Testy kompetencyjne

Centrum Nauki Języków Obcych daje możliwość przystąpienia do testu kompetencyjnego z języka obcego studentom, którzy planują ubiegać się o udział w programach wymiany międzynarodowej oferowanych przez SGH.

Test kompetencyjny CNJO jest alternatywą dla osób, które nie posiadają innego potwierdzenia znajomości języka wykładowego uczelni takiego jak:

  • certyfikat ukończenia lektoratu tego języka obcego w SGH,
  • komercyjny certyfikat potwierdzający znajomość tego języka obcego,
  • dyplom ukończenia szkoły średniej, w której ten język obcy był językiem wykładowym (np. IB, szkoła średnia za granicą, i in.),
  • dyplom ukończenia szkoły wyższej, w której ten język obcy był językiem wykładowym.

W roku akademickim 2023/2024 test kompetencyjny z języka obcego odbędzie się według niżej wymienionych zasad:

  • Studenci wszystkich form, stopni i semestrów studiów mogą przystąpić do testu kompetencyjnego z języka obcego organizowanego poza pasmami obowiązkowych lektoratów, w godzinach popołudniowych.
  • Uczestnictwo w teście kompetencyjnym nie jest obowiązkowe.
  • Uczestnictwo w teście kompetencyjnym nie zwalnia z lektoratu ani z jego części.

Rejestracja na test kompetencyjny odbyła się w dniach 3–14 listopada 2023.

Test kompetencyjny odbędzie się w wyznaczonych przez CNJO dniach (4–5 grudnia 2023 r.) i godzinach. Każdy student ma wyznaczony termin, godzinę testu, oraz salę.

Student jest zobowiązany okazać komisji dokument tożsamości, przy czym dokument ten może być w formie mobilnej (mObywatel).

Test kompetencyjny przeprowadzany przez CNJO jest testem w formie pisemnej, trwa 90 minut i składa się z następujących części:

  • rozumienie ze słuchu sprawdzane poprzez odpowiedzi na 3 pytania w języku obcym dotyczące treści 2-3 wiadomości radiowych w języku obcym,
  • streszczenie tekstu polskiego w języku obcym (artykuł prasowy o objętości około 500 słów) lub streszczenie porównawcze dwóch artykułów anglojęzycznych o objętości ok. 300 słów każdy (studenci studiujący w języku angielskim).

Zawartość merytoryczna testów dotyczy bieżącej problematyki społeczno-ekonomicznej (język ogólny i ogólnoekonomiczny), obejmuje sprawdzenie sprawności językowych przydatnych lub niezbędnych w czasie studiowania za granicą).

Praca każdego studenta będzie sprawdzana przez 2 lektorów.

Maksymalnym poziomem, jaki student może uzyskać w teście kompetencyjnym jest poziom C1.

Studenci otrzymają informację o wynikach testów w dniach 8–12 stycznia 2024. Informacja będzie przesłana przez egzaminatora indywidualnie do każdego studenta na skrzynkę mailową SGH.

Studenci, którzy będą chcieli zobaczyć swoją pracę, proszeni są o napisanie podania i przesłanie go do 16 stycznia 2024 na adres cnjo@sgh.waw.pl w celu umówienia terminu obejrzenia pracy w obecności egzaminatora.


Ewentualne pytania dotyczące rejestracji na test należy przekazywać drogą mailową, korzystając wyłącznie ze skrzynki SGH, na adres ocenakompetencji@sgh.waw.pl