Przepisywanie ocen – Studium Magisterskie

Wnioski dotyczące przeniesienia oceny wraz z opinią Przewodniczącego Rady Programowej Kierunku, można składać w terminach określonych przez Dziekana.

Dziekan wydaje decyzję dotyczącą przeniesienia ocen w terminie 14 dni od daty złożenia w pełni udokumentowanego wniosku.

Przepisywanie ocen z przedmiotów zaliczonych innej uczelni

Decyzja Dziekana o przepisaniu ocen z innej uczelni może być wydana po spełnieniu poniższych warunków:

  • przepisane oceny nie mogą przekroczyć w okresie całych studiów 10 ECTS,
  • przenoszenie ocen na studiach drugiego stopnia jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do przedmiotów zrealizowanych w ramach studiów jednolitych lub studiów drugiego stopnia,
  • decyzje dotyczące przeniesienia oceny wydawane są po złożeniu wniosku, który powinien być uzupełniony o:
    • poświadczony przez uczelnię, na której przedmiot był realizowany dowód uzyskania zaliczenia lub zdania egzaminu, jak również uzyskanej oceny,
    • zakres merytorycznych treści nauczania w ramach zrealizowanego przedmiotu w oparciu o sylabus przedmiotu poświadczony przez uczelnię, na której przedmiot był realizowany (dokumenty sporządzone w języku obcym, powinny być zaopatrzone w tłumaczenie przysięgłe na język polski),
    • wskazanie okresu czasu, w jakim realizowany był przedmiot (oceny uzyskane wcześniej niż cztery semestry akademickie, poprzedzające datę złożenia wniosku nie będą przenoszone).

Przepisywanie ocen z przedmiotów zaliczonych na SGH

W przypadku rozpoczęcia studiów na drugim kierunku lub rozpoczęcia studiów od nowa (ponowne zrekrutowanie się), istnieje możliwość uznania wcześniej zrealizowanych przedmiotów na SGH. W tym celu należy złożyć podanie za pośrednictwem Wirtualnego Dziekantu z wyszczególnieniem przedmiotów, które mają być przepisane. Nie trzeba realizować dwa razy tego samego przedmiotu (pod warunkiem, że uzyskana ocena jest pozytywna).