Studia licencjackie Finanse i rachunkowość

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku finanse i rachunkowość?
Atuty kierunku
Puchar ikona

1 miejsce w Polsce w kategorii kierunków ekonomicznych rankingu „Perspektywy”

Certyfikat rulon ikona

WYRÓŻNIAJĄCA OCENA jakości kształcenia od Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku

Kula ziemska kontynenty ikona

Akredytacja ACCA potwierdza wysoki, zgodny ze światowymi standardami poziom nauczania

Studia pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w SGH dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu finansów oraz wyposażają studentów w podstawową wiedzę umożliwiającą prowadzenie analiz finansowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w:  

 • podmiotach z sektora finansowego, głównie w bankach, firmach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, 
 • firmach doradztwa finansowego,  
 • biurach rachunkowych, 
 • podmiotach sektora administracji publicznej. 

Potencjalne zawody po studiach: 

 • doradca finansowy, 
 • analityk finansowy, 
 • dyrektor/menedżer ds. finansowych, 
 • księgowy, 
 • pracownik działu finansowego. 
Specjalności
 • bankowość 
 • finanse osobiste​
 • finanse przedsiębiorstwa 
 • międzynarodowe rynki finansowe 
 • rachunkowość 
 • ubezpieczenia ​
Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne popołudniowe 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
Rekrutacja i opłaty

Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: 

 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony),
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka, lub informatyka (poziom rozszerzony),
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony),
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony).
Korzyści

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku finanse i rachunkowość w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • zna mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, sektora finansów publicznych, rynków finansowych, banków oraz zakładów ubezpieczeń, zna i rozumie współzależności między finansami a sferą realną gospodarki, 
 • ma wiedzę na temat objaśniania, interpretacji i stosowania podstawowych zasad rachunkowości finansowej, 
 • ma wiedzę z zakresu analizy finansowej w odniesieniu do przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych,

Umiejętności

 • umie przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową podmiotu gospodarczego (z uwzględnieniem otoczenia gospodarczo-prawnego, w jakim dany podmiot funkcjonuje) oraz merytorycznie uzasadnić sformułowaną ocenę, 
 • potrafi wyliczyć efektywność poszczególnych instrumentów finansowych oraz dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego instrumentu, 
 • potrafi ocenić skutki finansowe i społeczne podejmowanych decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie, 

Kompetencje społeczne

 • rozumie i akceptuje zasady etyki w dziedzinie finansów i rachunkowości, w tym kodeksów dobrych praktyk, 
 • wykazuje otwartość na pracę zespołową i docenia inicjatywy w zakresie jej organizowania, 
 • jest świadomy zasad funkcjonowania jednostki w zespole.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia:

Programy podwójnego dyplomu

Programy podwójnego dyplomu pozwalają studentom uzyskać dyplomy dwóch uczelni (uczelni macierzystej i partnerskiej) w trakcie jednego toku studiów.

Na kierunku finanse i rachunkowość na studiach stacjonarnych I stopnia oferujemy obecnie poniższy program podwójnego dyplomu:

Akredytacje kierunku

Akredytacja ACCA

Obraz
ACCA Accredited Programme

Akredytacja ACCA potwierdza wysoki, zgodny ze światowymi standardami poziom nauczania i gwarantuje odpowiedni nacisk na ćwiczenie praktycznych kompetencji poprzez analizę „case study” na zajęciach. Prowadzone są we współpracy z EY Poland. Przyznanie akredytacji oznacza również, że studenci zaliczający przedmioty w ramach zajęć na uczelni zyskują dodatkowe, cenne zwolnienia z egzaminów ACCA.

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA)

Kierunek finanse i rachunkowość uzyskał wyróżniającą ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonym ustawowo zadaniach i trybie pracy.

Kierunek w rankingach

W rankingu Szkół Wyższych 2022 opublikowanym przez „Perspektywy” w 20212r. kierunek finanse i rachunkowość sklasyfikował się na 1. pozycji wśród kategorii kierunków ekonomicznych.

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

Okładka informatora studiów licencjackich
Informator

Studia licencjackie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim

.