Studia licencjackie Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)?
Atuty kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) w SGH dostarczają wiedzę i rozwijają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w międzynarodowym środowisku biznesowym i finansowym. 

Absolwenci rozumieją globalną dynamikę handlu i rynków kształtowaną przez siły globalizacji oraz umieją ocenić ich wpływ na poszczególne organizacje i gospodarki na poziomie krajowym. Rozumieją oni wymagania związane ze współpracą transnarodową i działalnością marketingową, przed jakimi stoją organizacje funkcjonujące na arenie międzynarodowej.

Perspektywy zawodowe

Program tego kierunku ma na celu przygotowanie naszych absolwentów do pracy w środowisku międzynarodowym początkujących specjalistów, którzy będą mogli być zatrudnieni w zajmujących się finansami, sprzedażą, logistyką i marketingiem jednostkach organizacyjnych podmiotów biznesowych i pozabiznesowych, w tym organizacji pozarządowych oraz organów rządu centralnego i samorządu, organizacjach międzynarodowych. 

Specjalności
 • biznes międzynarodowy
 • europejska integracja gospodarcza wobec wyzwań globalnych
 • finanse międzynarodowe 
 • rozwój globalny i zarządzanie (Governance)
Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne popołudniowe 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
Rekrutacja i opłaty

Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: 

 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony),
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka, lub informatyka (poziom rozszerzony),
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony),
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony).
Korzyści

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • rozumie podstawowe problemy ekonomiczne na poziomie międzynarodowym oraz zna sposoby rozwiązywania tych problemów,
 • posiada wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych i rynków kapitałowych oraz podstaw finansów i rachunkowości w kontekście transakcji międzynarodowych, 
 • posiada wiedzę o różnych podmiotach koncentrujących się na działalności międzynarodowej, rozumie koncepcje międzynarodowej konkurencyjności gospodarek narodowych oraz zrównoważonego rozwoju, 
 • posiada wiedzę o międzynarodowych praktykach zarządzania przedsiębiorstwami i marketingu, zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsięwzięć międzynarodowych, 

Umiejętności

 • wykazuje zdolności do identyfikacji czynników przyczyniających się do międzynarodowej konkurencyjności państw i przedsiębiorstw, 
 • posiada umiejętność przeprowadzania międzynarodowych transakcji i operacji logistycznych, wykazuje umiejętności pracy w międzynarodowym zespole wielokulturowym, 
 • umie wyciągnąć logiczne wnioski i jest w stanie wypowiadać się na podstawie danych z różnych źródeł, umie podejmować decyzje i organizować pracę zespołową,

Kompetencje społeczne

 • posiada umiejętności realizowania różnych projektów biznesowych, wykazuje inicjatywę, samodzielność w działalności biznesowej i umiejętności negocjacyjne, 
 • charakteryzuje się odpowiedzialnością za pracę własną i innych osób, rozumie podstawowe zasady etyki, w tym etyki zawodowej, 
 • wykazuje zdolność do formułowania i uzasadniania sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, umie ukierunkować swoje samokształcenie.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku

Programy podwójnego dyplomu

Programy podwójnego dyplomu pozwalają studentom uzyskać dyplomy dwóch uczelni (uczelni macierzystej i partnerskiej) w trakcie jednego toku studiów.

Na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) na studiach stacjonarnych I stopnia oferujemy obecnie poniższe programy podwójnego dyplomu:

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

Okładka informatora studiów licencjackich
Informator

Studia licencjackie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim