Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządu (WARS)

Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządu (WARS) to inicjatywa badawcza, której celem jest prognozowanie możliwości rozwojowych samorządów w oparciu o opinie zebrane od osób zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego.

WARS wskazuje jakim trendom w najbliższych miesiącach będą podlegać procesy rozwojowe samorządu terytorialnego. Jego wartość obliczona jest na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród włodarzy, dotyczących przewidywanego poziomu wydatków na inwestycje, usług realizowanych, zatrudnienia, opłat od mieszkańców oraz zmian zadłużenia budżetowego. Badanie obejmuje wszystkie samorządy w Polsce.

Badanie to również okazja do zebrania i dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami dla samorządu. Prezentacja wyników badania jest połączona z debatą na temat interpretacji wyników i koniecznych do podjęcia działań, które wzmocnią potencjał rozwojowy samorządów.

WARS jest wskaźnikiem ogłaszanym co pół roku w oparciu o cykliczne badania.

Przedział wartości WARS  zawiera się na skali od -1 do 1. Wartość równą -1 należy interpretować jako przewidywane znaczące pogorszenie się sytuacji ekonomicznej JST w ciągu bieżącego roku budżetowego, wartość równą 0 – jako brak zmian sytuacji ekonomicznej JST, natomiast wartość równą 1 – jako prognozowaną znaczącą poprawę sytuacji JST.

Zbiorczy wskaźnik WARS obliczono wg średniej udziałów dochodów i wydatków poszczególnych kategorii JST w dochodach i wydatkach ogółem.

Wskaźnik WARS obliczono przy zastosowaniu następujących wag:

  1. Środki na inwestycje – 30 % udziału w WARS
  2. Oczekiwaniach dotyczących zakresu i jakości usług  – 20% udziału w WARS
  3. Zmiany w zatrudnieniu w jednostkach samorządu – 10% udziału w WARS
  4. Zmiany opłat lokalnych – 20 % udziału w WARS
  5. Zmiany poziomu zadłużenia JST – 10 % udziału w WARS
  6. Możliwości pozyskania środków na rozwój– 10 % udziału w WARS

1. edycja

Wyniki 1. edycji zostały ogłoszone i opublikowane w lipcu 2023 r.

Wartość wskaźnika WARS – 0,187

Wartość wskaźnika oznacza, iż samorządowi włodarze mało optymistycznie postrzegali perspektywy dotyczące polepszenia sytuacji ekonomicznej JST w bieżącym roku budżetowym.

2. edycja

Podczas konferencji zaplanowanej na 26 lutego 2024 r. zostaną zarysowane perspektywy rozwojowe samorządów w oparciu o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w grudniu 2023 r.


Partnerzy badania
 

Obraz
logotyp Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza
Obraz
logo Związku Powiatów Polskich
Obraz
logo Związku Miast Polskich
Obraz
logo Unii Miasteczek Polskich