Stypendium socjalne

Studenci SGH, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendium socjalne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Zgodnie z Regulaminem świadczeń są to:

 • sieroctwo lub półsieroctwo wnioskodawcy, który nie ukończył 26 r. życia;
 • niepełnosprawności co najmniej dwóch członków gospodarstwa domowego;
 • korzystanie przez wnioskodawcę lub pozostawanie wnioskodawcy na utrzymaniu rodziny korzystającej ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub zasiłków okresowych , o których mowa w ustawie z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej

  (UWAGA: chodzi wyłącznie o zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej! Nie chodzi o świadczenia rodzinne, typu 500+, zasiłek rodzinny, świadczenie opiekuńcze!)

W przypadku cudzoziemców o stypendium socjalne mogą się ubiegać wyłącznie niżej wymienione osoby (dotyczy wyłącznie osób z rekrutacji na studia od roku akademickiego 2019/2020):

 1. cudzoziemiec – obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7, z późn. zm.8) ), oraz członkowie jego rodziny, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  a) będący osobą pracującą na własny rachunek lub pracownikiem, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697),
  b) który zachowuje prawo pobytu w przypadkach, o których mowa w art. 17 ustawy, o której mowa w lit. a,
  c) posiadający prawo stałego pobytu
  – oraz członkowie jego rodziny, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za członków rodziny uważa się osoby, wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697).  - przepis obowiązuje od dnia 01.10.2023 r.

 2. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydent długoterminowy Unii Europejskiej,
 3. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159),
 4. cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. cudzoziemiec – posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480 oraz z 2020 r. poz. 285), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 6. posiadacz Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 7. cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
Termin przyjmowania wniosków

Wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2023/24 będą przyjmowane w terminie: 5 - 19 październik 2023 r.

Wnioski o świadczenie składane po upływie terminu będą dalej rozpatrywane. Zgodnie z Regulaminem świadczeń, student otrzyma stypendium począwszy od miesiąca, w którym złożył wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Próg dochodu

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie, obliczony na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odpowiednio, ustawy o świadczeniach rodzinnych, w roku akademickim 2023/2024 będzie wynosił 1294,40 zł

Sposób generowania i składania wniosku

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta na rok akademicki (nie na semestr).

Wniosek może być generowany wyłącznie w systemie USOSweb.

Należy zalogować się do centralnej wersji systemu przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

UWAGA:

Wypełniając wniosek w USOS należy podać wszystkie kierunki na wszystkich uczelniach poza SGH (również za granicą), na których kiedykolwiek się studiowało / posiadało status studenta, nawet jeśli okres studiowania trwał tylko kilka dni, tygodni, czy 1 miesiąc, nawet jeśli nie uczęszczało się na zajęcia  i było się skreślonym. 

Kierunki podane przez studenta będą weryfikowane z ogólnopolskim systemem POL-on. Osoby, które nie podadzą wszystkich kierunków we wniosku, będą miały wznowione postępowanie, a w przypadku przekroczenia okresu, o którym mowa w art. 93 ust. 4-5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będzie odebrane stypendium.

Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce: Dla studentów - Moje studia - Stypendia - Konto bankowe studenta.

Następnie należy wypełnić oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2023/24: Dla wszystkich - Wnioski - Lista wniosków - Wnioski, które można złożyć w Twoich jednostkach - Oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2023/24.

W kolejnym kroku należy wygenerować wniosek: Dla wszystkich - wnioski - lista wniosków - wnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o stypendium socjalne.

Ubiegając się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości podczas generowania wniosku należy wybrać jedną z trzech możliwych opcji zwiększenia stypendium (sierctwo/półsieroctwo/niepełnosprawność dwóch członków/korzystanie z zasiłków OPS)

Sama rejestracja wniosku w systemie USOSweb jest tylko czynnością techniczną. Niezłożenie papierowej wersji wniosku lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej  jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium.

Rekomendowany sposób składania wniosku: pocztą lub przez ePUAP

Oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium muszą być złożone bez znaku wodnego „NIEZATWIERDZONE”, tzn. należy je wydrukować i podpisać bądź zapisać w formacie pliku PDF  dopiero po kliknięciu przycisku „ZAREJESTRUJ”. Wnioski i oświadczenia z napisem „NIEZATWIERDZONE” nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane.

Wygenerowany w systemie informatycznym wniosek należy:

 • w przypadku składania go za pośrednictwem poczty lub w Dziale Obsługi Studentów – wydrukować, a następnie podpisać własnoręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej,
 • w przypadku składania go za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej SGH – pobrać, a następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem złożonym za pośrednictwem profilu zaufanego (podpisu zaufanego) bądź podpisem osobistym oraz przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej SGH (ESP: /SGH/SkrytkaESP, jako załącznik do formularza „pismo ogólne do podmiotu publicznego”).

Natomiast oryginał oświadczenia o dochodach wraz z oryginałami wymaganych załączników należy wysłać pocztą w podanym terminie na adres Działu Obsługi Studentów, bądź złożyć osobiście w Dziale Obsługi Studentów.

Jeśli dokumenty wysłane zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego. W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych (np. inPost, inni operatorzy zagraniczni, firmy kurierskie) - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów. 

Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą mailową.

Dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wystawiający dokument. Nie są przyjmowane kserokopie, skany lub zdjęcia dokumentów.

Po złożeniu wniosku w formie papierowej lub ePUAP należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną. 

Wykaz dokumentów do wniosku o stypendium socjalne

Wykaz dokumentów na rok akademicki 2023/2024:

Obowiązkowe załączniki:

Inne dokumenty:

Dokumenty do zapoznania się:

Obowiązek zaświadczenia z OPS przy dochodzie na osobę poniżej 600 zł

(ZMIANA RODZAJU ZAŚWIADCZENIA Z OPS OD 01.10.2023)
W związku z wejściem w życie z dn. 1 października 2023 r. nowego brzmienia ust. 4 i 5 w art. 88 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) od roku akademickiego 2023/24 nastąpiły istotne zmiany w przyznawaniu stypendiów socjalnych oraz wymaganej dokumentacji z OPS. Wraz z wnioskiem o stypendium socjalne należy złożyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych o korzystaniu w roku złożenia wniosku o stypendium ze świadczeń z pomocy społecznej przez  studenta lub przez członków jego rodziny. Zaświadczenie muszą złożyć wszyscy studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 600,00 zł., również cudzoziemcy oraz osoby samodzielne finansowo.

Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Zaświadczenie to musi być wystawione przez polski ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
W każdym przypadku, gdy student (w tym także cudzoziemiec) lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, zastosowanie ma art. 88 ust. 5 ww. ustawy:
art. 88 ust. 5: W przypadku gdy student, o którym mowa w ust. 4, lub członkowie jego rodziny nie korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej, rektor, komisja stypendialna albo odwoławcza komisja stypendialna może przyznać temu studentowi stypendium socjalne, jeżeli udokumentował źródła utrzymania rodziny. (chodzi o dodatkowe źródła, niewymienione w oświadczeniu o dochodach, na podstawie którego wyliczony został dochód na osobę w systemie USOSweb).

Oświadczenie o dochodach

W danym roku akademickim wypełnia się tylko jedno oświadczenie o dochodach na potrzeby wszystkich wniosków o stypendium socjalne. 

W oświadczeniu o dochodach należy podawać dochody z roku bazowego (w roku akademickim 2023/24 rokiem bazowym jest rok 2022) oraz wszystkie dochody, które nie były uzyskiwane w roku bazowym 2022, a rozpoczęły się po 1 stycznia 2023 r., jeśli trwają na dzień składania wniosku (np. jeżeli dana osoba nie pracowała w roku 2022, a rozpoczęła pracę dopiero po 1 stycznia 2023 r. lub osoba pracowała w 2022 r., ale utraciła zatrudnienie i rozpoczęła kolejną pracę po 1 stycznia 2023 r.)

W przypadku, gdy pomiędzy złożeniem wniosku o stypendium socjalne a złożeniem kolejnego wniosku o to świadczenie nastąpiła zmiana w dochodach lub w składzie rodziny, należy zaktualizować oświadczenie o dochodach oraz dostarczyć dokument, poświadczający zmianę dochodu / składu rodziny.

Do wniosku o kolejne świadczenie należy dołączyć już zaktualizowane oświadczenie o dochodach. Oświadczenie o dochodach (wydruk z USOS) musi być dostarczone każdorazowo, nawet jeśli było już wcześniej dostarczone przy poprzednim wniosku o stypendium w danym roku akademickim.

Wysokość świadczenia

Wysokość stypendium wynosi:

 • stypendium socjalne: stypendium = kwota bazowa minus dochód na osobę,
 • stypendium socjalne zwiększone: stypendium = kwota bazowa minus dochód na osobę + kwota zwiększenia: 300 zł miesięcznie.
Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna powoływane są przez rektora. Zgodnie z Regulaminem w skład komisji mogą wchodzić pracownicy uczelni oraz studenci. Większą część miejsc powinni zajmować studenci. Nadzór nad działalnością komisji sprawuje prorektor ds. dydaktyki i studentów. 

KOMISJA STYPENDIALNA

Decyzje w sprawie stypendium socjalnego podejmuje Komisja Stypendialna.

Zgodnie z decyzją Rektora SGH nr 45 z dnia 20 września 2022 r.  w skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

 • Katarzyna Mielniczuk – przewodnicząca,
 • mgr Michał Podobas – wiceprzewodniczący,
 • Daria Dąbrowska,
 • Michael Anderson,
 • mgr Katarzyna Eshun.

Raz do roku jest przeprowadzana rekrutacja do Komisji Stypendialnej. W rekrutacji może wziąć udział każdy student.​

e-mail: komisja-stypendialna@sgh.waw.pl

ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA

Odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej należy składać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

Zgodnie z Decyzją Rektora SGH nr 45 z dnia 20 września 2022 r. w skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą:

 • Marta Woźniak – przewodnicząca,
 • mgr Adam Grajber – wiceprzewodniczący,
 • Magdalena Kupis.

e-mail: komisja-odwolawcza@sgh.waw.pl

Akty prawne
 

Dział Obsługi Studentów – Stypendia
al. Niepodległości 162, pok. 156 a
02-554 Warszawa
tel.: 22 564 66 17, 22 564 66 19
e-mail: stypendia@sgh.waw.pl

Godziny pracy:
poniedziałek/środa/piątek: 9:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:00-15:00
Telefony odbierane są w godzinach pracy.