Dokumenty wymagane w rekrutacji na studia magisterskie

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia II stopnia:
  • wygenerowany z ISR formularz rekrutacyjny, stanowiący wniosek o przyjęcie na studia:

podpisany przez kandydata kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym  albo  podpisem osobistym  (podpis z wykorzystaniem e-dowodu) – dokument    należy  wgrać  za pośrednictwem  ISR w formacie pliku  właściwym  dla  danej  formy podpisu albo​
podpisany odręcznie przez kandydata lub jego pełnomocnika – dokument należy złożyć w SGH; 

  • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego – dotyczy osób zakwalifikowanych na studia w języku obcym, szczegóły na stronie
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport w celu okazania) - tożsamość można też potwierdzić za pomocą mTożsamości;
  • dyplom ukończenia studiów wyższych lub dokument ekwiwalentny, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem. W przypadku dyplomu wydanego przez uczelnię zagraniczną, musi on uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działała uczelnia, która go wydała. W celu potwierdzenia tego uprawnienia, dyplom zagraniczny należy przedstawić wraz z suplementem lub wykazem ocen. Ponadto, dyplom zagraniczny powinien zostać również zalegalizowany lub opatrzony apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, OECD, EFTA) oraz przetłumaczony na język polski lub angielski.


Z obowiązku okazania dyplomu zwolnieni są kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w SGH uzyskanego po 1 października 2019 r.   W takim przypadku szczególnie zachęcamy do złożenia formularza za pośrednictwem ISR. 

WAŻNE! Jeśli w dniu składania dokumentów nie posiadasz jeszcze dyplomu – możesz złożyć zaświadczenie o obronie. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do przedstawienia oryginału dyplomu niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Pamiętaj aby mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw dokumentów nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć.

Dokumenty kandydatów nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem. Możesz natomiast skorzystać z możliwości złożenia dokumentów przez pełnomocnika. W tym skorzystaj z dokumentu poniżej:

Ważne informacje

Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą zostać złożone wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski albo angielski – o ile dokument nie jest sporządzony w języku angielskim. W przypadku gdy wiarygodność tłumaczenia budzi zastrzeżenia, UKR wzywa do przedstawienia tłumaczenia sporządzonego przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo – w przypadku kandydatów posiadających maturę zagraniczną.

Legalizacja dyplomu

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.​ Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

  • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.