Zapomogi

Pracownicy, emeryci i renciści SGH znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej mogą ubiegać się o pomoc finansową z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci bezzwrotnej zapomogi.

Aby uzyskać bezzwrotną pomoc finansową, należy złożyć w Dziale Socjalnym wniosek o przyznanie zapomogi i załączyć do niego odpowiednie dokumenty potwierdzające sytuację życiową, rodzinną i materialną lub wypadek losowy. Zasady przyznawania zapomóg losowych i ekonomicznych określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dokument

Dział Socjalny
bud. G, pok. 61B
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 96 35
e-mail: wnioski_zfss@sgh.waw.pl