Urlop dziekański – Studium Magisterskie

Urlopu udziela dziekan, na umotywowany i udokumentowany wniosek studenta.
 • Studentowi odbywającemu studia w SGH na więcej niż jednym kierunku udziela się urlopu równocześnie na wszystkich studiowanych kierunkach.
 • W okresie urlopu student zachowuje ważną legitymację studencką.
 • Student powracający z urlopu jest obowiązany złożyć deklarację studencką na kolejny semestr. Niezłożenie deklaracji w terminie uważa się za niepodjęcie studiów.
 • W okresie, kiedy student przebywa na urlopie, nie pobiera się opłat czesnego.
 • Student powinien ubiegać się o udzielenie urlopu bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia.

Wniosek o urlop

Wniosek o urlop, powinien być skierowany do dziekana. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające jego treść.

Decyzja Dziekana w sprawie wniosku o urlop zostanie przekazana drogą mailową na adres w domenie @sgh.waw.pl oraz będzie widoczna w Wirtualnym Dziekanacie oraz w Usos.


Urlop krótkoterminowy

 • Urlop krótkoterminowy trwa do sześciu tygodni. 
 • Udzielenie urlopu krótkoterminowego jest tożsame ze zwolnieniem studenta z zajęć odbywających się w trakcie tego urlopu.

Urlop długoterminowy

 • Urlop długoterminowy trwa semestr lub dwa kolejne semestry.
 • Może być udzielony po zaliczeniu semestru studiów, a przed początkiem semestru, którego dotyczy wniosek.
 • Udzielenie urlopu, przedłuża o czas udzielonego urlopu planowy czas trwania studiów.
 • Udzielenie urlopu długoterminowego wyklucza zaliczanie zajęć w czasie jego trwania.

Urlop zdrowotny

 • Można ubiegać się również o urlop zdrowotny za okres semestru poprzedzającego złożenie wniosku oraz na okres dłuższy niż semestr, jeśli orzeczenie lekarskie będzie wskazywało taką konieczność. 
 • Udzielenie urlopu zdrowotnego następuje na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej lub opinii komisji lekarskiej sporządzonej przez jednostkę służby zdrowia współpracującą z SGH (w przypadku skierowania przez dziekana).
 • Realizacja zajęć w czasie trwania urlopu zdrowotnego wymaga zgody dziekana.

Urlop dla studenta będącego rodzicem

 • Student będący rodzicem może złożyć wniosek o urlop w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka.
 • Studentka w ciąży może uzyskać urlop do dnia urodzenia dziecka.
 • Student będący rodzicem może dostać urlop na okres do 1 roku.

Jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.