Zapewnienie dostępności - instrukcje wewnętrzne

SGH, jako uczelnia publiczna zobowiązana jest uwzględniać potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami w planowanej i prowadzonej działalności. Dostępność powinna być zapewniana, o ile to możliwe z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień.

Zgodnie z postanowieniami Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r:

Uniwersalne projektowanie polega na takim planowaniu i projektowaniu produktów, środowiska, programów i usług, aby były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego dostosowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany i dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.

Na tej podstawie, Uczelnia w 2023 r. wdrożyła Strategię dostępności, której celem jest zwiększenie dostępności fizycznej, technicznej i administracyjnej struktur Uczelni, podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności środowiska akademickiego SGH w zakresie tworzenia treści dydaktycznych, nauczania i obsługi osób o różnorodnych potrzebach oraz kształtowanie wrażliwości i otwartości społeczności akademickiej na problemy jakich doświadczają te osoby w dostępie do dydaktyki i badań.

W celu zapewnienia dostępności pomocne będą następujące instrukcje wewnętrzne:

Tworzenie dokumentów MS Word zgodnych z zasadami dostępności cyfrowej

Organizacja wydarzeń - wskazówki jak zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami

Oprogramowanie wspierające dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zewnętrzne publikacje

Biuro ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
al. Niepodległości 162, p.223
tel.: 22 564 9463
kom. 508 651 241
e-mail: bon@sgh.waw.pl