Opłaty – Studium Magisterskie

Opłaty związane z tokiem studiów wnoszone są na indywidualny numer konta studenta wskazany w Wirtualnym Dziekanacie i w USOSweb.

Szczegółowe zasady pobierania opłat określa Uchwała Senatu SGH z 22 czerwca 2022 r.

Wysokość opłat za wydanie niektórych dokumentów określa Zarządzenie Rektora nr 18 z 8 maja 2019 r.

Opłaty za usługi edukacyjne

Opłaty studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2022/2023

Wysokość opłat określa Zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 19 maja 2022 r.

Opłaty studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2021/2022

Wzór umowy określa Zarządzenie Rektora nr 29 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Wysokość opłat określa Zarządzenie Rektora nr 9 z dnia 23 lutego 2021 r.

Zmiana formy płatności

Student, który chce zmienić formę płatności, powinien w tej sprawie złożyć podanie adresowane do Dziekana Studium Magisterskiego. Podanie można złożyć elektronicznie za pomocą aplikacji USOSweb lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Opóźnienia we wnoszeniu opłat

Opóźnienie we wniesieniu opłat skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych. W przypadku opóźnienia we wniesieniu opłat za usługi edukacyjne przekraczającego miesiąc dziekan podejmuje decyzję w sprawie skreślenia z listy studentów.

Na udokumentowany wniosek studenta, w sytuacjach uzasadnionych jego trudną sytuacją materialną, dziekan może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności za usługi edukacyjne, jednak termin płatności nie może wykraczać poza okres studiów, którego opłata dotyczy. Wniosek powinien być złożony w dziekanacie najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu płatności. Szczegółowe warunki odpłatności za studia określa Zarządzenie Rektora.

Zwolnienia z opłat

O zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne, w całości lub części, mogą się ubiegać studenci, którzy spełnią co najmniej jedną z poniższych przesłanek:

  • osiągnęli wybitne wyniki w nauce,
  • wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w pracy na rzecz uczelni,
  • znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
  • uczestniczą w międzynarodowych programach stypendialnych.

Decyzję w sprawie zwolnienia z opłat podejmuje rektor, na uzasadniony i udokumentowany wniosek zainteresowanego, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację studenta oraz możliwości finansowe uczelni.

W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, student może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez rektora. Decyzja rektora podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna.

Faktura za usługi edukacyjne

Jeśli płatnikiem jest student

Aby otrzymać fakturę VAT za wpłaty czesnego jeśli płatnikiem jest student (lub firma będąca jednoosobową działalnością gospodarczą studenta), należy zgłosić taką potrzebę e-mailem do swojego asystenta roku po dokonaniu wpłaty.

Faktura zostanie wystawiona w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej prośby przez studenta. Fakturę można otrzymać mailowo w formie elektronicznej lub odebrać ją w Dziekanacie w godzinach obsługi studentów.

Zgłoszenie należy wysłać najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dokonania wpłaty.

Jeśli płatnikiem jest firma

Aby otrzymać fakturę proforma na firmę należy przysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przynieść do Dziekanatu oryginał wniosku o wystawienie faktury podpisany przez osobę upoważnioną w firmie.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane studenta
  • dane do faktury (w tym NIP firmy)
  • kwotę, na jaką ma być wystawiona faktura (okres studiów, za jaki ma być wpłata)
  • preferowaną formę odbioru faktury (adres mailowy lub adres do wysyłki pocztą)
  • pieczątkę firmy i podpis osoby upoważnionej

Fakturę proforma wystawiamy w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. Jeśli data wystawienia faktury proforma przekroczy termin płatności danej należności za studia, na fakturze wpisujemy termin płatności 7 dni od daty wystawienia faktury. Ewentualne odsetki za opóźnienie w płatności pokrywa student.

Po dokonaniu wpłaty przez firmę (koniecznie z konta firmowego) prosimy o poinformowanie o tym drogą mailową asystenta roku. W mailu należy podać datę dokonania wpłaty oraz zawnioskować o wystawienie faktury VAT do wcześniejszej faktury proforma.

UWAGA: Na wystawionych fakturach nabywcą usług edukacyjnych zawsze jest student, firma będzie wpisana w pozycji płatnika.