Studia magisterskie Ekonomia

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku ekonomia?
Atuty kierunku
Puchar ikona

2 miejsce w Polsce w kategorii kierunków ekonomicznych rankingu „Perspektywy”

Certyfikat rulon ikona

wyróżniająca ocena jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku
 

ekran i biret ikona

czerpanie z wiedzy i doświadczeń najlepszej kadry naukowej – praktyków i teoretyków

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia w SGH umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w organach administracji publicznej, banku centralnym, dużych przedsiębiorstwach oraz w instytucjach i organizacjach zajmujących się badaniami nad gospodarką. 

Program ma również na celu przygotowanie do dalszej edukacji na studiach doktoranckich.

Perspektywy zawodowe

Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w organach administracji publicznej, banku centralnym, dużych przedsiębiorstwach oraz w instytucjach i organizacjach zajmujących się badaniami nad gospodarką. Studia przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. 

Specjalności
 • ​​ekonomia a społeczeństwo
 • ekonomia ogólna
 • ekonomiczna analiza rynków finansowych
 • modele i metody ekonomii ilościowej – Models and Methods of Quantitative Economics (QEM)
Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóch modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • ilościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał niniejszy kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Korzyści

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku ekonomia w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • ma wiedzę ogólną dotyczącą głównych teorii i metod badawczych z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych,
 • zna historię myśli ekonomicznej, a także mikroekonomię i makroekonomię na poziomie zaawansowanym, 
 • ma zaawansowaną wiedzę z zakresu metod ilościowych w ekonomii oraz pogłębioną wiedzę na temat instytucji ekonomicznych, działów gospodarki i rozwoju społeczno-gospodarczego, 

Umiejętności

 • umie wykorzystać wiedzę w pracy zawodowej, stosować odpowiednio dobrany aparat analityczny w pracy badawczej, integrować wiedzę z różnych działów ekonomii, różnych przedmiotów i kierunków myśli społeczno-ekonomicznej, 
 • umie budować modele mikro-i makroekonomiczne, modele ekonometryczne i modele statystyczne, 
 • umie krytycznie analizować, oceniać i interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne, obserwować oraz rozpoznawać tendencje zmian warunków lokalnych i globalnych na różnych poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego, 

Kompetencje społeczne

 • kompleksowo postrzega problemy społeczno-gospodarcze, 
 • cechuje się uczciwością w dyskusjach nad problemami społecznymi i gospodarczymi, 
 • wykazuje się przedsiębiorczością i daje przykład etycznych zachowań zawodowych.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia:

Wspólny dyplom QEM

Biorąc udział w EMJMD QEM masz szansę studiować na czołowych europejskich uczelniach, zdobyć doskonałe wykształcenie z zakresu ekonomii matematycznej, metod ilościowych i finansów. Program jest prowadzony w całości w języku angielskim, został opracowany przez konsorcjum pięciu europejskich uniwersytetów:

 • Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Hiszpania
 • Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paryż, Francja
 • Università Ca» Foscari Venezia, Wenecja, Włochy
 • Université catholique de Louvain, Louvain la Neuve, Belgia
 • SGH, Warszawa, Polska

Więcej informacji o kierunku:

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

 

godziny pracy: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

Informator studia magisterskie w SGH
Informator

Studia magisterskie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim

.