Szkoła Giełdowa

Fundacja GPW oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają do udziału w kursach Szkoły Giełdowej. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Po ukończeniu kursu, słuchacze otrzymują certyfikat.

O Szkole Giełdowej

W ramach programu Szkoły Giełdowej realizowane są dwa kursy: „Podstawy inwestowania” (poziom podstawowy) oraz „Giełda dla średniozaawansowanych” (poziom średniozaawansowany). 

W programie „Podstawy inwestowania na giełdzie” zawarte zostały najważniejsze i najbardziej praktyczne zagadnienia z punktu widzenia początkujących inwestorów giełdowych. Podczas wykładów szczegółowo omawiane są zasady funkcjonowanie giełdy i przebieg sesji giełdowej. Prezentowane są czynniki ekonomiczne mające wpływ na giełdę, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gospodarczej w kraju, jak i za granicą. Okazją do zdobycia kluczowych informacji na temat zasad inwestowania są wykłady poświęcone wyborowi i ocenie spółek, korzystaniu z informacji finansowych oraz zasadom zarządzania portfelem papierów wartościowych. Wykłady prowadzą praktycy i specjaliści rynku kapitałowego, a także wykładowcy wyższych uczelni.  Program obejmuje 14 godzin zajęć podzielonych na 5 wykładów. Zajęcia odbywają się w weekendy, dzięki czemu w kursie mogą uczestniczyć studenci oraz osoby aktywne zawodowo.

Oferta Szkoły Giełdowej wzbogaciła się  w roku akademickim 2016/2017 o 14 godzinny kurs „Giełda dla średniozaawansowanych” dla osób średniozaawansowanych i dla praktykujących inwestorów. Kurs pomaga w usystematyzowaniu i pogłębieniu wiedzy na temat instrumentów pochodnych – opcji i kontraktów terminowych dostępnych na warszawskiej giełdzie, a także certyfikatów turbo. W ramach wykładu dot. analizy fundamentalnej uczestnicy zapoznają się z metodami wyceny spółek z wybranych trzech branż gospodarki, a podczas wykładu poświęconego analizie technicznej omawiane są świece i inne techniki analizowania wykresów w tym podstawowe wskaźniki i oscylatory. Przedstawiane są także bardziej zaawansowane zagadnienia dot. funkcjonowania GPW, w tym rodzaje oraz zasady realizacji zleceń w systemie UTP, a także zasady ustalania kursów w systemie notowań jednolitych i ciągłych.

Zajęcia odbywają się w weekendy i obejmują 14 godzin wykładów prowadzonych przez wykładowców SGH oraz praktyków i specjalistów rynku kapitałowego. Atutem kursu jest wysoki standard materiału i wykładów, którego jakość na bieżąco nadzoruje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Absolwenci uzyskują certyfikat ukończenia kursu wydawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Programy kursów

Podstawy inwestowania na giełdzie

Program realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 14 godzin. W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych.

Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego.

 1. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godziny), w tym m.in.:
  • Pojęcia wstępne
  • Rynek kapitałowy
  • Instrumenty finansowe notowane na giełdzie
  • Instytucje zbiorowego inwestowania
 2. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (3 godziny), w tym m.in.:
  • Rynek giełdowy
  • Systemy notowań
  • Rodzaje zleceń
  • Harmonogram sesji
  • Nadzór nad sesją
 3. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:
  • Podstawowe pojęcia rynku finansowego
  • Wzrost gospodarczy i polityka gospodarcza
  • Wpływ gospodarki na rynek finansowy
  • Analiza fundamentalna – otoczenie przedsiębiorstwa
 4. Wybór i ocena spółki (3 godziny), w tym m.in.:
  • Sprawozdania finansowe spółek
  • Wskaźniki rynkowe
  • Analiza fundamentalna
  • Jak korzystać z informacji
 5. Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godziny), w tym m.in.:
  • Pojęcie portfela inwestycyjnego
  • Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
  • Analiza techniczna
  • Trendy rynkowe

Giełda dla średniozaawansowanych

Program kursu Szkoły Giełdowej realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 13 godzin. Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego.

 1. Instrumenty pochodne i certyfikaty Turbo
  • Kontrakty terminowe
   • mechanizm działania kontraktu terminowego
   • dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy
   • depozyt zabezpieczający
   • możliwości wykorzystania kontraktów terminowych
  • Opcje giełdowe
   • istota kontraktów opcyjnych
   • czynniki wpływające na cenę opcji
   • sposoby rozliczania opcji
   • zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji
  • Certyfikaty turbo
   • charakterystyka certyfikatów TURBO
   • poziom finansowania, wartość wewnętrzna, mechanizm bariery
   • przykłady wykorzystania certyfikatów turbo
 2. Funkcjonowanie Giełdy
  • Zasady kwalifikacji spółek do segmentów Głównego Rynku i NewConnect
  • Zasady ustalania kursów w notowaniach jednolitych i ciągłych
  • Zlecenia w systemie UTP – rodzaje i zasady realizacji
  • Case study – sesja na GPW (4.02.2004)
  • Animator – rodzaje, funkcje i zasady działania
  • Nowe techniki handlu na rynkach kapitałowych
 3. Wpływ otoczenia gospodarczego na Giełdę
  • Produkt krajowy brutto (PKB)
  • Cykl koniunkturalny
  • Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna
  • Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa
  • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski
  • Koniunktura gospodarcza na świecie
  • Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie
 4. Analiza fundamentalna
  • Trzy wybrane spółki, trzy różne branże – wycena fundamentalna
  • Otoczenie branżowe - charakterystyka
  • Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych
  • Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model)
  • Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym
  • Wycena porównawcza
  • Wycena spółki – analiza wrażliwości
 5. Analiza techniczna
  • Świece i ich rodzaje
  • Formacje zmiany i kontynuacji
  • Oscylatory i wskaźniki
  • Teoria portfelowa
Wykładowcy

dr hab, Agnieszka Alińska, prof. SGH

Obraz
Agnieszka Alińska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1999 roku uzyskała stopień doktora a w 2009 roku – stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Obecnie prof. Agnieszka Alińska zatrudniona jest na stanowisku kierownika Katedry Skarbowości w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje wokół problematyki związanej z funkcjonowaniem i stabilnością systemu finansowego oraz finansów publicznych i samorządowych, jak również instytucji z otoczenia lokalnego biznesu. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i publikacji książkowych poświęconych zagadnieniom finansów i bankowości. Od 2007 roku aktywność naukową łączy z pracą w publicznych instytucjach finansowych.


dr Piotr Kuszewski

Obraz
Piotr Kuszewski

Piotr Kuszewski jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Northwestern University i Szkoły Głównej Handlowej. Menedżer z doświadczeniem w obszarach inwestycji, finansów i ryzyka.

W latach 2015-2016 był Prezesem Zarządu April Polska oraz Managerem Regionalnym na Europę Środkową i Wschodnią. Nadzorował działalność czternastu spółek Grupy April w ośmiu krajach Europy Środkowej. April to francuska grupa finansowa specjalizująca się w dystrybucji i obsłudze ubezpieczeń.

W latach 2011-1015 Piotr Kuszewski był związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego gdzie był Prezesem Zarządu TFI BGK S.A., Dyrektorem Zarządzającym Pionem Inwestycji Infrastrukturalnych oraz Dyrektorem Departamentu Inwestycji Kapitałowych. Jako pracownik BGK był zaangażowany w takie projekty jak przygotowanie inicjatywy Inwestycje Polskie, Fundusz Mieszkań na Wynajem, Fundusz Ekspansji Zagranicznej oraz Polski Fundusz Funduszy Wzrostu wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Piotr Kuszewski był również członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego.

W latach 2007-2010 był wiceprezesem i CFO PZU Życie SA. Odpowiadał za obszar finansów, zarządzanie ryzykiem finansowym i ubezpieczeniowym. Jako członek zarządu nadzorował również obszar administracji w PZU Życie oraz rozwój produktów ubezpieczeniowych. Piotr Kuszewski w Grupie PZU był członkiem Rady Nadzorczej PZU Asset Management SA oraz Rad Nadzorczych spółek Grupy PZU na Litwie. Z ramienia PZU Życie w latach 2007-2010 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej KFA Armatura SA.

Piotr Kuszewski jest również adiunktem w Instytucie Bankowości SGH.


Marcin Kwaśniewski

Obraz
Marcin Kwaśniewski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej. Z rynkiem kapitałowym związany od 2000 roku. W latach 2007-2010 pracował w Departamencie Nadzoru Obrotu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego gdzie zajmował się wykrywaniem manipulacji na rynku kapitałowym. Od 2010 roku pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Początkowo w Dziale Rynku Terminowego, gdzie zajmował się tematyką kontraktów terminowych. Obecnie pełni funkcję Szefa Zespołu Komunikacji Elektronicznej, gdzie odpowiada za funkcjonowanie elektronicznych kanałów komunikacyjnych wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GPW. Twórca edukacyjnej platformy demo do nauki inwestowania – GPWtr@dera. Uczestnik oraz prelegent podczas licznych konferencji oraz szkoleń na temat inwestowania. Ukończył kursy na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego.


dr Mirosław Budzicki

Obraz
Mirosław Budzicki

Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Z rynkiem finansowym związany od 2000 roku. Od 2004 r. pełni funkcję stratega rynków finansowych w PKO Banku Polskim. Zajmuje się analizą globalnych i krajowych trendów na rynkach finansowych, a także procesów makroekonomicznych. Jest aktywnym komentatorem wydarzeń ekonomicznych i rynkowych w ogólnopolskich mediach. Od 2007 r. do 2011 r. był jednocześnie zatrudniony w ALMAMER Wyższej Szkole Ekonomicznej. Jako adiunkt był odpowiedzialny za pracę dydaktyczną i naukową, a także prowadzenie prac licencjackich i magisterskich. Wcześniej pracował też w Ministerstwie Zdrowia oraz w dzienniku ekonomicznym Prawo i Gospodarka. 


Bogdan Kornacki

Obraz
Bogdan Kornacki

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, makler papierów wartościowych (licencja nr 180). Od 1992 roku pracował w biurach maklerskich, pełnił funkcję animatora, nadzorował inwestycje własne i działalność animatorów. Od 2007 r. pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Dziale Instrumentów Pochodnych, a następnie w Dziale Rozwoju Rynku w zespole odpowiedzialnym za instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane i ETFy. Członek komisji rewizyjnej ZMiD (wcześniej również członek zarządu ZMiD). Posiada wieloletnie doświadczenie, jako wykładowca i szkoleniowiec w zakresie instrumentów pochodnych i produktów strukturyzowanych oraz funkcjonowania rynku kapitałowego, kierowanych do inwestorów indywidualnych oraz pracowników domów maklerskich.


Tomasz Filipiak

Obraz
Tomasz Filipiak

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, doktor nauk chemicznych, posiadający blisko dwudziestopięcioletnie doświadczenie jako inwestor na rynkach finansowych w Polsce i zagranicą. Obecnie zatrudniony w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na  stanowisku adiunkta w Zakładzie Spekulacji i Inwestycji na Rynkach Finansowych. Jego zainteresowania koncentrują się na badaniu zachowania rynków oraz na budowaniu zaawansowanych narzędzi do ich analizy oraz tworzeniu samodzielnie operujących algorytmów (tzw. algotrading). Przeprowadził wiele szkoleń komercyjnych z zakresu inwestowania dla instytucji finansowych i banków w Polsce. Wielokrotnie uczestniczył jako prelegent w konferencjach dotyczących inwestycji na rynkach kapitałowych organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz gazetę „Parkiet”. Ta ostatnia w ramach serii „Profesjonalny Inwestor” opublikowała cykl sześciu artykułów poświęconych wykorzystywaniu zautomatyzowanych algorytmów do spekulacji rynkowych.

Terminy i opłaty

Terminy

 • 19-21 maja 2023 r. – Giełda dla średniozaawansowanych (kurs hybrydowy)
 • 30 czerwca - 2 lipca 2023 r. – Podstawy inwestowania na giełdzie (kurs hybrydowy)
 • 22 – 24 września 2023 r - Podstawy inwestowania na giełdzie (kurs hybrydowy)
 • 20 – 22 października 2023 r. – Podstawy inwestowania na giełdzie (kurs hybrydowy)
 • 17 – 19 listopada 2023 r. – Giełda dla średniozaawansowanych (kurs hybrydowy)
 • 15 – 17 grudnia 2023 r.  – Podstawy inwestowania na giełdzie (kurs hybrydowy)
 • 19 – 21 stycznia 2024 r. – Podstawy inwestowania na giełdzie (kurs hybrydowy)

Opłaty

 • kurs dla początkujących „Podstawy inwestowania na giełdzie” - 450 zł
 • kurs dla średniozaawansowanych „Giełda dla średniozaawansowanych” - 500 zł
 • kurs „Finanse osobiste” – 450 zł

10 % zniżki przy rejestracji na kurs podstawowy i średniozaawansowany – warunkiem otrzymania rabatu była płatność jednorazowa za dwa kursy (przelew w kwocie 855 zł, w tytule przelewu należało wpisać numery wygenerowane podczas rejestracji na kursy).

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie kopii dowodu wpłaty mailem na adres: szkolagieldowa@sgh.waw.pl lub pocztą na adres:
Szkoła Giełdowa
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa  
Opłaty należało dokonać na konto:
Fundacja GPW
Bank Pekao SA 34 1240 1037 1111 0010 6379 4415

Warunki uczestnictwa

Zmiana terminu zajęć

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. W takim przypadku sekretariat danego ośrodka powiadomi każdego zainteresowanego telefonicznie lub pisemnie o zwrocie kosztów albo o zmianie terminu zajęć. GPW nie zwraca opłaty manipulacyjnej związanej z przelewem lub nadaniem przekazu.

​Rezygnacja z uczestnictwa

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia, koszty kursu nie zostaną zwrócone.

FAQ

Kto może uczestniczyć w kursie Szkoły Giełdowej?

W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany poszerzeniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących poziomu czy kierunku wykształcenia.

Jak długo trwa kurs?

Kurs trwa czternaście godzin zegarowych. Zajęcia odbywają się w weekendy, konkretne terminy ustalane są przez ośrodki organizujące zajęcia w poszczególnych miastach.

Ile kosztuje kurs?

Koszt kursu podstawowego to 370 złotych, kurs na poziomie średniozaawansowanym kosztuje 450 zł.

Jak można zapisać się do Szkoły Giełdowej?

Najpierw należy wypełnić kwestionariusz on-line. Następnie, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu należy przesłać do sekretariatu wybranej szkoły kserokopię/skan dowodu wpłaty za kurs.

Gdzie można otrzymać szczegółowe informacje na temat zapisów w poszczególnych miastach?

Najlepiej skontaktować się bezpośrednio z wybranym ośrodkiem. Dane kontaktowe (telefon, e-mail) znajdują się w zakładce „Ośrodki Szkoły – zapisy”.

Kto prowadzi zajęcia w Szkole Giełdowej?

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z zakresu rynku kapitałowego, wykładowców akademickich oraz pracowników instytucji rynku giełdowego.


Koordynator Szkoły Giełdowej – dr Joanna Marczakowska-Proczka

Obraz
Joanna Marczakowska-Proczka

e-mail: jprocz@sgh.waw.pl


Sekretariat Szkoły Giełdowej – Małgorzata Dzierżek
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
+48 22 564 99 02
e-mail: szkolagieldowa@sgh.waw.pl

Godziny pracy: pn-pt 8:00-16:00

Kursy odbywają się w różnych miejscach na terenie SGH (w budynku G, A lub C), aktualna lokalizacja znajduje się w harmonogramie wysyłanym mailowo przez sekretarza.