HRS4R

Wyróżnienie HR Excellence in Research nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R), przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca (European Charter for Researchers) oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

Poprzez wdrożenie Strategii HRS4R jednostki naukowe zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych, przyczyniając się tym samym do podniesienia konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area - ERA) i atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały wyróżnienie HR, wśród międzynarodowych organizacji i naukowców jako te, które zapewniają naukowcom najlepsze warunki pracy i rozwoju.

Kluczowe dokumenty

Europejska Karta Naukowca ustanawia ogólne zasady i wymagania określające role, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i/lub grantodawców. Karta ma na celu zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami lub grantodawcami sprzyjał osiągnięciu pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany oraz rozpowszechniania wiedzy oraz rozwoju technologicznego, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych. Karta skierowana jest do wszystkich naukowców w Unii Europejskiej na wszystkich etapach kariery naukowej i obejmuje swoim zakresem wszystkie dziedziny badań naukowych w sektorze państwowym i prywatnym, niezależnie od charakteru stanowiska i zatrudnienia, statusu prawnego pracodawcy lub typu organizacji bądź instytucji, w której prowadzone są badania. Karta uwzględnia różnorodne funkcje pełnione przez naukowców, którzy wyznaczani są nie tylko do prowadzenia badań naukowych i/lub działań rozwojowych, ale także wykonują zadania związane z opieką naukową, doradztwem, zarządzaniem lub administracją.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych obejmuje ogólne zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji naukowców. Zasady i wymagania, o których mowa, powinny zagwarantować przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności mając na względzie rozwój atrakcyjnego, otwartego oraz zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców, a także uzupełniają zasady i wymagania określone w Europejskiej Karcie Naukowca. Wdrażaniu tych zasad służy polityka otwartych i przejrzystych procesów rekrutacji (Open, Transparent and Merit-based Recruitment Policy – OTM-R), polegająca m.in. na: dostarczaniu jasnych i przejrzystych informacji o całym procesie wyboru, publikowaniu jasnych i zwięzłych ogłoszeń o pracę wraz z linkami do szczegółowych informacji dotyczących (np. wymaganych kompetencji i obowiązków, warunków pracy, uprawnień, możliwości szkoleń, rozwoju kariery, polityki równości płci), a także zapewnieniu, że wymagany poziom kwalifikacji i kompetencji jest zgodny z potrzebami danego stanowiska, a nie stanowi bariery do aplikowania.

Uzasadnieniem implementacji przez SGH postanowień Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych jest Artykuł 32 Umowy Grantowej (Grant Agreement) zatytułowany Recruitment and working conditions for researchers, który zobowiązuje beneficjentów wszystkich finansowanych projektów w ramach programu Horyzont 2020 do podjęcia wszelkich starań, aby wdrożyć zasady zawarte w Karcie i Kodeksie.

Wdrożenie Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest jednym z priorytetowych działań w ramach dążenia do stworzenia przyjaznego środowiska pracy naukowej, podniesienia jakości tej pracy i prowadzonych w jej ramach badań, a także zagwarantowania transparentnych zasad rekrutacji pracowników naukowych. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi realizacji strategii oraz kontaktu z osobami zaangażowanymi w realizację. 

Informacje organizacyjne i kontakt

Grupa monitorująca ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R

Koordynatorem prac jest prorektor ds. nauki dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH a jej zastępczynią mgr Anna Ulatowska (anna.ulatowska@sgh.waw.pl​) z Działu Nauki. Wraz z pozostałymi członkami Grupy monitorującej weryfikują przebieg wdrożenia Strategii w SGH.


Zespół ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R

Wdrażanie strategii, w tym analiza zgodności wewnętrznych dokumentów, procedur i praktyk z zapisami Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych jest zadaniem Zespołu do spraw wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R. Przewodniczącym zespołu jest Adam Jaszczuk (ajaszcz@sgh.waw.pl), zastępcą dr Łukasz Skrok (lskrok@sgh.waw.pl), a sekretarzem mgr inż. Milena Marks (mmarks@sgh.waw.pl​).


Komitet sterujący

Nad realizacją programu czuwa Komitet sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele władz uczelni:

  1. dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – rektor SGH,
  2. dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH – prorektor ds. rozwoju,
  3. dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH – prorektor ds. współpracy z zagranicą,
  4. dr Marcin Dąbrowski – kanclerz,
  5. mgr Dariusz Fanslau – kwestor.

W ramach wdrażania HRS4R i OTM-R podjęto szereg działań zgodnych z zasadami sformułowanymi w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Historia wdrażania strategii HRS4R i OTM-R na SGH

Dokumenty wewnętrzne


Upowszechnianie

Artykuły w gazecie SGH życie uczelni


Kluczowe wydarzenia

12. 2023 – uruchomienie szkolenia e-learning: Rekrutacja pracowników na stanowiska nauczycieli akademickich w SGH zgodnie z polityką OTM-R

10. 2023 – wprowadzenie Strategii HR wobec nauczycieli akademickich

02. 2023 – wprowadzenie „Podstawowych zasad przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w przypadku konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w SGH”

10. 2022 – Badanie satysfakcji z pracy pracowników SGH

10.2021–01.2022 – przeprowadzenie audytu z postępów wdrażania HRS4R na SGH

06.2021 – drugie badanie ankietowe społeczności akademickiej SGH

09.2018 – Komisja Europejska przyznała SGH wyróżnienie „HR Excellence in Research”

07.2018 – SGH przyjęła i złożyła dokumentację aplikacyjną

04.2018 – podpisanie przez JM prof. dr hab. Marka Rockiego deklaracji poparcia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

03.2018 – pierwsze badanie ankietowe społeczności akademickiej SGH

12.2017 – rozpoczęcie przygotowań do wdrożenia