Egzamin magisterski

Zgodnie z regulaminem studiów magisterski egzamin dyplomowy w SGH ma formę ustną. Składa się z trzech pytań, dwóch wylosowanych z puli pytań dla danego kierunku oraz z jednego przygotowanego przez recenzenta pytania dotyczącego pracy dyplomowej. Egzamin prowadzony jest w języku, w którym została napisana praca dyplomowa.

Magisterski egzamin dyplomowy

Obrony prac dyplomowych studentów, którzy złożyli pracę oraz zrealizowali program studiów w semestrze w zimowym 2021/2022 odbywają się online przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Szczegóły określa instrukcja Dziekana SM.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora SGH nr 19 z dnia 4 marca 2022 r. dotyczącego powrotu do nauczania stacjonarnego na terenie SGH, w tym trybie odbywać się będą także obrony prac dyplomowych złożonych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.

Obrona pracy dyplomowej będzie wymagała osobistego stawiennictwa w określonym czasie i we wskazanej przez DSM sali.

Państwa preferencje, uzgodnione z promotorem, co do terminu obrony niezmiennie przyjmuje Zespół obron.

Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego jest możliwe po spełnieniu poniższych wszystkich warunków:

  • zrealizowanie programu studiów,
  • pozytywna ocena promotora,
  • przesłanie drogą mailową dokumentów do pracy magisterskiej do swojej/go Asystentki/ta roku,
  • pozytywna ocena recenzenta,
  • uregulowanie ewentualnych zaległości finansowych.

Szczegółowe zasady wyznaczania terminu egzaminu dyplomowego określa instrukcja Dziekan Studium Magisterskiego

Pytania z kierunku na magisterski egzamin dyplomowy

Student jest rozliczany do egzaminu dyplomowego wg programu studiów, w roku, w którym rozpoczął naukę. Studenci wznawiani są rozliczani wg programu studiów, na który zostali wznowieni. W przypadku wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z asystentkami/asystentami roku.

pytania obowiązujące studentów rozliczanych do egzaminu dyplomowego według programu studiów 2018/2019 oraz wcześniejszych

 

 

 

pytania obowiązujące studentów rozliczanych do egzaminu dyplomowego według programu studiów 2019/2020

JOINT DEGREE PROGRAMME - Models and Methods of Quantitative Economics – QEM

DOUBLE DIPLOMA PROGRAMMES

University of Economics Prague

EDHEC Business School

Nova School of Business and Economics

Toulouse Business School

Université Laval

ZHAW School of Management and Law

Universita degli Studi di Firenze

Technische Universität Berlin

Johannes Gutenberg University

University of Duisburg-Essen

EBS Universität für Wirtschaft und Recht

European University Viadrina

pytania obowiązujące studentów rozliczanych do egzaminu dyplomowego według programu studiów 2020/2021

JOINT DEGREE PROGRAMME - Models and Methods of Quantitative Economics – QEM

DOUBLE DIPLOMA PROGRAMMES

University of Economics Prague

EDHEC Business School

Nova School of Business and Economics

Toulouse Business School

Université Laval

ZHAW School of Management and Law

Universita degli Studi di Firenze

Technische Universität Berlin

Johannes Gutenberg University

University of Duisburg-Essen

EBS Universität für Wirtschaft und Recht

European University Viadrina

Terminy obron

Osobą odpowiedzialną za ustalanie terminów obron w Dziekanacie Studium Magisterskiego jest Pani Agnieszka Zdybel.

Termin obrony pracy można sprawdzić w Harmonogramie obron (logując się za pomocą loginu i hasła do poczty SGH, wyszukiwanie odbywa się poprzez wpisanie numeru albumu).

Obrony w SGH odbywają się w ciągu tygodnia, najczęściej od 8:00 do 16:00 w terminach określonych przez Dziekana SM. Ze względu na konieczność ustalenia harmonogramu w taki sposób, aby jak najefektywniej wykorzystywać czas członków komisji, terminy obron planowane są z wyprzedzeniem. Ostateczny termin podawany jest na 7 dni przed obroną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres w domenie @sgh.waw.pl. Staje się on wiążący dla studenta.

W kontekście wyznaczania terminu obrony warto pamiętać o tym, że:

  • Wstępny i ostateczny termin obrony można sprawdzić w serwisie harmonogramu obron.
  • Jeżeli termin obrony został zaplanowany, wcześniej niż 7 dni przed obroną, można złożyć podanie o jego zmianę, ale konieczne jest wskazanie szczególnych i udokumentowanych okoliczności. Każde takie podanie będzie rozpatrywane indywidualnie. Podanie można złożyć elektronicznie za pomocą USOSweb oraz tradycyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
  • Jeżeli do obrony zostało mniej niż 7 dni, nie ma możliwości zmiany jej terminu.
  • Warto sprawdzać regularnie pocztę w domenie @sgh.waw.pl, ponieważ informację o terminie obrony wysyłamy wyłącznie tam (co wynika z § 3 Regulaminu studiów).
Zwrot legitymacji

Nie ma obowiązku zwrotu legitymacji. Zostanie ona automatycznie unieważniona w dniu obrony.

Uprawnienie do posługiwania się legitymacją studencką przysługuje wyłącznie osobom zachowującym status studenta. Oznacza to, iż z chwilą ukończenia studiów (złożenia egzaminu dyplomowego) lub zakończenia studiów (z datą, kiedy decyzja o skreśleniu z listy studentów stanie się ostateczna), uprawnienia te wygasają.

Dziekanat Studium Magisterskiego – Sekretariat
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 94 83
e-mail: dsm@sgh.waw.pl