Wzory i terminy składania podań – Studium Magisterskie

Podania można składać elektronicznie (za pośrednictwem Wirtualnego Dziekantu i USOSweb), osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wnioski wysłane w formie skanu nie będą rozpatrywane.

Podania, które należy składać przez system Wirtualny Dziekanat:

 • przedłużenie terminu sesji
 • wpis warunkowy na kolejny semestr
 • powtarzanie semestru
 • zgłoszenie kolizji egzaminów w sesji
 • dokonanie zmian do Learning Agreement
 • w czasie wymiany zagranicznej - dodatkowe
 • w sprawie uznania ocen z przedmiotów zrealizowanych wcześniej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • zgłoszenie na seminarium magisterskie

Podania w dowolnej innej sprawie można składać w formie elektronicznej przez system USOSweb (zakładka Dla studentów), osobiście w Dziekanacie w godzinach obsługi studentów lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.


Co powinien zawierać wniosek (podanie) złożony w formie papierowej?

 • oznaczenie osoby od której pochodzi w tym: numer albumu, semestr studiów na którym student się znajduje, adres korespondencyjny, kontaktowy numer telefoniczny,
 • wskazanie żądania,
 • podpis osoby składającej podanie.
Terminy składania podań

Podania dostępne przez WD

Przedłużenie terminu sesji

Przedłużenie sesji letniej 2021/2022 - podanie należy złożyć do 27 września 2022 r., sesję można przedłużyć do 10 października 2022 r.

Przedłużenie sesji zimowej 2022/2023 - podanie należy złożyć do 21 lutego 2023 r., sesję można przedłużyć do 4 marca 2023 r.

Informację o zwolnieniu lekarskim obejmującym datę egzaminu lub o wystąpieniu innych przyczyn uniemożliwiających wzięcie w nim udziału należy przesłać pocztą elektroniczną (z domeny sgh.waw.pl) do asystenta roku w ciągu trzech dni od zaistnienia faktu uniemożliwiającego udział w egzaminie. Mail powinien być udokumentowany załącznikiem potwierdzającym opisany powód nieobecności.


Wpis warunkowy

Podanie o wpis warunkowy na semestr zimowy 2022/2023 należy złożyć do 10 października 2022 r.

Podanie o wpis warunkowy na semestr letni 2022/2023 należy złożyć do 4 marca 2023 r.

Studenci, którzy mieli zgodę na przedłużenie sesji: 14 dni od daty złożenia egzaminu w przedłużonym terminie.


Powtarzanie semestru

Podanie o powtarzanie semestru (w semestrze zimowym 2022/2023) należy złożyć do 10 października 2022 r.

Podanie o powtarzanie semestru (w semestrze letnim 2022/2023) należy złożyć do 4 marca 2023 r. 

Studenci, którzy mieli zgodę na przedłużenie sesji: 14 dni od daty złożenia egzaminu w przedłużonym terminie.


Zgłoszenie seminarium

Deklarację w Wirtualnym Dziekanacie należy złożyć do 17 lutego 2023 r. (dotyczy studentów rozpoczynających seminarium w semestrze letnim 2022/2023).


Przepisanie przedmiotów (dla wyższych semestrów)

Podanie należy złożyć do 31 stycznia 2023 r.


Przedłużenie terminu złożenia pracy magisterskiej

Osoby kończące studia w semestrze zimowym 2022/2023: do 3 lutego 2023 r.

Osoby kończące studia w semestrze letnim 2022/2023: do 10 września 2023 r.


Inne podania

Wznowienie na semestr letni 2022/2023

Podanie należy złożyć do 31 stycznia 2023 r. (termin ten nie obowiązuje studentów, którzy utracili swój status w semestrze zimowym 2022/2023).


Przeniesienie do SGH

Podanie składane w semestrze zimowym 2022/2023: do 15 grudnia 2022 r.

Podanie składane w semestrze letnim 2022/2023: do 30 czerwca 2023 r.


Urlop dziekański na semestr letni 2022/2023

Podanie należy złożyć do 17 lutego 2023 r.


Zmiana kierunku

Podanie składane w semestrze zimowym 2022/2023: do 15 grudnia 2022 r.

Podanie składane w semestrze letnim 2022/2023: do 15 maja 2023 r.


Zmiana trybu studiów

Podanie składane w semestrze zimowym 2022/2023: do 15 grudnia 2022 r.

Podanie składane w semestrze letnim 2022/2023: do 15 maja 2023 r.


Realizacja zajęć w trybie indywidualnym

Na semestr zimowy 2022/2023 - podanie należy złożyć do 11 października 2022 r.

Na semestr letni 2022/2023 - podanie należy złożyć do 28 lutego 2023 r.

Pod warunkiem, że zajęcia są w ofercie na dany rok akademicki u wykładowcy, u którego zajęcia mają być realizowane, nie zostały uruchomione w normalnym trybie albo grupa została rozwiązana.


Oświadczenie o zmianie nazwiska oraz oświadczenie o zmianie danych kontaktowych

Zgodnie z Regulaminem Studiów, student ma obowiązek niezwłocznie informować dziekanat o zmianie danych osobowych istotnych dla przebiegu studiów, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu do korespondencji.

W razie zaniedbania obowiązku powiadomienia o zmianie adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, doręczanie pisma lub decyzji pod dotychczasowym adresem odnosi skutek prawny.

Oświadczenie o zmianie danych osobowych student powinien złożyć osobiście w dziekanacie lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub złożyć w systemie USOSweb. Istnieje możliwość uzyskania elektronicznego odpisu aktu stanu cywilnego.

W przypadku zmiany adresu lub nr telefonu dopuszczalne jest przesłanie wniosku w wersji papierowej za pomocą Poczty Polskiej lub złożenie go w systemie USOSweb.


Wzory podań