Studia Podyplomowe Menedżer Turystyki i Hotelarstwa

Studia Podyplomowe Menedżer Turystyki i Hotelarstwa mają na celu zapoznanie słuchaczy z problematyką podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych i hotelarskich z uwzględnieniem najnowszych trendów na rynku.

Atuty kierunku
Certyfikat ikona

Unikatowy program – połączenie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z różnych dyscyplin

Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowa wiedza – obejmuje całość zagadnień niezbędnych do utworzenia i prowadzenia firmy w branży

Żarówka z trybem ikona

Praktyczne kompetencje – uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia firmy albo do pracy w turystyce i hotelarstwie

Dlaczego warto?

 • Praca w turystyce i hotelarstwie wymaga nie tylko zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności, ale również ich stałego aktualizowania, stąd posiadanie szerokiej i aktualnej wiedzy oraz umiejętności jej wykorzystywania w praktyce pozwala dostrzegać zmiany jakie zachodzą na rynku turystyczno-hotelarskim oraz szybko i skutecznie reagować na te zmiany. 
 • Studia oferują unikatowe połączenie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z różnych dyscyplin, a program obejmuje całość zagadnień niezbędnych do utworzenia i prowadzenia przedsiębiorstwa turystycznego lub hotelarskiego.
 • Studia te są przeznaczone zarówno dla tych, którzy chcieliby zaktualizować posiadaną wiedzę i udoskonalić umiejętności, jak i dla tych, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy w turystyce i hotelarstwie.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Menedżer Turystyki i Hotelarstwa skierowane są w szczególności do:

 • osób, które dotychczas nie pracowały w turystyce i chciałyby uzyskać nowe kwalifikacje,
 • osób już pracujących w turystyce planujących poszerzyć już nabyte kwalifikacje i zaktualizować posiadaną wiedzę.

Program

blok I: Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego

 • Podstawowe pojęcia w turystyce i hotelarstwie, ekonomiczne zagadnienia turystyki i hotelarstwa
 • Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich
 • Polski System Informacji Turystycznej
 • Kontakty międzykulturowe w turystyce i hotelarstwie

blok II: Współczesny rynek turystyczny

 • Współczesny rynek turystyczny i hotelarski
 • Turystyka zdrowotna – nowy trend w hotelarstwie
 • Przemysł spotkań
 • Zrównoważony rozwój w turystyce i hotelarstwie CSR
 • Nowe trendy technologiczne w turystyce i hotelarstwie

blok III: Zakładanie przedsiębiorstwa turystycznego

 • Podejmowania działalności gospodarczej w turystyce i hotelarstwie– aspekty prawne
 • Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce i hotelarstwie
 • Franczyza
 • Źródła finansowania
 • Biznesplan

blok IV: Prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego

 • Prawne aspekty tworzenia, promocji i sprzedaży produktów turystycznych i hotelarskich (umowy i ubezpieczenia w turystyce)
 • Ochrona pracownika- wybrane zagadnienia prawa pracy. Prawne zagadnienia bezpieczeństwa w turystyce i hotelarstwie
 • Zarządzanie ryzykiem w turystyce i hotelarstwie
 • Nowoczesne techniki zarządzania
 • Gastronomia hotelowa
 • E-comerce hotelarstwie
 • Zarządzanie personelem
 • Rachunkowość zarządcza
 • Organizacja imprez turystycznych
 • Organizacja wydarzenia

blok V: Budowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

 • PR w prowadzeniu przedsiębiorstwa turystycznego i hotelarskiego
 • Instrumenty marketingu
 • Media społecznościowe jako narzędzie marketingu
 • Negocjacje

blok VI: Obsługa klienta

 • Ochrona konsumenta, prawne aspekty
 • Budowa relacji z klientem
 • Kreowanie doznań klienta
 • Zarządzanie reklamacjami

Razem: 192 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH
Zakład Badań nad Gospodarką Turystyczną
Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej

Profesor w Zakładzie Badań nad Gospodarką Turystyczną Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka oraz członek Rady Ekspertów Turystyki przy ministrze właściwym ds. turystyki. Stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskała w SGH.

W latach 1997–2011 pracownik resortu turystyki, z ramienia którego uczestniczyła w pracach organizacji międzynarodowych, a w szczególności Komitetu Turystyki Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisji Europejskiej (Doradczego Komitetu Turystyki). Zajmowała się wdrożeniem dorobku prawnego UE do prawa polskiego w obszarze turystyki. Brała udział w licznych konferencjach i szkoleniach przeznaczonych dla branży turystycznej poświęconych szeroko rozumianym problemom turystyki w UE. Uczestniczyła w pracach nad projektami nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. Autorka licznych opracowań z zakresu prawa w turystyce, polityki turystycznej i organizacji turystyki w Polsce. Specjalizuje się w problematyce prawno-ekonomicznych zagadnień turystyki, w szczególności zajmuje problematyką prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce i hotelarstwie, ochrony konsumentów, polityki turystycznej i działań UE w obszarze turystyki.

Wykładowcy

Hanna Zawistowska kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH

Profesor w Zakładzie Badań nad Gospodarką Turystyczną Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka oraz członek Rady Ekspertów Turystyki przy ministrze właściwym ds. turystyki. Stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskała w SGH.

W latach 1997–2011 pracownik resortu turystyki, z ramienia którego uczestniczyła w pracach organizacji międzynarodowych, a w szczególności Komitetu Turystyki Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Komisji Europejskiej (Doradczego Komitetu Turystyki). Zajmowała się wdrożeniem dorobku prawnego UE do prawa polskiego w obszarze turystyki. Brała udział w licznych konferencjach i szkoleniach przeznaczonych dla branży turystycznej poświęconych szeroko rozumianym problemom turystyki w UE. Uczestniczyła w pracach nad projektami nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. Autorka licznych opracowań z zakresu prawa w turystyce, polityki turystycznej i organizacji turystyki w Polsce. Specjalizuje się w problematyce prawno-ekonomicznych zagadnień turystyki, w szczególności zajmuje problematyką prawnych aspektów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce i hotelarstwie, ochrony konsumentów, polityki turystycznej i działań UE w obszarze turystyki.
dr hab. Ewa Dziedzic, prof. SGH 

Kierownik Zakładu Badań nad Gospodarką Turystyczną. Absolwentka SGH, w której uzyskała stopień zawodowy i wszystkie stopnie naukowe w oparciu o rozprawy z zakresu ekonomicznych zagadnień turystyki. Współpracuje z organami administracji publicznej uczestnicząc w zespołach zajmujących się doskonaleniem systemu badań nad turystyką i monitorowania rozwoju turystyki w Polsce.  

Uczestniczy w pracach nad analizami ekonomicznymi i pomiarem zjawiska turystyki na poziomie regionów. W pracach badawczych koncentruje się na problemach efektów rozwoju turystyki, konkurencyjności gospodarki turystycznej, zrównoważonego rozwoju w turystyce i badaniach marketingowych. Uczestniczyła w pracach metodologicznych nad stworzeniem i wdrożeniem rachunku satelitarnego turystyki w Polsce, a następnie kierowała zespołami przygotowującymi ten rachunek na zlecenie Departamentu Turystyki. W latach 2008–2009 była konsultantem krajowym w ramach finansowanego przez EUROSTAT projektu dotyczącego wdrażania rachunku satelitarnego turystyki w krajach UE. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i monografiach, redaktor naukowy czterech monografii poświęconych różnym aspektom badań nad turystyką. Współautorka słownika angielsko-polskiego i polsko-angielskiego poświęconego terminologii z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii. 
Elżbieta Biernat zdjęcie
prof. dr hab. Elżbieta Biernat 

Zajmuje się problematyką promocji zdrowia publicznego, pomiaru pozytywnych wskaźników zdrowia i ekonomicznych skutków ich braku. Ekspert MSiT w dziedzinie aktywności fizycznej Polaków; konsultant MSiT w działaniach Grupy Eksperckiej UE ds. Sportu, Zdrowia i Uczestnictwa projektu badań Eurobarometr.  

Ekspert kampanii Dni Spirometrii 2016; lider polskiego zespołu GoPA (Global Physical Activity Observatory); współpracownik przy opracowaniu Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie. Autorka ponad 150 publikacji dotyczących relacji między aktywnością fizyczną (sportową, turystyczną i rekreacyjną) a poziomem zdrowotności Polaków oraz osobniczych i pozaosobniczych uwarunkowań uczestnictwa w turystyce (w tym, zdrowotnej) i w innych formach aktywności fizycznej. Autorka raportów dla organów władzy publicznej (MSiT, GUS, Urzędu m. st. Warszawy Biura Sportu i Rekreacji) i Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. Współautorka polskiej wersji International Physical Activity Questionnaire. 
Elżbieta Wąsowicz-Zaborek zdjęcie
dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek 

Adiunkt w Katedrze Biznesu Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej SGH od 2016r. Wiceprezes POT w latach 2008–2015, organizator i współorganizator wielu imprez o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym. Ma bogate doświadczenie jako autor, kierownik i realizator projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.  

Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, doktorem nauk ekonomicznych – rozprawa doktorska pod tytułem „Determinanty Jakości Produktu Turystycznego” napisana w Katedrze Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Administracji Publicznej w Unii Europejskiej” w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. W latach 1998–2008 pracownik naukowo-dydaktyczny Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Członek Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej od 2001 do 2002 roku. Ponadto członek założyciel Szczecińskiej Organizacji Turystycznej, Sekretarz Zarządu Forum Turystyki Regionów, członek Rady Ekspertów ds. Turystyki Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Ekspert Zachodniopomorskiej Izby Turystyki, trener i doradca branży turystycznej. Autorka licznych publikacji i opracowań o charakterze naukowym i aplikacyjnym, między innymi: „Kodeksu dobrych praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce”, Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki 2008-2015, Diagnozy stanu rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim 2007”, „Ramowego Programu Rozwoju Turystyki w Dorzeczu Parsęty – 2004”, poradnika „Jak rozwijać lokalną turystykę – 2004”. Odznaczona Odznaką „Za Zasługi dla Turystyki”. 
Lidia Danik zdjęcie
dr hab. Lidia Danik, prof. SGH 

Absolwentka SGH. Dwukrotna stypendystka DAAD. Pracownik Katedry Marketingu Międzynarodowego. Ekspert w zakresie współpracy międzyorganizacyjnej, internacjonalizacji przedsiębiorstw, kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego, marketingu i marketingu międzynarodowego. Członkini EIBA oraz AIB. 

Autorka książki „Wpływ kultury na jakość relacji w międzynarodowej współpracy przedsiębiorstw” oraz kilkudziesięciu publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Wykładowca takich przedmiotów jak marketing, marketing na rynku instytucjonalnym, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego, międzynarodowe transakcje gospodarcze czy umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jej wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane są z branżą ubezpieczeniową i spedycyjną. 
dr Maciej Wieloch

Pracownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent kierunku Bankowość i Finanse oraz Zarządzanie i Marketing SGH, Uniwersytetu Linkoping w Szwecji. Stypendysta programu DISP w Kopenhadze oraz Uniwersytetu w Genui. Absolwent programu EMBA w Francuskim Instytucie Zarządzania (IFG).  

Posiada doświadczenie szkoleniowe i doradcze. Zainteresowania badawcze to: Działalność funduszy typu seed i venture capital, biznes plan, rachunkowość zarządcza. 
dr Katarzyna Korpolewska-Makuch 

Doktor psychologii, szkoleniowiec, autorka książek. Współpracuje z wieloma mediami. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenia w realizacji szkoleń w obszarach: sprzedaży, zarządzania, ZZL, budowania zespołu, zarządzania kryzysem, zarządzania zmianą, obsługi klienta, negocjacji, komunikacji, rozwoju osobistego.  

Doświadczenie biznesowe zdobywała przy realizacji wielu projektów dla firm, np. Banque PSA Finance, Mostostal Kraków, URSA Polska, TUiR Warta, OMD, SMG KRC, TNS OBOP, McDonalds, Mennica Państwowa, BZ WBK, Urząd M.St. Warszawy. Prowadzi coaching dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla w zakresie zarządzania ludźmi, własnym potencjałem, wystąpień publicznych, oddziaływań perswazyjnych, przywództwa, negocjacji. Prowadzi tzw. interwencje kryzysowe dla wielu firm działających zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych. Współpracuje z mediami: I i III Program Polskiego Radia, Polsat, TVP, TVN, a także wieloma tytułami prasowymi. W 2004 roku uhonorowana przez „PROFIT” tytułem: Najlepszy trener w kategorii: „Zarządzanie ludźmi”. Jest członkiem Rady Nadzorczej Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris. 
dr Marta Kuniszyk 

Ekspert branżowy i doradca. Wykładowca. Od 18 lat współpracuje z SGH, gdzie wykłada na studiach podyplomowych dedykowanych dla menadżerów branży turystycznej i hotelowej. Od 1995 r. w branży hotelarskiej. W 1998 r. obroniła w SGH pracę doktorską dot. zastosowania rachunkowości zarządczej w zarządzaniu w branży hotelowej.  

W latach 1995–2010 pracowała w Grupie Orbis, w tym w latach 1999–2007 r. jako dyrektor biura rozwoju ORBIS S.A., członek wielu rad nadzorczych spółek z Grupy Orbis, 2007–2010 członek zarządu dyrektor finansowy w spółce z Grupy Orbis. Uczestniczyła w procesie wdrażania w Orbis S.A. rachunkowości zarządczej i wprowadzeniu Orbis S.A. na GPW w Warszawie. Autor licznych publikacji branżowych. W latach 2011–2013 Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych i Rozwoju w Port-Hotel Sp. z o.o. Od sierpnia 2014 roku dyrektor finansowy w Satoria Group SA., od lipca 2016 roku pełni funkcję członka zarządu spółki. 
dr Mirosław Nalazek 

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorat w SGH poświęcony był wykorzystaniu Internetu w dystrybucji produktu turystycznego na rynek turystyczny. Zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk w polskim biznesie turystycznym.  

Przez ok. 7 lat kierował spółką Orbis Polish Travel Bureau Inc. w Nowym Jorku oraz przez 3 lata Polską Agencją Promocji Turystyki w Warszawie. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Systemów Informacyjnych w Polskiej Organizacji Turystycznej. Specjalizuje się w zagadnieniach ekonomicznych rynku turystycznego jako całości i poszczególnych sektorów: hotelarskiego, biur podróży i transportu, a także wpływu technologii informacyjnych na rynek turystyczny. Opublikował kilka książek i wiele artykułów z dziedziny wpływu nowoczesnych technologii i innowacji na rynek turystyczny. Jest wykładowcą na kilku uczelniach wyższych. 
Dominik Borek zdjęcie
dr Dominik Borek

Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Doktor nauk prawnych, radca prawny. W swojej praktyce zawodowej prowadził np. liczne zajęcia i szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego. Brał aktywnie udział w pracach nad ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.  

Często występował przez Komisją Sejmową. Jako prelegent brał udział w wielu konferencjach naukowych o charakterze ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Od 2013 roku pracownik Ministerstwa Sportu i Turystyki a obecnie Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, z ramienia którego prowadził spotkania informacyjne dotyczące nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. 
Krzysztof Szadurski 

Prezes zarządu Hoteli Warszawskich „Syrena”. Jest hotelarzem, prawnikiem, politologiem. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. 

Miłosz Stanisławski  

Związany jest z hotelarstwem, sprzedażą i marketingiem od 2004 roku. Doświadczenie jako sales manager zdobywał w warszawskich hotelach Jan III Sobieski oraz Rialto. Uczestniczył w tworzeniu Centralnego Biura Sprzedaży Vienna International Hotelmanagement AG w Polsce.  

Jako zastępca dyrektora sprzedaży hotelu Jan III Sobieski odpowiadał za proces sprzedaży i marketingu podczas zmiany marki na Radisson Blu. Pełnił funkcję dyrektora sprzedaży w Platinum Residence oraz dyrektora sprzedaży i marketingu nowo otwartego Sound Garden Hotel w Warszawie. Obecnie jest Dyrektorem Generalnym Sound Garden Hotel. Za zaangażowanie w branżę MICE, został wyróżniony przez MPI Poland Club tytułem „Odkrycie Roku 2013”. Nominowany do tytułu „Osobowość Roku MICE Poland 2014”. Nagrodzony tytułem „Hotelarz do 35 roku życia” w konkursie Hotelarz Roku 2014, organizowanym przez „Hotelarza” i Horwath HTL oraz „MP Power 12 Dostawca Venue”, w konkursie MP Power Awards 2016 organizowanym przez MeetingPlanner.pl. Zdobył też nominację na Hotelarza roku 2017 w kategorii dyrektor generalny Hotelu Niezależnego. 
Jacek Drążkiewicz zdjęcie
dr Jacek Drążkiewicz

Ekspert w zakresie ekonomiki turystyki, ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych, zrządzania biznesem turystycznym oraz obsługi ruchu turystycznego. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w branży turystycznej. Zarządza biurem podróży „WYCIECZKI Z NAMI”, specjalizującym się w imprezach objazdowych po Europie i Azji oraz wyjazdach incentive dla firm.  

Pracował dla takich firm jak biuro podróży Orbis Travel, Logos Tour, United Partners, Club&Travel w zakresie tworzenia ofert turystycznych oraz pilotowania wycieczek. Od 2018 roku jest współwłaścicielem obiektów hotelarskich KOMFORT PLUS i KOMFORT WILLA w Blizne Łaszczyńskiego. Obszar zainteresowań badawczych i naukowych: Rozwój turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym; Ekonomiczne znaczenie turystyki; Prawnofinansowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze turystyki; Marketing przedsiębiorstw turystycznych. 
Tomasz Sawzdargo

Od dwudziestu lat związany jest z rynkiem gastronomicznym i hotelarskim. Współpracował zarówno z firmami zagranicznymi, jak również z polskimi. Zarządza obiektami we Wrocławiu, Szczecinie, Jeleniej Górze. Prowadzi działania operacyjne mające na celu poprawienie rentowności, wycenę nakładów inwestycyjnych, szkolenia kadry zarządzającej, jak i personelu.  

Zaangażowany w realizację projektu „od koncepcji do otwarcia” ułatwiającego przedsiębiorcom wejście na rynek gastronomiczny i hotelarski. Posiada doświadczenie praktyczne zarządzania jednostką i wszystkimi jego aspektami. Jest autorem programu przygotowanego pod kątem operacyjnego zarządzania na wszystkich płaszczyznach. 
Artur Fiks  zdjęcie
dr Artur Fiks 

Doktor nauk ekonomicznych, specjalista z zakresu konkurencyjności i finansów przedsiębiorstwa. Wieloletni wykładowca warszawskich publicznych i niepublicznych uczelni wyższych. 

dr Agnieszka Muszyńska

Od 1997 roku pracuje jako pilot wycieczek zagranicznych, od 2004 roku specjalizuje się w koordynacji i pilotażu incentive travel. Współpracuje z agencjami MICE wspierając kreację i organizację projektów motywacyjnych.

Doświadczenie współpracy z agencjami i klientami korporacyjnymi wykorzystuje w pracy jako wykładowca na uczelniach wyższych. Praca doktorska obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie poruszała problematykę roli incentive travel w zarządzaniu motywacją do pracy. Bogate doświadczenie projektowe oraz trenerskie wykorzystuje prowadząc warsztaty i szkolenia z zakresu zarządzaniu produktami MICE. Zainteresowania dydaktyczne/badawcze:zarządzanie eventami;przemysł spotkań i incentive travel;Green&Healthy Meetings;zarządzanie motywacją.Ukończyła wiele szkoleń z zakresu różnych technik uczenia się, m.in.: Active Learning for Soft Skills, Lean Canvas, Creative Skills for Innovation, Myślenie systemowe, Nowoczesne techniki informatyczne.

 

dr Elena Pawęta

Elena Pawęta - Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki Światowej, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół przedsiębiorczości międzynarodowej, wczesnego umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz determinant wczesnego umiędzynarodowienia firm typu born global. Specjalizuje się w badaniach wykorzystujących metody jakościowe, dotyczących zagadnień związanych z przedsiębiorczością międzynarodową. Jako trener biznesu, prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie komunikacji w biznesie, przemawiania publicznego oraz zdolności przywódczych. Jej klienci to między innymi: KPMG, Deloitte, PwC, Bosch, Bridgestone, GE Healthcare, Nestle, Goldman Sachs. Pracuje w językach angielskim, polskim oraz rosyjskim. Jest dyrektorem do spraw edukacji na Europę Środkowo-Wschodnią w Toastmasters International, międzynarodowej organizacji non-profit rozwijającej umiejętności liderskie oraz komunikacyjne. Organizuje konferencje TEDx w Polsce, w tym od 2017 roku główny organizator TEDxWarsawWomen.

 

Marcin Górzyński

Marcin Górzyński - Przedsiębiorca, inwestor, menedżer, podróżnik i fotograf. W 1995 r. ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Prezes zarządu grupy Aquila, inwestora i zarządcy hotelu Holiday Inn Warszawa-Józefów.

Dorota Polańska
Małgorzata Klimek

Opinie o studiach

Studia Podyplomowe Menedżerów Turystyki i Hotelarstwa były dla mnie spełnieniem moich oczekiwań. Miałam w planach otwarcie pensjonatu w Bieszczadach i właśnie te studia dały mi wiedzę, jak od początku do końca ten proces przeprowadzić. Wykładowczynie przekazywały wiedzę w niezwykle interesujący sposób, jednocześnie to był dla mnie wielki zaszczyt wysłuchać wykładów. Organizacja studiów i zakres przedmiotów dają studentowi balans pomiędzy teorią a praktyką. Polecam gorąco te studia.

Joanna Bil
absolwentka 21. edycji studiów

Jestem absolwentką Studiów Podyplomowych Menedżerów Turystyki i Hotelarstwa. Studia ukończyłam w 2020 r. w dobie pandemii. Bardzo żałuję, że tak się stało, ponieważ spotkałam wielu fajnych ludzi i w grupie, i wśród wykładowców, a czas pandemii zamknął nas wszystkich w domach. Bardzo dziękuję za fajną, przyjazną atmosferę na wykładach stacjonarnych i zdalnych oraz podczas egzaminu. Z całą pewnością polecam SGH.

Beata Danielczyk
absolwentka 22. edycji studiów

Dla mnie było wyzwaniem, jako dla osoby spoza branży, wejść w świat hotelarstwa i turystyki. Mimo dużego doświadczenia w zarządzaniu, nie znałam tej kategorii. Duża dawka teoretycznej wiedzy wsparta praktyką, sprawiła, że po roku wiem dużo więcej i wiem, gdzie szukać specjalistycznej wiedzy w razie potrzeby. Znalazłam sporo inspiracji do realizacji moich planów w przyszłości. Niesamowitym doświadczeniem były dyskusje z ludźmi, tak różnymi i z tak diametralnie innymi doświadczeniami, że często zajęcia stawały się kreatywną grupą dyskusyjną. Z mojej perspektywy to duża zaleta, kiedy jest miejsce na zaangażowana dyskusję.

Magdalena Selder
absolwentka 21. edycji studiów

Bardzo interesujące studia. Dość wymagające. Uważam, że bardzo poszerzają ogólne spojrzenie na ten temat. Większość osób te zagadnienia zna jako konsumenci powyższych usług. Na tych studiach poznają one zagadnienia z tej drugiej strony, jako świadczący powyższe usługi. Zapoznają się z najnowszymi trendami w tej branży. Jest część zajęć z podstaw prawnych, które, może nie są najciekawsze, ale bez nich nie można by było połączyć przekazywanej wiedzy w jedną całość. Osobiście podejmując decyzję o podjęciu studiów już pracowałem w branży hotelarskiej. Uważam, że osoby pracujące w hotelarstwie lub biurze podróży dowiedzą się i wyniosą dużo praktycznych informacji, które później będą miały zastosowanie w ich pracy. Zawsze do zagadnienia zdobywania wiedzy podchodziłem praktycznie, starałem się zdobyć wiedzę, która mi jest potrzebna i przydatna. W tym wypadku również sprawdziło się to bardzo dobrze. Pomimo, że pracowałem w hotelarstwie, o wielu rzeczach teoretycznych i praktycznych, o których dowiedziałem się studiując, nie miałem pojęcia, a okazało się, że są ważne i bardzo przydatne. Osoby nie pracujące w sektorze turystyki lub hotelarstwie też dużo bardzo ciekawych informacji się dowiedzą i będą miały zupełnie inny pogląd na zagadnienie po ich skończeniu. 

Kadra naukowa prowadząca zajęcia, zaproszeni przez nich praktycy do prowadzenia zajęć oraz osoby zajmujące się organizacją zajęć, jak przystało na SGH, naprawdę na najwyższym poziomie. Prestiżowa uczelnia, co też nie jest bez znaczenia. Jestem bardzo zadowolony z odbycia tych studiów. Być absolwentem tych studiów, to zaszczyt. Zdecydowanie polecam ten kierunek.

Remigiusz Krukowski
absolwent 21. edycji studiów
„Podejmując decyzję o studiach już pracowałem w branży hotelarskiej. Uważam, że osoby z branży dowiedzą się i wyniosą dużo praktycznych informacji. Zdecydowanie polecam ten kierunek.”
Remigiusz Krukowski, absolwent 21. edycji studiów
„Studia Podyplomowe Menedżerów Turystyki i Hotelarstwa były dla mnie spełnieniem moich oczekiwań. Organizacja studiów i zakres przedmiotów dają balans pomiędzy teorią a praktyką.”
Joanna Bil, absolwentka 21. edycji studiów
„Niesamowitym doświadczeniem były dyskusje z ludźmi, tak różnymi i z tak diametralnie innymi doświadczeniami, że często zajęcia stawały się kreatywną grupą dyskusyjną.”
Magdalena Selder, absolwentka 21. edycji studiów

Rekrutacja

25. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r.

Rekrutacja rozpocznie się w maju 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zdanie egzaminu pisemnego z przedmiotów: rachunkowość zarządcza, zarządzanie personelem,
 • praca zaliczeniowa z przedmiotu: nowoczesne techniki zarządzania,
 • opracowanie analizy SWOT przedsięwzięcia turystycznego oraz koncepcji działań marketingowych dla wybranego produktu turystycznego,
 • aktywność podczas zajęć, analiza studiów przypadków, testy i ćwiczenia,
 • zdanie egzaminu ustnego końcowego – odpowiedź na 2 wylosowane pytania.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–15:50.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 5500 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach.

I rata – płatna przy zapisie,
II rat – płatna do 31 stycznia 2023 r.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Anna Karpińska
tel.: +48 22 564 93 65
tel.: +48 515 782 303
e-mail: akarpi1@sgh.waw.pl

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH
tel.: +48 501 039 503
e-mail: hzawis@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Instytut Międzynarodowej Polityki Gospodarczej
Zakład Badań nad Gospodarką Turystyczną

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–15:50.
 • Opłata za całość studiów: 5500 zł (możliwe raty).
Hanna Zawistowska kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH
tel.: +48 501 039 503
e-mail: hzawis@sgh.waw.pl

Kontakt

Informacje dla kandydatów udziela:
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Anna Karpińska
tel.: +48 22 564 93 65
tel.: +48 515 782 303
e-mail: akarpi1@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA