Zapomoga dla studentów

Studenci SGH, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o zapomogę.

O świadczenie można ubiegać się, gdy od daty wystąpienia okoliczności, stanowiącej podstawę żądania zapomogi, nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy.

Zapomoga może być przyznana nie częściej, niż dwa razy w roku akademickim. Z tytułu jednego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

Maksymalna kwota zapomogi wynosi 4 000 zł.

Sposób generowania i składania wniosku

Zapomoga przyznawana jest na wniosek studenta.

Wniosek może być generowany wyłącznie w systemie USOSweb.

Należy zalogować się do centralnej wersji systemu przy pomocy loginu i hasła do sieci SGH (studenci I semestru otrzymują login i hasło do sieci SGH na adres mailowy podany w systemie rekrutacyjnym).

UWAGA:

Wypełniając wniosek w USOS należy podać wszystkie kierunki na wszystkich uczelniach poza SGH (również za granicą), na których kiedykolwiek się studiowało / posiadało status studenta, nawet jeśli okres studiowania trwał tylko kilka dni, tygodni, czy 1 miesiąc, nawet jeśli nie uczęszczało się na zajęcia  i było się skreślonym. 

Kierunki podane przez studenta będą weryfikowane z ogólnopolskim systemem POL-on. Osoby, które nie podadzą wszystkich kierunków we wniosku, będą miały wznowione postępowanie, a w przypadku przekroczenia okresu, o którym mowa w art. 93 ust. 4-5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, będzie odebrane stypendium.

Aby wygenerować wniosek, należy najpierw uzupełnić numer rachunku bankowego w zakładce: Dla studentów - Moje studia - Stypendia - Konto bankowe studenta. Następnie należy wygenerować wniosek: Dla wszystkich - wnioski - lista wniosków - wnioski, które można złożyć w Twojej jednostce - Wniosek o zapomogę.

Sama rejestracja wniosku w systemie USOSweb jest tylko czynnością techniczną. Niezłożenie papierowej wersji wniosku lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej  jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium.

Wniosek o zapomogę musi być złożony bez znaku wodnego „NIEZATWIERDZONE”, tzn. należy go wydrukować i podpisać bądź zapisać w formacie pliku PDF dopiero po kliknięciu przycisku „ZAREJESTRUJ”. Wnioski z napisem „NIEZATWIERDZONE” nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane.

Wygenerowany w systemie informatycznym wniosek  należy:

  • w przypadku składania go za pośrednictwem poczty lub w Dziale Obsługi Studentów – wydrukować, a następnie podpisać własnoręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej,
  • w przypadku składania go za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej SGH – pobrać, a następnie podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem złożonym za pośrednictwem profilu zaufanego (podpisu zaufanego) bądź podpisem osobistym oraz przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej SGH (ESP: /SGH/SkrytkaESP, jako załącznik do formularza „pismo ogólne do podmiotu publicznego”).

Załączniki można wgrać w systemie USOSweb podczas wypełniania wniosku, bądź wysłać pocztą w podanym terminie na adres Działu Obsługi Studentów, mailem z adresu studenckiego w domenie SGH na adres: stypendia@sgh.waw.pl, bądź za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej SGH.

Jeśli dokumenty wysłane zostaną za pośrednictwem Poczty Polskiej lub operatorów pocztowych świadczących pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim EFTA  – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, decyduje data stempla pocztowego. W przypadku listów wysłanych za pośrednictwem innych operatorów pocztowych (np. inPost, inni operatorzy zagraniczni, firmy kurierskie) - data faktycznego wpływu wniosku do Działu Obsługi Studentów. 

Nie ma możliwości złożenia wniosku drogą mailową.

Po złożeniu wniosku w formie papierowej lub ePUAP należy regularnie śledzić jego stan w USOSweb. Wszelkie pisma Komisji Stypendialnej dotyczące wniosku (wezwania do uzupełnienia braków, decyzje, zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania), będą wysyłane drogą elektroniczną w systemie USOSweb (zakładka: lista pism administracyjnych). Nie dotyczy dodatkowych wezwań/zawiadomień oraz pism od Odwoławczej Komisji Stypendialnej, które będą wysyłane pocztą tradycyjną.

Wykaz dokumentów do wniosku o zapomogę

Dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji życiowej studenta w tym potwierdzające datę zaistnienia ww. okoliczności (w oryginale lub w kopii).

Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna

Komisja Stypendialna i Odwoławcza Komisja Stypendialna powoływane są przez rektora. Zgodnie z Regulaminem w skład komisji mogą wchodzić pracownicy uczelni oraz studenci. Większą część miejsc powinni zajmować studenci. Nadzór nad działalnością komisji sprawuje prorektor ds. dydaktyki i studentów. 

KOMISJA STYPENDIALNA

Decyzje w sprawie zapomogi podejmuje Komisja Stypendialna.

Zgodnie z decyzją Rektora SGH nr 45 z dnia 20 września 2022 r. w skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

  • Katarzyna Mielniczuk – przewodnicząca,
  • mgr Michał Podobas – wiceprzewodniczący,
  • Daria Dąbrowska,
  • Michael Anderson,
  • mgr Katarzyna Eshun.

Raz do roku jest przeprowadzana rekrutacja do Komisji Stypendialnej. W rekrutacji może wziąć udział każdy student.​

e-mail: komisja-stypendialna@sgh.waw.pl 

ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA

Odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej należy składać do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. 

Zgodnie z Decyzją Rektora SGH nr 45 z dnia 20 września 2022 r. w skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą:

  • Marta Woźniak – przewodnicząca,
  • mgr Adam Grajber – wiceprzewodniczący,
  • Magdalena Kupis.

e-mail: komisja-odwolawcza@sgh.waw.pl

Akty prawne

Dział Obsługi Studentów – Stypendia
al. Niepodległości 162, pok. 156 a
02-554 Warszawa
tel.: 22 564 66 17, 22 564 66 19
e-mail: stypendia@sgh.waw.pl

Godziny pracy:
poniedziałek/środa/piątek: 9:00-12:00
wtorek/czwartek: 12:00-15:00
Telefony odbierane są w godzinach pracy.