ASAP – Akademicki System Archiwizacji Prac

Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to aplikacja internetowa, która łączy system obiegu dokumentów (prac zaliczeniowych) z elektronicznym archiwum i systemem antyplagiatowym.

Logowanie do ASAP odbywa się za pomocą loginu i hasła takiego jak do chmury SGH. Loginem jest pełny adres mailowy.

Użytkownicy ASAP i ich role

Student zobowiązany jest dodać pracę, uzupełnić metadane: tok studiów, rodzaj pracy, tytuł, język główny oraz dane dotyczące opiekuna pracy. Student może dodać jednokrotnie kolejną wersję pracy w ramach tego samego rekordu w przypadku, gdy opiekun pracy skieruje ją do poprawy. Po dodaniu pliku z pracą student wypełnia pole wymagane akceptacji oświadczenia mówiącego o oryginalności pracy.

Student ma możliwość dodać współautora do swojej pracy zaliczeniowej – określając jego imię i nazwisko oraz definiując tok studiów współautora. W tej sytuacji praca dodana przez jednego autora, wyświetli się na koncie również współautorowi.

W archiwum student widzi swoje prace zaliczeniowe, które przeszły pełen obieg i znajdują się w bazie porównawczej systemu antyplagiatowego.

Wykładowca pełni rolę opiekuna pracy zaliczeniowej. Po dodaniu pracy przez studenta, wykładowca może ją zaakceptować lub odesłać do poprawy. Jeśli praca zostanie zaakceptowana, wykładowca wysyła ją do weryfikacji antyplagiatowej. Po otrzymaniu raportu wypełnia protokół oceny raportu, kierując pracę ponownie do poprawy lub akceptując wynik analizy antyplagiatowej.