Informacje dla I roku – Studium Magisterskie

Aby ułatwić proces studiowania na studiach magisterskich w SGH zebraliśmy na stronie najważniejsze i niezbędne informacje organizacyjne. Podzielone są one na trzy etapy: przed rozpoczęciem I semestru, na początku I semestru oraz w trakcie I semestru. Na końcu zamieszczone są również informacje dla studentów przyjętych z odwołania.

Zanim rozpocznie się semestr

Na przełomie sierpnia i września, na adres podany w systemie rekrutacyjnym wysyłane są informacje o numerze albumu oraz loginie i haśle do sieci SGH. 

Decyzją Dziekana Studium Magisterskiego podjętą na podstawie § 3 Regulaminu studiów, wszelkie odpowiedzi ze strony pracowników naszego biura są kierowane wyłącznie na adresy w domenie @sgh.waw.pl. Prosimy również o wysyłanie wiadomości z uczelnianej poczty.
 
Login i hasło do sieci SGH to kluczowe informacje, umożliwiające wybranie przedmiotów na pierwszym semestrze. W razie problemów prosimy kontaktować się z Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury.

Deklaracje semestralne

Aby rozpocząć studia należy wybrać odpowiednie przedmioty. Deklaracje semestralne, to jedna z najważniejszych spraw administracyjnych, jakie trzeba opanować. W SGH zapisy na zajęcia odbywają się w wyznaczonych terminach i wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego. Zapisując się na zajęcia należy pamiętać o konieczności uwzględnienia w planie zajęć z języka obcego.

Harmonogram deklaracji dla studentów I semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024

Studenci zapisują się na przedmioty na podstawie harmonogramu zajęć, dokonując tym samym preferencji co do grup wykładowych i ćwiczeniowych, zgodnie z obowiązującą na danym kierunku listą przedmiotów obowiązkowych dla I semestru. Na podstawie preferencji jest dokonywana korekta harmonogramu zajęć uwzględniająca grupy z największą liczbą chętnych.

Informacja o rankingach

W przypadku zgłoszenia się na dane zajęcia liczby chętnych przekraczającej ustalony limit o możliwości zapisu zdecyduje:

 • ranking ustalany przede wszystkim na podstawie średniej uzyskanej na studiach I stopnia (dotyczy studentów kontynuujących naukę w SGH),
 • wyniku uzyskanego w trakcie egzaminu kwalifikacyjnego na studia II stopnia (dla studentów, którzy przystąpili do egzaminu),
 • losowego ustawienia kolejności w przypadku niemożności dokonania merytorycznego porównania pomiędzy studentami.

Studenci na stacjonarne studia magisterskie rekrutują się na podstawie punktów ze sprawdzianu kwalifikacyjnego lub średniej z ocen ze studiów uzyskanej na poziomie licencjackim. Punkty ze sprawdzianu kwalifikacyjnego są proporcjonalnie skalowane do przedziału odpowiadającego średnim z ocen ze studiów Ranking tworzony jest poprzez uszeregowanie średnich ocen ze studiów wspólnie z przeliczonymi punktami ze sprawdzianu kwalifikacyjnego.

Osoby, które nie zostaną przydzielone do preferowanego prowadzącego ze względu na przekroczenie limitu, zostaną automatycznie przydzielone do grup, w których limity nie zostały przekroczone. Preferencje dotyczą wyłącznie grup nadrzędnych.
Przydział ten można zmienić w kolejnej turze deklaracji – giełda.

Pierwszy etap - deklarowanie preferencji

od 11.09.2023 r. (poniedziałek), godz. 10:00 do 13.09.2023 r. (środa), godz. 10:00

Składanie deklaracji przez studentów stacjonarnych i niestacjonarnych - preferencje

Ten etap rejestracji na przedmioty to etap preferencji. Po jego zakończeniu będzie przeprowadzony przydział na zajęcia na podstawie wskazań studentów oraz list rankingowych. Jednocześnie informujemy, że do zakończenia etapu można dokonywać zmian w zadeklarowanych przedmiotach.

Przerwa techniczna

14-20.09.2023 r. (czwartek-środa)

Korekta harmonogramu zajęć. Przydział do grup na podstawie list rankingowych oraz zgłoszonych preferencji.

Drugi etap - korekta deklaracji (giełda)

od 21.09.2023 r. (czwartek), godz. 10:00 do 25.09.2023 r. (poniedziałek), godz. 10:00

Studenci mają możliwość skorygowania swojego planu zajęć. W trakcie tej tury możliwe jest dopisanie się do uruchomionych zajęć, w ramach przedmiotów pierwszego semestru dla danego kierunku, jest możliwe w miarę wolnych miejsc (zasada „kto pierwszy ten lepszy”). Podczas tej tury będzie odbywała się giełda przedmiotów.

UWAGA: Studenci powinni koniecznie sprawdzić, czy wybrane przez nich wcześniej przedmioty nie zostały usunięte z deklaracji podczas rankingów i ewentualnie uzupełnić je, zapisując się do innego prowadzącego.

Zapis za zgodą - etap uzupełniający wyłącznie dla tych studentów, którzy z istotnych powodów muszą uzupełnić deklarację

od 30.09.2023 r. (sobota), godz. 10:00 do 9.10.2023 r. (poniedziałek), godz. 10:00

W uzasadnionych przypadkach (np. rozwiązanie grupy) studenci mogą się dopisywać w miarę wolnych miejsc oraz ponad limit za zgodą wykładowcy, wyrażaną za pośrednictwem USOSweb.

UWAGA: Wpisanie na listę danego przedmiotu ponad limit będzie obowiązujące dopiero po zaakceptowaniu zgłoszenia w USOSweb przez dydaktyka. W przypadku braku takiej akceptacji zgłoszenie zostaje anulowane.

Akceptacja zgłoszeń

do 11.10.2023 r. (środa)

Jednorazowe kasowanie

od 12.10.2023 r. (czwartek), godz. 10:00 do 30.10.2023 r. (poniedziałek), godz. 10:00

Rezygnacja z wybranego przedmiotu zgodnie z paragrafem 23 p.12 Regulaminu studiów. Przy zgłaszaniu przedmiotu należy zwrócić uwagę na to, czy:

 • jest to przedmiot obowiązkowy (kasowanie przedmiotów kierunkowych jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy jest to przedmiot alternatywny do już zrealizowanego),
 • po skasowaniu przedmiotu student ma wystarczającą do zaliczenia semestru liczbę ECTS.

Weryfikacja

do 7.11.2023 r. (wtorek)

UWAGA:

 • Prosimy o pilnowanie zarówno dat, jak i godzin otwarcia systemu deklaracji semestralnych.
 • PROSIMY O ROZWAŻNE DECYZJE. Nie ma możliwości wykreślenia studenta z przedmiotów, zamiany zadeklarowanych przedmiotów, zamiany prowadzącego lub dopisania się na zajęcia poza systemem deklaracji w USOS. W szczególności nie będzie możliwe zapisywanie się na zajęcia bezpośrednio u wykładowcy.
 • Przedmioty wskazane przez studenta w systemie deklaracji semestralnych stają się dla niego wiążącym indywidualnym semestralnym planem studiów i podlegają obligatoryjnej realizacji w danym semestrze.

Prosimy o zapoznanie się z:

 • Instrukcją merytoryczną – na co należy się zapisać (część przedmiotów w I semestrze jest obowiązkowa)
 • Instrukcją w sprawie kwalifikacji na przedmiot Konwersatorium z ekonomii

 

 

Przepisywanie ocen

Instrukcja Dziekana Studium Magisterskiego w sprawie przepisywania ocen z przedmiotów zrealizowanych na studiach magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Niniejsza instrukcja dotyczy wyłącznie osób, które zostały skreślone z listy studentów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (zwanej dalej SGH), przeszły ponownie pomyślnie proces rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 i wnoszą o przepisanie ocen z przedmiotów zrealizowanych wcześniej w SGH podczas studiów magisterskich.

 1. Decyzję o przepisaniu ocen z poszczególnych przedmiotów podejmuje Dziekan Studium Magisterskiego na podstawie wniosku złożonego za pośrednictwem elektronicznego systemu składania podań w Wirtualnym Dziekanacie SGH, pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w kolejnych punktach. W przypadku nieaktywnego konta w WD wniosek należy złożyć w formie papierowej w Dziekanacie Studium Magisterskiego.
 2. Wniosek powinien zawierać wykaz przedmiotów, z których oceny mają być przepisane przed rozpoczęciem I semestru, uwzględniający sygnaturę, tytuł przedmiotu oraz liczbę ECTS. Termin złożenia wniosku upływa w dniu 13.09.2023 r.
 3. Wnioskodawca ma prawo dokonać wyboru przedmiotów, z których oceny chce mieć przepisane spośród wszystkich przedmiotów zrealizowanych w toku studiów magisterskich w SGH przed skreśleniem z listy studentów.
 4. Oceny mogą zostać przepisane pod warunkiem, że:
  • od daty skreślenia z listy studentów nie minęło więcej niż 5 lat,
  • sygnatury i tytuły przedmiotów oraz liczba ECTS odpowiadają przedmiotom zawartym w Informatorze dla osób rozpoczynających studia w SGH w roku akademickim 2023/2024,
  • nie nastąpiła znacząca zmiana ich sylabusów w zakresie efektów uczenia się lub formy zaliczenia.
 5. W przypadku niezłożenia podania w terminie lub odmownej decyzji Dziekana w odniesieniu do konkretnego przedmiotu, osoby, których dotyczy instrukcja, podlegają wymogom określonym w planie studiów oraz instrukcji dziekańskiej dotyczącej składania deklaracji semestralnych dla studentów I semestru.
 6. W kolejnych semestrach student może wnioskować o przepisanie ocen z przedmiotów, które nie zostały wskazane we wniosku złożonym przez niego przed rozpoczęciem I semestru. Wniosek należy złożyć w terminie ustalonym przez Dziekana SM.

Przedmioty przepisane decyzją Dziekana będą automatycznie wgrane do systemu na odpowiedni program studiów. Nie należy ich wybierać składając deklarację semestralną.

Studenci I semestru studiów przy składaniu podań w WD o przepisanie przedmiotów, powinny do czasu przydzielenia asystentów, wybrać jako asystenta p. Katarzynę Kłopotowską.

Opłaty

Wszystkie opłaty należy uiszczać na indywidualne numery kont widoczne w USOSweb w zakładce dla studentów – płatności FK oraz w Wirtualnym Dziekanacie. Konto, na które wpłacali Państwo opłatę rekrutacyjną służy wyłącznie do tego celu.

Studentom niestacjonarnym przypominamy, że opłatę za pierwszy semestr (lub jego pierwszą ratę, jeśli taki wariant został wybrany) należy wpłacić do 30 września.


Na początku semestru

Początek semestru to czas dopełnienia formalności związanych ze studiami takim jak odebranie legitymacji studenckiej.

Zaświadczenia o statusie studenta, będą wydawane od 1 października (istnieje możliwość otrzymania skanu i wysłanie oryginału za pośrednictwem Poczty Polskiej).  
 
Każdy ze studentów ma przypisanego asystenta, który zajmuje się danym kierunkiem i prowadzi dokumentację związaną z przebiegiem studiów. Na tym etapie istotne jest ustalenie, z którą osobą z dziekanatu można załatwić sprawy związane ze swoimi studiami.


W trakcie semestru

Wszelkie podania w sprawach standardowych należy składać za pomocą Wirtualnego Dziekanatu.

Obowiązkowe szkolenia e-learningowe

Studenci pierwszego semestru studiów magisterskich w SGH są zobligowani do ukończenia trzech szkoleń na platformie e-learningowej. Ukończenie szkoleń jest warunkiem koniecznym (choć oczywiście niewystarczającym) do zaliczenia I semestru. 
 
Szkolenia do zrealizowania:

 • szkolenie biblioteczne,
 • szkolenie BHP,
 • szkolenie z zakresu podstaw ochrony własności intelektualnej.

System otwarty jest wyłącznie przez pierwszy miesiąc każdego semestru. 

Aby zrealizować szkolenia, należy zalogować się na platformę e-learningową wykorzystując ten sam login i hasło, co do poczty elektronicznej SGH czy Wirtualnego Dziekanatu. 
 
Szkolenia nie są obowiązkowe dla tych studentów, którzy ukończyli studia licencjackie w SGH i zrealizowali już powyżej wymienione przedmioty.

Lektoraty

Studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Studentów tego typu studiów obowiązuje lektorat jednego języka obcego zadeklarowanego w trakcie rekrutacji i wybranego spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Nauka języka trwa cztery semestry w wymiarze 14 godzin w każdym semestrze (łącznie 56 godzin).

Certyfikaty językowe nie stanowią podstawy do zwolnienia studenta z uczestnictwa w lektoratach.

Absolwenci uczelni o profilu ekonomicznym, filologii, lingwistyki stosowanej oraz absolwenci uczelni zagranicznych mogą uzyskać zwolnienie z części lub całości lektoratu na podstawie odpowiednich dyplomów i decyzji wydanej przez właściwego kierownika.

Dyplom ukończenia studiów licencjackich nie stanowi podstawy do zaliczenia części lub całości lektoratu na studiach magisterskich. Studenci obligatoryjnie przystępują do egzaminu końcowego CNJO SGH.

Biblioteka SGH

Każdy student rozpoczynający studia w SGH powinien w wyznaczonym terminie zaliczyć obowiązkowe szkolenie biblioteczne dostępne na platformie e-learnigowej SGH. W trakcie szkolenia student uzyskuje wiedzę o tym:

 • jak skorzystać z katalogu bibliotecznego,
 • jak zamówić potrzebne materiały,
 • na jakich zasadach może z nich korzystać w czytelniach, a na jakich wypożyczać do domu.

Poznaje również elektroniczne źródła informacji dostępne w bazach danych. Po przejściu wszystkich modułów szkolenie kończy się prostym testem sprawdzającym nabyte umiejętności.

Podstawowym narzędziem korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest katalog elektroniczny. System działa podobnie jak wyszukiwarka internetowa. Zbiory można przeszukiwać na różne sposoby: po nazwisku autora, tytule, haśle przedmiotowym etc., ponadto dzięki zalogowaniu się na własne konto można poznać aktualny stan i historię swoich wypożyczeń.

Korzystanie z zasobów Biblioteki SGH

Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać:

 • na miejscu (ze zbiorów znajdujących się w magazynie głównym lub z księgozbioru podręcznego): w Czytelni Ogólnej, Czytelni Czasopism lub Oddziale Informacji Naukowej,
 • wypożyczając książki do domu: z księgozbioru Wypożyczalni.

Czytelnia Ogólna

Czytelnia Ogólna mieści się na drugim piętrze Biblioteki. Tu, na podstawie rewersów, realizowane są zamówienia na książki i starsze czasopisma znajdujące się w magazynie głównym. Pozycje szczególnie poczytne, książki najnowsze, lektury, w liczbie ok. 20 tys.,
znajdują się w Czytelni na miejscu, w wolnym dostępie. Jest to tzw. księgozbiór podręczny. Niektóre książki z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć do domu na noc, w ramach tzw. wypożyczeń nocnych, trzeba jednak bardzo pilnować godziny ich zwrotu – 10-tej rano, bowiem za każdą kolejną przekroczoną godzinę naliczana zostaje opłata w wysokości 5 zł.

Czytelnia czasopism

Na drugim piętrze znajduje się również Czytelnia Czasopism. Jej księgozbiór to ok. 1000 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. W wolnym dostępie Czytelnia oferuje tytuły zarówno polskie jak zagraniczne za ostatnie 5 lat. Z czasopism można korzystać jedynie na miejscu.

Wypożyczalnia Biblioteki SGH

Na parterze budynku bibliotecznego usytuowana jest Wypożyczalnia Biblioteki SGH. Książki znajdujące się w jej zbiorze wypożycza się do domu. Maksymalnie wypożyczyć można 5 woluminów na okres 60 dni. Przed pożyczeniem pozycji każdy student zobowiązany jest do sprawdzenia jej dostępności w katalogu on-line i wyszukania sygnatury. Sygnatury Wypożyczalni oznaczone są literą „W” i mają status „wypożycza się”.

Opłaty za przekroczenie terminu zwrotu książki są wysokie – system biblioteczny nalicza opłatę za nieterminowy zwrot w wysokości 1 zł za każdy dzień zwłoki za każdy wolumin.

W katalogu on-line można:

 • zarezerwować książki – dotyczy to tytułów, których wszystkie egzemplarze są aktualnie wypożyczone,
 • przedłużyć termin zwrotu książki,
 • sprawdzić stan konta,
 • uzyskać dostęp on-line do wybranych pozycji w ramach IBUK Libra.

Oddział Informacji Naukowej (OIN)

Na parterze Biblioteki, w pokoju nr 10 znajduje się Oddział Informacji Naukowej (OIN), tu można uzyskać wsparcie w poszukiwaniu potrzebnych materiałów. Pracownicy OIN służą pomocą w znajdowaniu publikacji na dany temat, dostępnych zarówno w wersji papierowej, jak elektronicznej. W Oddziale Informacji można również poznać zasady korzystania z bogatej oferty zbiorów elektronicznych, które dla studenta SGH mogą być dostępne nawet bez wychodzenia z domu.

Ubezpieczenia

Studenci, aby mieć prawo do świadczeń w ramach NFZ, powinni mieć własny tytuł do ubezpieczenia lub być do niego zgłoszonym np. przez rodzica lub uczelnię.

Cudzoziemcy polskiego pochodzenia, którzy podpisali umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) proszeni są o skontaktowanie się z Działem Organizacji Dydaktyki celem dopełnienia formalności ubezpieczania zdrowotnego przez uczelnię.

FAQ

Kwestie podstawowe

Kto się mną zajmuje w Dziekanacie? Do którego stanowiska mam się zgłosić?

Każdy student ma przypisanego asystenta roku, czyli osobę, która prowadzi jego akta osobowe. Asystent roku jest pierwszą osobą do kontaktu we wszelkich sprawach studenckich – to on przyjmuje podania, wydaje bieżące zaświadczenia i służy pomocą podczas studiów.  

Dlaczego jeszcze nie mam odpowiedzi na swoje pytanie?  

To może zależeć od różnych czynników. Czas odpowiedzi na podania może wynosić trzy tygodnie (choć większość z nich rozpatrujemy znacznie szybciej). Odpowiadamy wyłącznie na e-maile studentów wysyłane z poczty w domenie SGH, co wynika z regulaminu studiów i ochrony danych osobowych.


Odbiór dokumentów

Kiedy mogę odebrać legitymację?

Czy ktoś może za mnie odebrać legitymację?

Może, ale wyłącznie za okazaniem upoważnienia notarialnego.

Dostałem się na studia. Kiedy mogę odebrać zaświadczenie, że jestem studentem?

Dziekanat Studium Magisterskiego może wystawić zaświadczenie wyłącznie studentowi lub absolwentowi. Osoba zrekrutowana uzyskuje status studenta z dniem rozpoczęcia semestru. Zaświadczenia będą wystawiane od 1 października. Można również otrzymać skan lub poprosić o wysłanie za pomocą Poczty Polskiej.


Zapisy na zajęcia

Na jakie przedmioty mam się zapisać?

Niektóre przedmioty na I semestrze są obowiązkowe. Plan zajęć jest podzielony na tryby: dla studiów stacjonarnych oraz oddzielnie dla studiów niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych.

Kiedy i jak mogę się zapisać na zajęcia?

Informacja o terminach wyborów oraz sposobu zapisu na nie, znajduje się w zakładce o deklaracjach semestralnych.

Kiedy mam lektorat?

Lektoratami zajmuje się Centrum Nauki Języków Obcych. Informacja na ten temat podana jest w zakładce lektoraty oraz w gablotach przed CNJO na II piętrze w budynku głównym.

Jak zapisać się na szkolenia e-learningowe obowiązkowe dla I semestrów?

Platformą studiów w formie e-learningowej zajmuje się Centrum Otwartej Edukacji. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zapisów oraz realizacji zajęć podane są w zakładce Obowiązkowe szkolenia e-learningowe.

Realizowałam już szkolenia e-learningowe na studiach licencjackich w SGH, czy muszę robić je jeszcze raz?

Nie. Szkolenia zrealizowane na studiach licencjackich w SGH są przegrywane z Centrum Otwartej Edukacji do naszych baz. Prosimy tylko kontrolnie sprawdzić w pierwszych dwóch tygodniach zajęć, czy faktycznie wszystkie szkolenia zostały przegrane.


Zmiana trybu lub kierunku studiów

Czy mogę zmienić kierunek studiów?  

Kierunek studiów można zmienić po zaliczeniu I semestru studiów. Decyzję podejmuje dziekan. Aby zmienić kierunek od II semestru należy złożyć stosowne podanie w terminie określonym przez Dziekana SM. 

Czy mogę zmienić tryb studiów?

Zmianę trybu studiów reguluje regulamin. W szczególności:

 • możliwa jest zmiana trybu niestacjonarnego na inny niestacjonarny (np. popołudniowego na sobotnio-niedzielny),
 • możliwa jest zmiana trybu stacjonarnego na niestacjonarny,
 • zmiana trybu niestacjonarnego na stacjonarny wymaga uzyskania najwyższej skumulowanej średniej ocen w ramach określonego przez rektora limitu miejsc.

Zmiana trybu studiów możliwa jest pod warunkiem uzyskania zgody dziekana. A zatem, aby zmienić tryb studiów należy złożyć podanie w terminie określonym przez Dziekana SM.


Opłaty

Chcę płacić w ratach, czy muszę to zgłaszać?

Tak. Płatność w ratach po zsumowaniu daje nieco wyższą kwotę czesnego niż płatność jednorazowa. Dlatego nie możemy narzucać formy płatności. Zgłoszenie jest istotne z punktu widzenia powstawania ewentualnych odsetek karnych za nieuregulowanie należności. Wyboru dokonuje się przy składaniu dokumentów, zaznaczając odpowiednią formę płatności w Internetowym Systemie Rekrutacji (ISR).

Czy mogę rozłożyć płatność za czesne na raty?

Tak. W przypadku, kiedy zaznaczona została w w systemie ISR płatność semestralna, należy złożyć podanie adresowane do dziekana SM o zmianę formy płatności.

Czy muszę zgłaszać płacenie w ratach co semestr? Czy wystarczy zrobić to raz na początku studiów?

Forma płatności za studia wybierana jest przy składaniu dokumentów i może ona obowiązywać przez cały okres studiów. Nie trzeba zgłaszać jej co semestr.

Chciałbym otrzymać fakturę za wpłaty za czesne, jak mogę ją uzyskać?

Aby otrzymać fakturę za wpłaty czesnego, należy zgłosić taką potrzebę e-mailem do swojego asystenta roku. Jeśli płatnikiem jest student wystarczy samo zgłoszenie elektroniczne. W sytuacji, gdzie płatnikiem jest firma opłacająca studia danego studenta, niezbędne jest złożenie pisma od firmy, która o taki dokument wnioskuje.


Studenci z odwołania

W przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej obowiązują nieco inne procedury niż w przypadku zwykłego naboru.

Na początku warto upewnić się, że dokumenty z Działu Rekrutacji (pok. 37, bud. G, tel.: 22 564 77 77) zostały przekazane do Dziekanatu Studium Magisterskiego (pok. 47, bud. G).

Aby uzyskać dostęp do systemów informatycznych należy zgłosić się do Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury.

Aby zapisać się na zajęcia należy napisać podanie adresowane do Dziekana Studium Magisterskiego o dopisanie do przedmiotów, wymienić przedmioty (sygnatura, nazwa, wykładowca) i złożyć w dziekanacie.

Aby zapisać się na lektorat z języka obcego należy udać się do Centrum Nauki Języków Obcych (pok. 203, bud. G).

Pozostałe kwestie zostały opisane na stronie.


Niepodjęcie studiów, rezygnacja ze studiów

Osoby, które nie zdecydowały się na rozpoczęcie studiów na SGH lub nie chcą ich kontynuować, powinny złożyć pisemną rezygnację ze studiów. Taki wniosek można złożyć w jednej z form:

 • osobiście w Dziekanacie SM,
 • elektronicznie za pomocą systemu USOSweb lub e-Puap,
 • przesłać za pomocą Poczty Polskiej.

Wszystkie decyzje administracyjne są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli nie został podany nowy adres korespondencyjny, listy są wysyłane na adres wskazany w procesie rekrutacji.

Przypominamy, że Poczta Polska zawiadamia dwukrotnie o możliwości odebrania przesyłki. W przypadku nieodebrania listu po drugim powiadomieniu uznaje się, że został on doręczony.