Przedłużenie sesji – Studium Magisterskie

Zgodnie z regulaminem studiów dziekan na uzasadniony wniosek studenta może przedłużyć mu sesję.

Zasady przeprowadzania sesji egzaminacyjnej określa Regulamin Studiów Pierwszego i Drugiego Stopnia oraz jednolitych magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instrukcja Dziekana Studium Magisterskiego w sprawie zasad usprawiedliwiania nieobecności studenta na egzaminie oraz trybu uzyskania dodatkowego terminu egzaminu.

Dla każdego realizowanego przedmiotu, w sesji wyznaczane są dwa terminy egzaminów: termin pierwszy i termin drugi. Nauczyciel akademicki może przeprowadzić egzamin w tzw. terminie zerowym, tj. przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Przystąpienie studenta do takiego egzaminu jest dobrowolne, jednak jest równoznaczne z wykorzystaniem jednego z terminów przysługujących w sesji.

Student ma prawo do zdawania egzaminu w terminie drugim w sytuacji otrzymania oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do egzaminu w terminie pierwszym. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na egzaminie z terminie pierwszym i równocześnie otrzymania oceny niedostatecznej w terminie drugim, student zachowuje prawo do powtórnego podejścia do egzaminu. Student może ubiegać się wówczas o przedłużenie sesji egzaminacyjnej w celu wykorzystania przysługującemu mu drugiego terminu egzaminu. O przedłużenie sesji może ubiegać się również student w przypadku usprawiedliwionej nieobecności podczas drugiego terminu egzaminu.

Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie oraz otrzymanie prawa do przedłużenia sesji jest możliwe w następujących przypadkach:


Kolizja terminów egzaminów

Kolizja terminów pojawia się w przypadku, gdy jednego dnia sesji studentowi zostały wyznaczone więcej niż dwa egzaminy (dla studentów studiów sobotnio-niedzielnych trzy egzaminy) lub pomiędzy egzaminami nastąpiła kolizja godzinowa. Gdy zachodzi taka sytuacja, student:

  • najpóźniej na sześć dni przed ustalonym terminem egzaminu za pośrednictwem asystenta zgłasza (składając zgłoszenie w WD) pisemnie kolizję, wskazując, w którym z egzaminów nie będzie mógł uczestniczyć,
  • jeżeli zajdzie taka potrzeba, składa podanie o przedłużenie sesji w celu wykorzystania przysługującemu mu drugiego terminu egzaminu. Prawo do zachowania egzaminu w przedłużonym terminie sesji dotyczy wyłącznie przedmiotu, wskazanego przez studenta we wniosku, w którym zgłoszony został fakt kolizji. Podanie to powinno być złożone oddzielnie i musi się w nim znaleźć odwołanie do wniosku o zawiadomieniu o kolizji terminów. Podanie składa się za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu lub USOSweb bezpośrednio po otrzymaniu informacji o niezaliczeniu egzaminu.

Zwolnienie lekarskie

Na wniosek studenta udokumentowany zaświadczeniem lekarskim, dziekan może przedłużyć studentowi sesję w celu skorzystania z przysługujących mu terminów egzaminacyjnych. Gdy zachodzi taka sytuacja, student:

  • przesyła do asystenta drogą elektroniczną (z poczty w domenie sgh.waw.pl) informację o nieobecności wraz z poświadczającą ją dokumentacją (zaświadczenie lekarskie); dokumenty powinny zostać przesłane najpóźniej czwartego dnia od ich wystawienia (wliczając w to dzień ich wydania),
  • jeżeli zajdzie taka potrzeba, składa podanie o przedłużenie sesji w celu wykorzystania przysługującemu mu drugiego terminu egzaminu. Podanie to powinno być złożone oddzielnie i musi się w nim znaleźć odwołanie do informacji zawierającej zaświadczenie lekarskie. Podanie składa się za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu lub USOSweb bezpośrednio po powzięciu informacji o niezaliczeniu drugiego terminu egzaminu.

Przyjęcie szczepienia przeciwko Covid-19

Za usprawiedliwiony powód nieobecności na egzaminie może być uznane przyjęcie przez studenta w dniu egzaminu lub maksymalnie dwa dni wcześniej, szczepienia przeciwko Covid-19. Student, któremu stan zdrowia po przyjęciu szczepienia nie pozwala na uczestniczenie w egzaminie, może wystąpić o usprawiedliwienie swojej nieobecności. Gdy zachodzi taka sytuacja, student:

  • przesyła do asystenta toku, drogą elektroniczną (z poczty w domenie sgh.waw.pl) skan karty szczepienia lub inny dokument poświadczający datę jego przyjęcia (dokument powinien zostać przesłany najpóźniej w dniu wyznaczonego egzaminu),
  • jeżeli zajdzie taka potrzeba, składa podanie o przedłużenie sesji w celu wykorzystania przysługującemu mu drugiego terminu egzaminu. Podanie to powinno być złożone oddzielnie i musi się w nim znaleźć odwołanie do informacji potwierdzającej przyjęcie szczepienia. Wniosek składa się za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu lub USOSweb bezpośrednio po powzięciu informacji o niezaliczeniu drugiego terminu egzaminu.

Szczególne przypadki losowe

W przypadkach szczególnych (np. śmierć osoby bliskiej), decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności na egzaminie i przyznaniu prawa do zdawania go w przedłużonym terminie sesji podejmuje dziekan w oparciu o przedstawioną dokumentację.