORUM obejmuje aż 27 przedmiotów i składa się z dwóch faz: faza wstępna (wprowadzająca) oraz faza specjalizacji. 

Etap wstępny (orientacyjny) Semestry: I-III 

 • Podczas fazy wstępnej studenci weryfikują swoją znajomość języka niemieckiego. Pod koniec II lub III semestru można podjąć decyzję o udziale w całej specjalizacji.

Uczestnictwo w zajęciach z fazy wstępnej (przedmiotach podstawowych) nie obliguje do przystąpienia do specjalizacji. Również nie uczestnicząc wcześniej w zajęciach z etapu wstępnego można przystąpić do fazy specjalizacji.

Zajęcia z fazy wstępnej przygotowują językowo do zajęć w fazie specjalizacji oraz zwiększają szanse na otrzymanie stypendiów Forum i mają na celu zapoznanie studentów z zajęciami z ekonomii w języku niemieckim.

Zajęcia podstawowe:

 1. Mikroökonomie I (FORUM 6 ECTS) prof. Jürgen Wandel, syg. 110504-1256 realizujemy zamiast Mikroekonomia I 
 2. Mikroökonomie II (FORUM 5 ECTS) prof. Jürgen Wandel, syg. 110514-1256 realizujemy zamiast Mikroekonomia II
 3. Makroökonomie I (FORUM  6 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 110464-0973 realizujemy zamiast Makroekonomia I
 4. Makroökonomie II (FORUM 4,5 ECTS) prof. Andreas Bielig,  syg. 110474-0973 realizujemy zamiast Makroekonomia II 
 5. Finanzen (FORUM 3 ECTS) prof. Dietmar Leisen, syg. 110634-5296 - realizujemy zamiast Finanse zajęcia blokowe w semestrze letnim
 6. Management (FORUM 3 ECTS) dr Ewa Sońta Drączkowska,  syg. 110594-1230 realizujemy za-miast Zarządzanie
 7. Marketing (FORUM  auf Deutsch 3 ECTS) prof. Huber Frank, syg. 110484-1790- realizujemy zamiast Marketing - zajęcia blokowe w semestrze zimowym
 8. Internationale Wirtschaftsbeziehungen (FORUM 3 ECTS) prof. Jürgen Wandel, syg. 110614-1256 realizujemy zamiast Ekonomia międzynarodowa
 9. Europäische Integration (FORUM 3 ECTS) prof. Jürgen Wandel, syg. 110454-1256 realizujemy zamiast Integracja europejska
 10. Wirtschafts- und Sozialpolitik (FORUM 3 ECTS) prof. Piotr Błędowski i  prof. Andreas Bielig, syg. 110554-0031 realizujemy zamiast Polityka gospodarcza i społeczna

Specjalność międzykierunkowa „Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktiwitäten” 

 • Specjalność międzykierunkowa to oferta dla wszystkich studentów, niezależnie od uczestnistwa w przedmiotach podstawowych Forum.
 • Wybór specjalności międzykierunkowej jako pierwszej dodatkowej oraz uzyskanie certyfikatu ukończenia zwalnia studenta od opłaty za powstałą podczas realizacji specjalizacji nadwyżkę ECTS.
 • Na realizację specjalizacji przeznaczone są cztery semestry (III-VI). Uczestnik sam planuje przebieg i realizację programu.

Zajęcia obowiązkowe:

 1. Deutsch-Polnische Wirtschaftsbeziehungen (3 ECTS) dr Katarzyna Kamińska, syg. 136494-5291
 2. Europäische Integration Deutschlands (3 ECTS)   prof. Jürgen Wandel, syg. 136654-1256 – w semetrze letnim
 3. Betrebliche Steuerlehre deutscher Unternehmen (3 ECTS) prof. Ronald Euler, syg. 136634-1133 – zajęcia blokowe w semestrze letnim
 4. Betriebliches Rechnungswesen deutscher Unternehmen (4 ECTS) prof. Stefan Rammert, syg. 137664-1195 – zajęcia blokowe w semestrze letnim
 5. Controlling in deutschen Unternehmen (3 ECTS), prof. Louis Velthuis, syg. 136674-1193 – zajęcia blokowe w semestrze letnim
 6. Informationsmanagement deutscher Unternehmen (3 ECTS) prof. Peter Chamoni i Stefan Krebs, syg. 136624-1131– zajęcia blokowe w semestrze letnim
 7. Management Geistigen Eigentums in Deutschland (3 ECTS) dr hab. Andreas Bielig syg. 137940-0973
 8. Management in der Digitalen Transformation (FORUM) (3 ECTS) Jürgen Wandel (prowadzi prof.  Andranik Tumasjan) syg. 130264-1256- zajęcia blokowe w semestrze zimowym

Zajęcia fakultatywne (należy zrealizować przymajmniej jedne z poniższych zajęć):

 1. Unternehmensführung in deutschen Unternehmen (3 ECTS) prof. Jana Oehmichen, syg. 138114-3069 –  zajęcia blokowe w semestrze zimowym
 2. Deutsch-polnisches Wirtschaftspraktikum (praktyka) więcej informacji w zakładce poniżej

Przedmioty kierunkowe i przedmioty do wyboru w języku niemieckim (poza fazą wstępną i specjalizacyjną Forum):

 1. Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen (FORUM 3 ECTS) prof. Jürgen Wandel syg. 238334-1256  
 2. Ethik der Sozialen Marktwirtschaft  (FORUM 3 ECTS) prof. Jürgen Wandel  syg. 238344-1256
 3. Finanse międzynarodowe - Internationale Finanzen (FORUM 3 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 120184-0973
 4. Finanzwissenschaft (FORUM 3 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 120194-0973
 5. Geld- und Währungspolitik (FORUM 3 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 137644-0973
 6. Industrieökonomik (FORUM 3 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 136604-0973
 7. Medienökonomie (FORUM 3 ECTS) prof. Andreas Bielig, syg. 137634-0973

Informacja o ukończeniu przez studenta ścieżki międzykierunkowej, w tym specjalizacji międzykierunkowej FORUM (według Regulaminu) nie jest zamieszczana ani na dyplomie ani na suplemencie do dyplomu. Taka informacja znajduje się natomiast na certyfikacie ukończenia FORUM, który student otrzymuje po zrealizowaniu specjalizacji oraz obronie pracy licencjackiej. Natomiast na suplemencie do dyplomu są wyszczególnione wszystkie przedmioty FORUM, które zostali zrealizowane.

Stypendia na wyjazd semestralny 

Studenci aplikują na kurs językowy i/ lub wyjazd semestralny.

Informacje o stypendium:

 • Wyjazd finansowany ze środków Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) na naukę w uczelni partnerskiej Programu – Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) odbywa się w trakcie III lub V semestru studiów licencjackich.
 • Wysokość stypendium: 861 euro na 5 miesięcy + 300 euro na koszty podróży. Stypendium otrzymuje się na miejscu w Moguncji przelewem na konto w niemieckim banku. Corocznie, na wyjazd semestralny dostępnych jest około 10 miejsc. 
 • Studenci biorący udział w wymianie mają zapewnione miejsce w akademiku. Zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestnicy opłacają ze stypendium. 

Warunki ubiegania się o stypendium 

 • Rekrutacja trwa do 17 maja 2024! 
 • Przy wyborze stypendystów pod uwagę brane są oceny z zajęć należących do Programu (zarówno z fazy wstępnej jak i z fazy specjalizacji).
 •  W pierwszej kolejności stypendium uzyskują uczestnicy specjalizacji międzykierunkowej Forum. 

Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę:

 1. Każdy zrealizowany do momentu rekrutacji przedmiot w ramach Forum (z fazy wstępnej i ze specjalizacji). Za każdy zaliczony przedmiot student otrzymuje punkty. Punkty są następnie sumowane i naniesione na listę rankingową. 
 2. W drugiej kolejności punktowana jest aktywność, wynikająca z obecności oraz pomocy w organizacji wydarzeń Forum.
 3. W przypadku, jeżeli studenci podczas rekrutacji otrzymają jednakową liczbę punktów, pod uwagę brana jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, zrealizowanych podczas studiów.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. formularz rekrutacyjny

      2.  zatwierdzony przez dziekanat wykaz ocen 

Procedury wyjazdowe 

Informacja o zajęciach w JGU:

Studenci Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego, wyjeżdżający do Mainz są sudentami z FACHBEREICH 03 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften (w skrócie FB -03) i uczęszczają na zajęcia w nim oferowane.

Studenci SGH FORUM podczas semestru uczestniczą w specjalnym obowiązkowym kursie języka niemieckiego w trakcie semestru pt. „Deutschsprachkurs für Austauschstudierende aus Warschau” figurującym również pod nazwą „Deutsch für ausländische Studierende der Betriebswirtschaft” - 4 ECTS.

Osoby zainteresowane uznaniem zajęć z JGU w SGH:

 • Ostateczna decyzja dotycząca akceptacji zamienników należy do Dziekana SL.  
 • W celu uzyskania zamienników na SGH przedmiotów specjalizacji Forum i części przedmiotów podstawowych Forum za  przedmioty, zrealizowane podczas wymiany, niezbędne jest wysłanie sylabusów zajęć z JGU koordynatorowi zajęć Forum w SGH (kontakt: jwande@sgh.waw.pl) w celu uzyskania wstępnej akceptacji.
 • Pozostałe przedmioty, realizowane podczas wyjazdu uznawane są przez Dziekana Studiów Licencjackich oraz koordynatorów przedmiotów podstawowych i przewodniczące Rad Programowych kierunków studiów

Zamienniki zajęć zrealizowanych w JGU na zajęcia z  Forum:

 • „Internes Rechnungswesen” (JGU) lub „Rechnungslegung nach HGB”  jako „Betriebliches Rechnungswesen deutscher Unternehmen” (FORUM)
 • „Steuern” (JGU) jako „Betriebliche Steuerlehre deutscher Unternehmen” (FORUM)
 • „Absatzwirtschaft” (JGU) jako „Marketing” (Forum auf Deutsch) lub „Marketing”- przedmiot  postawowy w języku polskim

Osoby odpowiedzialne za realizację Programu oraz pomoc studentom Forum w JGU

 • Prof. Daniel Schunk – kierownik Programu „Deutschsprachiger Studiengang an der SGH Warschau” w JGU
 • Pani Karin Schmitt oraz Pani Leska Sahl ze Studienbüro FB 03 - pracownicy biura programu. Kontakt do biura Programu: fb03-international@uni-mainz.de
Stypendia na kurs językowy: „Deutsch als Fremdsprache” 

Informacje o stypendium:

 • Wyjazd na kurs językowy do uczelni partnerskiej – Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) finansowany jest ze środków Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i odbywa się po I lub III semestrze studiów licencjackich. Poziom nauczania około C1.
 • Wysokość stypendium:  861 euro + 300 euro na koszty podróży. Stypendium otrzymuje się na miejscu w Moguncji. Corocznie na kurs językowy dostępnych jest od 12 do 18 miejsc. 
 • O udział w kursie mogą ubiegać się zarówno studenci aplikujący o wymianę semestralną jak i studenci niezainteresowani wyjazdem na studia.
 • Kurs polecany jest szczególnie studentom, którzy będą również studiować przez semestr w JGU. Kurs językowy jest dobrym przygotowaniem językowym do studiów w języku niemieckim.
 • Kurs rozpoczyna się około 1 września i trwa 3 lub 4 tygodnie. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, kilka godzin dziennie. Pozostały czas (w tym weekendy) można wykorzystać na poznawanie bliższych i dalszych okolic. Region obfituje w piękne krajobrazy i znane niemieckie miasta. Kolej oferuje bilety na podróże weekendowe bądź grupowe w dobrej cenie.

Warunki rekrutacji na stypendium

 • Rekrutacja trwa do 17 maja 2024!
 • Przy wyborze stypendystów pod uwagę brane są oceny z zajęć należących do Programu Forum (zarówno z fazy wstępnej jak i z fazy specjalizacji).
 • W pierwszej kolejności stypendium uzyskują uczestnicy specjalizacji międzykierunkowej Forum. 

Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę:

 1. każdy zrealizowany do momentu rekrutacji przedmiot w ramach Forum (z fazy wstępnej i ze specjalizacji). Za każdy zaliczony przedmiot student otrzymuje punkty. Punkty są następnie sumowane i naniesione na listę rankingową. 
 2. W drugiej kolejności punktowana jest aktywność, wynikająca z obecności oraz pomocy w organizacji wydarzeń Forum.
 3. W przypadku, jeżeli studenci podczas rekrutacji otrzymają jednakową liczbę punktów, brana pod uwagę średnia ocen ze wszystkich przedmiotów, zrealizowanych podczas studiów.

 Dokumenty rekrutacyjne:

Procedury wyjazdowe: (wkrótce informacja na stronie)

SGH Sommerschule 2025 

SGH Sommerschule 2025 zaprasza również polskich studentów do uczestniczenia w wyjątkowym kursie SGH w Warszawie. To warsztaty dla studentów i doktorantów z RFN oraz Polski, dedykowane relacjom polsko-niemieckim. Koszty uczestnictwa (z wyjątkiem kosztów podróży do Warszawy) dla  około 5 uczestników będą pokryte ze środków Fundacji Sanddorfa. Do zdobycia 6,0 ECTS. Zajęcia odbędą się  pod koniec sierpnia  lub na początku  września, a rejestracja - do końca maja. Organizator wydarzenia - Polsko-Niemieckie Forum Akademickie, działający w Centrum Współpracy międzynarodowej SGH.

Deutsch-Polnisches Wirtschaftspraktikum (oferty praktyk i pracy)

Studenci specjalizacji „Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten” mogą wybrać Deutsch-Polnisches Wirtschaftspraktikum jako przedmiot fakultatywny. 

Wymagania, którym powinna odpowiadać praktyka: 

 1. Okres trwania: minimum 160 godzin.
 2. Instytucja powinna być związana z RFN lub współpracować z niemieckojęzycznymi krajami.
 3. Obowiązki, wykonywane podczas praktyki, powinny być związane ze specjalizacją międzykierunkową Forum.

Procedura zaliczenia praktyki, jako fakultatywnego przedmiotu specjalizacji Forum:

 1. Znajdujmy miejsce odbycia praktyki.
 2. Wysyłamy informacje o instytucji, obowiązkach, wykonywanych podczas praktyki do koordynatora specjalizacji i biura Forum.
 3.  Po otrzymaniu zgody koordynatora specjalizacji odbywamy praktykę.
 4.  Po zakończeniu praktyki dostarczamy do biura Forum oryginał (skan) zaświadczenia o odbyciu praktyki z informacją o czasie praktyki i obowiązkach podczas praktyki.

Aby ułatwić uczestnikom programu znalezienie praktyki, zamieszczamy poniżej kontakt do niektórych firm i instytucji.  Zaznaczamy, że program nie posiada umów  z instytucjami w sprawie praktyk, oprócz Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że studenci starają się o praktykę samodzielnie. Biuro programu wydaje natomiast zaświadczenia o uczestnictwie w programie bądź listy polecające mogące przydać się w staraniu się o praktykę.

Informacje dla studentów i kandydatów na studia

Zapraszamy studentów już na pierwszym semestrze studiów do zapisania się na przedmiot Mikroekonomia 1, (6 ECTS) Prof. Jürgen Wandel syg. 110504-1256. Realizacja przedmiotu w języku niemieckim przygotuje do nauki następnych przedmiotów w języku niemieckim i pozwoli poznać możliwości naszego programu. Serdecznie zapraszamy do zapisywania się w wirtualnym dziekanacie we wrześniu. 

 

Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa / Polish-German Scientific Conference

20 years together in the EU: Achievements and challenges - German and Polish perspectives
20 Jahre gemeinsam in der EU: Errungenschaften und Herausforderungen – deutsche und polnischen Perspektiven

More information

Please register your participation with or without presentation online until May 30, 2024. 

Further information can be found in the conference leaflet with the call for papers

 CALL FOR PAPERS

TERMIN: 20 CZERWCA  (CZWARTEK) / on June 20, 2024

MIEJSCE: SGH Warsaw School of Economics, al. Niepodległości 128, SALA 152,  BUDYNEK G /

Location: Main Building G, Room 152, 02-554 Warsaw, Poland 

Uczelnie partnerskie

Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Zespół Forum 

dr hab. Jürgen Wandel, prof. SGH
Dyrektor Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego
pok. 16 (wejście przez pok. 15), bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 93 86
e-mail: jwande@sgh.waw.pl

dr hab. Andreas Bielig, prof. SGH
pok. 318, bud. A
ul. Rakowiecka 24
e-mail: abielig@sgh.waw.pl

dr Katarzyna Kamińska
pok. 318, bud. A
ul. Rakowiecka 24
e-mail: kkamins@sgh.waw.pl 

dr Waldemar Milewicz
pok. 318, bud. A
ul. Rakowiecka 24
e-mail: wmilew@sgh.waw.pl 

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Galina Wandel
Polsko-Niemieckie Forum Akademickie
pok. 16 (wejście przez pok. 15), bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 93 86
e-mail: gwandel@sgh.waw.pl

dr hab. Jürgen Wandel prof. SGH
Dyrektor Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego
pok. 16 (wejście przez pok. 15), bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 93 86
e-mail: jwande@sgh.waw.pl