Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze.

Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Tryb składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium kandydat wypełnia w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania. Przed przesłaniem wniosku do ministerstwa, wygenerowany z systemu ZSUN/OSF plik w formacie PDF („wniosek z podpisem ZSUN/OSF”), należy udostępnić do sprawdzenia Działowi Nauki. Następnie zweryfikowany i podpisany przez Rektora wniosek o przyznanie stypendium stypendysta wysyła elektronicznie do Ministerstwa w systemie ZSUN/OSF.

Dodatkowe informacje

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Definicja Młodego naukowca: Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która: jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Dokumenty

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 61a
02-554 Warszawa
tel. : +48 22 564 9830
      +48 22 564 9214
      +48 22 564 9218
      +48 22 565 7834
e-mail: dnasgh.waw.pl