​Zakład Metod Statystycznych i Analiz Biznesowych

Główne obszary zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Zakładu Metod Statystycznych i Analiz Biznesowych obejmują: 

 • modelowanie zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz demograficznych z wykorzystaniem metod analizy czasu trwania oraz metod uczenia maszynowego 
 • modelowanie statystyczne w badaniach klinicznych
 • zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankowości
 • badania prospektywne i metody analiz danych wzdłużnych
 • metody bayesowskie, w tym adaptacyjne schematy badań prospektywnych
 • metody analizy danych kategorialnych
 • metody sztucznej inteligencji, w tym metody głębokiego uczenia
 • automatyzację, implementację oraz optymalizację procesów biznesowych

Oferta dydaktyczna pracowników Zakładu skierowana jest do studentów zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich.  W ramach współpracy z SAS Institute sp. z o.o. studenci, którzy zrealizują Blok Zajęć Programowych mają możliwość uzyskania certyfikatu Data Scientist z Systemem SAS

Dla absolwentów, natomiast oferowane są Studia Podyplomowe Data Science w Biznesie, które dostarczają gruntownej wiedzy i umiejętności z obszaru statystyki oraz uczenia maszynowego: 

Więcej informacji na temat Studiów Podyplomowych Data Science w Biznesie

SKŁAD OSOBOWY

Kierownik Zakładu - dr hab. Wioletta Grzenda, prof. SGH Biogram
Profesor uczelni w Instytucie Statystyki i Demografii od 2020                                                           Kierownik studiów podyplomowych Data Science w Biznesie

 • Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019
 • Doktor nauk matematycznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006  Absolwentka Wydziału Matematyki i Fizyki UMCS, kierunek: Zastosowania matematyki, 2001

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne: modelowanie zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz demograficznych z wykorzystaniem podejścia klasycznego i bayesowskiego oraz metod uczenia maszynowego.

e-mail: wgrzend@sgh.waw.pl

 

dr inż. Aleksandra Iwanicka Biogram
Adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii od 2016

 • Doktor Nauk Ekonomicznych, specjalność: matematyka aktuarialna, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013        
 • Absolwentka Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, kierunek: Matematyka, 2004

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne: metody analizy danych kategorialnych i analizy czasu trwania.

e-mail: aiwanic@sgh.waw.pl

 

dr Adam Korczyński Biogram
Adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii od 2018

 • Doktor nauk ekonomicznych, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, 2017
 • Doktorant programu studiów doktoranckich przy Kolegium Gospodarki Światowej SGH, 2011 – 2015
 • Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunków: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, 2010, Ekonomia, 2011

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne: braki danych i metody imputacji, badania prospektywne i metody analiz danych wzdłużnych, metody bayesowskie, modelowanie predykcyjne, modelowanie statystyczne w badaniach klinicznych.

e-mail: akorczy@sgh.waw.pl

 

dr Karol Przanowski Biogram
Adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii od 2011

 • Absolwent MBA, Polska Akademia Nauk, 2015
 • Doktor nauk fizycznych, Uniwersytet Łódzki, 1997
 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, magister matematyki, specjalność: matematyka teoretyczna, 1993

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne: zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankowości, Credit Scoring - budowa kart scoringowych i ogólnie modeli predykcyjnych i zarządzanie procesem akceptacji kredytowej, Modele ICAAP, Balance Sheet, Risk Based Pricing, IRB, IFRS9, zarządzanie procesem windykacyjnym, Debt Collection Scoring, Next Best Action, multi-Channel Campaign Management (MCCM) w bankowości.

e-mail: kprzan@sgh.waw.pl

 

mgr Olga Momot
Asystentka w Instytucie Statystki i Demografii od 2023

 • Absolwentka Podyplomowych Studiów z Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych, SGH, 2023
 • Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne: studia licencjackie, 2016, studia magisterskie, 2019

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne: modelowanie predykcyjne, wykorzystanie metod statystycznych w ocenie ryzyka kredytowego, zarządzanie ryzykiem, zastosowanie metod sztucznej inteligencji (AI) do modelowania ryzyka.

e-mail: omomot@sgh.waw.pl

 

mgr inż. Piotr Rozenbajgier Biogram
Asystent w Instytucie Statystki i Demografii od 2017

 • Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych kierunku Systemy Informacyjno-Decyzyjne, 2010

Zainteresowania naukowo-dydaktyczne: modelowanie predykcyjne, prognozowanie szeregów czasowych, optymalizacja matematyczna, metody ML oraz AI.  

e-mail: Piotr.Rozenbajgier@sgh.waw.pl

PUBLIKACJE

W roku 2023 

Obraz
Okładka książki - Korczyński, A. (2023). Modelowanie statystyczne dla biznesu. Teoria i zastosowania z wykorzystaniem SAS Viya, R i Python. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Lista pozostałych publikacji 

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SEMINARIACH
BADANIA I PROJEKTY BADAWCZE

Badania statutowe

W roku 2023 
dr hab. Wioletta Grzenda, prof. SGH, mgr Agnieszka Marszałek, mgr Olga Momot

Temat badania: Analiza aktywności zawodowej osób młodych i w starszym wieku, ocena zdolności kredytowej gospodarstw domowych

Zrealizowane opracowania w ramach badania: 

 1. Analiza zmian miejsca zatrudnienia przez młode osoby w Polsce, mgr Agnieszka Marszałek, dr hab. Wioletta Grzenda, prof. SGH  
 2. Ocena zdolności kredytowej gospodarstw domowych na podstawie danych pochodzących z badania Budżetów Gospodarstw Domowych, mgr Olga Momot, dr hab. Wioletta Grzenda, prof. SGH
 3. Długość życia zawodowego w Polsce a okresy bezrobocia – analiza wzdłużna na podstawie danych SHARE, dr hab. Wioletta Grzenda, prof. SGH 

Inne projekty badawcze

 1. Projekt badawczy OPUS 9 Narodowego Centrum Nauki 2015/17/B/HS4/02064 (2016-2019) p.t. Modelowanie karier równoległych: zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego – kierownik projektu dr Wioletta Grzenda
 2. Grant badawczy habilitacyjny (2011-2013) pt.: „Demografia przedsiębiorstw. Mikro-makro analiza cyklu życia przedsiębiorstw w Polsce na tle UE”. A. Ptak-Chmielewska (kierownik). NCN Umowa nr 3739/B/H03/2011/40.
 3. Projekt badawczy (2003-2006), nr 2H02B 006 25: Przemiany zachowań reprodukcyjnych w Polsce i ich konsekwencje dla tworzenia i rozpadu rodzin, związków i gospodarstw domowych. Badanie panelowe – II etap.
 4. Projekt badawczy: Wielodyscyplinarne studium zmian „Rodziny i Generacje” – panel I. Kontekstowa baza danych. Projekt Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr rejestracyjny N118 001 31/00/78 przyznany decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 0078 /H03/2006/31. Okres: IX.2006 – VIII.2008.
 5. Projekt badawczy: Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce- wieloośrodkowe, prospektywne badania kohortowe. Grant zamówiony MNiSzW, decyzja nr. K 140/P01/2007, Repro_PL, kierownik projektu: Prof. dr hab. med. Wojciech Hanke, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi. Okres realizacji projektu lata: 2007 -2011. W ramach projektu Zakład realizował dwa zadania badawcze: Uwarunkowania demograficzne i społeczno-ekonomiczne niskiej płodności i dzietności w Polsce - analizy opisowe i modelowe. Przeszłość, stan obecny, perspektywy; Diagnoza późnej płodności i dzietności - kohortowe badania prospektywne (ilościowe i jakościowe) czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych i zdrowotnych.
OFERTA DYDAKTYCZNA

Działalność dydaktyczna Zakładu wiąże się z profilem prowadzonych w nim badań naukowych. Pracownicy Zakładu to doświadczeni dydaktycy jak i praktycy. Zajęcia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim i adresowane są głównie do studentów kierunków Analiza Danych - Big Data oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. 

STUDIA LICENCJACKIE

137870 - 1234  Credit Scoring - studia przypadków w Excelu
12031 - 0997    Metody statystyczne I 
136020 - 0997  Przetwarzanie danych w SAS

STUDIA MAGISTERSKIE

22908-0997  Analiza czasu trwania 
23A0P-1528 Analiza danych kategorialnych
22031-1234  Credit Scoring - automatyzacja procesu biznesowego 
22312-0997  Data mining (w języku polskim) 
23247-1234  Podstawowe i zaawansowane programowanie oraz statystyka w SAS
22909-0131  Zaawansowana analityka biznesowa, metody imputacji danych

229091-0131 Advanced Business Analytics, Data Imputation Techniques
232471-1234 Basic and Advanced Programming in SAS with Statistics
2A0P1-1528  Categorical data analysis 
220311-1234 Credit Scoring - business process automation 
223121-0997 Data Mining 
229081-0997 Duration analysis

STUDIA PODYPLOMOWE DATA SCIENCE W BIZNESIE

Studia Podyplomowe Data Science w Biznesie dostarczają kandydatom gruntownej wiedzy i umiejętności z obszaru statystyki oraz uczenia maszynowego niezbędnych do analizy danych w biznesie z wykorzystaniem języków programowania Python i R oraz środowiska SAS Viya.

To, co wyróżnia Studia Podyplomowe Data Science w Biznesie to bez wątpienia program, który skupia się na wykorzystaniu metod data mining do rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych. Począwszy od podstaw programowania, a skończywszy na zaawansowanych analizach biznesowych przeprowadzanych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

Więcej informacji

CERTYFIKATY SAS

Certyfikat Data Scientist z Systemem SAS

Certyfikat Data Scientist z Systemem SAS otrzymują studenci, którzy zrealizują Blok Zajęć Programowych „Analiza Danych z Wykorzystaniem Narzędzi SAS”. Program Bloku Zajęć Programowych będzie każdorazowo zatwierdzany przez Przewodniczącą/Przewodniczącego Rady Programowej Kierunku Analiza Danych – Big Data oraz przedstawiciela SAS Institute sp. z o.o. Będzie on obejmował przedmioty kierunkowe realizowane na tym kierunku lub związane z tym kierunkiem w ramach, których będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem narzędzi SAS w sumarycznej liczbie 180 godzin na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych w trybie popołudniowym oraz 84 na studiach niestacjonarnych w trybie sobotnio-niedzielnym.

 • Dokumentację potrzebną do otrzymania certyfikatu Data Scientist z Systemem SAS, tj. wykaz ocen z przedmiotów tworzących programowy blok zajęć potwierdzony przez DZIEKANAT STUDIUM MAGISTERSKIEGO, należy złożyć we wrześniu lub październiku.
 • Dokumentację tę należy przesłać do Pani mgr Olgi Momot, na adres: omomot@sgh.waw.pl.
 • Dokumentację prosimy wysyłać z poczty SGH, ale prosimy również o podanie alternatywnego adresu e-mail.
 • Proces przygotowania certyfikatów trwa około 2 miesiące.
 • Informacja o dacie wydania certyfikatów będzie zamieszczana na stronie Zakładu MSiAB. 

Koordynator: dr hab. Wioletta Grzenda, prof. SGH
Kontakt: wgrzend@sgh.waw.pl

Program Bloku Zajęć „Analiza Danych z Wykorzystaniem Narzędzi SAS” realizowany w roku akademickim 2023/2024 uprawniający do wydania certyfikatu Data Scientist z Systemem SAS 

W języku polskim:

 1. Podstawowe i zaawansowane programowanie oraz statystyka w SAS – 30 (studia stacjonarne i studia niestacjonarne w trybie popołudniowym) lub 14 (studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym) godzin
 2. Regresja logistyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS lub Analiza danych kategorialnych – 30  (studia stacjonarne i studia niestacjonarne w trybie popołudniowym) lub 14 (studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym) godzin
 3. Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS lub Analiza czasu trwania – 30 (studia stacjonarne i studia niestacjonarne w trybie popołudniowym) lub 14 (studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym) godzin
 4. Data mining – 30 (studia stacjonarne i studia niestacjonarne w trybie popołudniowym) lub 14 (studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym) godzin
 5. Zaawansowana analityka biznesowa – siła modeli predykcyjnych lub Zaawansowana analityka biznesowa, metody imputacji danych – 30 (studia stacjonarne i studia niestacjonarne w trybie popołudniowym) lub 14 (studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym) godzin     
 6. Credit Scoring – automatyzacja procesu biznesowego – 30 (studia stacjonarne i studia niestacjonarne w trybie popołudniowym) lub 14 (studia niestacjonarne w trybie sobotnio-niedzielnym) godzin

W języku angielskim (w liczbie godzin jak w języku polskim):

 1. Basic and Advanced Programming in SAS with Statistics
 2. Logistic Regression with SAS / Categorical data analysis
 3. Event History Analysis with SAS / Duration analysis 
 4. Data Mining
 5. Advanced Business Analytics – Power of Predictive Modeling / Advanced Business Analytics, Data Imputation Techniques
 6. Credit Scoring – business process automation

 More information on the Certificate Data Scientist with SAS Software

AKTUALNOŚCI

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE BUSINESS ANALYTICS

Studenckie Koło Naukowe Business Analytics

Studenckie Koło Naukowe Business Analytics działa od 2012 roku przy Zakładzie Metod Statystycznych i Analiz Biznesowych (wcześniej Zakładzie Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań z zakresu analityki biznesowej, ze szczególnym skupieniem na wykorzystaniu oprogramowania SAS Viya - nowoczesnego, chmurowego środowiska analitycznego, stosowanego m.in. przez wiele przedsiębiorstw na rynku regulowanym oraz w badaniach naukowych.


Koło jest miejscem spotkań i wymiany wiedzy dla studentów zainteresowanych analizą statystyczną i ekonometryczną oraz programowaniem, zwłaszcza w kontekście użycia silnika obliczeniowego CAS. W jego skład wchodzą zarówno studenci, pracownicy akademiccy, jak i absolwenci, tworząc unikalne środowisko sprzyjające wszechstronnej wymianie doświadczeń.


Cykliczne spotkania stanowią nie tylko okazję do dyskusji w ramach Koła, ale również szansę na spotkania z zaproszonymi gośćmi z zewnątrz - przedstawicielami zarówno ze środowiska akademickiego, jak i z renomowanych firm i instytucji. Dzięki temu Koło nawiązuje cenne kontakty i rozpoczyna współpracę na wielu płaszczyznach.


SKN ściśle współpracuje z SAS Institute, czołowym dostawcą oprogramowania Business Intelligence na świecie, czego owocem jest stały dostęp do najnowszych i najbardziej aktualnych narzędzi analitycznych oferowanych przez firmę SAS, a jego członkowie mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie korzystania z SAS Viya.


W ostatnich latach Koło organizowało z powodzeniem Otwartą Konferencję Studencką „Modelowanie dla Biznesu”, która zdobyła duże zainteresowanie i zaowocowała nowymi inspiracjami dla wszystkich uczestników.


Zachęcamy do polubienia profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/sknba), aby być na bieżąco z aktualną aktywnością.

Jeśli interesuje Cię analiza danych, pragniesz zdobyć praktyczne umiejętności z zakresu analityki biznesowej, a także fascynuje Cię oprogramowanie SAS Viya i chciałbyś uczestniczyć w jego rozwoju, to SKN Business Analytics jest właśnie dla Ciebie! Serdecznie zapraszamy na spotkania oraz wydarzenia, gdzie razem możemy rozwijać się w dziedzinie analityki biznesowej i odkrywać nowe możliwości, jakie daje SAS Viya.

Ulotka:


Kontakt z nami możliwy jest również drogą mailową:
bb100749@student.sgh.waw.pl – Bartłomiej Babij, przewodniczący Koła 
kprzan@sgh.waw.pl – dr Karol Przanowski, opiekun Koła
 

WAŻNE WYDARZENIA

Rok 2023

14 XII 2023 – Otwarte seminarium Zakładu MSiAB, na którym Pan dr Adam Korczyński wygłosił referat pt. „Zastosowanie bayesowskiego schematu predykcyjnego. Teoria oraz przykład badania prospektywnego”. Referat ten był połączony z promocją nowej książki Pana dr Adama Korczyńskiego „Modelowanie statystyczne dla biznesu. Teoria i zastosowania z wykorzystaniem SAS Viya, R i Python”. 

Zdjęcia

14 XII 2023 – Uroczyste rozdanie certyfikatów Data Scientist z Systemem SAS studentom, którzy zrealizowali Blok Zajęć Programowych „Analiza Danych z Wykorzystaniem Narzędzi SAS”. Serdecznie gratulujemy.

Pamiątkowe zdjęcia

10 I 2023 – Pierwsze spotkanie inicjujące Studenckie Koło Business Analytics.
Prezentację o SAS Viya i przetwarzaniu In-Memory (SAS CAS) przedstawił Pan mgr Piotr Rozenbajgier. Wystąpienie to spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród studentów. Tematyka Sas Viya i przetwarzania In-Memory będzie kontynuowana na spotkaniach Koła, w trakcie których będą wykonywane różne testy porównujące wydajność przetwarzania dużych danych. Mamy nadzieję, że zaproponowane aktywności i tematyka zainteresuje kolejne pokolenia studentów i wspólnie przyczynimy się do rozwoju metod przetwarzania i analizy dużych danych.

10 I 2023 – Uroczyste rozdanie certyfikatów Data Scientist z Systemem SAS.
Certyfikat ten stanowi potwierdzenie zdobycia kompleksowej wiedzy i umiejętności z obszaru zaawansowanych metod analiz statystycznych i uczenia maszynowego z wykorzystaniem narzędzi SAS.

Rok 2022

31 III 2022 – Seminarium poświęcone metodom uczenia maszynowego, operacjonalizacji analityki oraz zagadnieniom związanym z obszarem hurtowni danych i systemami Business Intelligence połączone z uroczystym rozdaniem certyfikatów Data Scientist z Systemem SAS.

13 X 2022 – Podczas uroczystości z okazji jubileuszu 30-lecia Kolegium Analiz Ekonomicznych Prorektor dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH oraz Dziekan KAE dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH uhonorowały okolicznościowymi dyplomami 26 pracowników KAE, którzy uzyskali kategorię A podczas ostatniej parametryzacji dyscyplin naukowych za lata 2017-2021, wśród nich była dr hab. Wioletta Grzenda, prof. SGH.

20 X 2022 – Podczas CDO Forum Club (CDO Forum Club - CDO Forum Club | CDO Forum Club) dr Karol Przanowski prowadził panel dyskusyjnego na temat „Określenie wymiernej i biznesowej wartości danych”.

Rok 2021

14 IX 2021 – 8th International Workshop Advanced Analytics & Data Science. 

1 X 2021 – powołanie dr hab. Wioletty Grzendy, prof. SGH na pełnienie funkcji kierownika Zakładu Metod Statystycznych i Analiz Biznesowych przez J.M. Rektora SGH Prof. Piotra Wachowiaka

1 X 2021 – mgr Agnieszka Marszałek podjęła pracę w Zakładzie Metod Statystycznych i Analiz Biznesowych na etacie asystenta

10 XI 2021 – zarządzeniem nr 79 Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z dnia 3 listopada 2021 r. dr hab. Wioletta Grzenda, prof. SGH została powołana na członka Rady Programowej Kierunku Analiza Danych BIG Data

KONTAKT

ul. Madalińskiego 6/8
02-513 Warszawa
pok. 220, bud. M

 

.