Wzór pracy magisterskiej i wymagania formalne

Szczegółowe wymagania merytoryczne i formalne dla pracy magisterskiej określone są w załączniku do regulaminu studiów.

Praca dyplomowa powinna:

 • wskazywać na umiejętność posługiwania się wiedzą nabytą w trakcie studiów,
 • nawiązywać do efektów kształcenia na danym kierunku i do literatury przedmiotu (krytyczne rozumienie teorii i zasad ich stosowania, umiejętność rozwiązywania zaawansowanych problemów z zakresu teorii i praktyki),
 • potwierdzać umiejętność konstruowania spójnego, logicznego tekstu pisanego poprawną polszczyzną i językiem właściwym dla danej dziedziny.  

Najważniejszą część pracy stanowi jej treść. Należy jednak zwrócić uwagę na ramową strukturę pracy dyplomowej:

 • strona tytułowa powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem,
 • w przypadku pracy zespołowej spis autorów z wyszczególnieniem numerów rozdziałów pracy,
 • spis treści,
 • wstęp/wprowadzenie,
 • rozdziały pracy,
 • wnioski,
 • wykaz wykorzystanej literatury,
 • spis tabel i rysunków,
 • ewentualne załączniki,
 • streszczenie pracy (orientacyjnie 900 znaków),
 • oświadczenie autora bądź autorów musi być własnoręcznie podpisane i wgrane do systemu APD w osobnym pliku - nie generuje się z systemu APD.

Jeśli zrealizowana specjalność powinna pojawić się na dyplomie, konieczne jest wpisanie jej na stronie tytułowej pracy magisterskiej. Pozostałe zrealizowane specjalności z kierunku będą uwzględnione na suplemencie. Prosimy nie wpisywać specjalności międzykierunkowych na stronie tytułowej pracy. Certyfikaty zrealizowanych specjalności międzykierunkowych wydawane są przez katedry i instytuty odpowiedzialne za daną specjalność.

Instrukcja Dziekana Studium Magisterskiego i Dziekana Studium Licencjackiego w sprawie zasad postępowania przy uznaniu opublikowanego artykułu lub pracy projektowej jako pracy dyplomowej

W oparciu o § 2 ust 4 Wymagań merytorycznych i formalnych dla pracy dyplomowej oraz trybu jej składania i oceny, stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu Studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, określa się następujące wymogi, które muszą spełniać artykuły oraz pracy projektowe, które przedkładane są jako praca dyplomowa:

§ 1
W przypadku przedłożenia jako pracy dyplomowej artykułu naukowego niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

1.    Publikacja artykułu musi nastąpić przed zakończeniem okresu studiów. Dopuszcza się, aby artykuł w tym terminie ukazał się w wersji online first przed przypisaniem do numeru. Jako równoważnego publikacji nie uznaje się zaświadczeń o przyjęciu artykułu do druku bądź innego rodzaju zaświadczeń wydawanych przez redakcje czasopism.

2.    Publikacja artykułu musi mieć miejsce w czasopiśmie ujętym w aktualnym wykazie czasopism MNiSW, którego punktacja w dniu złożenia artykułu nie może być niższa niż 40 punktów w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz 70 punktów w przypadku studiów drugiego stopnia.

3.    Czasopismo o którym mowa w poprzednim punkcie nie może znajdować się na liście czasopism nieposiadających pozytywnej rekomendacji Komisji Etyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

4.    Artykuł musi być samodzielnym utworem złożonym przez pojedynczego studenta.

§ 2
W przypadku przedłożenia jako pracy dyplomowej pracy projektowej niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

1.    Przed przystąpieniem do realizacji pracy projektowej, która będzie przedłożona jako praca dyplomowa, niezbędne jest jej uzyskanie akceptacji jej tematu, formy i zakresu przez Przewodniczącego Rady Programowej kierunku, na którym praca będzie broniona. Przed złożeniem pracy do Dziekanatu po jej wykonaniu należy uzyskać potwierdzenie Przewodniczącego Rady Programowej, iż praca została wykonana zgodnie z zaakceptowaną wcześniej propozycją.

2.    Praca powinna być realizowana na zlecenie instytucji publicznej.

3.    W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Dziekan odpowiedniego Studium po pozytywnej opinii Przewodniczącego Rady Programowej kierunku, na którym broniona będzie praca, może wyrazić zgodę na realizację projektu na zlecenie innego podmiotu.

4.    Zakończenie pracy musi nastąpić przed zakończeniem okresu studiów. Student zobowiązany jest do przedstawienia w odpowiednim Dziekanacie dokumentacji zawierającej w szczególności dokładny opis wykonanego projektu, umowę na jego realizację zawartą z instytucją, o której mowa w punkcie poprzednim oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez zleceniodawcę.

5.    Projekt musi mieć charakter samodzielny i być wykonywany jedynie przez pojedynczego studenta, dla którego ma on stanowić pracę dyplomową.

§ 3
W przypadku przedłożenia jako pracy dyplomowej artykułu lub pracy projektowej należy zapisać się na seminarium dyplomowe do wybranego promotora, który nadzoruje przebieg prac, a po ich ukończeniu – dokonuje akceptacji pracy dyplomowej i ocenia ją.

§ 4
Po złożeniu jako pracy dyplomowej artykułu lub pracy projektowej Dziekan odpowiedniego Studium wyznacza recenzenta, a w przypadku pozytywnej recenzji – organizuje obronę pracy dyplomowej na takich samych zasadach jak w przypadku tradycyjnych prac dyplomowych.


Instrukcja wchodzi z dniem wydania.

 

Dziekanat Studium Magisterskiego – Sekretariat
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 94 83, 22 564 94 80
e-mail: dsm@sgh.waw.pl
Obsługa studentów – Studium Magisterskie