Warunki przystąpienia do egzaminu magisterskiego

Aby przystąpić do magisterskiego egzaminu dyplomowego należy: zrealizować program studiów na danym kierunku, złożyć pracę magisterską, uzyskać pozytywną recenzję pracy oraz uregulować ewentualne zaległości finansowe.

Jeżeli wszystkie dokumenty są kompletne, student posiada absolutorium, nie ma żadnych zaległości finansowych względem uczelni i jest już pozytywna recenzja pracy student jest dopuszczony do magisterskiego egzaminu dyplomowego.

Jeżeli dokumenty są niekompletne lub niewłaściwie wypełnione, praca nie zostanie przyjęta do czasu ich skorygowania. Jeżeli student nie posiada absolutorium albo nie uregulował należności względem uczelni, nie zostanie dopuszczony do magisterskiego egzaminu dyplomowego.

Zrealizowanie programu studiów

Podstawowym warunkiem dopuszczenia do magisterskiego egzaminu dyplomowego jest zrealizowanie minimum punktowego. W ciągu czterech semestrów należy uzyskać minimum 120 ECTS oraz zrealizować wymagane przedmioty z kierunku zgodnie z obowiązującym studenta informatorem. Student jest rozliczany według informatora, który obowiązywał w momencie rozpoczęcia studiów (o ile nie został skreślony, w takim wypadku student jest rozliczany z informatora obowiązującego studentów z toku na który został wznowiony).
 
Ważna jest zarówno liczba ECTS, jak ich odpowiednia struktura. Warto zwrócić na to uwagę, zwłaszcza przed ostatnim semestrem studiów, aby w razie potrzeby uzupełnić punkty ECTS z odpowiedniej puli przedmiotów. Asystentki toku rozliczają studia po złożeniu przez studenta w dziekanacie pracy magisterskiej

Recenzja pracy

Recenzent zostaje wyznaczony przez dziekana, o czym zostaje powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej w domenie sgh.waw.pl. Recenzja powinna być wystawiona w terminie 15 dni od daty powiadomienia recenzenta o jego wyznaczeniu. Ocena promotora będzie widoczna dla recenzenta dopiero po zatwierdzeniu przez niego jego recenzji.  
 
Kryteria, którymi kieruje się recenzent mają charakter merytoryczny i formalny. Ocena stopnia spełnienia wymagań merytorycznych pracy dyplomowej składa się z następujących komponentów:

  • dobór tematu pracy i adekwatność treści,
  • struktura pracy,
  • sposób rozwiązania postawionego problemu,
  • umiejętność posługiwania się wiedzą nawiązującą do efektów kształcenia w zakresie związanym z pracą dyplomową,
  • opanowanie umiejętności określonych w efektach kształcenia dla danego kierunku studiów,
  • wykorzystanie literatury przedmiotu.

Ocena stopnia spełnienia wymagań formalnych pracy dyplomowej składa się z następujących elementów:

  • umiejętność konstruowania spójnego, logicznego tekstu,
  • poprawność językowa,
  • redakcja pracy.

W przypadku negatywnej recenzji praca zostaje przekazana do drugiego recenzenta wyznaczonego przez dziekana. Do oceny końcowej brana jest średnia arytmetyczna ocen z obu recenzji. W przypadku negatywnej drugiej recenzji konieczne jest napisanie nowej pracy.