Wskaźnik Aktywności Gospodarczej

Wskaźnik Aktywności Gospodarczej (WAG) to wspólny projekt SGH i Forum Ekonomicznego. Wskaźnik pokazuje jakim trendom w najbliższych dwunastu miesiącach będzie podlegać gospodarka w Polsce. Na podstawie prognoz zebranych wśród przedsiębiorstw i NGOs – uczestników Forum Ekonomicznego, dotyczących przychodów, zatrudnienia, inwestycji i eksportu, wyliczany jest Wskaźnik Aktywności Gospodarczej. Badanie jest również okazją do zebrania najważniejszych wyzwań dla poszczególnych organizacji, sektorów, jak i całej gospodarki. Każda edycja badania WAG wzbogacona jest o zmienny komponent pytań o stosunek do najistotniejszych w danym czasie zagadnień gospodarczych, społecznych lub środowiskowych.

Czym jest Wskaźnik Aktywności Gospodarczej (WAG)?

Wskaźnik Aktywności Gospodarczej jest badaniem pokazującym nastroje i przewidywania uczestników Forum Ekonomicznego odnośnie do kształtowania się kluczowych parametrów ekonomicznych w najbliższych dwunastu miesiącach. WAG powstaje w oparciu o odpowiedzi respondentów w odniesieniu do planowanych zmian w zakresie: przychodów przedsiębiorstw (lub PKB w Polsce – sektor non-profit), inwestycji (lub zmian poziomu wydatków konsumpcyjnych – sektor non-profit), zatrudnienia (lub poziomu bezrobocia w kraju – sektor non-profit) oraz eksportu.

WAG ma charakter cykliczny, co pozwala na bieżąco monitorować wyzwania, towarzyszące dynamicznym procesom gospodarczym w Polsce.

Przedział wartości WAG zawiera się na skali od -1 do 1. Wartość równą -1 należy interpretować jako przewidywane znaczące pogorszenie się sytuacji gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy, wartość równą 0 – jako brak zmian sytuacji gospodarczej, natomiast wartość równą 1 – jako prognozowaną znaczącą poprawę sytuacji.

Prognozy WAG dla polskiej gospodarki na najbliższe 12 miesięcy

Obecna wartość WAG jest równa 0,06 – oznacza to minimalnie pozytywne nastroje i perspektywę wzrostu gospodarczego w Polsce w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.

WAG liczony wyłącznie na podstawie odpowiedzi udzielonych przez przedstawicieli biznesu wynosi 0,13 i oznacza nieznacznie pozytywne nastroje, sugerujące oczekiwanie poprawy kondycji polskiej gospodarki w przeciągu najbliższych miesięcy.

WAG liczony dla przedstawicieli sektora non-profit, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz sektora edukacji i kultury, kształtuje się na poziomie ujemnym, wskazującym na spodziewane spowolnienie gospodarcze, i wynosi -0,06.

Wskaźnik Aktywności Gospodarczej I/2021

W pierwszej edycji badania WAG przedstawiono najważniejsze trendy i wyzwania, przed którymi stoją przedsiębiorcy oraz sektor non-profit w naszym kraju.

Przedsiębiorcy i menedżerowie – przedstawiciele środowiska biznesowego, uczestnicy Forum Ekonomicznego, prognozują utrzymanie przychodów swoich firm w przeciągu nadchodzących dwunastu miesięcy na niezmiennym poziomie – takiej odpowiedzi udzielił niemal co drugi ankietowany

(45%). Największy optymizm w zakresie przychodów deklarują małe firmy. Aż połowa z nich zakłada zdecydowany wzrost sprzedaży.

Interesujące są również dane dotyczące planowanego zatrudnienia. W najbliższych dwunastu miesiącach aż 35% przedsiębiorców zakłada wzrost zatrudnienia, 47% ankietowanych utrzyma dotychczasowy poziom, a 18% przedsiębiorstw planuje redukcję miejsc pracy. Zaskakiwać może zdecydowany, prognozowany wzrost zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach. Aż 67% z nich deklaruje chęć zatrudnienia dodatkowej kadry w najbliższych dwunastu miesiącach.

Niezagrożone znaczącym spadkiem są według badania WAG inwestycje przedsiębiorstw. Wśród respondentów przewagę uzyskały odpowiedzi świadczące o prognozowanym wzroście inwestycji (35%), a także utrzymaniu ich na dotychczasowym poziomie (53%), przy czym aż 16% badanych przedsiębiorców zakłada zdecydowany wzrost inwestycji, podczas gdy zdecydowany spadek przewiduje jedynie 5%. Tu również małe i mikro przedsiębiorstwa przewidują znaczące zwiększenie nakładów na inwestycje i rozwój swoich przedsiębiorstw.

Optymizmem napawają również wyniki dotyczące prognozowanego eksportu. Blisko jedna trzecia badanych firm spodziewa się jego wzrostu (31%), spadku oczekuje 17% ankietowanych. Ponad połowa respondentów deklaruje utrzymanie eksportu na dotychczasowym poziomie.

Zdecydowanie umiarkowany optymizm w badaniu wykazały duże i średnie przedsiębiorstwa, z których tylko przedstawiciele branży medycznej zadeklarowali znaczące zwiększenie skali inwestycji.

Kiedy gospodarka wróci do stanu sprzed pandemii COVID-19?

Według zdecydowanej większości ankietowanych gospodarka wyjdzie z pandemicznego kryzysu najwcześniej w 2022 roku. Jedna trzecia ankietowanych jest zdania, że powrót do sytuacji sprzed pandemii jest możliwy dopiero w 2023 roku. Większy optymizm widać po stronie biznesu, którego przedstawiciele prognozują, iż powrót gospodarki do stanu sprzed pandemii jest możliwy już w pierwszej połowie 2022 roku. Wyraźne różnice w prognozach tempa wychodzenia z trwającego kryzysu rysują się również ze względu na wiek. Przedstawiciele najstarszych grup wiekowych jako prawdopodobny moment powrotu gospodarki do kondycji sprzed pandemii wskazują już jesień 2021 roku.

Dyskusja oraz prezentacja raportu, dotyczącego pierwszej edycji badania Wskaźnikiem Aktywności Gospodarczej (WAG) na kanale YT uczelni

W spotkaniu wzięli udział:

  • Profesor Piotr Wachowiak, rektor SGH
  • Anna Rulkiewicz, prezeska Luxmed
  • Krzysztof Pawiński, prezes Maspex
  • Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego

 

Dokument