Inkluzywna SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie realizuje prestiżowy projekt pt. Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH). Uczelnia otrzymała finansowanie w ramach programu Uczelnia dostępna III realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem zaplanowanych działań jest znaczne zwiększenie dostępności naszej Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami, przez realizację działań zmierzających do dostosowania struktury organizacyjnej, procesów edukacyjnych, architektury oraz dostępności cyfrowej i informacyjnej, a także zbudowanie kultury otwartości wobec osób o szczególnych potrzebach.

Projekt podzielony jest na sześć zadań, realizowanych w pięciu obszarach: komunikacja i informacja, struktura organizacyjna i procedury, technologie wspierające, procesy włączające i szkolenia. Jego wartość wynosi 3915122,44 zł. w tym dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój to kwota 3797668,76 zł. Kierownikiem projektu jest Justyna Kapturkiewicz, kierownik Biura ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. Zachęcamy do zapoznania się z dotychczas zrealizowanymi działaniami.

Angażujemy społeczność, wspólnie wdrażając dostępność

InSGH to duże i złożone przedsięwzięcie, w które mocno zaangażowanych jest wiele jednostek, w tym, w szczególności: Biuro ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, Dział Obsługi Projektów, Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, Dział Inwestycji, Dział Zamówień i Logistyki, Centrum Otwartej Edukacji, Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury, Dział Rekrutacji, Centrum Wychowania Fizycznego i Sporu, Centrum Nauki Języków Obcych. Ponadto współpracujemy z Samorządem studentów SGH, szczególnie z powołaną w 2023 r. Komisją ds. Różnorodności.

Korzystając z najlepszych praktyk, staramy się wypracować nowe rozwiązania w sposób partycypacyjny, dlatego też powołaliśmy Radę Społeczną ds. Wdrażania Projektu Inkluzywna SGH, którą tworzą przedstawiciele osób z różnymi niepełnosprawnościami z naszej uczelni. Dzięki połączeniu kompetencji, wiedzy i zaangażowania naszej całej społeczności akademickiej z sukcesem wdrażamy kolejne rozwiązania służące dostępności.

Wprowadzamy nowe rozwiązania wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami

System nawigacyjno-informacyjny ułatwi orientacje w przestrzeni

Na terenie SGH zainstalowano łącznie 50 znaczników, które dzięki udźwiękowieniu przestrzeni są pomocne dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnością wzroku.

Wystarczy zainstalować i włączyć bezpłatną aplikacje TOTUPOINT, która automatycznie wykrywa znaczniki i pomaga dotrzeć do celu. Znaczniki generują komunikat głosowy z opisem lokalizacji, a dodatkowo w aplikacji dostępne są szczegółowe informacje dotyczące najbliższego otoczenia. Znaczniki znajdują się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, co umożliwia łatwiejsze zlokalizowanie całego Kampusu, jak i kluczowych punktów w Uczelni.

Liczba zamontowanych znaczników w poszczególnych budynkach to: Biblioteka (6 szt.), budynek A (3 szt.), budynek C (6 szt.), budynek G (30 szt.), pozostałe budynki (po 1 szt.). Z komunikatem dźwiękowym oraz opisem każdego znacznika można zapoznać się na stronie systemu nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT .

Jest to szczególnie pomocne rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami, które dopiero poznają Uczelnie np. dla kandydatów, nowych studentów, słuchaczy studiów podyplomowych czy pracowników. Dzięki opublikowanym informacjom, nie tylko wcześniej dowiedzą się, jak szybko i sprawnie dotrzeć do celu, ale także zostaną poinformowani o ewentualnych przeszkodach np. w przypadku okresowych remontów, gdyż opisy są w takich sytuacjach na bieżąco aktualizowane.

Obraz
Znacznik totupoint - małe, szare urządzenie w kształcie zblizonym do prostokąta z logotypem firmy Pears Creative Lab
Obraz
Znacznik Totupoint przed budynkiem C. nad znacznikeim są widoczne trzy flagi: polska, ukraińska i unijna

Plany tyflograficzne pomogą zapoznać się z układem pomieszczeń

Osoby niewidome i słabowidzące mogą dodatkowo zapoznać się z topografią budynków Uczelni, dzięki planom tyflograficznym. Zawierają one wypukłe i kontrastowe oznaczenia oraz opisy w alfabecie Braille’a. Plan każdego budynku przygotowany jest w formie książki, gdzie każda kondygnacja przedstawiona jest na osobnej karcie.

Plany wykonane są w formacie A3 z wytrzymałego i lekkiego tworzywa. Można je wypożyczyć, dzięki czemu osoba z niepełnosprawnością może poświęcić na rozpoznanie przestrzeni dokładnie tyle czasu ile potrzebuje, co znacznie zwiększa ich funkcjonalność i jest bardziej komfortowe w użytkowaniu.

Obraz
Okładka planu tyflograficznego budynku G, z widocznym adrsem oraz logotypem Uczelni
Obraz
Pierwsza strona planu tyflograficznego budynku G, z widocznym rozmieszczeniem budynku na terenie kampusu

Pętle indukcyjne - poprawią jakość słyszenia podczas wykładów i konferencji

Dzięki uzyskanemu finansowaniu wyposażyliśmy łącznie 9 sal w stacjonarne, powierzchniowe pętle indukcyjne w budynku C. Urządzenia te wspomagają słyszenie osób korzystających z aparatów i implantów słuchowych. Dzięki temu, że dźwięk trafia bezpośrednio do aparatu czy procesora, pomijane są wszelkie zewnętrzne zakłócenia i znacznie zwiększa się komfort i jakość słyszenia np. treści wykładu czy referatów podczas konferencji.

Pętle działają zawsze, w przypadku korzystania z nagłośnienia. Są na stałe włączone, a wyposażone sale zostały wyraźnie oznaczone, co sprawia, że osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie musi nikomu wcześniej zgłaszać takiej potrzeby.

W pętle zostały wyposażone następujące pomieszczenia: Aula I (od drugiego rzędu w górę), Aula II, 1A – sala wykładowa, 1B – sala wykładowa, 2E – sala seminaryjna, 3A – sala wykładowa, 4B – sala wykładowa, 5A – sala wykładowa, 5D – sala komputerowa.

Dodatkowo zakupiliśmy trzy mobilne, stanowiskowe pętle indukcyjne, które mogą być pomocne np. przy obsłudze studentów.

Obraz
Widok na tablicę z nazwą Auli I w bud. C oraz z piktogramem pętli indukcyjnej

Tłumacz polskiego języka migowego (on-line)

Kolejnym rozwiązaniem wspierającym osoby z niepełnosprawnością słuchu jest usługa tłumacza języka migowego, dostępna z poziomu serwisu SGH. Umożliwia ona wygodny kontakt dla osób komunikujących się w polskim języku migowym (PJM) z pracownikami poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni. Usługa jest bezpłatna i dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Nie trzeba umawiać się wcześniej z tłumaczem.

Pracownik Uczelni za pośrednictwem komputera z kamerą lub tabletu może połączyć się z tłumaczem języka migowego (PJM oraz SJM). Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie, która odbędzie się w czasie rzeczywistym. Aby skorzystać z usługi wystarczy kliknąć w ikonkę widoczną w stopce każdej strony naszego serwisu.

Tłumacz PJM on-line w SGH

Likwidujemy bariery architektoniczne

Krzesła ewakuacyjne

Udało nam się także zakupić nowoczesne krzesła ewakuacyjne, które zostały rozlokowane na różnych kondygnacjach w budynkach Uczelni. Dzięki nim, w sytuacji zagrożenia można szybko i sprawnie sprowadzić w bezpieczne miejsce osoby z różnymi niepełnosprawnościami np. osoby, które mają trudności w samodzielnym poruszaniu się. Z obsługi krzeseł przeszkoleni zostali przedstawiciele straży akademickiej i administratorzy budynków. Ponadto trwają prace nad aktualizacją procedur, które uwzględnią dodatkowe zasady ewakuacji osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami.

Obraz
Zielony pokrowiec z piktogramem krzesła ewakuacyjnego

Elektrozaczepy w bud. C

Jednym z zaplanowanych w projekcie inSGH i już zrealizowanych zadań była instalacja tzw. elektrozaczepów do ciężkich drzwi wydzielenia przeciwpożarowego w budynku C. Pozwoliło to na wyeliminowanie bariery w zakresie dostępności architektonicznej bud C. 

Zwiększamy dostępność procesu kształcenia

Tłumacz PJM podczas Dni Otwartych

Od ubiegłego roku podczas dni otwartych dostępne jest tłumaczenie na język migowy, tak by kandydaci z niepełnosprawnością słuchu, którzy posługują się językiem migowym mogli w pełni zapoznać się z prezentowanymi informacjami.

Dostosowane zajęcia sportowe

Dzięki prowadzonym w projekcie inSGH działaniom, od roku akademickiego 2022/23 studenci mają możliwość wyboru spośród 22 specjalnie opracowanych i dostosowanych do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami zajęć sportowych. Są to m.in. żeglarstwo, pilates, joga, lekkoatletyka, koszykówka, nauka i doskonalenie pływania, zajęcia korekcyjne z elementami rehabilitacji.

Wyrównawcze zajęcia z języków obcych

Jedną z realizowanych form wsparcia jest cykl dodatkowych lektoratów językowych dla studentów z niepełnosprawnością wzroku i słuchu. W roku akademickim 2021/2022 ze wsparcia skorzystało 6 studentów. Przed nami druga edycja.

Opracowujemy nowe procedury

Pracujemy nad zmianami w naszych wewnętrznych aktach prawnych i procedurach, tak by uwzględnić w nich potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami (od momentu rekrutacji, poprzez proces studiowania, po uzyskanie statusu absolwenta). Efektem prac są trzy wewnętrzne akty prawne, które pozwolą uporządkować i na stałe wprowadzić zasady dostępności i wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami. Pierwszy z nich - Strategia Dostępności Uczelni został opublikowany na początku 2023 r.

Zwiększamy świadomość, kształtujemy postawy i podnosimy kompetencje

Realizując projekt inSGH koncentrujemy się nie tylko na likwidowaniu barier architektonicznych, cyfrowych czy komunikacyjnych, ale przede wszystkim staramy się kształtować kulturę otwartości na różnorodne potrzeby. Chcemy aby każdy czuł się u nas dobrze i mógł otrzymać odpowiedni wsparcie, jeśli tego potrzebuje. Duże znaczenie ma przy tym poszerzanie wiedzy, a następnie kształtowanie odpowiednich postaw wśród naszej społeczności.

Szkolenia

Jednym z kluczowych działań dla kompleksowego zwiększenia dostępności Uczelni jest przeszkolenie kadry. Szkolenia pozwolą zarówno podnieść kompetencje kadry akademickiej w zakresie dostępności, jak również zwiększyć świadomość społeczną i otwartość na osoby z niepełnosprawnościami oraz – w szerszym ujęciu – osoby ze szczególnymi potrzebami. Aby eliminować istniejące bariery i zapobiegać tworzeniu nowych w dostępie do procesu kształcenia i prowadzenia badań naukowych, szkolenia będą służyć: uwrażliwieniu, wzmocnieniu postaw tolerancji i empatii, poszerzeniu wiedzy ogólnej na temat funkcjonowania i potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami w środowisku akademickim, a także zwiększeniu wiedzy i umiejętności specjalistycznych pracowników uczelni, niezbędnych w związku z pełnionymi obowiązkami.

Z uwagi na szerokie i wielowątkowe zagadnienie, a także aby w możliwie największym stopniu dopasować program do potrzeb różnych grup uczestników, szkolenia zostały podzielone na dwa rodzaje tj. szkolenia bazowo-uwrażliwiające oraz szkolenia specjalistyczne. Ponadto dla różnych grup pracowników, w zależności od specyfiki wykonywanych zadań zaplanowane zostały osobne ścieżki szkoleniowe.

Szkolenia bazowo-uwrażliwiające

Jest to szkolenie wstępne i wprowadzające w problematykę, które rozpoczyna cały cykl, a następnie umożliwia wzięcie udziału w kolejnych szkoleniach specjalistycznych. Celem pierwszego szkolenia jest wzrost wiedzy ogólnej oraz świadomości na temat niepełnosprawności oraz wzmocnienie wrażliwości na szczególne potrzeby, w tym związane z procesem kształcenia osób z różnymi niepełnosprawnościami. Szkolenie kierowane jest zarówno do nauczycieli akademickich, jak i administracji Uczelni wspierającej ten proces.

Program szkolenia obejmuje najważniejsze informacje nt. definiowania i rodzajów niepełnosprawności, savoir vivru wobec osób z niepełnosprawnościami, specyfiki funkcjonowania i potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami, a także możliwości wsparcia w środowisku akademickim.

Szkolenie zawiera część teoretyczną, jak i praktyczną z zastosowaniem studium przypadku oraz symulacji z wykorzystaniem sprzętu takiego jak np. wózek inwalidzki aktywny, kule łokciowe, symulator starości, symulator wad wzroku i wiele innych. Ostatnią część 8- godzinnego szkolenia stanowi sesja pytań i odpowiedzi.

Szkolenia specjalistyczne

Wiedza z pierwszego szkolenia jest kluczowa, aby z powodzeniem nabyć dalsze i bardziej specjalistyczne umiejętności, odpowiadające wykonywanym obowiązkom. Dlatego też pracownicy Uczelni reprezentujący różne grupy kierowani są na inne ścieżki szkoleniowe, tak aby w największym stopniu odpowiadały one potrzebom zawodowym i były najbardziej efektywne dla zwiększenia dostępności naszej Uczelni.

W części specjalistycznej zaplanowane zostały szkolenia:

 • z zakresu dostępności cyfrowej (w tym tworzenia dostępnych cyfrowo dokumentów)
 • z zakresu metodyki nauczania osób z niepełnosprawnościami
 • z zakresu metodyki nauczania języka obcego osób z niepełnosprawnościami
 • dla doradców metodycznych wykładowców
 • dla ambasadorów równego dostępu

Liczba szkoleń przypadająca na jednego pracownika SGH zależna jest od ścieżki szkoleniowej (od 1 do 4 szkoleń), a ścieżka ta związana jest z wykonywanymi zadaniami i zawiera inne szkolenia w zależności od grupy:

 • kadra zarządzająca (szkolenia bazowo-uwrażliwiające, dostępność cyfrowa)
 • pracownicy administracyjni (szkolenia bazowo – uwrażliwiające, dostępność cyfrowa)
 • pracownicy administracyjni Biblioteki (szkolenia bazowo – uwrażliwiające)
 • nauczyciele akademiccy (szkolenia bazowo – uwrażliwiające, dostępność cyfrowa, metodyka nauczania osób z niepełnosprawnościami)
 • lektorzy (szkolenia bazowo – uwrażliwiające, dostępność cyfrowa, metodyka nauczania języków obcych osób z niepełnosprawnościami)
 • ambasadorzy równego dostępu (wybrani pracownicy z w/w grup)
 • doradcy metodyczni wykładowców (wybrani pracownicy z w/w grup)

Szczegółowe informacje odnośnie szkoleń dostępne są w dedykowanym zespole na MS Teams o nazwie RZ - SZKOLENIA inSGH.

RZ - SZKOLENIA inSGH

Rejestracji do udziału w szkoleniach należy dokonać poprzez formularz rejestracyjny.

Formularz rejestracyjny - szkolenia inSGH

W trakcie realizacji ścieżki szkoleniowej Uczestnicy będą mieli dostęp do Panelu Szkoleń inSGH – aplikacji do zarządzania szkoleniami. W Panelu możliwe będzie zapisywanie się na szkolenia w dogodnych terminach. Link do Panelu zgłoszeni Pracownicy otrzymają drogą mailową z adresu: insgh-szkolenia@sgh.waw.pl. Logowanie do panelu szkoleń możliwe jest dopiero po zarejestrowaniu się przez formularz rejestracyjny.

Panel szkoleń inSGH

Gazeta SGH: [inSGH] Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji | szkolenia

Podcasty

Staramy się promować dostępność różnymi kanałami. Jednym z nich są podcasty z cyklu „Inkluzywniak SGH. 15 minut dla dostępności” dostarcza całej społeczności SGH informacji i wiedzy związanej z funkcjonowaniem osób ze szczególnymi potrzebami w Uczelni i na rynku pracy. W każdym z nich doradca kariery rozmawia z ciekawymi gośćmi i przełamuje kolejne stereotypy. Podcasty publikowane są z napisami i tłumaczeniem na polski język migowy w kanale YouTube SGH.

Inkluzywniak SGH - 15 minut dla dostępności

Podcast nr 1

Podcast z napisami oraz z tłumaczeniem PJM

Pocast nr 2

Podcast nr 2 z napisami oraz z tłumaczeniem PJM

Podcast nr 3

Podcast nr 3 z napisami oraz tłumaczeniem PJM

Podcast nr 4 z napisami oraz tłumaczeniem PJM

Podcast nr 5 z napisami oraz tłumaczeniem PJM

Dzień różnorodności

Opis

Dzień różnorodności w SGH

​ Grafika składająca się z wielu drobnych i kolorowych sześciokątów. Po prawej stronie znajduje się opis: 23.05.2023 Dzień różnorodności w SGH, Diversity Day at SGH ​

Dzień różnorodności to wydarzenie nawiązujące do Karty Różnorodności, której Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest sygnatariuszką od 2020 r. Ta studencka inicjatywa ma służyć promowaniu różnorodności i równych szans dla wszystkich tj. bez względu na stopień sprawności, tożsamość płciową, kolor skóry, pochodzenie etniczne czy wyznanie religijne i światopogląd. Uwrażliwianie na potrzeby osób z niepełnosprawnościami poprzez zainicjowanie debaty o różnorodności ma na celu wypromowanie idei równości w społeczności SGH. Przedsięwzięcia planowane w ramach tego wydarzenia będą przygotowane i realizowane przy udziale przedstawicieli wszystkich środowisk, które tworzą społeczność naszej uczelni.

Dzień różnorodności odbywa się przy współpracy z firmami należącymi do Klubu Partnerów SGH. Wiele z nich podejmuje na swoim terenie szereg działań na rzecz włączania OzN, zarówno w odniesieniu do własnych pracowników, jak i społeczności lokalnych. Dla studentów SGH będzie to świetna okazja do tego, by zapoznać się z rozwiązaniami stosowanymi przez te firmy działające w Polsce, Europie i za oceanem. 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej objęło Dzień Różnorodności swoim honorowym patronatem ze względu na wagę, jaką UE przywiązuje do respektowania praw człowieka i przeciwdziałania nierównościom oraz wykluczeniu.

Program wydarzenia

Program wydarzenia obejmuje panele dyskusyjne w godz. 9.00–15.00 w auli VII oraz część na Auli Spadochronowej w godz. 10.00–15.00.

Aula Spadochronowa

Na Auli Spadochronowej będzie możliwość spotkania z przedstawicielami Klubu Partnerów SGH. Firma EY oraz Santander Bank Polska S.A., a zatem z firmami, które chętnie promują wartości włączania równości w środowisku pracy, swoją obecnością podkreślą znaczenie tego obszaru dla biznesu. Będzie to doskonała okazja do przedstawienia indywidualnych rozwiązań partnerów w zakresie DEI (uwzględniając m.in. przestrzeń rekrutacji czy marketingu)”.

23 maja z okazji Dnia Różnorodności świętowanego w SGH pojawią się także przedstawicielki i przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu. FOB to stowarzyszenie, które nie tylko promuje odpowiedzialność społeczną i zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, ale też inkluzywność oraz różnorodność w miejscu pracy. Organizacja realizuje swoją misję z zakresu Diversity, Equity & Inclusion poprzez Kartę Różnorodności - flagowe przedsięwzięcie FOB-u, które zostało ustanowione przez Komisję Europejską. Niemalże każdy kraj członkowski Unii Europejskiej może pochwalić się swoją własną Kartą Różnorodności, swoistą platformą dla liderów mających na względzie budowę włączającego miejsca pracy, wolnego od jakichkolwiek przejawów dyskryminacji.

SGH podpisało Kartę Różnorodności już 3 lata temu i konsekwentnie realizuje zapisy, obowiązujące każdego sygnatariusza. Partnerskie stosunki Forum i SGH, pozwalają na wspólne celebrowanie akademickiego Dnia Różnorodności, który wpisuje się w Europejski Miesiąc Różnorodności. W Polsce wszystkie wydarzenia pod egidą #EUDiversityMonth organizuje FOB, a na najbliższy czwartek zaplanował finałową galę Miesiąca Różnorodności w Centralnym Domu Technologii.

Zarówno wszystkie osoby studenckie zainteresowane tematyką DEI, jak i osoby, które do tej pory nie zgłębiały tematu inkluzji społecznej, są mile widziani na stoisku Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przewidziano interaktywny quiz, gry i możliwość zdobycia cennych informacji od pracowniczek i pracowników, którzy na co dzień pracują nad Kartą Różnorodności.

Organizatorem wydarzenia jest: Komisja Samorządu Studentów ds. Różnorodności Społecznej, Biuro do spraw Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, Biuro Rektora, Komisja ds. społecznej odpowiedzialności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Centrum Współpracy z Biznesem, Rzeczniczka etyki SGH

Kalendarz wydarzeń - dzień różnorodności

Kompendium dobrych praktyk

Kampanie plakatowe

Prowadzimy działania promujące dostępność m. in. poprzez cykl kampanii plakatowych z różnorodnymi infografikami np. na temat sposobów komunikowania się osób z niepełnosprawnościami. Jedna z kampanii  dotyczyła spektrum autyzmu, gdzie zaprezentowane hasła przedstawiały komunikaty, jakie studenci w spektrum autyzmu z naszej Uczelni chcieliby przekazać naszej społeczności.

Kolorowy plakat z tekstem: Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH) – komunikacja i informacja  •	kampanie informacyjne i spotkania •	publikacja nt. dostępnej edukacji •	wizyty studyjne w ośrodkach akademickich •	organizacja „Dnia Różnorodności” w SGH
Kolorowy plakat z tekstem: Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH) – struktura organizacyjna i procedury •	strategia dostępności SGH •	usprawnienie procedur i dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami •	rozszerzenie kompetencji Biura ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Kolorowy plakat z tekstem: Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH) – technologie wspierające •	tłumacz języka migowego online •	pętle indukcyjne •	system udźwiękowienia i opisu przestrzeni •	plany tyflograficzne budynków SGH •	wirtualny asystent dziekanatu •	dostosowanie serwisów internetowych SGH (rekrutacja i wsparcie edukacyjne)
Kolorowy plakat z tekstem: Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH) – rekrutacja, kształcenie, doradztwo •	Dni otwarte z tłumaczem PJM •	dodatkowe lektoraty z języka obcego •	alternatywne aktywności sportowe •	narzędzia wsparcia dla osób wchodzących na rynek pracy •	cykl podcastów związanych z dostępnością na rynku pracy •	indywidualne i grupowe spotkania ze specjalistą wspierającym wejście na rynek pracy •	zindywidualizowane wsparcie •	dostosowanie egzaminów i materiałów dydaktycznych
Kolorowy plakat z tekstem: Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH) – szkolenia •	szkolenia dla kadry naukowej, administracyjnej oraz zarządzającej •	repozytorium materiałów szkoleniowych •	adaptacja materiałów szkoleniowych •	ambasadorzy równego dostępu •	doradcy metodyczni dla wykładowców
Kampania informacyjna nt. Inkluzywna SGH - bez barier w dostępie do edukacji (inSGH)
Akronim SGH przedstawiony w postaci znaków w polskim języku migowym. Pomarańczowe znaki na niebieskim tle. PJM to naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób Głuchych. Daktylografia to wykorzystywany w PJM alfabet palcowy. Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH), projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) #WkrótceBardziejDostępni
Akronim SGH przedstawiony w postaci alfabetu Braille’a. Pomarańczowe znaki na niebieskim tle. Alfabet Braille’a to pismo punktowe dla osób niewidomych Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH), projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) #WkrótceBardziejDostępni
Piktogram z budynkiem SGH. Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC to niewerbalne metody porozumiewania się dla osób, które nie mogą w pełni posługiwać się mową. AAC opiera się na rożnych systemach znaków: manualnych, graficznych, dotykowych i łączonych. Przykładem AAC są piktogramy.  Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH), projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) #WkrótceBardziejDostępni
Akronim SGH oraz symbol ETR - osoba czytająca książkę.Tekst łatwy do czytania ETR to to teksty łatwe do czytania i rozumienia, szczególnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub innych osób mających trudności w czytaniu i rozumieniu. W ETR m.in. w jak najprostszy sposób przedstawiamy uporządkowaną informację. Używamy krótkich, pojedynczych zdań, trudniejsze wyrazy zastępujemy łatwymi i powszechnie znanymi, wyjaśniamy wszystkie akronimy. SGH Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie O działalności S
Akronim SGH przedstawiony za pomocą alfabetu Lorma. Pomarańczowe dłonie na niebieskim tle. ALFABET LORMA To alfabet, którym posługują się osoby głuchoniewidome. To system punktów, linii i znaków dotykowych, które znajdują się na dłoniach. Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH), projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Kampania informacyjna nt. komunikacji
Infografika z czerwonym tekstem na granatowym tle: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wspiera studentów w spektrum autyzmu Spektrum autyzmu to nie choroba czy dysfunkcja, ale naturalna – indywidualna forma percepcji i zachowań, charakterystyczna dla osób neuróżnorodnych.  SGH realizuje projekt wsparcia „Asystent studenta z ASD”. Jeśli jesteś studentem w spektrum, zapraszamy do kontaktu na adres asystentasd@sgh.waw.pl
Infografika z granatowym tekstem na czerwonym tle: Osoby w spektrum autyzmu mogą mieć trudności w nawiązywaniu interakcji społecznych „Nie potrzebuję kontaktu wzrokowego, żeby Cię wysłuchać” SGH realizuje projekt wsparcia „Asystent studenta z ASD”. Jeśli jesteś studentem w spektrum, zapraszamy do kontaktu na adres asystentasd@sgh.waw.pl
Infografika z brązowym tekstem na zielonym tle: Osoby w spektrum autyzmu mogą mieć trudności w sferze komunikacji interpersonalnej „Small talk – wielki problem” SGH realizuje projekt wsparcia „Asystent studenta z ASD”. Jeśli jesteś studentem w spektrum, zapraszamy do kontaktu na adres asystentasd@sgh.waw.pl
Infografika z żółtym tekstem na fioletowym tle: Osoby w spektrum autyzmu mogą mieć trudności z kontrolowaniem, regulowaniem i opanowywaniem swoich działań Najlepsze niespodzianki to takie, które są zaplanowane i zapowiedziane SGH realizuje projekt wsparcia „Asystent studenta z ASD”. Jeśli jesteś studentem w spektrum, zapraszamy do kontaktu na adres asystentasd@sgh.waw.pl
Infografika z żółtym tekstem na ciemno-zielonym tle: Osoby w spektrum autyzmu mogą zmagać się z problemem niskiej tolerancji sensorycznej Zbyt wiele światła, dźwięków lub zapachów to sygnał do wycofania się SGH realizuje projekt wsparcia „Asystent studenta z ASD”. Jeśli jesteś studentem w spektrum, zapraszamy do kontaktu na adres asystentasd@sgh.waw.pl
Kampania informacyjna nt. ASD
Plakat przedstawiający dwa widoki ogrodów rektorskich SGH. Pierwszy z błyskami, a drugi prawidłowy. Plakat zawiera tekst: Zaburzenia widzenia: błyski Błyski w oku (fotopsje, fosfeny, teichopsje) to wrażenia wzrokowe, związane z pobudzaniem siatkówki, nerwu wzrokowego lub struktur ośrodkowego układu wzrokowego przez bodźce innego typu niż światło.
Plakat przedstawiający dwa zdjęcia ogrodów rektorskich SGH. Pierwsze pokazuje sposób widzenia peryferyjnego. Drugie pokazujue widzenie prawidłowe. Na plakacie znajduje się tekst: Zaburzenia widzenia: widzenie peryferyjne Widzenie peryferyjne (tunelowe) to ograniczenie pola widzenia. Osoby z poważnie ograniczonym polem widzenia mogą m.in. mieć problemy z orientacją w przestrzeni i samodzielnym przemieszczaniem się.
Plakat przedstawiający dwa zdjęcia ogrodów rektorskich SGH, gdzie widoczne są dwa zdjęcia. Pierwsze, gdzie rozmazany jest pierwszy plan, ale dzięki widocznym okularom nadana jest ostrość widzenia. Drugie zdjęcie przedstawia obraz prawidłowy. Na plakacie znajduje się tekst: Pogorszenie widzenia na bliskie odległości Pogorszenie widzenia na bliskie odległości, wynika ze starzenia się organizmu i jest procesem fizjologicznym. Starczowzroczność (presbiopia) jest związana z postępującym zesztywnieniem soczewki
Plakat nt. zaburzeń widzenia, na którym widoczne są dwa zdjęcia ogrodów rektorskich. Pierwsze z nich przedstawia obraz z mroczkami, a drugie obraz prawidłowy. Na plakacie znajduje się tekst: Zaburzenia widzenia: mroczki Mroczki to ubytki w polu widzenia, które przysłaniają prawidłowy obraz i utrudniają codzienne funkcjonowanie.
Kampania informacyjna nt. zaburzeń widzenia
Kolorowa infografika z napisami: Kryzys psychiczny może mić rózne oblicza: Schizofrenia Alzheimer Nerwica Anoreksja Zaburzenia osobowości ADHD Stres Niepełnosprawność intelektualna Depresja aburzenia dwubiegunowe Zespół Stresu Pourazowego Lęk Panika Zrób pierwszy krok i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Pomoc psychologiczna: pomocpsychologiczna@sgh.waw.pl Biuro ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami: bon@sgh.waw.pl Asystent z ASD: asystentasd@sgh.waw.pl
Kolorowa infografika z napisami: Kryzys psychiczny może mić rózne oblicza: Schizofrenia Alzheimer Nerwica Anoreksja Zaburzenia osobowości ADHD Stres Niepełnosprawność intelektualna Depresja aburzenia dwubiegunowe Zespół Stresu Pourazowego Lęk Panika Zrób pierwszy krok i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Pomoc psychologiczna: pomocpsychologiczna@sgh.waw.pl Biuro ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami: bon@sgh.waw.pl Asystent z ASD: asystentasd@sgh.waw.pl
Kolorowa infografika z napisami: Kryzys psychiczny może mić rózne oblicza: Schizofrenia Alzheimer Nerwica Anoreksja Zaburzenia osobowości ADHD Stres Niepełnosprawność intelektualna Depresja aburzenia dwubiegunowe Zespół Stresu Pourazowego Lęk Panika Zrób pierwszy krok i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Pomoc psychologiczna: pomocpsychologiczna@sgh.waw.pl Biuro ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami: bon@sgh.waw.pl Asystent z ASD: asystentasd@sgh.waw.pl
Kolorowa infografika z napisami: Kryzys psychiczny może mić rózne oblicza: Schizofrenia Alzheimer Nerwica Anoreksja Zaburzenia osobowości ADHD Stres Niepełnosprawność intelektualna Depresja aburzenia dwubiegunowe Zespół Stresu Pourazowego Lęk Panika Zrób pierwszy krok i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Pomoc psychologiczna: pomocpsychologiczna@sgh.waw.pl Biuro ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami: bon@sgh.waw.pl Asystent z ASD: asystentasd@sgh.waw.pl
Kolorowa infografika z napisami: Kryzys psychiczny może mić rózne oblicza: Schizofrenia Alzheimer Nerwica Anoreksja Zaburzenia osobowości ADHD Stres Niepełnosprawność intelektualna Depresja aburzenia dwubiegunowe Zespół Stresu Pourazowego Lęk Panika Zrób pierwszy krok i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Pomoc psychologiczna: pomocpsychologiczna@sgh.waw.pl Biuro ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami: bon@sgh.waw.pl Asystent z ASD: asystentasd@sgh.waw.pl
Kampania informacyjna nt. kryzysu psychicznego
Kolorowa grafika na bazie wielu, małych kwadratów z napisami: Różnorodność społeczna w murach SGH/Social Diversity at SGH Warsaw School of Economics Budując inkluzywną uczelnię/Towards inclusive school 23 maja 2023 Dzień różnorodności w SGH May 23, 2023 Diversity Day at SGH
Kolorowa grafika na bazie wielu, małych kół, z napisami: Różnorodność społeczna w murach SGH/Social Diversity at SGH Warsaw School of Economics Budując inkluzywną uczelnię/Towards inclusive school 23 maja 2023 Dzień różnorodności w SGH May 23, 2023 Diversity Day at SGH
Kolorowa grafika na bazie wielu, małych pasków, z napisami: Różnorodność społeczna w murach SGH/Social Diversity at SGH Warsaw School of Economics Budując inkluzywną uczelnię/Towards inclusive school 23 maja 2023 Dzień różnorodności w SGH May 23, 2023 Diversity Day at SGH
Kolorowa grafika na bazie wielu, małych trójkontów , z napisami: Różnorodność społeczna w murach SGH/Social Diversity at SGH Warsaw School of Economics Budując inkluzywną uczelnię/Towards inclusive school 23 maja 2023 Dzień różnorodności w SGH May 23, 2023 Diversity Day at SGH
Kolorowa grafika na bazie wielu, małych rombów, z napisami: Różnorodność społeczna w murach SGH/Social Diversity at SGH Warsaw School of Economics Budując inkluzywną uczelnię/Towards inclusive school 23 maja 2023 Dzień różnorodności w SGH May 23, 2023 Diversity Day at SGH
Kampania informacyjna nt. różnorodności społecznej
Kolorowy tekst na białym tle oraz symbol przekreślonego ucha. Na plakacie znajduje się tekst: NIE SŁYSZYSZ WYKŁADU? SKORZYSTAJ Z PĘTLI INDUKCYJNEJ LUB WYPOŻYCZ SYSTEM FM Pętla indukcyjna i system FM to urządzenia wspomagające słyszenie osób z niepełnosprawnością słuchu, które korzystają z aparatów lub implantów słuchowych. Pętle indukcyjne zostały zainstalowane w 9 salach w bud. C: Aula I (od drugiego rzędu) , Aula II, 1A – sala wykładowa , 1B – sala wykładowa 2E – sala seminaryjna, 3A – sala wykładowa
Kolorwe napisy na białym tle oraz piktogram z pomarańczowymi słuchawkami. Na plakacie znajduje się tekst: POTRZEBUJESZ CISZY? SKORZYSTAJ ZE SŁUCHAWEK WYGŁUSZAJĄCYCH HAŁAS Nadmierny hałas może powodować niepokój, zwłaszcza u osób z ASD lub z zaburzeniami integracji sensorycznej. Słuchawki wygłuszające można wypożyczyć w pokoju 223, w budynku G. Dowiedz się więcej w Biurze ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami oraz w serwisie SGH
Kolorowe napisy na białym tle i piktogram dwóch dłoni. Na plakacie znajduje się tekst: POSŁUGUJESZ SIĘ POLSKIM JĘZYKIEM MIGOWYM? ZADZWOŃ/ZAMIGAJ PRZY POMOCY TŁUMACZA PJM ON-LINE W SGH, Uczelnia oferuje możliwość korzystania z usługi tłumacza PJM on-line, jak i stacjonarnie. Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.Dowiedz się więcej w Biurze ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami oraz w serwisie SGH.
Kolorow napisy na białym tle oraz piktogram z zieloną lupą. Tekst: POTRZEBUJESZ POWIĘKSZENIA TEKSTU? WYPOŻYCZ POWIĘKSZALNIK LUB SKORZYSTAJ Z PROGRAMU POWIĘKSZAJĄCEGO. Osoby słabowidzące mogą skorzystać z powiększalnika elektronicznego oraz z programów powiększających, które ułatwiają obsługę komputera. Z rozwiązań tych mogą korzystać studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych SGH z niepełnosprawnością wzroku. Dowiedz się więcej w Biurze ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Kolorowe napisy na białym tle i rysunek znacznika totupoint. Tekst: POTRZEBUJESZ WSPARCIA W DOTARCIU DO CELU? URUCHOM BEZPŁATNĄ APLIKACJĘ TOTUPOINT I SKORZYSTAJ Z SYSTEMU NAWIGACYJNO-INFORMACYJNEGO. Totupoint to system udźwiękowienia przestrzeni, który wspiera osoby z niepełnosprawnościami (szczególnie osoby niewidome i słabowidzące) w bezpiecznym przemieszczaniu się. Na terenie Uczelni znajduje się 50 znaczników), które informują o lokalizacji oraz opisują najbliższe otoczenie.
Kampania informacyjna nt. wsparcia osób z niepełnosprawnościami w SGH
Kolorowe logotypy: Fundusze europejskie wiedza edukacja rozwój; Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Biuro ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
al. Niepodległości 162, p.223
tel.: 22 564 9463
kom. 508 651 241
e-mail: bon@sgh.waw.pl