Podyplomowe Studia Zarządzanie Biznesem Medycznym

Podyplomowe Studia Zarządzanie Biznesem Medycznym mają na celu przekazanie kompleksowej wiedzy menedżerskiej z zakresu finansów, zarządzania, prawa, marketingu oraz kierowania ludźmi, co umożliwi pełnienie funkcji menedżerskich w biznesie medycznym.

Atuty kierunku
Lupa i wykres ikona

Praktyczne kompetencje – odpowiadające na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora medyczno-farmaceutycznego

wykres z flagą ikona

Wysoko oceniane – przez uczestników w oparciu o bogaty program oraz profesjonalną kadrę wykładowców

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – czerpiąca z potencjału najlepszych uniwersytetów, kancelarii, szkół biznesu i praktyków

Dlaczego warto?

 • Konstrukcja programu zapewniająca istotne poszerzenie kompetencji w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ale przede wszystkim zdobycie umiejętności menedżerskich z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, psychologii biznesu, PR i prawa.
 • Rozwinięta i wzbogacona formuła prowadzonych we wcześniejszych latach edycji zamkniętych dla dużych spółek z sektora medyczno-farmaceutycznego, które zyskały bardzo dobrą opinię. 
 • Platforma wymiany poglądów i doświadczeń, możliwości osobistego poznania wielu wykładowców, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. oraz nawiązywania znajomości, które mogą profitować w pracy zawodowej.
 • Wzmocnienie kompetencji i pozyskanie aktualnej wiedzy w zakresie praktycznego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia (także w zakresie przyszłych rozwiązań) oraz wieloaspektowej rozbudowy kompetencji zarządczych tworzy idealne rozwiązanie dla osób zarówno planujących własny biznes, jak i funkcjonujących już w przedsiębiorstwach, zarówno w formie spółek handlowych jak i innych.

Czy dla mnie?

Adresatami Podyplomowych Studiów Zarządzanie Biznesem Medycznym są w szczególności:

 • menedżerowie i pracownicy przedsiębiorstw działających w sektorze medycznym
 • absolwenci kierunków medycznych i farmaceutycznych.

Rekomendacje

Zmieniające się dynamicznie otoczenie wymaga od nas odpowiednio szybkich, jak i przemyślanych reakcji. Jedną z nich powinna być chęć tzw. kształcenia ustawicznego, która w efekcie daje nam możliwość posiadania odpowiedniej i aktualnej wiedzy teoretycznej i jej praktycznego wykorzystania. Z tą myślą już w 2008 r. powstały studia podyplomowe skoncentrowane na tematyce związanej z dynamicznie rozwijającym się sektorem medyczno-farmaceutycznym.

dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. SGH
Kierownik studiów

Program

Blok I. Problematyka ochrony zdrowia – 20 godz.

 • Organizacja „ochrony zdrowia” – historia i teraźniejszość
 • Organizacja ochrony zdrowia na przykładzie wybranych krajów
 • Prawo medyczne – podstawowe regulacje i akty prawne
 • Finansowanie świadczeń zdrowotnych – doświadczenia polskie i modele zagraniczne
 • Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej; wyzwania, możliwości i ograniczenia
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia, TQM procesy decyzyjne
 • Rola, znaczenie i prawa pacjenta – ograniczenie systemu czy katalizator rozwoju?
 • EBM i HTA narzędzia obiektywizacji procesów decyzyjnych
 • IT w ochronie zdrowia
 • Polityka lekowa państwa, miejsce NFZ w relacjach przemysł farmaceutyczny świadczeniodawcy, znaczenie aptek dla systemu ochrony zdrowia

Blok II. Zarządzanie– 20 godz.

 • Analiza otoczenia
 • Formułowanie strategii
 • Strategia błękitnego oceanu
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Realizacja strategii
 • Zarządzanie personelem, motywowanie i tworzenie zaangażowania pracowników
 • Tworzenie środowisk innowacyjnych w organizacji i zarządzanie innowacjami
 • Budowanie relacji wewnątrz organizacji – analiza klientów wewnętrznych

Blok III. Finanse przedsiębiorstwa – 19 godz.

 • Cele przedsiębiorstwa a równowaga finansowa
 • Decyzje finansowe a pozycja finansowa przedsiębiorstwa
 • Ocena progu rentowności a podstawowe strategie finansowe
 • Powiązanie zadań operacyjnych i długookresowych
 • Podstawy metody budżetowania przedsiębiorstwa
 • Organizacja budżetowania dystrybucji
 • Zarządzanie płynnością finansową a kapitał pracujący
 • Podejmowanie decyzji inwestycyjnych – ocena efektywności i ryzyka
 • Kalkulacja kosztu kapitału
 • Kształtowanie struktury kapitału a wartość firmy
 • Biznesplan

Blok IV. Psychologia biznesu – 30 godz.

 • Organizacja – misja, kultura, rozwój
 • Misja, cele i strategia w organizacji
 • Kształtowanie kultury organizacji
 • Organizacje uczące się (OU)
 • Kierowanie zmianą w organizacji
 • Zmiana w rozwoju organizacji
 • Proces i etapy zmiany
 • Uczestnicy zmian w organizacji
 • Pokonywanie oporu wobec zmian
 • Opór przed zmianami
 • Pokonywanie barier wprowadzania zmian
 • Komunikowanie zmian w organizacji
 • Ograniczanie rozmiaru stresu związanego z wprowadzaniem zmian
 • Umiejętność negocjowania jako kluczowa kompetencja członków organizacji
 • Psychologiczne fazy negocjacji – dynamika procesu
 • Negocjacje w praktyce
 • Obrona przed manipulacją

Blok V. Prawo – 30 godz.

 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Spółka handlowa jako forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa
 • Prawo farmaceutyczne
 • Regulacje prawne sektora farmaceutycznego
 • Wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego
 • Obrót produktami leczniczymi
 • Nadzór nad rynkiem farmaceutycznym
 • Ochrona własności przemysłowej produktów leczniczych
 • Odpowiedzialność karna na gruncie prawa farmaceutycznego
 • Własność przemysłowa
 • Patenty i wyłączność danych
 • Podstawy ochrony patentowej leków
 • SPC – dodatkowe prawa ochrony - zakres i aktualna praktyka Urzędu Patentowego
 • Porozumienie TRIPS
 • Znaki towarowe
 • Nazwy leków
 • Posługiwanie się w reklamie leków oznaczeniami chronionymi
 • Kryteria wyboru nazw leków
 • Nazwy leków a domeny internetowe
 • Wytyczne URPL w zakresie nazewnictwa leków
 • Import równoległy leków

Blok VI. Marketing – 25 godz.

 • Wyzwania współczesnego biznesu a działalność marketingowa firm
 • Marketing a sukces rynkowy przedsiębiorstw (analiza przypadków)
 • Źródła przewagi konkurencyjnej firm na rynku polskim
 • Koncepcja i pojęcie marketingu – wrażliwość rynkowa przedsiębiorstwa
 • Cechy marketingowej orientacji firmy (case-study)
 • Źródła krytyki i zarzuty wobec tradycyjnego marketingu
 • Współczesna rola i zadania marketingu w firmie
 • Budowanie i dostarczanie wartości dla klienta – nowe podejście do myślenia o rynku i marketingu
 • Pojęcie i cykl planowania i zarządzania marketingiem – plan marketingowy (struktura, cele)
 • Narzędzia analiz marketingowych (wskaźnikowa, SWOT, BCG, GE itp.)
 • Rola i proces budowania wiedzy rynkowej
 • Narzędzia i metody badan rynku
 • Misja, cele i strategie marketingowe – podstawowe narzędzia
 • Strategia konkurencji
 • Segmentacja i pozycjonowanie – koncepcja USP
 • Strategiczny a operacyjny marketing – Koncepcja 4P, 5P i 7P
 • Marketingowe postrzeganie produktu a polityka produktu
 • Proces i narzędzia komunikacji rynkowej
 • Polityka cen
 • Proces i metody dystrybucji towarów

Blok VII. Public relations (PR) – 20 godz.

 • Public Relations – podstawowe pojęcia, źródła, funkcje społeczne, podstawy psychologiczne
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • PR korporacyjny a PR produktowy
 • Wykorzystanie Internetu w PR
 • Kreowanie wizerunku osoby, firmy, produktu.
 • Komunikacja kryzysowa
 • Media Relations. Zasady współpracy ze środowiskiem dziennikarskim
 • Prawo prasowe i prawo autorskie
 • Monitoring mediów
 • Projektowanie strategii komunikacyjnych i kampanii PR oraz ich realizacja
 • Redakcja tekstów PR
 • Przygotowanie konferencji. Press kit. Biuro prasowe
 • Konferencja prasowa – symulacja
 • Organizacja imprez – events PR
 • Sponsoring. Negocjacje
 • Warsztaty medialne. Techniki wystąpień publicznych, przemawiania i prezentacji
 • Język wypowiedzi publicznej, manipulacje językowe. Sztuka prezentacji i autoprezentacji

Kierownik studiów

dr hab. Tomasz Siemiątkowski prof. SGH
wicedyrektor
kierownik
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
Katedra Prawa Gospodarczego

Wykładowcy

prof. dr hab. Maria Aluchna
dr hab. Tomasz Cicirko prof. SGH
dr hab. Rafał Mrówka prof. SGH
dr hab. Mikołaj Pindelski prof. SGH
dr Łukasz Boberek
dr Bartłomiej Kurzyk
dr Marcin Mikołajczyk
dr Olga Mikołajczyk
dr Maciej Wieloch
dr Mariusz Kondrat, adwokat, Europejski Rzecznik Patentowy
dr Tomasz Sławatyniec – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Zdrowia
dr Jacek Sobek
dr Tomasz Szczurowski, Sędzia Sądu Okręgowego
mec. Adam Kliś, adwokat
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja zakończona.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów,
 • złożenie i obrona pracy końcowej.

EGZAMINY:
Po I semestrze z bloków: Finanse przedsiębiorstwa; Zarządzanie,
Po II semestrze z bloków: Prawo; Marketing.

 

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00 (dwukrotnie maks. do 17:30).

Terminy zjazdów zostaną udostępnione wkrótce.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata: 5000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 2500 zł .

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Anita Krzymicka
tel.: +48 508 069 841
e-mail: akrzym@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. SGH
e-mail: tsiemi@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów 
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej
Katedra Prawa Gospodarczego 

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7500 zł (możliwe raty).
Tomasz Siemiątkowski kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. SGH
e-mail: tsiemi@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Anita Krzymicka
tel.: +48 508 069 841
e-mail: akrzym@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA