O Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Informatyka gospodarcza zajmuje się zastosowaniem technologii informacyjnych (IT) w organizacjach, w tym przede wszystkim budową i wdrażaniem systemów informatycznych oraz ich wpływem na funkcjonowanie organizacji.

Informatyka gospodarcza jest to dziedzina badań naukowych, kształcenia akademickiego oraz praktyki gospodarczej, wyodrębniona z informatyki, która jest poświęcona metodyce i zastosowaniu w ekonomii środków i narzędzi techniki komputerowej. Zajmuje się zastosowaniem technologii informacyjnych (IT) w organizacjach, w tym przede wszystkim budową i wdrażaniem systemów informatycznych oraz ich wpływem na funkcjonowanie organizacji. Tak więc w centrum zainteresowania informatyki gospodarczej są dwa przenikające się obszary. Z jednej strony sfera budowy, czyli opracowywania nowych systemów informatycznych w organizacjach (zarówno przedsiębiorstwach, jak i jednostkach administracji publicznej), obejmująca ich analizę, projektowanie, implementację, testowanie, wdrażanie i eksploatację. A z drugiej strony – sfera zarządzania, czyli ogół działań, które pozwalają organizacji na osiąganie jej celów, dzięki skutecznemu wykorzystaniu IT.

Termin „informatyka gospodarcza” ma w języku polskim wiele równoważnych odpowiedników. Najpopularniejszą alternatywą jest określenie „informatyka ekonomiczna”, ale funkcjonują też takie, jak: „informatyka zarządcza”, „informatyka w zarządzaniu”, „informatyka w biznesie”.

Pod polską nazwą „informatyka gospodarcza” kryje się dziedzina, która od samego początku nawiązuje do tradycji badań i dydaktyki w krajach europejskich – „Wirtschaftsinformatik” (informatyka gospodarcza - kraje niemieckojęzyczne) czy „Informatique de gestion” (informatyka zarządzania – kraje frankofońskie). W USA w programach nauczania funkcjonują takie kierunki studiów jak: „Information Systems”, „Management Information Systems”, „Business Information Systems”, „Business Informatics”, które są merytorycznie zbieżne z polskimi programami kształcenia w obszarze informatyki gospodarczej. Studia tego typu zapewniają wiedzę nie tylko z zakresu informatyki politechnicznej, ale także z przedmiotów z pogranicza zarządzania i ekonomii.

Burzliwy rozwój informatyki w ostatnim 70-leciu, a także jej konwergencja z telekomunikacją, przyczyniły się do powstania i rozpowszechnienia nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), do których zaliczyć można komputery, telefonię komórkową, Internet, tzw. urządzenia inteligentne. Miało to bezpośredni wpływ na pojawienie się nowych zjawisk, procesów i zależności ekonomicznych, prawnych i kulturowych, które nazywane są ogólnie gospodarką cyfrową. Można ją scharakteryzować trzema określeniami: informacyjna (opiera się na wytwarzaniu, przetwarzaniu i komercjalizowaniu informacji), globalna (obejmuje cały świat) i sieciowa (funkcjonuje w układzie sieci łączących licznych, często efemerycznie aktywnych, uczestników).

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej (ang. Institute of Information Systems and Digital Economy) łączy na zasadzie synergii badaczy i dydaktyków, którzy reprezentują różne specjalności, związane z kwestiami technicznymi, organizacyjnymi, zarządczymi, prawnymi, socjologicznymi, etycznymi, ale zawsze odnoszącymi się do nowych technologii, ich wykorzystywania i do konsekwencji wynikających z ich stosowania.

Misją dydaktyczną Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej jest nowatorskie przygotowanie studentów do pracy i życia w społeczeństwie informacyjnym oraz gospodarce opartej na wiedzy. Bogata oferta dydaktyczna kierowana jest do wszystkich, którzy pogłębiają swoją wiedzę i zainteresowania w zakresie analizy i budowy systemów informatycznych zarządzania, projektowania i wykorzystania baz danych, rozumienia pojęć i reguł funkcjonowania społeczeństwa oraz biznesu w kontekście rozwoju gospodarki cyfrowej. Instytut dąży do zapewnienia studentom wiedzy oraz wyrobienia u nich kompetencji i postaw w zakresie zastosowania IT w społeczeństwie, w szczególności modelowania systemów informacyjnych, wykorzystania narzędzi do zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji społeczno-ekonomicznych kładąc duży nacisk na gospodarkę elektroniczną, rozumienia konsekwencji i przewidywania kierunków przemian technologicznych, społecznych i ekonomicznych. Pracownicy Instytutu prowadzą zajęcia na studiach wszystkich poziomów: licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktorskich.
 

.