Przeniesienia wewnątrz SGH – Studium Magisterskie

Na wniosek studenta, może on zostać przeniesiony na studia prowadzone w SGH w innej formie lub odmiennym trybie.

Zmiana trybu studiów

Na studiach drugiego stopnia możliwość przeniesienia na studia prowadzone w formie stacjonarnej dotyczy studentów drugiego i wyższego semestru, pod warunkiem uzyskania najwyższej skumulowanej średniej ocen, i może nastąpić w ramach określonego przez Rektora SGH limitu miejsc na dany semestr.

Student drugiego lub wyższego semestru, który chce zmienić tryb studiów z niestacjonarnego na stacjonarny, może złożyć pisemny wniosek do dziekana. W przypadku uzyskania zgody zmiana trybu nastąpi od kolejnego semestru studiów.

Zmiana kierunku studiów

Instrukcja dziekańska w sprawie zasad postępowania w przypadku zmiany kierunku studiów na studiach II stopnia w SGH
Na podstawie § 32 Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ustalam następujące zasady zmiany kierunku studiów:

 • Kierunek studiów może zostać zmieniony po zaliczeniu I semestru studiów, a w przypadku studentów semestru II i III - po zaliczeniu bieżącego semestru.
 • Zgodę na zmianę kierunku studiów wydaje Dziekan po uwzględnieniu:
  • liczby studentów studiujących na poszczególnych kierunkach studiów,
  • możliwości zwiększenia liczby studentów na przedmiotach kierunkowych.
 • Student, który wnioskuje o zmianę kierunku, powinien za pośrednictwem asystenta roku złożyć podanie do Dziekana w przedmiotowej sprawie.
 • Podanie powinno zostać złożone w terminie określonym przez Dziekana SM.
 • Podanie powinno zawierać:
  • informację o kierunku, na którym aktualnie znajduje się wnioskodawca,
  • informację o kierunku, na który wnioskodawca chciałby się przenieść,
  • umotywowanie prośby.
 • Zgoda na zmianę kierunku nie oznacza zmian w systemie deklaracji studenta w semestrze bieżącym. Student ma obowiązek realizacji przedmiotów zgodnie ze złożoną deklaracją semestralną.
 • Wybór przedmiotów zgodnych z nowym kierunkiem studiów jest obowiązkiem studenta.

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2020 r.