Warunkowy wpis na kolejny semestr – Studium Magisterskie

W przypadku niezaliczenia przedmiotu w drugim terminie, na wniosek studenta dziekan może wydać decyzję o skierowaniu na powtarzanie przedmiotu i warunkowym zezwoleniu na kontynuowanie studiów w następnym semestrze.

W przypadku braku zgody na powtarzanie przedmiotu i wpis warunkowy na kolejny semestr, na wniosek studenta dziekan może wydać decyzję o skierowaniu na powtarzanie semestru.
Powtarzanie przedmiotu i wpis warunkowy na kolejny semestr

Powtarzanie przedmiotu i warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów w następnym semestrze nie może być orzeczone:

 • wobec studentów pierwszego semestru w przypadku niezaliczenia więcej niż jednego przedmiotu,
 • w przypadkach niezaliczenia więcej niż dwóch przedmiotów na drugim lub kolejnym semestrze,
 • w przypadku konieczności powtarzania tego samego przedmiotu po raz drugi.

Termin zaliczenia przedmiotu w ramach warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w kolejnym semestrze nie może być dłuższy niż semestr, chyba że powtarzany przedmiot jest realizowany co drugi semestr.

Skierowanie na powtarzanie przedmiotu i warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów wyklucza możliwość kolejnego skierowania na powtarzanie zajęć z tego samego przedmiotu i ponownego warunkowego zezwolenia na kontynuowanie studiów oraz wyklucza możliwość powtarzania semestru.

Wniosek o wpis warunkowy na kolejny semestr dostępny jest w Wirtualnym Dziekanacie. Powinien być złożony w terminie 14 dni od daty zakończenia:

 • sesji w drugim terminie,
 • lub od daty zakończenia przedłużonej sesji,
 • lub od daty egzaminu komisyjnego.

W przypadku nieuruchomienia przedmiotu student może wystąpić o:

 • przesunięcie realizacji warunku na następny semestr,
 • uruchomienie przedmiotu w trybie indywidualnym.
Powtarzanie semestru

Na powtarzanie semestru może być skierowany student drugiego lub kolejnego semestru, który:

 • nie otrzymał zgody na powtarzanie przedmiotu i wpis warunkowy na kolejny semestr,
 • nie zaliczył więcej niż dwóch przedmiotów na danym semestrze.

Powtarzanie semestru nie jest możliwe:

 • w stosunku do pierwszego semestru,
 • w przypadku powtarzania tego samego semestru.

Powtarzanie semestru polega na ponownym uczęszczaniu na zajęcia z przedmiotów niezaliczonych w powtarzanym semestrze, a następnie zaliczeniu tych zajęć.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta dziekan może wyrazić zgodę na kontynuowanie lektoratów z języka obcego w semestrze powtarzanym.

Na przedmiot powtarzany student sam dokonuje zapisu za pośrednictwem systemu informatycznego w terminach ustalonych w harmonogramie deklaracji.