Zasady i terminy składania pracy dyplomowej na studiach II stopnia

Proces obiegu pracy dyplomowej odbywa się w elektronicznym systemie Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Terminy

Pracę dyplomową należy złożyć na czwartym semestrze studiów.

Ostateczna data złożenia pracy dyplomowej dla studentów obecnego IV semestru studiów (2023/2024 zima) upływa 23 lutego 2024 r. Za termin złożenia pracy uznawany jest dzień wystawienia przez jej promotora pozytywnej oceny. Aby umożliwić promotorowi ocenę pracy przed upływem ostatecznego terminu, student ma obowiązek wgrać finalną wersję pracy (zaakceptowaną przez promotora) do systemu APD do 20 lutego 2024 r. Obowiązek ten reguluje Instrukcja Dziekana dotycząca złożenia pracy dyplomowej.

Instrukcja Dziekana dotycząca złożenia pracy dyplomowej

Szczegółowa instrukcja złożenia pracy dyplomowej jest wprowadzona w oparciu o § 38 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Załącznik nr 1 do tego regulaminu.

 1. Praca dyplomowa musi spełniać wymagania merytoryczne i formalne wskazane w Regulaminie studiów oraz Załączniku nr 1 do Regulaminu studiów.
 2. Student wgrywa pracę do APD najpóźniej na trzy dni robocze przed zakończeniem II terminu sesji.
 3. Za datę złożenia pracy dyplomowej uważa się datę wypełnienia i zatwierdzenia przez promotora karty oceny pracy w systemie APD.
 4. Praca dyplomowa powinna zostać złożona nie później niż w ostatnim dniu drugiego terminu sesji IV semestru studiów.
 5. Przedłużenie tego terminu możliwe jest jedynie na wniosek studenta złożony w oparciu o § 38 pkt 7 Regulaminu studiów, przesłany najpóźniej 14 dni przed upływem terminu podstawowego, wskazanego w punkcie 3.
 6. Złożenie pracy dyplomowej następuje poprzez wgranie jej ostatecznej wersji przez studenta do systemu APD. Jednocześnie w osobnym pliku pdf student wgrywa skan podpisanego oświadczenia autora pracy. Wzór znajduje się na stronie.
 7. W dniu wgrania pracy do systemu APD student jest zobowiązany wysłać ze swojego adresu uczelnianego do swojej/go Asystentki/a toku mail (o tytule „dokumenty do pracy XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta), do którego załącza dokumenty wymagane przy złożeniu pracy dostępne na stronie DSM: oświadczenie do suplementu, oświadczenie o dodatkowej działalności studenta (nieobowiązkowe), potwierdzenie opłaty za dyplom (w określonych przypadkach). Szczegóły dostępne są na stronie.
 8. Promotor jest zobowiązany do niezwłocznej weryfikacji formalnych aspektów złożonej pracy (strona tytułowa, streszczenie, oświadczenie autora), zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu studiów.
 9. Promotor kieruje pracę dyplomową do weryfikacji w systemie antyplagiatowym. Szczegóły procesu weryfikacji antyplagiatowej znajdują się na stronie.
 10. W przypadku błędów formalnych lub skierowania jej do poprawy, praca zostanie wycofana z systemu APD. Wznowienie procedury następuje po usunięciu nieprawidłowości.
 11. Po uzyskaniu raportu z badania, wypełnia i zatwierdza w systemie APD kartę oceny pracy. Wydrukowana przez dziekanat karta oceny pracy umieszczona zostaje w aktach studenta.
 12. Po wystawieniu oceny, promotor przekazuje do dziekanatu propozycje recenzenta pracy na adres recenzentdsm@sgh.waw.pl (w tytule maila należy wpisać „propozycja recenzenta XXXXX”, gdzie XXXXX oznacza numer indeksu studenta).
 13. Recenzent wypełnia i zatwierdza formularz recenzji w systemie APD w ciągu 15 dni od daty otrzymania informacji o powierzeniu tego obowiązku. Informacja przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowanej na adres w domenie „sgh.waw.pl”. Wydrukowana przez dziekanat karta recenzji pracy zostaje umieszczona w aktach studenta.
 14. Po skompletowaniu dokumentacji związanej z pracą dyplomową oraz zweryfikowaniu uzyskania przez studenta absolutorium, dziekanat określa, uzgodniony z promotorem, termin egzaminu dyplomowego.
 15. Informacja o ostatecznym terminie obrony pracy dyplomowej zostaje przesłana do promotora, recenzenta i studenta najpóźniej 7 dni przed jej planowaną datą, na ich adresy w domenie „sgh.waw.pl”.

 


Wgrywanie pracy do Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Gdy ostateczna wersja pracy zostanie przygotowana, należy ją wgrać do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (login i hasło takie samo jak do poczty SGH i WD). Do systemu należy wprowadzić:

 • poprawny tytuł pracy dyplomowej w języku, w którym przygotowywana była praca dyplomowa,
 • streszczenie pracy w języku, w którym przygotowywana była praca dyplomowa,
 • słowa kluczowe w języku, w którym przygotowywana była praca dyplomowa,
 • wersję elektroniczną pracy dyplomowej w postaci jednego pliku w formacie pdf (jeżeli praca zawiera załączniki, to należy je także wprowadzić do systemu APD jako spakowane do jednego pliku archiwum (PDF, ZIP, TGZ, 7Z),
 • zaznaczyć zgodę bądź jej brak na udostępnienie obronionej już pracy w czytelni Biblioteki SGH.

UWAGA: W osobnym pliku, w formacie pdf, należy wgrać skan podpisanego oświadczenia autora pracy.


Dokumenty składane wraz z pracą

Komplet dokumentów należy przesłać do swojej/swojego asystentki/asystenta roku w dniu wgrania pracy do systemu APD.

Wykaz dokumentów, które należy przesłać, obejmuje:

 • oświadczenie do suplementu,
 • oświadczenie o dodatkowej działalności studenta (nieobowiązkowe),
 • odcinek opłaty za dodatkowy odpis dyplomu (trzeci, wydawany na wniosek studenta) w języku obcym 20 zł - wpłata na indywidualny numer konta widoczny w USOSweb (w tytule przelewu konieczne jest podanie numeru albumu studenta). Studenci, którzy podpisali umowę w roku akademickim 2019/2020 i później, wnoszą opłatę tylko za dodatkowy odpis w języku obcym - 20 zł (Zarządzenie Rektora nr 18 z dnia 8.05.2019 r.).