Szkoła Giełdowa

Fundacja GPW oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają do udziału w kursach Szkoły Giełdowej. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Po ukończeniu kursu, słuchacze otrzymują certyfikat.

O Szkole Giełdowej

W ramach programu Szkoły Giełdowej realizowane są dwa kursy:

 1. „Podstawy inwestowania” (poziom podstawowy),
 2. „Giełda dla średniozaawansowanych” (poziom średniozaawansowany). 

W programie kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” zawarte zostały najważniejsze i najbardziej praktyczne zagadnienia z punktu widzenia początkujących inwestorów giełdowych. Podczas wykładów szczegółowo omawiane są zasady funkcjonowanie giełdy i przebieg sesji giełdowej. Prezentowane są czynniki ekonomiczne mające wpływ na giełdę, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gospodarczej w kraju, jak i za granicą. Okazją do zdobycia kluczowych informacji na temat zasad inwestowania są wykłady poświęcone wyborowi i ocenie spółek, korzystaniu z informacji finansowych oraz zasadom zarządzania portfelem papierów wartościowych. Wykłady prowadzą praktycy i specjaliści rynku kapitałowego, a także wykładowcy wyższych uczelni. Program obejmuje 164 godzin zajęć podzielonych na 6 wykładów.

Kontynuacją kursu podstawowego jest 14,5 godzinny kurs „Giełda dla średniozaawansowanych”. Kurs pomaga w usystematyzowaniu i pogłębieniu wiedzy na temat instrumentów pochodnych – opcji i kontraktów terminowych dostępnych na warszawskiej giełdzie, a także certyfikatów turbo. W ramach wykładu dot. analizy fundamentalnej uczestnicy zapoznają się z metodami wyceny spółek z wybranych trzech branż gospodarki, a podczas wykładu poświęconego analizie technicznej omawiane są świece i inne techniki analizowania wykresów w tym podstawowe wskaźniki i oscylatory. Przedstawiane są także bardziej zaawansowane zagadnienia dot. funkcjonowania GPW, w tym rodzaje oraz zasady realizacji zleceń w systemie UTP, a także zasady ustalania kursów w systemie notowań jednolitych i ciągłych.

Zajęcia Szkoły Giełdowej SGH odbywają się w weekendy i obejmują wykłady prowadzone przez wykładowców SGH oraz praktyków i specjalistów rynku kapitałowego. Atutem kursu jest wysoki standard materiału i wykładów, którego jakość na bieżąco nadzoruje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Absolwenci uzyskują certyfikat ukończenia kursu wydawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Programy kursów

Podstawy inwestowania na giełdzie

Program realizowany jest w trakcie sześciu wykładów i obejmuje łącznie 14 godzin. W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych.

Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego.

 1. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2,5 godziny), w tym m.in.:
  • Podstawowe pojęcia rynku finansowego
  • Wzrost gospodarczy i polityka gospodarcza
  • Wpływ gospodarki na rynek finansowy
  • Analiza fundamentalna – otoczenie przedsiębiorstwa
 2. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (3 godziny), w tym m.in.:
  • Rynek giełdowy
  • Systemy notowań
  • Rodzaje zleceń
  • Harmonogram sesji
  • Nadzór nad sesją
 3. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godziny), w tym m.in.:
  • Pojęcia wstępne
  • Rynek kapitałowy
  • Instrumenty finansowe notowane na giełdzie
  • Instytucje zbiorowego inwestowania
 4. Psychologia inwestowania (1,5 godziny), w tym m.in.:
  • Teoria perspektywy
  • Systemy podejmowania decyzji
  • Teoria wyboru
  • Heurystyki
 5. Wybór i ocena spółki (3 godziny), w tym m.in.:
  • Sprawozdania finansowe spółek
  • Wskaźniki rynkowe
  • Analiza fundamentalna
  • Jak korzystać z informacji
 6. Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godziny), w tym m.in.:
  • Pojęcie portfela inwestycyjnego
  • Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
  • Analiza techniczna
  • Trendy rynkowe

Giełda dla średniozaawansowanych

Program kursu „Giełda dla średniozaawansowanych” Szkoły Giełdowej realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 14,5 godzin. Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego.

 1. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2,5 godziny), w tym m.in.:
  • Produkt krajowy brutto (PKB)
  • Cykl koniunkturalny
  • Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna
  • Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa
  • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski
  • Koniunktura gospodarcza na świecie
  • Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie
 2. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2 godziny), w tym m.in.:
  • Zasady kwalifikacji spółek do segmentów Głównego Rynku i NewConnect
  • Zasady ustalania kursów w notowaniach jednolitych i ciągłych
  • Zlecenia w systemie UTP – rodzaje i zasady realizacji
  • Case study – sesja na GPW
  • Animator – rodzaje, funkcje i zasady działania
  • Nowe techniki handlu na rynkach kapitałowych
 3. Instrumenty pochodne i certyfikaty turbo (3,5 godziny), w tym m.in.:
  • Kontrakty terminowe
   • mechanizm działania kontraktu terminowego
   • dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy
   • depozyt zabezpieczający
   • możliwości wykorzystania kontraktów terminowych
  • Opcje giełdowe
   • istota kontraktów opcyjnych
   • czynniki wpływające na cenę opcji
   • sposoby rozliczania opcji
   • zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji
  • Certyfikaty turbo
   • charakterystyka certyfikatów turbo
   • poziom finansowania, wartość wewnętrzna, mechanizm bariery
   • przykłady wykorzystania certyfikatów turbo
 4. Analiza fundamentalna (3 godziny), w tym m.in.:
  • Trzy wybrane spółki, trzy różne branże – wycena fundamentalna
  • Otoczenie branżowe - charakterystyka
  • Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych
  • Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model)
  • Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym
  • Wycena porównawcza
  • Wycena spółki – analiza wrażliwości
 5. Analiza techniczna (3,5 godziny), w tym m.in.:
  • Świece i ich rodzaje
  • Formacje zmiany i kontynuacji
  • Oscylatory i wskaźniki
  • Teoria portfelowa
Wykładowcy

prof. dr hab. Agnieszka Alińska

Obraz
Agnieszka Alińska

W 1999 roku uzyskała stopień doktora, a w 2009 roku stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Prezydent RP postanowieniem z dnia 21 września 2020 r. nadał dr hab. Agnieszce Alińskiej tytuł profesora nauk społecznych. Obecnie prof. dr hab. Agnieszka Alińska jest kierownikiem Katedry Skarbowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje wokół problematyki związanej z funkcjonowaniem i stabilnością systemu finansowego oraz finansów publicznych i samorządowych, jak również instytucji z otoczenia lokalnego biznesu. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i publikacji książkowych poświęconych zagadnieniom finansów i bankowości. 


prof. dr hab. Krzysztof Borowski

Krzysztof Borowski

Związany jest z rynkiem kapitałowym od początku lat 90-tych XX w. Pracował zarówno na rynkach zagranicznych, jak i krajowym. Specjalizuje się w szeroko rozumianej bankowości inwestycyjnej, a zwłaszcza w analizie technicznej i fundamentalnej, inwestycjach alternatywnych, rynku surowców (commodities) i kryptowalut oraz finansach behawioralnych.

Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku eksperta w Narodowym Banku Polskim oraz profesora w Szkole Głównej Handlowej. W tym ostatnim miejscu pracy prowadzi wykłady z analizy technicznej i fundamentalnej, bankowości inwestycyjnej i finansów behawioralnych na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. 

Autor wielu monografii i artykułów z obszaru rynku finansowego orz komentator wydarzeń na rynku finansowym dla wielu dzienników oraz stacji telewizyjnych i radiowych. 


dr Mirosław Budzicki

Obraz
Mirosław Budzicki

Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Z rynkiem finansowym związany od 2000 roku. Od 2004 r. pełni funkcję stratega rynków finansowych w PKO Banku Polskim. Zajmuje się analizą globalnych i krajowych trendów na rynkach finansowych, a także procesów makroekonomicznych. 

Jest aktywnym komentatorem wydarzeń ekonomicznych i rynkowych w ogólnopolskich mediach. Od 2007 r. do 2011 r. był jednocześnie zatrudniony w ALMAMER Wyższej Szkole Ekonomicznej. Jako adiunkt był odpowiedzialny za pracę dydaktyczną i naukową, a także prowadzenie prac licencjackich i magisterskich. Wcześniej pracował też w Ministerstwie Zdrowia oraz w dzienniku ekonomicznym Prawo i Gospodarka. 


dr Tomasz Filipiak

Obraz
Tomasz Filipiak

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, doktor nauk chemicznych, posiadający blisko dwudziestopięcioletnie doświadczenie jako inwestor na rynkach finansowych w Polsce i zagranicą. Jego zainteresowania koncentrują się na badaniu zachowania rynków oraz na budowaniu zaawansowanych narzędzi do ich analizy oraz tworzeniu samodzielnie operujących algorytmów (tzw. algotrading). Przeprowadził wiele szkoleń komercyjnych z zakresu inwestowania dla instytucji finansowych i banków w Polsce. 

Wielokrotnie uczestniczył jako prelegent w konferencjach dotyczących inwestycji na rynkach kapitałowych organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz gazetę „Parkiet”. Ta ostatnia w ramach serii „Profesjonalny Inwestor” opublikowała cykl sześciu artykułów poświęconych wykorzystywaniu zautomatyzowanych algorytmów do spekulacji rynkowych.


Błażej Jurewicz

Obraz
Błażej Jurewicz

Od piętnastu lat, pan Błażej Jurewicz doskonali wiedzę na temat psychologicznych aspektów procesu podejmowania decyzji oraz psychologii inwestowania. Jako doradca, mentor i ceniony prelegent, przekazuje swoje umiejętności i doświadczenia podczas specjalistycznych warsztatów biznesowych, skupiając się na nauczaniu efektywnego procesu decyzyjnego oraz zaawansowanego zarządzania. Dodatkowo, aktywnie dzieli się swoją wiedzą i praktycznymi aspektami za pośrednictwem swojego kanału na YouTube @PanDecyzja.

Od 2018 roku jest wykładowcą na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z obszaru m.in. zarządzania strategicznego, myślenia strategicznego i procesu decyzyjnego oraz autorem artykułów o świadomości biznesowej, zarządzaniu i efektywności osobistej.

Wielokrotnie nagradzany krajowymi i międzynarodowymi nagrodami branżowymi (m.in. Finance Excellence Citibank Handlowy, Enactus Best Business Advisor) a także wielokrotny finalista wielu konkursów biznesowych (m.in. Global Management Challenge).


dr Piotr Kuszewski

Obraz
Piotr Kuszewski

Piotr Kuszewski jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Northwestern University i Szkoły Głównej Handlowej. Menedżer z doświadczeniem w obszarach inwestycji, finansów i ryzyka.

W latach 2015-2016 był Prezesem Zarządu April Polska oraz Managerem Regionalnym na Europę Środkową i Wschodnią. Nadzorował działalność czternastu spółek Grupy April w ośmiu krajach Europy Środkowej. April to francuska grupa finansowa specjalizująca się w dystrybucji i obsłudze ubezpieczeń.

W latach 2011-1015 Piotr Kuszewski był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego gdzie był Prezesem Zarządu TFI BGK S.A., Dyrektorem Zarządzającym Pionem Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych. Jako pracownik BGK był zaangażowany w takie projekty jak przygotowanie inicjatywy Inwestycje Polskie, Fundusz Mieszkań na Wynajem, Fundusz Ekspansji Zagranicznej oraz Polski Fundusz Funduszy Wzrostu wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Piotr Kuszewski był również członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego.

W latach 2007-2010 był wiceprezesem i CFO PZU Życie SA. Odpowiadał za obszar finansów, zarządzanie ryzykiem finansowym i ubezpieczeniowym. Jako członek zarządu nadzorował również obszar administracji w PZU Życie oraz rozwój produktów ubezpieczeniowych. Piotr Kuszewski w Grupie PZU był członkiem Rady Nadzorczej PZU Asset Management SA oraz Rad Nadzorczych spółek Grupy PZU na Litwie. Z ramienia PZU Życie w latach 2007-2010 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej KFA Armatura SA.

Piotr Kuszewski jest również adiunktem w Instytucie Bankowości SGH.


dr Marcin Kwaśniewski

Obraz
Marcin Kwaśniewski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Z rynkiem kapitałowym związany od 2000 roku. W latach 2007-2010 pracował w Departamencie Nadzoru Obrotu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego gdzie zajmował się wykrywaniem manipulacji na rynku kapitałowym. Od 2010 roku pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Początkowo w Dziale Rynku Terminowego, gdzie zajmował się tematyką kontraktów terminowych. Obecnie pełni funkcję Szefa Zespołu Komunikacji Elektronicznej, gdzie odpowiada za funkcjonowanie elektronicznych kanałów komunikacyjnych wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GPW. Twórca edukacyjnej platformy demo do nauki inwestowania – GPWtr@dera. Uczestnik oraz prelegent podczas licznych konferencji oraz szkoleń na temat inwestowania. Ukończył kursy na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego.

Terminy i opłaty

Terminy Szkoły Giełdowej SGH

 • 12 – 14 kwietnia 2024 r. – Podstawy inwestowania na giełdzie (kurs hybrydowy)
 • 19 – 21 kwietnia 2024 r. – Giełda dla średniozaawansowanych (kurs hybrydowy)
 • 10 – 12 maja 2024 r. – Podstawy inwestowania na giełdzie (kurs hybrydowy)
 • 13 – 15 września 2024 r. – Podstawy inwestowania na giełdzie (kurs hybrydowy)
 • 18 – 20 października 2024 r. – Podstawy inwestowania na giełdzie (kurs hybrydowy)
 • 15 – 17 listopada 2024 r. – Podstawy inwestowania na giełdzie (kurs hybrydowy)
 • 22 – 24 listopada 2024 r. – Giełda dla średniozaawansowanych (kurs hybrydowy)
 • 13 – 15 grudnia 2024 r. - Podstawy inwestowania na giełdzie (kurs hybrydowy)
 • 17 – 19 stycznia 2025 r. – Podstawy inwestowania na giełdzie (kurs hybrydowy)
   

Opłaty

 • Kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie” - 550 zł
 • Kurs „Giełda dla średniozaawansowanych” - 600 zł

10 % zniżki przy jednoczesnej rejestracji na kurs podstawowy i średniozaawansowany – warunkiem otrzymania rabatu jest płatność jednorazowa za dwa kursy (w tytule przelewu należy wpisać oba numery wygenerowane podczas rejestracji na kursy)

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie kopii dowodu wpłaty mailem na adres: szkolagieldowa@sgh.waw.pl lub pocztą na adres:
Szkoła Giełdowa
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa  
Opłaty należało dokonać na konto:
Fundacja GPW
Bank Pekao SA 34 1240 1037 1111 0010 6379 4415

Warunki uczestnictwa

Zmiana terminu zajęć

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. W takim przypadku sekretariat danego ośrodka powiadomi każdego zainteresowanego telefonicznie lub pisemnie o zwrocie kosztów albo o zmianie terminu zajęć. GPW nie zwraca opłaty manipulacyjnej związanej z przelewem lub nadaniem przekazu.

​Rezygnacja z uczestnictwa

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia, koszty kursu nie zostaną zwrócone.

FAQ

Kto może uczestniczyć w kursie Szkoły Giełdowej?

W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany poszerzeniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących poziomu czy kierunku wykształcenia.

Jak długo trwa kurs?

Każdy kurs trwa 16 godzin zegarowych. Zajęcia odbywają się w weekendy, w formule hybrydowej, tj. zarówno w sali w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, jak i na platformie MsTeams. 

Jak można zapisać się do Szkoły Giełdowej?

Najpierw należy wypełnić kwestionariusz on-line. Następnie, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu należy przesłać do sekretariatu wybranej szkoły kserokopię/skan dowodu wpłaty za kurs.

Kto prowadzi zajęcia w Szkole Giełdowej?

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu rynku kapitałowego, wykładowców akademickich oraz pracowników instytucji rynku giełdowego.


Koordynator Szkoły Giełdowej – Michał Aliński


Sekretariat Szkoły Giełdowej – Małgorzata Dzierżek
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
+48 22 564 99 02
e-mail: szkolagieldowa@sgh.waw.pl

Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-15.00

Kursy odbywają się w różnych miejscach na terenie SGH (w budynku G, A lub C), aktualna lokalizacja znajduje się w harmonogramie wysyłanym mailowo przez sekretarza.