Dokumenty wymagane w rekrutacji na studia magisterskie

Po zakwalifikowaniu na studia magisterskie, zostaniesz zaproszony do złożenia kompletu dokumentów. Możesz zrobić to osobiście albo przez pełnomocnika. Pamiętaj, że dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem. Wymagane dokumenty to:

1. Formularz rekrutacyjny, który generujesz samodzielnie w systemie ISR, podając wszystkie niezbędne informacje. Wydrukowany formularz możesz podpisać odręcznie i dostarczyć razem z innymi dokumentami, albo pobrać plik w formacie pdf i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym (podpis z wykorzystaniem e-dowodu), a następnie wgrać za pośrednictwem systemu ISR. Instrukcję, jak poprawnie podpisać elektronicznie formularz otrzymasz po zaproszeniu do złożenia dokumentów. W formularzu rekrutacyjnym deklarujesz naukę języka obcego na wymaganym poziomie. Wybór języka obcego jest wiążący przez cały okres studiów.

2. Oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dokument ekwiwalentny. Uczelnia sporządzi kopię i poświadczy za zgodność z oryginałem. Dokument jest od razu zwracany kandydatowi na studia. Jeśli w dniu składania dokumentów nie posiadasz jeszcze dyplomu – możesz złożyć zaświadczenie o odbytej obronie. Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do przedstawienia oryginału dyplomu niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Z obowiązku okazania dyplomu zwolnieni są kandydaci, którzy przystąpili do rekrutacji na podstawie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia w SGH uzyskanego po 1 października 2019 r. W takim przypadku szczególnie zachęcamy do złożenia podpisanego elektronicznie formularza za pośrednictwem ISR. Osobista wizyta na Uczelni nie będzie w takim przypadku konieczna.
Jeżeli posiadasz dyplom wydany przez uczelnię zagraniczną to:

  • musisz przedstawić także suplement do dyplomu lub wykaz ocen,
  • dyplom powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach Unii Europejskiej, OECD i EFTA),
  • dyplom i suplement powinny być przetłumaczone na język polski lub angielski.
     

Jeżeli nie posiadasz odpowiedniego dokumentu, zostaniesz zaproszony na rozmowę on-line weryfikującą znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2 ESOKJ.

4. Oświadczenie o zmianie imienia lub nazwiska - jeżeli dane te uległy zmianie w odniesieniu do tych uwidocznionych na przedstawionych dokumentach edukacyjnych (dyplom).

Pamiętaj aby zabrać ze sobą dokument tożsamości i mieć przy sobie komplet wymaganych dokumentów – jeśli zestaw nie będzie kompletny, wtedy nie będziesz mógł ich złożyć. Możesz także skorzystać z możliwości złożenia dokumentów przez pełnomocnika. W tym wypadku wypełnij poniższy  dokument:

Po złożeniu dokumentów otrzymasz od nas potwierdzenie dokonania tej czynności i zostaniesz wpisany  na  listę  osób przyjętych.

Tłumaczenie dokumentów

Wszystkie dokumenty wydane w języku innym niż polski lub angielski muszą zostać złożone wraz z poświadczonym tłumaczeniem na język polski albo angielski. W przypadku gdy wiarygodność tłumaczenia budzi zastrzeżenia, UKR wzywa do przedstawienia tłumaczenia sporządzonego przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych lub akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo – w przypadku kandydatów posiadających maturę zagraniczną.
Lista tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP

Legalizacja dyplomu

W prawie międzynarodowym legalizacja jest procesem uwierzytelniania statusu prawnego dokumentu, tak aby zagraniczny system prawny miał potwierdzenie, że jest on ważny i w pełni zgodny z prawem.​ Legalizacji dokumentów edukacyjnych może dokonać:

  • konsul Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument; władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument;
  • akredytowana w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówka dyplomatyczna lub placówka konsularna państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), wtedy legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona klauzulą apostille dołączaną do dokumentu. Klauzula apostille uwierzytelnia dokumenty na potrzeby wykorzystania ich w obcych krajach.