Stypendium socjalne

Studenci SGH, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o stypendium socjalne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach studenci mogą ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Zgodnie z Regulaminem świadczeń są to:

 • sieroctwo lub półsieroctwo wnioskodawcy, który nie ukończył 26 r. życia;
 • niepełnosprawności co najmniej dwóch członków gospodarstwa domowego;
 • korzystanie przez wnioskodawcę lub pozostawanie wnioskodawcy na utrzymaniu rodziny korzystającej ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłków stałych lub zasiłków okresowych , o których mowa w ustawie z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej

  (UWAGA: chodzi wyłącznie o zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej! Nie chodzi o świadczenia rodzinne, typu 500+, zasiłek rodzinny, świadczenie opiekuńcze!)

W przypadku cudzoziemców o stypendium socjalne mogą się ubiegać wyłącznie niżej wymienione osoby (dotyczy wyłącznie osób z rekrutacji na studia od roku akademickiego 2019/2020):

 1. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydent długoterminowy Unii Europejskiej,
 2. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159),
 3. cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. cudzoziemiec – posiadacz certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480 oraz z 2020 r. poz. 285), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 5. posiadacz Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 6. cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
Termin przyjmowania wniosków

Wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2022/23 będą przyjmowane w terminie: 10.10.2022 r. - 21.10.2022 r.

Wnioski o świadczenie składane po upływie terminu będą dalej rozpatrywane. Zgodnie z Regulaminem świadczeń, student otrzyma stypendium począwszy od miesiąca, w którym złożył wniosek, bez wyrównania za poprzednie miesiące.

Próg dochodu

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie, obliczony na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i odpowiednio, ustawy o świadczeniach rodzinnych, w roku akademickim 2022/2023 wynosi 1050 zł

Sposób generowania i składania wniosku

Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta na rok akademicki (nie na semestr).

Wniosek może być generowany wyłącznie w systemie USOSweb.

Należy zalogować się do centralnej wersji systemu przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

UWAGA:

Wypełniając wniosek w USOS należy podać wszystkie kierunki na wszystkich uczelniach poza SGH (również za granicą), na których kiedykolwiek się studiowało / posiadało status studenta, nawet jeśli okres studiowania trwał tylko kilka dni, tygodni, czy 1 miesiąc, nawet jeśli nie uczęszczało się na zajęcia  i było się skreślonym. 

Kierunki podane przez studenta będą weryfikowane z ogólnopolskim systemem POL-on. Osoby, które nie podadzą wszystkich kierunków we wniosku, będą miały wznowione postępowanie, a w przypadku przekroczenia okresu, o którym mowa w art. 93 ust. 4-5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będzie odebrane stypendium.

Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce: Dla studentów - Moje studia - Stypendia - Konto bankowe studenta.

Następnie należy wypełnić oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2022/23: Dla wszystkich - Wnioski - Lista wniosków - Wnioski, które można złożyć w Twoich jednostkach - Oświadczenie o dochodach na rok akademicki 2022/23.

W kolejnym kroku należy wygenerować wniosek: Dla wszystkich - wnioski - lista wniosków - wnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o stypendium socjalne.

Ubiegając się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości podczas generowania wniosku należy wybrać jedną z trzech możliwych opcji zwiększenia stypendium (sierctwo/półsieroctwo/niepełnosprawność dwóch członków/korzystanie z zasiłków OPS)

Sama rejestracja wniosku w systemie USOSweb jest tylko czynnością techniczną. Niezłożenie papierowej wersji wniosku lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej  jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium.

Rekomendowany sposób składania wniosku: pocztą lub przez ePUAP

Oświadczenie o dochodach oraz wniosek o stypendium muszą być złożone bez znaku wodnego „NIEZATWIERDZONE”, tzn. należy je wydrukować i podpisać bądź zapisać w formacie pliku PDF  dopiero po kliknięciu przycisku „ZAREJESTRUJ”. Wnioski i oświadczenia z napisem „NIEZATWIERDZONE” nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane.

Wygenerowany w systemie informatycznym wniosek należy:

 • w przypadku składania go za pośrednictwem poczty lub w Dziale Obsługi Studentów – wydrukować, a następnie podpisać własnoręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej,
 • w przypadku składania go za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej SGH – pobrać, a następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem złożonym za pośrednictwem profilu zaufanego (podpisu zaufanego) bądź podpisem osobistym oraz przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej SGH (ESP: /SGH/SkrytkaESP, jako załącznik do formularza „pismo ogólne do podmiotu publicznego”).

Natomiast oryginał oświadczenia o dochodach wraz z oryginałami wymaganych załączników należy wysłać pocztą w podanym terminie na adres Działu Obsługi Studentów, bądź złożyć osobiście w Dziale Obsługi Studentów.

Jeśli dokumenty wysłane zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego. W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych (np. inPost, inni operatorzy zagraniczni, firmy kurierskie) - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów. 

Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą mailową.

Dokumenty dołączane do wniosku powinny być oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wystawiający dokument. Nie są przyjmowane kserokopie, skany lub zdjęcia dokumentów.

Po złożeniu wniosku w formie papierowej lub ePUAP należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną. 

Wykaz dokumentów do wniosku o stypendium socjalne

Wykaz dokumentów na rok akademicki 2022/2023:

Obowiązkowe załączniki:

Inne dokumenty:

Dokumenty do zapoznania się:

Obowiązek zaświadczenia z OPS przy dochodzie na osobę poniżej 600 zł

W związku z wejściem w życie 1 października 2019 r. przepisów nowej ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) od roku akademickiego 2019/20 nastąpiły istotne zmiany w przyznawaniu stypendiów oraz wymaganej dokumentacji.

Wraz z wnioskiem o stypendium socjalne należy złożyć Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny. Zaświadczenie muszą złożyć wszyscy studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 600,00 zł., również cudzoziemcy oraz osoby samodzielne finansowo.

Brak zaświadczenia skutkować będzie odmową przyznania stypendium socjalnego.

Zaświadczenie to musi być aktualne (aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego) oraz wystawione przez polski ośrodek pomocy społecznej.

Na zaświadczeniu musi widnieć m.in. kwota dochodu na osobę w rodzinie.

Zaświadczenie, w którym zamiast danych na temat sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, widnieje informacja, że rodzina nie ubiegała się lub nie korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, ma tożsame skutki jak nieprzedstawienie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, tzn. odmowa przyznania stypendium socjalnego.

W każdym przypadku, gdy student (w tym także cudzoziemiec) nie przedłoży zaświadczenia o wymaganej treści, zastosowanie ma art. 88 ust. 5 ww. ustawy:

art. 88 ust. 5: Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.

W związku z powyższym należy z wyprzedzeniem sprawdzić w ośrodku pomocy społecznej, w jakiej sytuacji zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej może być wydane. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników ośrodka wywiadu środowiskowego, należy o taki wywiad wystąpić.

Oświadczenie o dochodach

W danym roku akademickim wypełnia się tylko jedno oświadczenie o dochodach na potrzeby wszystkich wniosków o stypendium socjalne. 

W oświadczeniu o dochodach należy podawać dochody z roku bazowego (w roku akademickim 2022/23 rokiem bazowym jest rok 2021) oraz wszystkie dochody, które nie były uzyskiwane w roku bazowym 2021, a rozpoczęły się po 1 stycznia 2022 r., jeśli trwają na dzień składania wniosku (np. jeżeli dana osoba nie pracowała w roku 2021, a rozpoczęła pracę dopiero po 1 stycznia 2022 r. lub osoba pracowała w 2021 r., ale utraciła zatrudnienie i rozpoczęła kolejną pracę po 1 stycznia 2022 r.)

W przypadku, gdy pomiędzy złożeniem wniosku o stypendium socjalne a złożeniem kolejnego wniosku o to świadczenie nastąpiła zmiana w dochodach lub w składzie rodziny, należy zaktualizować oświadczenie o dochodach oraz dostarczyć dokument, poświadczający zmianę dochodu / składu rodziny.

Do wniosku o kolejne świadczenie należy dołączyć już zaktualizowane oświadczenie o dochodach. Oświadczenie o dochodach (wydruk z USOS) musi być dostarczone każdorazowo, nawet jeśli było już wcześniej dostarczone przy poprzednim wniosku o stypendium w danym roku akademickim.

Wysokość świadczenia

Wysokość stypendium wynosi:

 • stypendium socjalne: stypendium = kwota bazowa minus dochód na osobę,
 • stypendium socjalne zwiększone: stypendium = kwota bazowa minus dochód na osobę + kwota zwiększenia: 300 zł miesięcznie.
Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna powoływane są przez rektora. Zgodnie z Regulaminem w skład komisji mogą wchodzić pracownicy uczelni oraz studenci. Większą część miejsc powinni zajmować studenci. Nadzór nad działalnością komisji sprawuje prorektor ds. dydaktyki i studentów. 

KOMISJA STYPENDIALNA

Decyzje w sprawie stypendium socjalnego podejmuje Komisja Stypendialna.

Zgodnie z decyzją Rektora SGH nr 45 z dnia 20 września 2022 r.  w skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

 • Katarzyna Mielniczuk – przewodnicząca,
 • mgr Michał Podobas – wiceprzewodniczący,
 • Daria Dąbrowska,
 • Milena Solnica,
 • mgr Katarzyna Eshun.

Raz do roku jest przeprowadzana rekrutacja do Komisji Stypendialnej. W rekrutacji może wziąć udział każdy student.​

e-mail: komisja-stypendialna@sgh.waw.pl

ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA

Odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej należy składać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

Zgodnie z Decyzją Rektora SGH nr 45 z dnia 20 września 2022 r. w skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą:

 • Marta Woźniak – przewodnicząca,
 • mgr Adam Grajber – wiceprzewodniczący,
 • Magdalena Kupis.

e-mail: komisja-odwolawcza@sgh.waw.pl

Akty prawne
Dokumenty dostępne cyfrowo dla osób słabowidzących lub niedowidzących

Dział Obsługi Studentów – Stypendia
al. Niepodległości 162, pok. 156 a
02-554 Warszawa
tel.: 22 564 66 17, 22 564 66 19
e-mail: stypendia@sgh.waw.pl

Godziny pracy:
poniedziałek/środa/piątek: 9:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:00-15:00
Telefony odbierane są w godzinach pracy.