Stypendia "na start"

Program START to roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Cel stypendium

Celem stypendium jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Zgodnie z regulaminem obowiązującym kandydatów składających wnioski w najbliższym konkursie, stypendium można otrzymać tylko raz.

Adresaci stypendium

Wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

 • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
 • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1990 lub później). Wiek ten może zostać przedłużony w następujących przypadkach:
 1. z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka wiek ulega przedłużeniu w przypadku kobiet, które urodziły dziecko lub osób, które przysposobiły dziecko, o 1 rok na każde dziecko, niezależnie od daty urodzenia lub przysposobienia dziecka,
 2. z tytułu przerwy w pracy naukowej o maksymalnie 2 lata, przy czym wiek ulega przedłużeniu o wszystkie udokumentowane okresy przerw w prowadzeniu badań naukowych trwające łącznie nie krócej niż 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o przedłużenie o jeden rok lub nie krócej niż 24 miesiące w przypadku ubiegania się o przedłużenie o dwa lata.
Jak złożyć wniosek o stypendium?

Wniosek o stypendium w ramach programu START FNP przygotowuje się zgodnie z regulaminem oraz instrukcją przygotowania wniosku i realizacji stypendium w programie START.

Po uzupełnieniu wniosku w systemie informatycznym FNP stypendysta składa w Dziale Nauki w formie papierowej :

 • Wniosek
 • Załączniki:
 1. Życiorys naukowy kandydata.
 2. Lista max. 5 wybranych najważniejszych publikacji, lub wystąpień konferencyjnych.
 3. Wykaz max. 3 (trzech) publikacji, patentów lub wystąpień konferencyjnych, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku naukowym (w przypadku nieopublikowanych artykułów może złożone potwierdzenie przyjęcia do druku publikacji).
 4. Opis oryginalności najważniejszego dokonania /najważniejszych dokonań badawczych.
 5. Opis planów naukowych na najbliższy rok.
 6. Podpisaną opinia opiekuna naukowego (w przypadku doktorów opinia bezpośredniego przełożonego, a w przypadku doktorantów – promotora).
 7. W przypadku kandydatów, których publikacje, patenty lub wystąpienia konferencyjne ukazały się pod poprzednim nazwiskiem – oświadczenie kandydata o zmianie nazwiska.
 8. W przypadku kandydatów, którzy w roku składania wniosku przekroczyli 30 rok życia – oświadczenie potwierdzające przerwy w pracy naukowej lub oświadczenie dotyczące urodzenia, bądź przysposobienia dziecka.

Po uzyskaniu zgody Rektora Dział Nauki przesyła wnioski w wersji papierowej do Fundacji Nauki Polskiej. Następnie kandydat zatwierdza wniosek w systemie informatycznym. Po zamknięciu wniosku nie ma możliwości wprowadzenia w nim zmian.

Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 61a
02-554 Warszawa
tel. : +48 22 564 9830
      +48 22 564 9214
      +48 22 564 9218
      +48 22 565 7834
e-mail: dna@sgh.waw.pl