Wznowienie studiów – Studium Magisterskie

Szczegółowe zasady dotyczące wznowienia studiów określa § 37 Regulaminu studiów. 

Dziekan może zezwolić na na wznowienie studiów w przypadku:

  • osoba wznawiająca uzyskała przed skreśleniem zaliczenie co najmniej jednego semestru,
  • od momentu skreślenia nie upłynęło więcej niż 5 lat.

Wznowienie studiów:

  • może nastąpić po wniesieniu zaległych opłat związanych z odbywaniem studiów,
  • następuje na kierunek studiów, z którego student został skreślony lub, po określeniu różnic programowych, na kierunek studiów o zbliżonym programie studiów.

Dziekan może zezwolić na wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego osobie, która:

  • spełnia wymagania określone w obowiązującym studenta programie, w tym planie studiów,
  • uzyskała pozytywne oceny z pracy (od promotora i recenzenta),
  • ma uregulowane zobowiązania finansowe wobec SGH.

Osoby, które chcą wznowić studia muszą złożyć podanie w nieprzekraczalnym terminie określonym przez Dziekana. Podania można składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dziekana, student powinien:

  • skontaktować się z asystentką/asystentem roku,
  • odzyskać hasło do systemów SGH (Wirtualny Dziekanat, poczta SGH, USOS),
  • złożyć deklarację na semestr za pomocą WD (student jest zobowiązany zadeklarować i zrealizować także przedmioty niezaliczone przed skreśleniem). 

Przypominamy, że student po wznowieniu zobowiązany jest do zrealizowania ewentualnych różnic programowych, wynikających ze zmiany informatora.