Studia magisterskie Finanse i rachunkowość

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku finanse i rachunkowość?
Atuty kierunku
Puchar ikona

1 miejsce w Polsce w kategorii kierunków ekonomicznych rankingu „Perspektywy”

Certyfikat rulon ikona

WYRÓŻNIAJĄCA OCENA jakości kształcenia od Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku

Kula ziemska kontynenty ikona

Akredytacja ACCA potwierdza wysoki, zgodny ze światowymi standardami poziom nauczania

Studia drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w SGH dostarczają wiedzę kierunkową, która pogłębia znajomość zarządzania finansami podmiotów gospodarczych (w tym instytucji finansowych), ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań podejmowania decyzji zarządczych na podstawie wyników analiz finansowych i badań, oraz wiedzy specjalistycznej, która daje dobre podstawy do rozpoczęcia pracy zawodowej i do kontynuowania nauki w ramach kształcenia ustawicznego.

Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające – po odbyciu stosownej praktyki – podjęcie pracy zawodowej w charakterze eksperta lub menedżera w danej dziedzinie finansów i rachunkowości lub prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz zdobywanie uprawnień certyfikowanych/licencjonowanych w kraju i za granicą. Przygotowują do podejmowania studiów trzeciego stopnia.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent tego kierunku możesz zostać zatrudniony w:  

 • podmiotach z sektora finansowego, głównie w bankach, firmach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, 
 • firmy doradztwa finansowego,  
 • biurach rachunkowych, 
 • podmiotach sektora administracji publicznej. 

Potencjalne zawody po studiach: 

 • doradca finansowy, 
 • analityk finansowy, 
 • dyrektor/menedżer ds. finansowych, 
 • księgowy, 
 • pracownik działu finansowego. 
Specjalności
 • bankowość
 • doradztwo podatkowe (program w ramach umowy SGH z PKE ds. Doradztwa Podatkowego)
 • finanse cyfrowe 
 • finanse ochrony zdrowia​
 • finanse przedsiębiorstwa 
 • międzynarodowe rynki finansowe 
 • podatki
 • rachunkowość 
 • ubezpieczenia
Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóch modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał niniejszy kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Korzyści

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • rozumie wpływ polityki pieniężnej na sytuację na rynkach finansowych oraz działalność instytucji finansowych i innych podmiotów gospodarczych, 
 • ma wiedzę na temat interpretacji i stosowania zaawansowanych zasad rachunkowości finansowej i instrumentów rachunkowości zarządczej (w tym rachunku kosztów), 
 • zna objaśnianie, interpretację i oceny wpływu przepisów prawnych (w tym podatkowych) na prowadzenie działalności gospodarczej.

Umiejętności

 • umie dokonywać pogłębionych analiz finansowych, w tym opartych na instrumentach rachunkowości zarządczej oraz formułować na ich podstawie wnioski i rekomendacje, 
 • umie łączyć zagadnienia finansowe z innymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej (np. marketing, zarządzanie), 
 • potrafi wyliczyć efektywność inwestycji oraz koszt finansowania wraz z określeniem optymalnego portfela inwestycji/źródeł finansowania, ocenić poziom ryzyka finansowego i formułować na tej podstawie wnioski i rekomendacje, sporządzić plan finansowy podmiotu gospodarczego.​

Kompetencje społeczne

 • wykazuje inicjatywę i zaangażowanie w organizowanie pracy zespołów, w tym zespołów interdyscyplinarnych, 
 • rozumie i akceptuje zasady etyki w dziedzinie finansów i rachunkowości, w tym kodeksy dobrych praktyk, 
 • rozumie zasady społecznej odpowiedzialności biznesu i potrzeby ich stosowania.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku

Programy podwójnego dyplomu

Programy podwójnego dyplomu pozwalają studentom uzyskać dyplomy dwóch uczelni (uczelni macierzystej i partnerskiej) w trakcie jednego toku studiów.

Na kierunku Finanse i rachunkowość na studiach stacjonarnych II stopnia oferujemy obecnie poniższe programy podwójnego dyplomu:

Akredytacje kierunku

Akredytacja ACCA

Obraz
ACCA Accredited Programme

Studia są akredytowane przez ACCA – The Association of Chartered Certified Accountants. Akredytacja potwierdza wysoki, zgodny ze światowymi standardami poziom nauczania i gwarantuje odpowiedni nacisk na ćwiczenie praktycznych kompetencji poprzez analizę „case study” na zajęciach. Prowadzone są we współpracy z EY Poland. Przyznanie akredytacji oznacza również, że studenci zaliczający przedmioty w ramach zajęć na uczelni zyskują dodatkowe, cenne zwolnienia z egzaminów ACCA. 

Od 2015 r. wszyscy absolwenci kierunku finanse i rachunkowość SGH uprawnieni są do zwolnień z egzaminów F1 do F4 na podstawie dyplomu studiów magisterskich i suplementu. Realizacja określonych przedmiotów w określonej sekwencji pozwala uzyskać kolejne zwolnienia z egzaminów F5 do F9.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)

Kierunek finanse i rachunkowość uzyskał wyróżniającą ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonym ustawowo zadaniach i trybie pracy.


Porozumienie SGH i Państwowej Komisji do Spraw Doradztwa Podatkowego 

Określone przedmioty kierunku finanse i rachunkowość są objęte umową o współpra​cy między SGH a Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość (studia magisterskie: stacjonarne oraz niestacjonarne popołudniowe i sobotnio-niedzielne), którzy zrealizują przedmioty ze specjalności podatki oraz wskazane w umowie przedmioty do swobodnego wyboru, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

Umowa precyzuje warunki co do odbywania studiów, egzaminów i zakresu tematyki realizowanych przedmiotów.


Kierunek w rankingach

W rankingu Szkół Wyższych 2022 opublikowanym przez „Perspektywy” w 2022 r. kierunek finanse i rachunkowość sklasyfikował się na 1. pozycji wśród kategorii kierunków ekonomicznych.

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

 

godziny pracy: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

Informator studia magisterskie w SGH
Informator

Studia magisterskie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim