Deklaracje semestralne – Studium Magisterskie

Deklaracje semestralne składane są w Wirtualnym Dziekanacie w określonych przez dziekana terminach.

Studenci pierwszego semestru składają deklaracje semestralne w terminach ustalonych w odrębnym harmonogramie.

Harmonogram deklaracji (wyższe semestry) – semestr letni 2022/2023

Pierwszy etap (deklarowanie preferencji)

Na tym etapie każdy student ma obowiązek za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu dokonać wyboru przedmiotów, w których chciałby uczestniczyć w kolejnym semestrze, na podstawie obowiązującego go planu i programu studiów.

od 8 listopada 2022 r. (wtorek), godz. 10:00 do 14 listopada 2022 r. (poniedziałek), godz. 10:00

I etap deklaracji ma na celu zebranie informacji dotyczących liczby chętnych na poszczególne zajęcia. Zgromadzone dane stanowią podstawę decyzji o uruchomieniu poszczególnych przedmiotów. Prosimy o rozsądne i racjonalne wybory. W trakcie składnia deklaracji istnieje możliwość śledzenia liczby zgłoszeń na poszczególne przedmioty. Zajęcia uruchamiane są tylko po osiągnięciu minimalnej liczby zgłoszeń określonej w zarządzeniu Rektora.

UWAGA 1: Studenci, którzy według rankingu otrzymają przydział do uruchomionych przedmiotów, zostaną na nie zapisani automatycznie w drugim etapie deklaracji. Deklaracje złożone w pierwszym etapie nie są wiążące i można zrezygnować z automatycznie przydzielonego miejsca.

UWAGA 2: Studenci, którzy nie wezmą udziału w pierwszym etapie deklaracji, będą dopuszczeni do tworzenia swojego planu zajęć dopiero w trzecim etapie w ostatniej kolejności, a tym samym będą mieli bardzo ograniczony wybór. Nieprzystąpienie do pierwszego etapu nie stanowi żadnej podstawy do ubiegania się o zapisanie na zajęcia poza systemem deklaracji.

UWAGA 3: Studenci, którzy nie wezmą udziału w pierwszym etapie deklaracji, nie będą, poza uzasadnionymi przypadkami (np. studenci ostatniego semestru), otrzymywać zgody na zajęcia w trybie indywidualnym.

UWAGA 4: Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotów kierunkowych przypisanych do danego semestru zostaną na nie dopisani decyzją dziekańską, w szczególności studenci ostatniego semestru studiów, zostaną dopisani do obowiązkowych przedmiotów, których nie zrealizowali na poprzednich semestrach.

do 10 stycznia 2023 r. (wtorek)

Publikacja wstępnego planu zajęć na semestr letni 2022/2023

Drugi etap (wybór przedmiotów) – tylko dla studentów, którzy brali udział w pierwszym etapie

Studenci zapisują się na przedmioty na podstawie harmonogramu zajęć do konkretnych grup zajęć.

od 12 stycznia 2023 r. (czwartek, godz. 10:00) do 18 stycznia 2023 r. (środa, godz. 10:00)

W tym etapie należy zapisać się na wybrane przez siebie przedmioty na podstawie udostępnionego harmonogramu zajęć. W przypadku zapisania się na określone przedmioty liczby studentów przekraczającej limit miejsc zostanie przeprowadzony ranking, w wyniku którego zapisy studentów z najniższym miejscem w rankingu zostaną anulowane. Dlatego warto przemyśleć wybór grup – czasem lepiej zapisać się do grupy z mniejszą liczbą chętnych i mieć pewność, że po rankingach zapis nie zostanie anulowany.

UWAGA 1: Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotów kierunkowych przypisanych do danego semestru zostaną na nie dopisani decyzją dziekańską, w szczególności studenci ostatniego semestru studiów, zostaną dopisani do obowiązkowych przedmiotów, których nie zrealizowali na poprzednich semestrach.

UWAGA 2: Część miejsc jest wstępnie zajęta przez studentów, którzy wzięli udział w pierwszym etapie deklaracji i zostali automatycznie zapisani na wybrane przedmioty. Można jednak dokonać rezygnacji z automatycznie przydzielonego miejsca, zwalniając miejsce dla innych chętnych. Nie dotyczy to przedmiotów kierunkowych przypisanych do danego semestru.

19-25 stycznia 2023 r.

Przerwa techniczna

Trzeci etap (korekta deklaracji) – etap obowiązkowy dla wszystkich studentów

Trzeci etap polega na uzupełnieniu brakujących przedmiotów, usuniętych w wyniku zbyt niskiej pozycji w rankingu lub zbyt mało licznych zgłoszeń na przedmiot. Można także zamienić grupę ćwiczeniową (w przypadku wolnych miejsc) lub wypisać się z zadeklarowanych zajęć nieobowiązkowych.

od 26 stycznia 2023 r. (czwartek, godz. 10:00) do 3 lutego 2023 r. (piątek, godz. 10:00)

Dopisywanie i wypisywanie się z zajęć przez wszystkich studentów (wszystkie tryby).

Zapis za zgodą (dodatkowa korekta) – etap uzupełniający wyłącznie dla tych studentów, którzy z istotnych powodów muszą uzupełnić deklarację

od 18 lutego 2023 r. (sobota, godz. 10:00) do 28 lutego 2023 r. (wtorek, godz. 10:00)

W uzasadnionych przypadkach (rozwiązanie grupy, konieczność powtarzania przedmiotu) studenci mogą się dopisywać w miarę wolnych miejsc oraz ponad limit za zgodą wykładowcy, wyrażaną za pośrednictwem WD.

Akceptacja zgłoszeń do 2 marca 2023 r. (czwartek)

UWAGA: wpisanie na listę danego przedmiotu ponad limit będzie obowiązujące dopiero po zaakceptowaniu zgłoszenia w WD przez dydaktyka. W przypadku braku takiej akceptacji zgłoszenie zostaje anulowane.

od 3 marca 2023 r. (piątek, godz. 10:00) do 20 marca 2023 r. (poniedziałek, godz. 10:00), weryfikacja do 23 marca 2023 r. (czwartek)

Rezygnacja z wybranego przedmiotu zgodnie z paragrafem 23 p.12 Regulaminu studiów (WD – Kasowanie przedmiotu). Przy zgłaszaniu przedmiotu należy zwrócić uwagę na to, czy:

 • jest to przedmiot obowiązkowy (kasowanie przedmiotów kierunkowych jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy jest to przedmiot alternatywny do już zrealizowanego),
 • po skasowaniu przedmiotu student ma wystarczającą do zaliczenia semestru liczbę ECTS.

od 8 listopada 2022 r. (wtorek, godz. 10:00) do 17 lutego 2023 r. (piątek, godz. 10:00)

Zgłoszenia przez WD seminarium magisterskiego (dla studentów rozpoczynających seminarium w semestrze zimowym). Zgodnie z Regulaminem studiów ostateczny termin zgłoszenia seminarium upływa z końcem II semestru studiów.

Instrukcja dziekana
 1. Przed każdym kolejnym semestrem student jest zobowiązany dokonać zapisów na zajęcia, składając deklarację semestralną w terminie określonym w harmonogramie deklaracji. Obowiązek złożenia deklaracji studenckiej wynika z par. 12 ust. 1 pkt 1. Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych.
 2. Zgodnie z par. 34 Regulaminu studiów: „Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku niepodjęcia studiów w wymaganym terminie (za niepodjęcie studiów uważa się w szczególności nieuzasadnione niezłożenie deklaracji semestralnej)”.
 3. W przypadku niezłożenia deklaracji studenckiej w terminie lub złożenia niekompletnej deklaracji studenckiej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, student może zostać wpisany decyzją dziekana na zajęcia dydaktyczne odpowiadające wymogom wynikającym z programu studiów.
 4. Studenci wnioskujący o zmianę kierunku powinni dochować szczególnej staranności przy wyborze przedmiotów.
 5. Deklaracje można składać wyłącznie za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu.
 6. Łączna liczba punktów ECTS deklarowanych na dany semestr studiów magisterskich nie może być niższa niż 30, chyba że student posiada nadwyżkę ECTS z poprzednich semestrów.
 7. Przed ułożeniem indywidualnego planu studiów należy zapoznać się z ramową strukturą programu studiów obowiązującą w roku akademickim, w którym student rozpoczął studia, zwrócić uwagę na wszystkie wymogi dotyczące realizowanego kierunku studiów, w tym na sugerowaną kolejność realizacji przedmiotów kierunkowych i związanych z kierunkiem oraz prerekwizyty wpisane w sylabusach niektórych przedmiotów, praktyki zawodowe i szkolenia.
 8. Studentów obowiązuje plan i program studiów właściwy dla roku akademickiego, w którym je rozpoczęli, dostępny w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce Programy i plany studiów I i II stopnia.
 9. Studenci II semestru studiów magisterskich zobowiązani są do wyboru promotora pracy dyplomowej do końca trwania semestru. Wybór dokonywany jest przez Wirtualnym Dziekanacie we wskazanych w harmonogramie deklaracji terminach.
 10. Zgodnie z Regulaminem studiów (par. 12, ust. 4) istnieje możliwość realizowania zajęć w trybie indywidualnym - wzór podania.
 11. Przedmioty wskazane przez studenta stają się dla niego wiążącym indywidualnym semestralnym planem studiów i podlegają obligatoryjnej realizacji w danym semestrze. Zmiany deklaracji możliwe są jedynie w Wirtualnym Dziekanacie w zakresie i terminach określonych w harmonogramie deklaracji.
Informacje ogólne

Zgodnie z paragrafem 34 Regulaminu studiów: „Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku niepodjęcia studiów w wymaganym terminie (za niepodjęcie studiów uważa się w szczególności nieuzasadnione niezłożenie deklaracji semestralnej).”

 • Przed każdym kolejnym semestrem student jest zobowiązany dokonać zapisów na zajęcia, składając deklarację semestralną w terminie określonym w instrukcji dziekańskiej.
 • Studenci wnioskujący o zmianę kierunku powinni dochować szczególnej staranności przy wyborze przedmiotów.
 • Deklaracje można składać wyłącznie za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu w terminach, które są podane na stronie DSM oraz w WD. Łączna liczba punktów ECTS deklarowanych na dany semestr studiów magisterskich nie może być niższa niż 30, chyba że student posiada nadwyżkę ECTS z poprzednich semestrów.
 • Przed ułożeniem indywidualnego planu studiów na najbliższy semestr należy sprawdzić dokładnie, jakie przedmioty są niezbędne do ukończenia realizowanego kierunku. W deklaracji semestralnej w pierwszym rzędzie należy wskazać przedmioty obowiązkowe na danym kierunku, a następnie przedmioty do wyboru (z listy przedmiotów związanych z kierunkiem i oferty przedmiotów do wyboru). Ponadto należy zapoznać się z ramową strukturą programu studiów obowiązującą w danym roku akademickim i zwrócić uwagę na wszystkie wymogi dotyczące realizowanego kierunku studiów, w tym na prerekwizyty wpisane w sylabusach niektórych przedmiotów oraz praktyki zawodowe.
 • Studentów obowiązuje plan i program studiów właściwy dla roku akademickiego, w którym je rozpoczęli, dostępny w Wirtualnym Dziekanacie w zakładce Programy i plany studiów I i II stopnia. Dodatkowe informacje dotyczące zmian programowych, sugerowanej sekwencji realizacji przedmiotów lub ograniczeń odnośnie do uruchomień przedmiotów w danym semestrze są zamieszczane na stronie DSM. Informacje należy śledzić przed rozpoczęciem każdego etapu zapisów.
 • Harmonogram zajęć na dany semestr jest publikowany na stronie DSM.
 • Warto też wiedzieć, że zgodnie z Regulaminem studiów (par. 12, ust. 4) istnieje możliwość realizowania niektórych zajęć w trybie indywidualnym. W tym celu należy wypełnić podanie dostępne na stronie DSM.

Prosimy o rozważne decyzje. Przedmioty wskazane przez studenta stają się dla niego wiążącym indywidualnym semestralnym planem studiów i podlegają obligatoryjnej realizacji w danym semestrze. Nie ma możliwości wykreślenia, dopisania ani zamiany zadeklarowanych przez studenta przedmiotów poza systemem deklaracji w Wirtualnym Dziekanacie.

Jednokrotne wypisanie się z przedmiotu

Zgodnie z regulaminem studiów student raz w czasie trwania studiów, najpóźniej na miesiąc po rozpoczęciu zajęć, może wskazać przedmiot, którego niezaliczenie nie będzie miało wpływu na zaliczenie semestru lub roku studiów. Nie dotyczy to przedmiotów określonych w programie studiów jako obowiązkowe.

Zasady wypisywania się z zajęć:

 • Można wypisać się jedynie z przedmiotów, które nie są obowiązkowe, co oznacza, że nie można wypisywać się z przedmiotów podstawowych, obowiązkowych przedmiotów kierunkowych, lektoratów oraz WF-u w przypadku studiów licencjackich i konwersatorium z ekonomii w przypadku studiów magisterskich. Ponadto, nie można wypisywać się z przedmiotów powtarzanych. Wypisanie się z przedmiotu powtarzanego skutkowało będzie brakiem możliwości zaliczenia semestru.
 • Każdy z przedmiotów dostępnych w formularzu jest opisany w sposób sugerujący, czy wypisanie z niego jest możliwe czy też nie. Niemniej z uwagi na różny status tych samych przedmiotów dla poszczególnych studentów (związany z różnymi kierunkami studiów, etc.), ww. informację należy traktować jedynie jako wskazówkę wymagającą weryfikacji (tj. sprawdzenia z indywidualnym programem i planem studiów).
 • W formularzu student ma możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu.
 • Wybór przedmiotu dokonany przez studenta jest zapisywany w bazie danych. Niemniej w okresie udostępnienia formularza istnieje możliwość zmiany decyzji i wybrania innego przedmiotu z listy.
 • W przypadku przedmiotów rozpoczynających się w połowie semestru nie będzie można się wypisać elektronicznie (tj. trzeba będzie złożyć podanie z prośbą o wypisanie; w podaniu należy się powołać na § 23 pkt 12 Regulaminu Studiów).
 • Jeżeli decyzja dot. wypisania z danego przedmiotu będzie pozytywna, wówczas w kolumnie „Decyzja” pojawi się adnotacja „Przedmiot skasowany” (w przeciwnym razie pojawi się adnotacja „Wniosek odrzucony”).

Z przedmiotu będzie można się wypisać w Wirtualnym Dziekanacie wybierając opcję Kasowanie przedmiotu. Prosimy o zwrócenie uwagi, że jest tylko jedna taka możliwość w ciągu całego okresu studiów.

Termin otwarcia systemu – od 11 października 2022 r., godz. 10:00 do 1 listopada 2022 r., godz. 10:00.

Termin weryfikacji decyzji przez dziekanat – do 7 listopada 2022 r.