Plan równości płci w SGH

24 maja 2022 r. przyjęte zostało Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Planu Równości Płci w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Plan Równości Płci (Gender Equality Plan, GEP) prezentuje zestaw działań, których wdrożenie jest niezbędne, by zapewnić poszanowanie zasad równości i różnorodności całej społeczności SGH oraz wolności od jakichkolwiek form dyskryminacji.

Plan ten jest kolejnym krokiem w doskonaleniu polityki personalnej w odniesieniu do pracowników i pracownic uczelni, ukierunkowanej na politykę równości. Wpisuje się on w założenia programu ramowego Horyzont Europa (HE) na lata 2021-2027, który wyznacza równość płci jako priorytet przekrojowy (horyzontalny) w działalności Komisji Europejskiej.

Plan Równości Płci w SGH opracowany został przez Komisję Rektorską ds. planu równości płci w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (powołaną decyzją Rektora 2 lipca 2021 r.). W okresie marzec–maj 2022 r. dokument konsultowany był w szerokim gronie osób zajmujących się badaniami nad równością płci oraz pracownikami i pracownicami, mającymi wpływ na wdrażanie zasad równego traktowania. Komisja korzystała z danych gromadzonych w zasobach SGH.