Stypendium rektora

Studenci SGH mogą ubiegać się o stypendium rektora jeżeli uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, mają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora może otrzymywać nie więcej niż 10% studentów na kierunku. Liczbę tę ustala się oddzielnie dla kierunków prowadzonych na studiach I i II stopnia. Studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego nie uwzględnia się przy ustalaniu 10%.

Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów, w roku złożenia egzaminu maturalnego, mogą ubiegać się o stypendium rektora w przypadku:

 • posiadania tytułu laureata olimpiady międzynarodowej,
 • posiadania tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • bycia medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Od roku akademickiego 2023/24 minimalna średnia stypendialna do stypendium rektora za wyniki w nauce, za którą są przyznawane punkty, wynosi: powyżej 4,750.

Student traci prawo do pobierania stypendium rektora z ostatnim dniem miesiąca, w którym zmienił kierunek studiów, na którym przyznano mu stypendium.

Termin przyjmowania wniosków

Wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2023/24 będą przyjmowane w terminie: 20 - 31 październik 2023 r.

Minimalna średnia, za którą są przyznawane punkty do stypendium rektora wynosi 4.751

Kto może ubiegać się o stypendium?

Stypendium rektora może otrzymać:

 • student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest: laureatem, w tym medalistą lub zdobywcą nagrody określonego stopnia olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, bądź też medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie,
 • student 2 i 3 roku studiów I stopnia oraz 1 i 2 roku studiów II stopnia, który uzyskał w poprzednim roku akademickim:  wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią stypendialną, wyższą niż 4,750) lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Stypendium rektora na rok akademicki 2023/24 przyznawane jest na podstawie wyróżniających wyników w nauce oraz osiągnięć uzyskanych w ostatnim roku akademickim, tj. wyłącznie w roku 2022/23 (z wyjątkiem studentów-olimpijczyków i medalistów, przyjętych na I rok SL w roku złożenia egzaminu maturalnego).

Kto nie może ubiegać się o stypendium?

Stypendium rektora nie może być przyznane m.in.:

 • studentowi posiadającemu tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy i na jakiej uczelni został uzyskany, dotyczy również uczelni zagranicznych),
 • studentowi, który ukończył już jakiś kierunek na studiach I stopnia (również na uczelni zagranicznej) i wnioskuje o stypendium na innym kierunku na studiach  I stopnia
 • jeśli upłynął łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o którym mowa w art. 93 ust. 4-5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • studentowi, który w roku akademickim, w którym ubiega się o stypendium powtarza lub w roku akademickim bezpośrednio go poprzedzającym powtarzał semestr studiów
 • studentowi, który wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu braku postępów w nauce lub niezaliczenia semestru albo roku studiów,
 • studentowi, który nie został wpisany na kolejny semestr studiów do dnia złożenia wniosku o stypendium (nie dotyczy studentów przebywających na urlopie dziekańskim),
 • studentowi powracającemu z zakończonego urlopu dziekańskiego, trwającego cały poprzedni rok akademicki, chyba że podczas urlopu przystąpił do zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów przewidzianych dla tego roku studiów i uzyskał zaliczenie tego roku,
 • studentowi, który warunkowo zaliczył semestr studiów w roku akademickim, za który brane są pod uwagę jego osiągnięcia z wyłączeniem przypadku, gdy było to spowodowane nieuruchomieniem na danym trybie studiów w danym semestrze zajęć dydaktycznych.
Średnia stypendialna

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów – minimalna średnia stypendialna, za którą przyznawane są punkty wynosi 4.751.

Podczas wypełniania  wniosku o stypendium za wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią) w systemie USOS/na wniosku pojawi się już średnia stypendialna, jeśli jest zaliczony poprzedni semestr (nie dotyczy studentów I roku studiów magisterskich innych uczelni oraz osób z przepisanymi ocenami).

Średnia widniejąca na wniosku jest średnią stypendialną, nie zaś średnią dziekanatową. Średnia widnieje w USOS tylko dla osób, które miały zaliczony semestr letni 2022/23 już przed pierwszym dniem terminu składania wniosków.

Osoby, które nadal nie mają rozliczonego semestru letniego, mogą wygenerować i złożyć wniosek dopiero wtedy, gdy uzyskają wpis na kolejny semestr. Średnia nie pokaże im się wówczas w USOSweb na wniosku, ale wniosek można złożyć bez średniej.

Wniosku o stypendium rektora nie będzie można złożyć bez zaliczenia poprzedniego semestru i wpisu na kolejny. Wpis na kolejny semestr musi widnieć w systemie USOSweb.

Sposób generowania i składania wniosku o stypendium

Stypendium przyznawane jest tylko na wniosek studenta. Przyznaje się je na okres roku akademickiego (nie na semestr).

Jedynie studenci kierunków, na których w danym roku akademickim będzie prowadzona rekrutacja od semestru letniego, składają wniosek o stypendium rektora zarówno na okres semestru zimowego, jak i letniego.

Wniosek może być generowany wyłącznie w systemie USOSweb.

Należy zalogować się do centralnej wersji systemu przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

UWAGA:

Wypełniając wniosek w USOS należy podać wszystkie kierunki na wszystkich uczelniach poza SGH (również za granicą), na których kiedykolwiek się studiowało / posiadało status studenta, nawet jeśli okres studiowania trwał tylko kilka dni, tygodni, czy 1 miesiąc, nawet jeśli nie uczęszczało się na zajęcia i było się skreślonym.

Kierunki podane przez studenta będą weryfikowane z ogólnopolskim systemem POL-on. Osoby, które nie podadzą wszystkich kierunków we wniosku, będą miały wznowione postępowanie, a w przypadku przekroczenia okresu, o którym mowa w art. 93 ust. 4-5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będzie odebrane stypendium.

Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce: Dla studentów - Moje studia - Stypendia - Konto bankowe studenta. Następnie należy wygenerować wniosek: Dla wszystkich - wnioski - lista wniosków - wnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o stypendium rektora.

Sama rejestracja wniosku w systemie USOSweb jest tylko czynnością techniczną. Niezłożenie papierowej wersji wniosku lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej  jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium.

Rekomendowany sposób składania wniosku: pocztą lub przez ePUAP.

Wniosek o stypendium musi być złożony bez znaku wodnego „NIEZATWIERDZONE”, tzn. należy go wydrukować i podpisać bądź zapisać w formacie pliku PDF dopiero po kliknięciu przycisku „ZAREJESTRUJ”. Wnioski z napisem „NIEZATWIERDZONE” nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane.

Wygenerowany w systemie informatycznym wniosek  należy:

 • w przypadku składania go za pośrednictwem poczty lub w Dziale Obsługi Studentów – wydrukować, a następnie podpisać własnoręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej,
 • w przypadku składania go za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej SGH – pobrać, a następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem złożonym za pośrednictwem profilu zaufanego (podpisu zaufanego) bądź podpisem osobistym oraz przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej SGH (ESP: /SGH/SkrytkaESP, jako załącznik do formularza „pismo ogólne do podmiotu Natomiast publicznego”).

Załączniki można wgrać w systemie USOSweb podczas wypełniania wniosku, bądź wysłać pocztą w podanym terminie na adres Działu Obsługi Studentów, mailem z adresu studenckiego w domenie SGH na adres: stypendia@sgh.waw.pl, bądź za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej SGH (z wyłączeniem karty przebiegu studiów za ostatni rok studiów I stopnia i informacji o skali ocen na uczelni, w przypadku osób NIE po SGH – te dokumenty należy wysłać pocztą, mailem na adres stypendia@sgh.waw.pl lub przez ePUAP razem z wnioskiem).

Jeśli dokumenty wysłane zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego. W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych (np. inPost, inni operatorzy zagraniczni, firmy kurierskie) - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów. 

Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą mailową.

Dokumenty dołączane do wniosku powinny być złożone w oryginale lub w kopii (ich forma może mieć postać cyfrową, w szczególności: skanu, zdjęcia, fotokopii).

Po złożeniu wniosku w formie papierowej lub ePUAP należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną. 

Wykaz dokumentów do wniosku o stypendium
Wysokość świadczenia i progi punktowe

Kwota przyznanego stypendium stanowi iloczyn łącznej liczby uzyskanych przez studenta punktów oraz kwoty za jeden punkt w danej kategorii.

Progi punktowe i stawki za punkt do stypendium rektora

Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna powoływane są przez rektora. Zgodnie z Regulaminem w skład komisji mogą wchodzić pracownicy uczelni oraz studenci. Większą część miejsc powinni zajmować studenci. Nadzór nad działalnością komisji sprawuje prorektor ds. dydaktyki i studentów. 

Komisja Stypendialna

Decyzje w sprawie stypendium rektora podejmuje Komisja Stypendialna.

Zgodnie z decyzją Rektora SGH nr 45 z dnia 20 września 2022 r. w skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

 • Katarzyna Mielniczuk – przewodnicząca,
 • mgr Michał Podobas – wiceprzewodniczący,
 • Daria Dąbrowska,
 • Michael Anderson,
 • mgr Katarzyna Eshun.

Raz do roku jest przeprowadzana rekrutacja do Komisji Stypendialnej. W rekrutacji może wziąć udział każdy student.​

e-mail: komisja-stypendialna@sgh.waw.pl

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej należy składać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

Zgodnie z Decyzją Rektora SGH nr 45 z dnia 20 września 2022 r. w skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą:

 • Marta Woźniak – przewodnicząca,
 • mgr Adam Grajber – wiceprzewodniczący,
 • Magdalena Kupis.

e-mail: komisja-odwolawcza@sgh.waw.pl

Akty prawne

Dział Obsługi Studentów – Stypendia
al. Niepodległości 162, pok. 156 a
02-554 Warszawa
tel.: 22 564 66 17, 22 564 66 19
e-mail: stypendia@sgh.waw.pl

Godziny pracy:
poniedziałek/środa/piątek: 9:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:00-15:00
Telefony odbierane są w godzinach pracy.