Zakład Innowacji w Ochronie Zdrowia

Z dniem 1 października 2023 r. w strukturze Instytutu Gospodarstwa Społecznego powstał Zakład Innowacji w Ochronie Zdrowia. Zakład Innowacji w Ochronie Zdrowia skupia się na badaniach w zakresie: rozwiązań organizacyjnych, finansowych i technologicznych sprzyjających poprawie efektywności systemu ochrony zdrowia; eZdrowiu w sektorze publicznym na poziomie mikro (świadczeniodawcy) oraz na poziomie makro (płatnika); sztucznej inteligencji (AI) w sektorze ochrony zdrowia oraz innowacyjnym modelom zarządzania opieką zdrowotną, w tym optymalizacji procesu opieki nad pacjentem. Pracownicy Zakładu popularyzują wiedzę o innowacjach, umożliwiając zdobywanie umiejętności przez studentów i doktorantów SGH w obszarze zdrowia. Ponadto wspierają tworzenie, wdrażanie i ewaluację innowacji w ochronie zdrowia, angażując się w międzynarodowe projekty badawcze i współpracując z podmiotami działającymi na rynku usług zdrowotnych.

Skład osobowy

dr hab. Barbara Więckowska, prof. SGH, Kierownik Zakładu Innowacji w Ochronie Zdrowia

Obraz
prof. B. Więckowska

Kontakt e-mail: bawie@sgh.waw.plbarbara.wieckowska@sgh.waw.pl

Zainteresowania naukowe:

 • Innowacje w ochronie zdrowia
 • E-zdrowie – wdrażanie rozwiązań oraz możliwości finansowania publicznego
 • Techniki finansowania świadczeniodawców
 • Komercyjne ubezpieczenia zdrowotne
 • Zastosowanie metod ilościowych w systemie ochrony zdrowia

Oferta dydaktyczna:

 • 121090-0653 Ekonomia zdrowia
 • 121091-0653 Health Economics
 • 231940-0653 Finansowanie rynków ochrony zdrowia
 • 231130-0653 e-Zdrowie (przedmiot w partnerstwie z Grupą LUX MED)
 • 121260-0653 Ubezpieczenia
 • 121261-0653 Insurance
 • 220680-0653 Ubezpieczenia społeczne
 • 220681-0653 Social Insurance

Wykład Ekonomia ochrony zdrowia na studiach MBA  WUM-SGH

Problematyka proponowanych prac dyplomowych (mgr, lic):

 • Innowacyjne rozwiązania w ochronie zdrowia (skala mikro, skala makro, HB-HTA)
 • E-zdrowie
 • Wykorzystanie map potrzeb zdrowotnych
 • Wpływ technik finansowania świadczeń na zachowania świadczeniodawców
 • Analiza rynku produktów ubezpieczeń zdrowotnych

dr hab. Violetta Korporowicz-Żmichowska, prof. SGH
Obraz
Violetta Korporowicz zdjęcie

Kontakt: vkorpo@sgh.waw.pl

Zainteresowania naukowe:

 • systemy ochrony zdrowia;
 • polityka zdrowotna;
 • przemiany organizacyjne w ochronie zdrowia;
 • finansowanie ochrony zdrowia;
 • ekonomia środowiska;
 • zarządzanie ochroną środowiska;

WYKŁADY (OFERTA DYDAKTYCZNA)

 • Ekonomia zdrowia
 • Polityka gospodarcza i społeczna
 • Proseminarium z metodyki studiowania
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium magisterskie

Wykłady na studiach podyplomowych:

OFERTA W ZAKRESIE PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

 • systemy ochrony zdrowia;
 • polityka zdrowotna;
 • przemiany organizacyjne w ochronie zdrowia w Polsce, UE i na świecie;
 • finansowanie ochrony zdrowia; systemy ochrony zdrowia.
 • zarządzanie ochroną środowiska: aspekt finansowy, społeczny;
 • ochrona środowiska przyrodniczego, np. gospodarka odpadami;
 • organizacje ekologiczne;
 • funkcjonowanie systemu zamówień publicznych.
dr Katarzyna Byszek
wizerunek Katarzyna Byszek

Kontakt e-mail: kbysze@sgh.waw.pl

Zainteresowania naukowe:

 • nowe modele opieki zdrowotnej,
 • wpływ nowych technologii na system opieki zdrowotnej i rynek ubezpieczeń,
 • rola technologii w zrównoważonym rozwoju organizacji w ochronie zdrowia
 • ocena skutków regulacji w ochronie zdrowia
 • migracja pacjentów
 • transgraniczna opieka zdrowotna 

Warsztaty z przykładami transformacji cyfrowych na studiach podyplomowych Transformacja Cyfrowa  

Osoby współpracujące

dr Małgorzata Chmielewska

mgr Katarzyna Luchowska

mgr Agnieszka Głąb

lek. Andrzej Osuch

lic. Anna Krawczyk

mgr Melanie Raczek

Badania naukowe

Projekt FLASH

Pracownicy Zakładu są zaangażowani w projekt Flexible Approaches to Support Health through financing (FLASH). FLASH składa się z 10 pakietów roboczych (Work Packages, WP) i będzie realizowany do grudnia 2026 r.  Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Weronie. W projekcie uczestniczy 16 podmiotów z ośmiu państw UE. SGH współpracuje w dwóch WP: w WP6 w zakresie mechanizmów finansowania leczenia szpitalnego oraz w WP8 w zakresie badania postaw lekarzy i pacjentów wobec e-zdrowia. Projekt jest realizowany w ramach grantu ze środków europejskich HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-04. Całkowity budżet projektu to ok. 5 mln euro, w tym dla SGH – ok. 0,5 mln euro.

Aktualności dotyczące projektu FLASH: 

- Prezentacja wstępnych wyników przeglądu systematycznego na VII Ogólnopolskiej Konferencji pn. Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej w Kielcach w dniu 29.05.2023 r. 

- Udział przedstawicieli zespołu SGH w Kick-Off meeting w Weronie w dniach 13-14.02.2023 r. 

Projekt MIZAD 

Pracownicy zakładu zaangażowani są w projekt MIZAD poprzez opracowanie i dostosowanie materiałów dydaktycznych z zakresu innowacji w zdrowiu. Ich rola obejmuje wyznaczenie ekspertów do współpracy z SGH, organizację wizyty i warsztatu z partnerami z Erasmus University w Rotterdamie oraz przygotowanie case studies spełniających standardy dostępności. Dodatkowo, planowany jest wyjazd ekspertów z Rotterdamu do SGH w celu weryfikacji i doskonalenia przygotowanych materiałów dydaktycznych. 

Aktualności MIZAD: 

- wizyta studyjna pracowników SGH w Erasmus University w Rotterdamie w dniach 5-9.07.2023 r. 

Visegrad project 

Celem projektu było stworzenie zbioru dobrych praktyk dotyczących równoważenia dostępu do usług okulistycznych i finansowania systemu opieki zdrowotnej w państwach Grupy Wyszehradzkiej oraz na Ukrainie. Dzięki współpracy międzynarodowej zidentyfikowano dobre praktyki w finansowaniu świadczeń, które można wykorzystać do sprostania wyzwaniom w krajach Grupy Wyszehradzkiej i na Ukrainie. Ponadto w ramach projektu zostały wypracowane rekomendacje dla Ukrainy, które można wykorzystać w reformie systemu ochrony zdrowia rozpoczętej przed zaostrzeniem konfliktu zbrojnego. W ramach działań projektowych  stworzona została baza danych na temat świadczeń opieki okulistycznej, zostały przeprowadzone wywiady z ekspertami z poszczególnych państw uczestniczących w projekcie. Ponadto w czerwcu 2023 r. wydano raport z podsumowaniem dobrych praktyk w zakresie finansowania świadczeń w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech oraz rekomendacjami dla interesariuszy na Ukrainie. Liderem projektu jest SGH (dr hab. Barabara Więckowska i dr Katarzyna Byszek), zaś wśród partnerów są: Prague University of Economics and Business, University of Debrecen oraz  National University of Kyiv-Mohyla Academy (NaUKMA). Projekt trwa od 1 listopada 2021 do 31.08.2023 r. Projekt jest finansowany w ramach grantu z Funduszu Wyszehradzkiego. 

Infografiki

Czech Republic

Slovakia

Poland

Hungary

Ukraine

Aktualności dotyczące projektu: 

- Prezentacja wyników badania na Ogólnopolskim Zjeździe Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich w dniu 21.10. 2023 r. pt. Dobre praktyki w finansowaniu świadczeń okulistycznych - czy doświadczenia zagraniczne mogą być pomocne dla polskiego systemu ochrony zdrowia? 

WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ

Pracownicy Zakładu biorą czynny udział w analizach i we wdrażaniu zmian w systemie ochrony zdrowia, współpracując z podmiotami sektora publicznego jak i z podmiotami prywatnymi działającymi na rynku usług zdrowotnych.

Aktualności:

Dr hab. Barbara Więckowska weźmie udział w panelu: Ubezpieczenia zdrowotne - Jaki jest potencjał prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych? Czy jest to dobre źródło finansowania opieki zdrowotnej w Polsce?  w dniu 16 października 2023 r., godz. 13.00-14.00 podczas XIX Forum Rynku Zdrowia 

Z inicjatywy Grupy Lux Med powstaje Indeks Zdrowych Miast, który ocenia warunki życia w miastach pod kątem między innymi zdrowia (w tym zdrowia psychicznego), zielonych terenów, edukacji, jakości powietrza czy kultury. Partnerzy projektu – eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, m.in. dr hab. Violetta Korporowicz-Żmichowska oraz dr hab. Barbara Więckowska są zaangażowane w tę inicjatywę od 2022 r. 

W czerwcu 2023 r. opublikowano raport UNGC Network Poland i Philips pt. Zielone Szpitale.  Dr Katarzyna Byszek jest współautorką rozdziału „Rola technologii w zrównoważonym rozwoju organizacji w ochronie zdrowia” 

W dniu 22 września 2022 r. dr hab. Barbara Więckowska udzieliła wywiadu na temat Map Potrzeb Zdrowotnych dla Rynku Zdrowia  

Wybrane publikacje 

Dr hab. Barbara Więckowska prof. SGH 

 • Więckowska, B.; Raulinajtys-Grzybek, M.; Byszek, K. Using the Dynamic SWOT Analysis to Assess Options for Implementing the HB-HTA Model. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 7281
 • Więckowska, B., Byszek, K., Malenda M. The Children’s Hospital of the Future: A Vision That Meets All Needs. HERD: Health Environments Research & Design Journal. 2022;15(2):301-314. doi:10.1177/19375867211058851
 • K. Iłowiecka, I. Lipska; M. Raulinajtys-Grzybek, B. Więckowska, K. Byszek. Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18 Numer 4, p. 287-297, online grudzień 2021. ISSN 2084-2627.
 • B. Więckowska, A. Maciejczak (red) Innowacyjna Onkologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.
 • A. Tolarczyk, B. Więckowska (2020) Innowacje w organizacji i finansowaniu leczenia – znaczenie pakietu onkologicznego [w:] Innowacyjna Onkologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.
 • B. Więckowska (2020) Klasyfikacja ubezpieczeń – gdzie jest miejsce na onkologię? [w:] Innowacyjna Onkologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.
 • B. Więckowska, Finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych (2019), [w:] Współczesne finanse publiczne. Ujęcie sektorowe, red. A. Alińska, B. Woźniak, Difin, Warszawa, s. 361-442.
 • M. Anczewska, D. Biechowska, P. Gałecki, M. Janas-Kozik, B. Koń, B. Skrzypkowska-Brancewicz, A. Śremska, F. Urbański, B. Więckowska, M. Zięba, K. Kucharska, Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych osobom dorosłym w latach 2010–2014 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia, Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1321–1336, (1,311 IF); PL ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE)
 • M. Anczewska,  D. Biechowska,  P. Gałecki, M. Janas-Kozik, B. Koń, B. Skrzypkowska-Brancewicz, A. Śremska, F. Urbański, B. Więckowska, M. Zięba, K. Kucharska (2019), Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych osobom dorosłym w latach 2010–2014 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia, Psychiatr. Pol. 2019; 53(6): 1321–1336, PL ISSN 0033-2674 (PRINT), ISSN 2391-5854 (ONLINE)
 • B. Skrzypkowska-Brancewicz, M. Janas-Kozik, M. Anczewska, K. Kucharska, D. Biechowska, M. Zięba, B. Koń, B. Więckowska (2019), Analiza świadczeń psychiatrycznych udzielonych populacji rozwojowej w latach 2010–2016 na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia, Psychiatr. Pol. ONLINE FIRST Nr 144: 1–19
 • C. Sowada, M Tambor, P Szetela, E Kocot,B Więckowska, K Dubas-Jakóbczyk (2019)  Financing [in:] Poland. Health system review, Ch.  Sowada (ed.), A. Sagan (ed.), I. Kowalska -Bobko (ed.), Health Systems in Transition, vol.21, no 1. 2019, European Observatory on Healthcare Systems, s.55-88.
 • M. Kawiński, T. Szumlicz, B. Więckowska (2019), Doubezpieczenie w systemie zabezpieczenia społecznego, Polityka społeczna, Nr 8 (545) 2019, s. 8-17.

Dr hab. Violetta Korporowicz-Żmimchowska  prof. SGH

 • Korporowicz-Żmichowska, V. (2023). Nierówności w health literacy – aspekty przestrzenne i edukacyjne, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 73(1), 7591.

http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2023.1.5

 • Korporowicz-Żmichowska, V. (2022). Alcohol consumption by legal age pupils according to research ‘Youth of Warsaw’ and ‘Youth of Mazovia’. Med Og Nauk Zdr., 28(3), 258-266.

https://doi.org/10.26444/monz/154058

 • Korporowicz-Żmichowska, V. (2021). Management of the Natural Environment in the Perspective of ‘Public Governance’. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 19(1), 83–92.

https://doi.org/10.21697/seb.2021.19.1.07

 • Korporowicz, V. (2020). Environmental economics – a modern science with traditions. Studia Ecologiae Et Bioethicae, 18(5), 235–242.

https://doi.org/10.21697/seb.2020.18.5.20

 • Korporowicz, V. (2020). New public governance w zarządzaniu zdrowiem publicznym, w:Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kreowaniu jakości życia : aspekt instytucjonalny, red. dr Mirosław Czapiewski, Uniwersytet Gdański,  s. 110-120.
 • Korporowicz, V. (2020). Health literacy w kształtowaniu zasobów zdrowotnych (przykład pełnoletniej młodzieży Warszawy), Polityka Społeczna, s. 2-9, ISSN 0137-4729 ;

DOI:10.5604/01.3001.0014.42

 • Korporowicz, V. (2020). Nowe technologie i innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia i ich wpływ na poprawę stanu zdrowia, w: Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii red. Piotr Błędowski, Urszula Kurczewska, Małgorzata Zaleska, SGH, s.167-185;

Dr Katarzyna Byszek

 • Więckowska, B.; Raulinajtys-Grzybek, M.; Byszek, K. Using the Dynamic SWOT Analysis to Assess Options for Implementing the HB-HTA Model. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(12):7281, Published 2022 Jun 14. doi:10.3390/ijerph19127281
 • K. Iłowiecka, I. Lipska; M. Raulinajtys-Grzybek, B. Więckowska, K. Byszek. Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18 Numer 4, p. 287-297, online grudzień 2021. ISSN 2084-2627.

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.032.14276

 • Więckowska, B., Byszek, K., Malenda M. The Children’s Hospital of the Future: A Vision That Meets All Needs. HERD: Health Environments Research & Design Journal. 2022;15(2):301-314. doi:10.1177/19375867211058851
 • Byszek, K. The impact of the Covid-19 pandemic on cross-border healthcare, European Research Studies Journal, Volume XXIV, Special Issue 3, 2021, 747-757.
 • Byszek, K., Assessing the impact of a new regulation at the EU and Member State level – the example of cross-border healthcare, [w:] European Union and its law, policy, and economy: internal and external dimensions; red. E. Latoszek; CeDeWu, Warszawa 2020
 • Byszek, K., Wydatki na leczenie onkologiczne – Polska na tle świata (Expenditure on the oncology treatment); K. Byszek, Źródła informacji na temat zachorowań na raka, czyli dlaczego dane mogą się różnić (Source of information on cancer incidence – why are there differences in the data) [in:] Innowacyjna onkologia (Innovative oncology), red. B. Więckowska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2020.
 • Byszek, K., I. Miciuła, G. Pietrek, Dobrobyt społeczno-gospodarczy. Pomiar, skutki regulacji, czynniki pozaekonomiczne, Warszawa 2018