Nagrody Ministra Edukacji i Nauki

Nagrody przyznawane są za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

Za znaczące osiągnięcia uważa się w zakresie działalności:

 1. naukowej:
  1. prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
   • nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub
   • nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
  2. prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług – z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
  3. prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,
  4. kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub za-granicznych,
  5. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych
 2. dydaktycznej:
  1. aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,
  2. aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,
  3. prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju,
  4. autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;
 3. wdrożeniowej:
  1. praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
  2. komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
  3. wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego;
 4. organizacyjnej:
  1. rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,
  2. rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:– prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,– opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju,
  3. efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej.
 5. całokształt dorobku

Dokumenty i procedura wnioskowania

Wnioski za osiągnięcia dotyczące 2020 roku Dziekani Kolegiów składają do Działu Nauki w terminie do 17.04.2021 r.

Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 61a
02-554 Warszawa
tel.: 22 564 9830
       22 564 9214
       22 564 9218
       22 565 7834
e-mail: dna@sgh.waw.pl