Współpraca z samorządami

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii oferuje usługi doradztwa dla samorządów, dedykowane realizacji komercyjnych prac badawczo-rozwojowych na rzecz biznesu, administracji i organizacji pozarządowych w tematyce związanej z samorządem. Projekty realizowane są przez interdyscyplinarne zespoły ekspertów, którzy posiadają doświadczenie projektowe, zarządcze oraz samorządowe.

Dlaczego warto skorzystać z usług SGH dla samorządów: 

 • projekty realizowane są przez zespoły ekspertów, których łączą zainteresowania badawcze i szerokie doświadczenie w różnych przekrojach,
 • portfolio realizowanych projektów, które pozwala nam proponować rozwiązania działające w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • interdyscyplinarność zespołów ekspertów sprawia, że podejmujemy się rozwiązania nawet najbardziej nietypowych i indywidualnych problemów, a świadczone usługi są idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb samorządów.
Wybrani eksperci SGH zajmujący się samorządem

dr hab. Jacek Sierak, profesor SGH

Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego oraz Zakładu Finansów Samorządu Terytorialnego. Specjalista w zakresie finansów samorządowych, finansów publicznych, oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Autor ok. stu publikacji naukowych, członek. Ekspert Ministerstwa Rozwoju i Związku Miast Polskich, a także Agencji Rozwoju Komunalnego. Współpracował m.in. z Bankiem Światowym, Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Batorego, Szkoły Liderów Samorządowych. Doradca jednostek samorządu terytorialnego – autor i współautor wielu strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych i prognoz finansowych. Praktyk samorządowy – radny i przewodniczący Rady Gminy – 3 kadencje. Organizator i Kierownik Podyplomowych Studiów: „Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego” oraz „Menedżer Samorządu Terytorialnego”. Ekspert w dziedzinie finansów samorządowych.


Nasza oferta dla JST

SGH posiada dedykowaną ofertę usług komercyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Nasz kapitał intelektualny i posiadane doświadczenie, zarówno badawcze i doradcze, pozwala na realizowanie najbardziej skomplikowanych i unikalnych projektów. 

Usługi doradcze

Oferujemy wsparcie w zakresie:

 1. Programowania rozwoju lokalnego (dokumenty strategiczne, operacyjne, rekomendacje):
  • strategie rozwoju lokalnego (opracowanie dokumentu i włączenie interesariuszy do procesu),
  • prognozy budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
  • wieloletnie plany inwestycyjne JST,
  • ocena atrakcyjności inwestycyjnej JST,
  • studia wykonalności projektów,
  • studia wykonalności projektów inwestycyjnych współfinansowanych funduszami UE,
  • zarządzaniu zmianą w JST.
 2. Zarządzania rozwojem lokalnym (zarządzanie dziedzictwem oraz adaptacja do zmian klimatu): 
  • programy rewitalizacji,
  • gminne dokumenty dotyczące ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego,
  • przygotowanie Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu,
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do utworzenia Spółdzielni Energetycznej i doradztwo w zakresie zarządzania spółdzielnią,
  • wsparcie w zakresie pozyskania białych certyfikatów (świadectwa efektywności energetycznej),
  • sporządzenie, aktualizacje i ewaluacje Programów Ograniczania Niskiej Emisji (PONE),
  • sporządzenie, aktualizacje i ewaluacje Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN),
  • opracowanie Planów walki z ubóstwem energetycznym,
  • przygotowania dokumentów niezbędnych do utworzenia Klastra Energii; opracowania strategii rozwoju Klastra,
  • wykonanie audytów energetycznych,
  • wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji OZE (w jej ramach także studiów wykonalności, programów funkcjonalno-użytkowych czy dokumentacji technicznej).
 3. Marketingu terytorialnego w JST
 4. Metod ewaluacji, wskaźników i mierników funkcjonowania JST
 5. Wspierania wymagających postępowań (np. nietypowe konkursy na najem lokali miejskich/gminnych, przetargi z dominującym kryterium jakości).
 6. Przeprowadzania procesu partycypacji i udziału interesariuszy w procesie rozwoju lokalnego.
 7. Analiz w zakresie mobilności miejskiej, elektromobilności i funduszy unijnych w transporcie.
 8. Analizy i oceny gospodarki komunalnej, odpadami w gminie.
 9. Ekonomiki budownictwa infrastrukturalnego.
 10. Smart city, inteligentnych organizacji w JT i biznesie.
Programy edukacyjne

Pośród 140 programów posiadamy szeroką ofertę studiów podyplomowych skierowanych dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta, osób zarządzających powiatami i województwami, chcącymi uzupełnić wiedzę w różnych wymiarach funkcjonowania i zarządzania samorządem. 

Zainteresowanych ofertą edukacyjną zapraszamy na stronę studiów podyplomowych i MBA.

Raporty na zakończenie kadencji 2018-2024

W związku ze zbliżającym się zakończeniem kadencji 2018-2024 oraz wyborami samorządowymi eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przedstawiają ofertę opracowania raportów obrazujących efekty działania władz miasta/gminy/powiatu w tym okresie – sukces kadencji.

1. Ocena sytuacji finansowej miasta/gminy/powiatu na koniec kadencji 2018-2024 – opracowanie to oferujemy w trzech różnych wariantach szczegółowości.

Prace nad tym dokumentem obejmują: zebranie i analizę danych historycznych budżetu; ocenę dynamiki i struktury różnych grup dochodów i wydatków budżetowych, wskazanie silnych i słabych stron sytuacji finansowej JST; ocenę zdolności do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania; ocenę poziomu zadłużenia, a opcjonalnie także opracowanie prognozy budżetu z oceną przyszłego własnego potencjału finansowego; analizą płynności finansowej i zdolności kredytowej; oceną możliwości finasowania przyszłych wydatków inwestycyjnych – z wykazaniem źródeł ich finansowania. Możliwe jest także zestawienie i ocena sytuacji finansowej Państwa jednostki na tle danych ogólnokrajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz innych wybranych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Raport efektów działalności inwestycyjnej miasta/gminy/powiatu w kadencji 2018-2023 – sukces inwestycyjny kadencji.

Prace nad tym dokumentem obejmują: zebranie i analizę danych historycznych dotyczących wydatków inwestycyjnych ogółem badanej gminy/miasta/powiatu. Możliwe jest dokonanie porównań z wynikami poprzedniej kadencji (lub dłuższego okresu); analizę branżową wydatków inwestycyjnych wg działów klasyfikacji budżetowej; analizę i ocenę źródeł finansowania inwestycji; opis najważniejszych efektów inwestycyjnych z ogólną oceną ich efektywności i korzyści dla społeczności i gospodarki lokalnej; dokonanie zestawień i porównań wydatków inwestycyjnych gminy ze średnimi wartościami dla podobnych jednostek w skali kraju, województwa i powiatu, a także analiz porównawczych z innymi wybranymi gminami.

3. Prezentacja wyników analiz w siedzibie zamawiającego we wzajemnie ustalonym terminie przez eksperta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Co nas wyróżnia: 

 • unikalne kompetencje,
 • najwyższa jakość usług,
 • profesjonalizm,
 • bogate doświadczenie badawcze i komercyjne w projektach na rzecz JST.
Wybrane doświadczenia w realizowaniu projektów

Wybrane doświadczenia w realizowaniu projektów dotyczących problematyki samorządowej:  

 1. Ocena stanu i znaczenia zielonej infrastruktury jako przyrodniczego i społecznego zasobu małych i średnich miast w Polsce; 
 2. Ocena gospodarki odpadami w Karpaczu; 
 3. Ekspertyza dot. budżetów gmin w Polsce Projekt badawczy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 4. Analiza funkcjonującego systemu wyrównywania dochodów JST wraz z propozycją jego modyfikacji Projekt badawczy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; 
 5. Projekty doradcze z zakresu ekonomiki transportu i budownictwa, ewaluacji i wpływu transportu na rozwój, opinii sądowych oraz optymalizacji oferty przedsiębiorstw transportowych;
 6. Wiele strategii rozwoju gmin, wieloletnich planów inwestycyjnych i prognoz finansowych opracowanych dla jednostek samorządu terytorialnego;
 7. Wiele opracowanych studiów wykonalności projektów współfinansować funduszami UE.

Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządu (WARS)

Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządu (WARS) to nowa inicjatywa badawcza, której celem jest prognozowanie możliwości rozwojowych samorządów w oparciu o opinie zebrane od osób zarządzających JST.


Forum Gmin na 5!

Forum Gmin na 5! to badania prowadzone w Instytucie Przedsiębiorstwa SGH, poświęcone zachowaniom przedsiębiorczych gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Forum służy upowszechnieniu dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. 


Warsztaty dla samorządowców

Warsztaty edukacyjne skierowane do wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta oraz osób zarządzających powiatami i województwami samorządowymi.

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
tel.: 22 564 77 97
e-mail: cpitt@sgh.waw.pl