Podyplomowe Studia Zarządzania Podmiotami Leczniczymi

Podyplomowe Studia Zarządzania Podmiotami Leczniczymi mają na celu rozszerzenie i zaktualizowanie wiedzy, by przygotować do efektywnego zarządzania podmiotem leczniczym lub inną organizacją związaną z ochroną zdrowia w warunkach gospodarki rynkowej. 

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – wysokie kompetencje i duża fachowość wykładowców, praktyków i teoretyków

Żarówka ikona

Praktyczne kompetencje – do prowadzenia własnego biznesu oraz zajmowania kierowniczych stanowisk

Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowa wiedza – kluczowa w warunkach szybko wzrastającej konkurencji na rynku usług medycznych

Dlaczego warto?

 • Studia pomagają zrozumieć procesy gospodarcze i społeczne występujące w sektorze medycznym, które mogą być wykorzystywane w realizacji wszelkich zadań oraz przy sprawowaniu licznych funkcji związanych z biznesem medycznym (począwszy od menedżerów średniego szczebla do najwyższego szczebla czy członków rad społecznych i nadzorczych). 
 • Zajęcia przygotowują również do prowadzenia własnego biznesu medycznego oraz do pracy na stanowiskach kierowniczych w podmiotach leczniczych, a także w towarzystwach ubezpieczeniowych i organach władzy samorządowej. 
 • Duża liczba zajęć o charakterze warsztatowym pomaga w praktycznym zarządzaniu ZOZami i nie tylko.

Czy dla mnie?

Na Podyplomowych Studiach Zarządzania Podmiotami Leczniczymi kształcimy absolwentów uczelni wyższych (zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich), którzy zajmują lub w przyszłości będą zajmować kierownicze stanowiska różnych szczebli w podmiotach leczniczych, jak również pracowników towarzystw ubezpieczeniowych, jednostek samorządu terytorialnego, firm farmaceutycznych, a w szczególności: 

 • menedżerów odpowiadających za różne obszary działalności organizacji medycznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności,
 • przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć placówkę medyczną,
 • osób, które chcą się rozwijać w obszarze zarządzania podmiotami leczniczymi.

Program

 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (4 godz.)
 • Demografia społeczna (4 godz.)
 • Ekonomia zdrowia (8 godz.)
 • Elementy prawa gospodarczego (4 godz.)
 • Farmakoekonomika (4 godz.)
 • Finanse publiczne i gospodarka budżetowa (8 godz.)
 • Lokalna polityka społeczna (4 godz.)
 • Organizacja opieki zdrowotnej w Polsce (4 godz.)
 • Podstawy nauk o zarządzaniu (8 godz.)
 • Polityka społeczna (2 godz.)
 • Prawo medyczne (8 godz.)
 • Prawo pracy (8 godz.)
 • Psychologia i socjologia zarządzania (8 godz.)
 • Rachunkowość w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (8 godz.)
 • Systemy oceny jakości w ochronie zdrowia (4 godz.)
 • Techniki negocjacji (4 godz.)
 • Ubezpieczenie w systemie zabezpieczenia społecznego (4 godz.)
 • Zamówienia publiczne (4 godz.)
 • Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym (4 godz.)
 • Zarządzanie w warunkach niepewności, ryzyka i kryzysu (8 godz.)
 • Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (8 godz.)
 • Zastosowanie badań społecznych w zarządzaniu podmiotami leczniczymi (6 godz.)
 • Zajęcia warsztatowe w zakresie: Analiza strategiczna w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (4 godz.)
 • Zajęcia warsztatowe: Psychologiczne aspekty efektywnego funkcjonowania w warunkach stresu (8 godz.)
 • Zajęcia warsztatowe: Rachunkowość w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (4 godz.)
 • Zajęcia warsztatowe: Technika pisania programów zdrowotnych (6 godz.)
 • Zajęcia warsztatowe: Zarządzanie przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych (4 godz.)
 • Zajęcia warsztatowe: Lokalna polityka społeczna (2 godz.)
 • Zajęcia warsztatowe: Lobbing i rzecznictwo interesów – metody, techniki, strategie (4 godz.)
 • Zajęcia warsztatowe: Poprawa jakości w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (4 godz.)
 • Zajęcia warsztatowo-seminaryjne (12 godz.)

Kierownik studiów

dr hab. Violetta Korporowicz-Żmichowska, prof. SGH

Wykładowca akademicki, absolwentka oraz wieloletni pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2007 roku doktor habilitowany na podstawie książki „Zdrowie i jego promocja. Kształtowanie przyszłości”. Obecnie pracuje w Instytucie Gospodarstwa Społecznego SGH i specjalizuje się w polityce społecznej, w tym w polityce zdrowotnej.  

Prowadzi wykłady z „Polityki gospodarczej i społecznej”, „Polityki zdrowotnej i finansowania ochrony zdrowia”, „Ekonomii zdrowia” i „Ekonomii środowiska” na studiach licencjackich i magisterskich SGH. Od 1999 roku jest autorką oraz kierownikiem Podyplomowego Studium Zarządzania Podmiotami Leczniczymi, gdzie zostało wypromowanych około 600 słuchaczy. Współpracowała z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Filozoficznym, z Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz z Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Napisała kilkaset publikacji naukowych w tym publikacji zwartych jako autorka oraz współautorka i redaktor naukowy tomów.

Wykładowcy

Wioletta Baran zdjęcie
dr hab. Wioletta Baran, prof. SGH 

Pracuje w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Dydaktyk w obszarze rachunkowość, rachunkowość finansowa, rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Biegły rewident.  

Praktyk w zakresie controllingu kosztów, audytu wewnętrznego i zarządzania projektami. Szkoli zarządzających podmiotami leczniczymi w zakresie rachunku kosztów i innych narzędzi rachunkowości zarządczej dla potrzeb zarządzania, oraz wyceny świadczeń zdrowotnych. Doświadczenie zawodowe w zakresie finansów, w tym zarządzania informacją kosztową zdobyła jako specjalista do spraw analiz i planowania kosztów, rachunkowości zarządczej, główny księgowy, ekspert ds. controllingu, audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji naukowych w zakresie wykorzystania informacji kosztowej dla potrzeb podejmowania decyzji zarządczych, w tym książki pt. „System informacyjny rachunkowości zarządczej w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej”. Zainteresowania badawcze – system informacyjny rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych w podejmowaniu decyzji zarządczych, pomiar i ocena efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych, kontrola zarządcza w podmiotach leczniczych.   
Piotr Błędowski zdjęcie
prof. dr hab. Piotr Błędowski 

Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (www.gerontologia.org.pl) przez okres dwóch kadencji (2005–2013), następnie wiceprzewodniczący ZG PTG (2013–2017), a obecnie (od 2017) przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTG. Członek zespołu ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich ds. osób starszych.  

Członek Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 2012 r. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN nieprzerwanie od 2008 r.  
Emil Bukłaha zdjęcie
dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH

Absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing SGH w Warszawie. Profesor w Katedrze Zarządzania Projektami SGH – czołowego polskiego ośrodka naukowego, badawczego i dydaktycznego w zakresie zarządzania projektami. Absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Wykładowca programu MBA SGH.  

Wykładowca, konsultant i trener problematyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień controllingu i budżetowania projektów, technik planowania oraz informatycznego wsparcia w zarządzaniu projektami. Wykładowca programu MBA SGH. Organizator oraz wykonawca projektów naukowo-badawczych, konsultingowych i szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu (ponad 70) publikacji naukowych z dziedziny zarządzania. Certyfikowany PM w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2®, AgilePM®, Professional Scrum Master PSM I®), ryzykiem (M_o_R®), portfelami (MoP®) i programami projektów (MSP®) oraz zarządzania zmianą (ChM®). Członek stowarzyszeń fachowych PMI oraz IPMA. Koordynator Programu Partnerskiego IPMA-Student w SGH w Warszawie.  
Jacek Graliński zdjęcie
lek. Jacek Graliński 

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (1991), Georgetown i George Washington University (1998) oraz w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2012). Lekarz, chirurg, specjalista organizacji ochrony zdrowia. W latach 1999–2001 był ekspertem w Europejskiej Komisji Zdrowia Rady Europy.  

Od lat 90. pełni kierownicze funkcje w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, m.in. w Szpitalu Powiatowym w Dobrym Mieście (1995–1996), Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego (1997–1999), Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (2001–2003), Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka (2009-2013). Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia (1999–2001), odpowiedzialny za zarządzanie programami polityki zdrowotnej, świadczeniami wysokospecjalistycznymi, publiczną służbą krwi oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi. W latach 2011–2013 przewodniczący Zespołu ds. Chorób Rzadkich i członek Komisji Ekonomicznej w Ministerstwie Zdrowia a także Członek Europejskiego Komitetu Ekspertów UE ds. Rzadkich Chorób (EUCERD). W latach 2006–2008 pracował w Abbott Laboratories i GlaxoSmithKline a od 2013 roku w AbbVie, AstraZeneca i ostatnio (od 2017) w Amgen. Przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Medycyny Personalizowanej INFARMA. Członek Rady Instytutu Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, Sieć Łukasiewicza (kadencja 2019–2023). Specjalizuje się w polityce zdrowotnej oraz w zakresie zarządzania. Autor artykułów i publikacji na temat ochrony zdrowia. Od 2003 roku współpracuje z Szkołą Główną Handlową w Warszawie jako wykładowca. W latach 2001–2006 współpracował z Georgetown University, USA, wykładając w programie edukacyjnym na temat opieki zdrowotnej dla Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgaria, Rumunia i Macedonia). Jest żonaty i ma dwoje dzieci. 
Marcin Kawiński zdjęcie
dr hab. Marcin Kawiński, prof. SGH 

Kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH. Kierował zespołami badawczymi w projektach dotyczących rynków finansowych, w tym w szczególności rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego. Autor publikacji z zakresu ubezpieczeń, systemów emerytalnych i finansów osobistych. 

Redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”. Przez wiele lat uczestniczył w procesie legislacyjnym z ramienia Rzecznika Ubezpieczonych, był również arbitrem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Zasiadał w instytucjach opiniodawczo-doradczych przy Komisji Europejskiej (FIN-NET, FIN-USE, FSUG) oraz Europejskich Agencjach Nadzoru Finansowego (BSA, OPSG). Obecnie członek IRSG przy EIOPA. Twórca i trener programu dla certyfikowanych doradców finansowych w zakresie ubezpieczeń na życie i planowania emerytalnego, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości pod auspicjami European Financial Planning Association. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zastosowania ubezpieczeń w finansach osobistych oraz instytucjonalizacji rynku ubezpieczeniowego. 
Violetta Korporowicz-Żmichowska zdjęcie
dr hab. Violetta Korporowicz-Żmichowska prof. SGH 

Wykładowca akademicki, absolwentka oraz wieloletni pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2007 roku doktor habilitowany na podstawie książki „Zdrowie i jego promocja. Kształtowanie przyszłości”. Obecnie pracuje w Instytucie Gospodarstwa Społecznego SGH i specjalizuje się w polityce społecznej w tym w polityce zdrowotnej.  

Prowadzi wykłady z „Polityki gospodarczej i społecznej”, „Polityki zdrowotnej i finansowania ochrony zdrowia”, „Ekonomii zdrowia” i „Ekonomii środowiska” na studiach licencjackich i magisterskich SGH. Od 1999 roku jest autorką oraz kierownikiem Podyplomowego Studium Zarządzania Podmiotami Leczniczymi, gdzie zostało wypromowanych około 600 słuchaczy. Współpracowała z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Filozoficznym, z Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz z Krajową Szkołą Administracji Publicznej. Napisała kilkaset publikacji naukowych w tym publikacji zwartych jako autorka oraz współautorka i redaktor naukowy tomów.  
dr Adam Kozierkiewicz 

Absolwent medycyny, ekspert ds. Ochrony zdrowia, pracownik Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prezes spółki Wspólny Rynek Medyczny Sp. z o.o. Były Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Wicedyrektor i Dyrektor Departamentu Informatyki Ministerstwa Zdrowia (w latach 1998–2001).  

Od maja 2006 r. Dyrektor Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia. Autor i współautor wielu prac badawczych i wdrożeniowych z obszaru zarządzania w ochronie zdrowia, systemów informacyjnych i zdrowia publicznego, w tym: adaptacji i wdrożenia systemów klasyfikacyjnych chorób i procedur medycznych (ICD-10, ICD-9-CM), koncepcji i wdrożenia systemu informatycznego (ADT i Apteka szpitalna) w 266 szpitalach w ramach projektu Banku Światowego, systemu rejestru zakładów opieki zdrowotnej i in. Od 2002 roku prowadzi działalność konsultingową i szkoleniową w sektorze ochrony zdrowia w dziedzinie organizacji, ekonomiki zdrowia, statystyki i systemów.   
Urszula Kurczewska zdjęcie
dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH 

Kierownik Zakładu Socjologii IFSSE KES SGH. Ekspert ds. etyki w Programie „Horyzont 2020” w Komisji Europejskiej, kierownik licznych krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, m.in. Jean Monnet Centre of Excellence “Future of Europe in Research and Studies” CEFoE (2018–2021). 

Autorka ok. 90 publikacji naukowych na temat politycznych, ekonomicznych i społecznych wyzwań w Unii Europejskiej, lobbingu i grup interesu w Polsce i UE, polityk publicznych i socjologii polityki. Przewodnicząca senackiej komisji ds. nauki na SGH i promotor licznych prac doktorskich.   
Joanna Marczakowska-Proczka zdjęcie
dr Joanna Marczakowska-Proczka 

Pracuje w SGPiS/SGH od 1984 roku, a od 1992 roku w Katedrze Skarbowości. Autorka wielu artykułów naukowych i publikacji z zakresu finansów publicznych. Główne obszary badawcze to polityka budżetowa państwa i JST, system podatkowy w Polsce i na świecie oraz zarządzanie długiem publicznym.  

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie szeroko rozumianych finansów publicznych. W latach 2003–2010 pełniła funkcję prodziekana w Studium Magisterskim SGH, gdzie zdobyła cenne doświadczenia współpracując z całą społecznością akademicką. Prywatnie lubi podróżowanie, poznawanie nowych miejsc, zabytków i kultury. Każdą wolną chwilę poświęca na czytanie literatury faktu, pięknej i obyczajowej  
twarz wykładowcy studia podyplomowe
dr Katarzyna Mikołajczyk

Andragog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Trenerów Grupowych na Uniwersytecie SWPS, a także Masters of Didactics na University of Groningen, adiunkt w Zakładzie Zachowań Organizacyjnych w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół obszaru kapitału ludzkiego w organizacji: szkolenia, rozwój i dobrostan pracowników, nowoczesne metody i narzędzia rozwoju pracowników, komunikacja i relacje w zespołach, neuroedukacja, lifelong learning, metodyka kształcenia. Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyła realizując wiele projektów szkoleniowych/rozwojowych i naukowo-dydaktycznych m.in. z zakresu e-learningu, blended learningu, zastosowania ICT w edukacji w Centrum Otwartej Edukacji SGH oraz współpracując z firmami szkoleniowymi i NGOs. Koordynowała współpracę przy międzynarodowych wykładach e-learningowych organizowanych z University of Illinois Springfield. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, I i II stopnia – w formie treningów rozwijających umiejętności miękkie (m.in. ograniczanie stresu, praca zespołowa, komunikacja menedżerska, emisja głosu). Współpracuje z Ekonomicznym Uniwersytetem Dziecięcym prowadząc wykłady i warsztaty dla młodzieży i ich opiekunów. Jest także członkiem Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Koła Miłośników Żywego Słowa przy TMJP oraz zespołu redakcyjnego czasopisma „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”.
Grzegorz Myśliwiec zdjęcie
dr Grzegorz Myśliwiec

Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH, zainteresowania naukowe związane z normami komunikacji interpersonalnej w biznesie i administracji. Koordynator sektora ochrony zdrowia w badaniach sektorowych kompetencji pracowniczych IKL w latach 2013–2016. Organizator i sędzia turniejów negocjacyjnych.  

Animator studenckiego ruchu naukowego. Najważniejsze publikacje to: „Techniki i triki negocjacyjne”, wyd. Difin 2007, „Etyka gospodarcza i zawodowa”, wyd. Almamer, Warszawa 2013, „Savoir-vicre w administracji”, wyd. INFOR, Warszawa 2010.  
Sebastian Sikorski zdjęcie
adw. dr hab. Sebastian Sikorski 

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, doktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydziału Prawa i Administracji oraz wykładowca w Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ekspert European Federation of Internal Medicine.

Członek Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ekspert ds. prawa medycznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z-ca redaktora naczelnego „Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia” – Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, medycznego i cywilnego oraz prelegentem na licznych konferencjach naukowych i biznesowych. Współpracuje z „Polityką Zdrowotną”, „Dziennikiem Gazetą Prawną”, Portalem Prawo.pl, oraz wydawnictwami: Wolters Kluwer, C.H. Beck. W latach 2005–2007 zajmował m.in. stanowisko naczelnika Wydziału Obsługi Sektora Ochrony Zdrowia w Banku Gospodarstwa Krajowego - oddelegowany do bezpośredniej współpracy z Ministrem Zdrowia oraz jako ekspert banku w Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP. W latach 2007–2009 dyrektor Departamentu Klientów Instytucjonalnych w Invest Bank S.A.
 Jerzy Szczupaczyński zdjęcie
dr hab. Jerzy Szczupaczyński 

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, stypendysta Indiana University w Bloomington (USA). Autor około stu publikacji naukowych, w tym 3 monografii i podręczników akademickich oraz 8 antologii i wyborów tekstów naukowych.

Otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za antologię „Władza a społeczeństwo”, 1998. Praca habilitacyjna: „Władza a moralny wymiar przywództwa”, Warszawa 2013.  
Zofia Szweda-Lewandowska zdjęcie
dr Zofia Szweda-Lewandowska 

Absolwentka informatyki i ekonometrii oraz socjologii Uniwersytetu Łódzkiego. Studiowała również na Uniwersytecie w Poczdamie i Magdeburgu. Odbyła praktykę w Max Planck Institute for Demographic Research (Rostock). Uczestniczka Oxford Ageing Spring School (warsztaty dotyczące procesu starzenia się) organizowanej przez Uniwersytet w Oxfordzie.

Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Pracę doktorską w obszarze gerontologii obroniła w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbyła staż w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku oraz w Komisji Europejskiej (DG Employment, Social Affairs & Inclusion). Uczestniczka I edycji Prezydenckiego Programu Eksperckiego „Laboratorium Idei”. Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki „Opieka nad seniorami z perspektywy dwóch pokoleń – udzielających wsparcia i wspieranych. Implikacje dla systemu opieki nad osobami starszymi”. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.
mgr Zuzanna Świerc 

Asystent w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Kolegium Nauk o Zarządzaniu SGH, wieloletni pracownik samorządowy, główny księgowy i dyrektor finansowy jednostek sektora finansów publicznych, w tym Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.  

Wykładowca i trener w obszarze rachunkowości i finansów oraz kontroli i nadzoru publicznych podmiotów leczniczych, prowadzi szkolenia komercyjne oraz zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych; audytuje, kontroluje i doradza podmiotom leczniczym. Autorka współpracująca z redakcjami Finansów Publicznych, Zeszytów Metodycznych Rachunkowości i Portalu Budżetowego Wydawnictwa GOFIN oraz Zarządzania Placówką Medyczną (Wiedza i Praktyka).  
Piotr Tyszko zdjęcie
dr hab. Piotr Tyszko 

Profesor Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Uprzednio kierownik Katedry Medycyny Społecznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Rad Naukowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.  

Specjalista organizacji ochrony zdrowia, zdrowia publicznego i medycyny rodzinnej. Absolwent International Course on Evaluative Research and the Organization Of Medical Care – WHO. Autor ponad stu publikacji oryginalnych oraz wielu przeglądowych, skryptów i monografii. Promotor 5 doktoratów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz kopromotor jednego doktoratu w dziedzinie nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wieloletni sekretarz i przewodniczący Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego. Ekspert w wielu programach i projektach, w tym: Foresight Polska, w Programie PL13 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, Projektu KIK/35 w ramach Swiss Contribution. 
Iwona Wrześniewska-Wal zdjęcie
dr Iwona Wrześniewska-Wal 

Lekarz, specjalista zdrowia publicznego, doktor nauk prawnych, radca prawny. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego i Orzecznictwa Lekarskiego Szkoły Zdrowia Publicznego w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zajmuje się prawem medycznym, głównie odpowiedzialnością prawną lekarzy oraz w prawem cywilnym i administracyjnym w ochronie zdrowia.  

Jest autorką wielu artykułów i opracowań z tego zakresu m.in. „Żywność genetycznie zmodyfikowana. Aspekty prawne”, „Odpowiedzialność lekarza w orzecznictwie sądów lekarskich”.   

Opinie o studiach

Uczelnia ma wiele atutów, które są unikalne na tle innych uczelni oferujących podobny profil studiów podyplomowych. Kadra wykładowa przeprowadza zajęcia na wysokim poziomie i angażuje słuchaczy do czynnego uczestnictwa w zajęciach. Zaproponowany schemat nauki pozwala zgłębić najważniejsze zagadnienia i odpowiednio planować rozwój własnych kompetencji. Pracownicy studiów są zawsze pomocni przy rozwiązywaniu problemów administracyjnych. Polecam.

Elżbieta Szeligowska, absolwentka 22. edycji

Niezmiernie się cieszę, że mogłam uczestniczyć w ciekawych i inspirujących wykładach i warsztatach. Dzięki studiom uporządkowałam i poszerzyłam swoją dotychczasową wiedzę, którą wykorzystam w swojej obecnej pracy. To było interesujące i pouczające doświadczenie edukacyjne

Elżbieta Rymut, absolwentka 22. edycji

Polecam Studia Podyplomowe Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi z uwagi na praktyczny charakter umożliwiający uczestnikom sprawne wdrażanie najnowszych rozwiązań w codziennej pracy. Bogate doświadczenie prowadzących pozwala na zdobycie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania, jak również rozwoju kompetencji menadżerskich i przywódczych. Studia to również okazja do nawiązania znajomości wśród kadry zarządzającej różnego typu placówkami medycznymi, co pozwala na wymianę doświadczeń, poznanie wdrażanych przez nich rozwiązań i wzajemną inspirację.

Katarzyna Świerczewska-Pietras, absolwentka 21. edycji

Studia na SGH dały mi ogromną możliwość spotkania z praktykami, którzy w swojej codziennej pracy stykają się z problemami służby zdrowia. Bardzo dobrze dobrana kadra (lekarze, prawnicy, praktycy), która często odpowiada o zaskakujących przypadkach z własnego życia. Ciekawe dyskusje, angażujące warsztaty i świetna atmosfera.

Monika Rogalska, absolwentka 20. edycji
„ ”

Rekrutacja

​Edycja 24. zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Zajęcia odbywać się będą w formie kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy MS Teams.

​Rekrutacja na edycję 24. jest obecnie prowadzona.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Harmonogram 24. edycji studiów:
22–23 października 2022 r.
05–06 listopada 2022 r.
26–27 listopada 2022 r.
10–11 grudnia 2022 r.
14–15 stycznia 2023 r.
11–12 lutego 2023 r.
11–12 marca 2023 r.
25–26 marca 2023 r.
22–23 kwietnia 2023 r.
13–14 maja 2023 r.
23–25 czerwca 2023 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch ratach.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Katarzyna Michalik-Jaworska
tel.: +48 22 564 91 64
tel.: +48 501 040 763
e-mail: kmichalik@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Violetta Korporowicz-Żmichowska, prof. SGH
e-mail: vkorpo@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
 Studia Podyplomowe Zarządzania Podmiotami Leczniczymi
 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 al. Niepodległości 162
 02-554 Warszawa,

Organizator studiów
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Instytut Gospodarstwa Społecznego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia online 
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 6500 zł (możliwe raty).
Violetta Korporowicz kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Violetta Korporowicz-Żmichowska, prof. SGH
e-mail: vkorpo@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Katarzyna Michalik-Jaworska
tel.: +48 22 564 91 64
tel.: +48 501 040 763
e-mail: kmichalik@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA