Podyplomowe Studia Kadry i Płace

Podyplomowe Studia Kadry i Płace rozwijają umiejętność samodzielnej, poprawnej i sprawnej obsługi kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i przygotowują do pełnienia funkcji koordynującej.

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – studia realizowane przez ekspertów i praktyków

Rozmowa ikona

Interaktywne zajęcia – doskonalenie umiejętności w formie ćwiczeń i przykładów

Żarówka z trybem ikona

Praktyczna wiedza – do pracy w obszarze kadr, płac i ubezpieczeń społecznych

Dlaczego warto?

 • Zapewnienie absolwentom praktycznych umiejętności realizacji wielozadaniowej pracy z obszaru kadr, płac oraz ubezpieczeń społecznych.
 • Ekspercka formuła zajęć prowadzonych przez kadrę specjalistów z danych dziedzin, w tym doradców podatkowych, pracowników ZUS i specjalistów z dużym doświadczeniem w obszarze kadr i płac gwarantująca dostosowanie treści oraz zakresu do bieżących i przyszłych potrzeb zawodowych słuchaczy. 
 • Doskonalenie kompetencji niezbędnych do merytorycznego i poprawnego reprezentowania pracodawcy przed organami i instytucjami takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Zdobyte kompetencje o charakterze rynkowym, transferowalnym i uniwersalnym, dające szerokie możliwości dalszego rozwoju i nowych perspektyw zawodowych, włącznie z podjęciem się kompleksowego nadzoru w obszarze kadr i płac.
 • Dowiedz się więcej z artykułu w Kadry w pigułce

Czy dla mnie?

Adresatami Podyplomowych Studiów Kadry i Płace są w szczególności:

 • pracownicy działów ds. kadr i płac,
 • przedsiębiorcy,
 • menedżerowie.

Program

Prawo pracy

W ramach przedmiotu Słuchacze nabywają wiedzę zarówno w zakresie teoretycznych, jak i praktycznych umiejętności rozwiązywania zadań sytuacyjnych występujących u każdego pracodawcy w zakresie zarządzania zasobami kadrowymi. Omawiane zagadnienia obejmują wszystkie wątki związane z funkcjonowaniem pracowników i pracodawcy w środowisku pracy, ich wzajemne relacje, prawa i obowiązki. Zdobyta wiedza ma przygotować Słuchacza do bycia efektywnym, „swoistym” przewodnikiem pracodawcy, a zarazem jego doradcą w rozwiązywaniu mniej i bardziej skomplikowanych problemów pracowniczych. Słuchacz przeprowadzany jest od zagadnień prostszych do bardziej skomplikowanych, szlifuje merytoryczny warsztat w zakresie wielu aktów prawnych obowiązujących w obszarze prawa pracy, uczy się je interpretować, wzajemnie wiązać i traktować prawo pracy jako całość, a nie jako wycinki poszczególnych aktów prawnych. Finalnie jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów pracowniczych.

Naliczanie wynagrodzeń

W ramach zajęć przewidujemy zajęcia z Podstaw naliczania wynagrodzeń i Naliczania wynagrodzeń:

 • Wstęp do wynagrodzeń

Czego się dowiesz: co to jest wynagrodzenie, klasyfikacja wynagrodzeń, jakie systemy wynagrodzeń może zastosować pracodawca, wynagrodzenie minimalne i jego znaczenie.

 • Podstawy naliczania wynagrodzeń - od brutto do netto

Czego się dowiesz: w jaki sposób obliczyć wynagrodzenie netto pracownika: składki ZUS/zwolnienia składkowe, podatek dochodowy/ zwolnienia podatkowe, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku, obciążenia składkowo-podatkowe różnych składników wynagrodzenia w praktyce.

 • Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

Czego się dowiesz: jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, jeżeli wynagrodzenie określone jest w stawce miesięcznej a pracownik nie przepracował pełnego miesiąca - choroba, inna przyczyna nieobecności, kilka nieobecności z różnych przyczyn, zmiana wymiaru czasu pracy i/lub wynagrodzenia w trakcie miesiąca.

 • Wynagrodzenie za czas urlopu i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Czego się dowiesz: w jaki sposób wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, jeżeli pracownik oprócz wynagrodzenia stałego otrzymuję zmienne składniki wynagrodzenia lub jego wynagrodzenie podstawowe ma charakter zmienny; w jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za inne niż urlop wypoczynkowy zwolnienia płatne (np. tzw. urlopy okolicznościowe); jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop, ustalić współczynnik do ekwiwalentu; jakie inne składnik będą obliczane według zasad obowiązujących dla ekwiwalentu.

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i pracę w porze nocnej

Czego się dowiesz: w jaki sposób obliczyć wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, pojęcie normalnego wynagrodzenia; jak obliczyć dodatek za pracę w porze nocnej.

 • Wynagrodzenia z umów cywilno-prawnych

Czego się dowiesz: w jaki sposób obliczyć wynagrodzenia osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy: umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski, zarząd, rada nadzorcza.

Obowiązki służby BHP w zakładzie pracy

Celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z problematyką obowiązków pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W trakcie zajęć zostaną Słuchaczom przedstawione uregulowania prawne, a także obowiązki z praktycznego punktu widzenia. W trakcie zajęć zostanie omówiono tematyka obowiązujących zasad w kontekście odpowiedzialności pracodawcy. Przeanalizowane zostaną przykłady praktyczne oraz zaprezentowane orzecznictwo sądów w tematyce BHP. Słuchacze będą mieli możliwość praktycznego przetestowania nabytej wiedzy na zaprezentowanych przykładach praktycznych, a także w trakcie konwersatorium dyskusyjnego. Zajęcia opierać się będą na połączeniu teorii z praktyką polegającą na omawianiu przykładów i analizie najczęściej występujących problemów.

Obowiązki pracodawcy w zakresie ZUS oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Celem zajęć jest budowanie świadomości ubezpieczeniowej Słuchaczy. Początkujący przedsiębiorcy zdobędą wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności. Dla pracowników kadr i biur rachunkowych to pełen zakres wiedzy niezbędnej do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W formie wykładów i warsztatów zostanie zaprezentowany proces rozpoczęcia działalności gospodarczej, możliwości korzystania z ulg przysługujących w pierwszych latach prowadzonej działalności. Szczegółowo omówię obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika składek na ubezpieczenie własne, za zatrudnionych pracowników,  zleceniobiorców oraz zbiegi tytułów do ubezpieczeń.

Obowiązki podatkowe wynikające z wynagrodzeń z umowy o pracę i umów cywilnych

Celem zajęć jest przedstawienie zasad ustalania elementów konstrukcyjnych podstawy opodatkowania pracowników (oraz osób uzyskujących dochody z działalności wykonywanej osobiście). Celem zajęć jest przybliżenie sposobu wykonywania obowiązków płatników (pracodawców i in.) pozwalające na praktyczne sporządzenie listy płac oraz uzyskanie danych wprowadzanych do programów księgowych wspomagających wykonanie obowiązków płatniczych. Blok zawiera opis ogólnych zasad prawnych oraz najczęściej występujących problemów w praktyce działalności płatników. Wykład zawiera liczne odniesienia do orzecznictwa sądów oraz praktyki skarbowej.

Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych

Celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z tematyką zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym obowiązków pracodawcy w zakresie. W trakcie zajęć Słuchaczom zostanie przedstawiona problematyka związana zarówno z naliczaniem ZFŚS, jak i z wydatkowaniem środków. W oparciu o kazusy z praktyki Słuchacze będą mieli możliwość przećwiczenia na przykładach zasad funkcjonowania ZFŚS, z uwzględnieniem kwestii spornych oraz najczęściej sprawiających w praktyce problemy. Poza tym przeanalizowane zostaną przykłady praktyczne oraz zaprezentowane orzecznictwo sądów w tematyce ZFŚS. Zajęcia opierać się będą na połączeniu teorii z praktyką polegającą na omawianiu przykładów i analizie występujących problemów.

Obowiązkowe wpłaty i dofinansowanie w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z tematyką PFRON, w tym obowiązków pracodawcy w zakresie, obowiązkowych wpłat oraz dofinansowania. W trakcie zajęć Słuchaczom zostanie przedstawiona problematyka z uwzględnieniem problemów praktycznych. Przeanalizowane zostaną przykłady praktyczne, a Słuchacze będą mieli możliwość przetestowania zdobytej wiedzy rozwiązując przykłady. Zajęcia opierać się będą na połączeniu teorii z praktyką polegającą na omawianiu przykładów i analizie występujących problemów. 

Zasiłki z ubezpieczeń społecznych

Celem zajęć jest zapoznanie Słuchaczy z problematyką Zasiłków z ubezpieczeń społecznych w oparciu o przykłady wynikające z praktyki, w tym prezentacja kwestii problemowych. Podczas zajęć szczególny nacisk zostanie położony na omówienie wątpliwości powstających przy przyznawaniu, a także obliczaniu zasiłków, bazując na obowiązujących przepisach, ale także na praktyce. Słuchacze będą mieli możliwość praktycznego przetestowania nabytej podczas kursu wiedzy na zaprezentowanych przykładach praktycznych. Zajęcia opierać się będą na połączeniu teorii z praktyką polegającą na omawianiu przykładów, analizie problemów.

Organizacja kadr w przedsiębiorstwie

W ramach przedmiotu organizacja kadr w przedsiębiorstwie Słuchacze nabywają praktyczną wiedzę na temat kluczowych celów działalności kadrowej, podziału zadań oraz organizacji współpracy zarówno wewnątrz działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi/zarządzania zasobami ludzkimi jak też kooperacji z innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym przede wszystkim z ich menadżerami. Omawiane są dotychczasowe osiągnięcia organizacyjne i stosowane rozwiązania, które sprawdziły się w przeszłości, w tym takie, których stosowanie zostało niesłusznie zarzucone. Najważniejszym elementem jest jednak przygotowanie Słuchaczy do wyzwań przyszłości i stosowania w praktyce aktualnych, ale także przyszłościowych rozwiązań organizacyjnych podnoszącym efektywność, wynagrodzenia i prestiż pracowników kadr. Praktyczne ćwiczenia dotyczą problemów, z którymi borykają się pracownicy i menedżerowie przedsiębiorstw i na tej bazie opracowywane są konkretne propozycje rozwiązań, które mogą być wdrażane w organizacjach. Metoda zaliczenia przedmiotu pozostawiona jest wyborowi Słuchaczy jednak promowanym i najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest przygotowanie praktycznej propozycji rozwiązania problemów często występujących w organizacjach w Polsce w zakresie motywowania, budowania pozytywnej atmosfery w pracy, czy skutecznego egzekwowania wysokich standardów współpracy w organizacji.

Zasady pracy w programie „Płatnik”

Zajęcia skierowane są do osób rozpoczynających pracę z programem Płatnik służącym do przekazywania dokumentów do ZUS drogą elektroniczną, zamierzających poznać funkcjonalności programu, aby w pełni wykorzystać jego możliwości i ułatwić sobie pracę. Słuchacze zostaną również zapoznani z ogólnymi zasadami podlegania do ubezpieczeń społecznych dotyczącymi poszczególnych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń, ponadto zostaną zapoznani z zasadami wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. Podczas wykładów zostaną przedstawione zasady opłacania składek na FP, FGŚP FEP i FS. Ponadto Słuchacze zostaną zapoznani z zasadami rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z rodzajami dokumentów oraz z elektronicznym przekazem dokumentów przy wykorzystaniu programu Płatnik.
Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem wirtualnych stanowisk komputerowych w chmurze. Dzięki temu, nie ma konieczności instalowania oprogramowania i bazy danych przez Słuchaczy na własnych komputerach. Nad poprawnością rozwiązania czuwa dedykowany zespół informatyków z Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury SGH.

Kierownik studiów

dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH
kierownik
Zakład Regulacji Przedsiębiorstw
Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

Pracuje w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 20 lat wykonuje zawód prokuratora, obecnie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Bierze także udział w projektach naukowo-badawczych, w tym o charakterze międzynarodowym: „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004 /2012 – koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów”, „Budowa sprawności organizacyjnej jednostek wymiaru sprawiedliwości na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”, „Narastanie niestabilności w gospodarce globalnej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce”, „Rola wymiaru sprawiedliwości a ograniczania niestabilności w gospodarce”.

Autorka licznych publikacji naukowych. W poszukiwaniach naukowych od lat zajmuje się ekonomiczną analizą prawa, w tym m. in. ekonomiczną analizą prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego i innych. W obszarze zainteresowań naukowych jest także neoinstytucjonalizm w naukach o zarządzaniu, a zatem wpływ instytucjonalnego otoczenia, czyli interesariuszy organizacji oraz sił społecznych tworzących normy, standardy i oczekiwania na strategię i sposób działania organizacji. Ponadto w polu zainteresowań pozostaje społeczna odpowiedzialność organizacji, raportowanie społeczne i sprawność organizacji publicznych.

Wykładowcy

Przemysław Banasik zdjęcie
dr hab. Przemysław Banasik, prof. PG

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, sędzia. W latach 2010–2013 Prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie, a w latach 2013–2017 Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku. Praca habilitacyjna mieściła się w subdyscyplinie zarządzanie publiczne, a dotyczyła zarządzania sądem (monografia habilitacyjna pt. „Sąd zaangażowany społecznie – pożądany kierunek zmian”, Warszawa 2017, Wydawnictwo C.H. Beck).

W jego poszukiwaniach naukowych wyróżnić można trzy obszary badawcze: zaangażowanie społeczne sądów, współpraca międzyorganizacyjna w ramach sądownictwa (Nowe kierunki w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część I Prawo, red.„ Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015 oraz cz. II Zarządzanie i Ekonomia, red., Wydawnictwo C.H. Beck„ Warszawa 2016, Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości - w kierunku spójnego systemu i budowania wartości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015) i przestrzeni wymiaru sprawiedliwości – perspektywa makro oraz otoczenie instytucjonalno-prawne przedsiębiorczości. Prowadzi wykłady m. in. z prawa gospodarczego, prawa pracy oraz z zarządzania organizacjami pozarządowymi. Jest autorem lub współautorem licznych publikacji z zakresu swojej specjalizacji, m. in. z zakresu prawa pracy, w tym: Jak wygrać z mobbingiem, Scientific Publishing Group, 2004, Sytuacja pracodawców zatrudniających pracowników na umowy na czas określony po wyroku ETS z dnia 13 marca 2014 r. (C38/13), Pieniądze i Więź 2(63) 2014, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w powiecie gdańskim poprzez elastyczne formy zatrudnienia [w:] Rynek pracy w województwie pomorskim i jego uwarunkowania gospodarcze i społeczne, Gdańska Szkoła Wyższa 2015, Dyskryminacja a dysproporcje płacowe w orzecznictwie sądowym ze szczególnym uwzględnieniem pracowników wymiaru sprawiedliwości, Prawo i Więź Nr 4 2014, Identyfikacja czynników wpływających na wysokość kosztów pracy oraz czynników od nich zależnych, Pieniądze i Więź R. 12 2009, Analiza kosztów pracy w ramach zatrudnienia tradycyjnego i elastycznego w relacji do wydajności pracy w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej, Pieniądze i Więź Nr 1 2010. Autor wdrożonych w sądach powszechnych dobrych praktyk zarządczo-organizacyjnych pt. Sąd w otoczeniu społecznym, Sąd jako organizacja samoucząca się i Poprawa wizerunku sądu. Bierze także udział w projektach naukowo - badawczych, w tym o charakterze międzynarodowym: Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004 /2012 – koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów – grant Narodowe Centrum Nauki UMO-2013/09/B/HS4/03605, Budowa sprawności organizacyjnej jednostek wymiaru sprawiedliwości na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa NR 32771, Narastanie niestabilności w gospodarce globalnej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce. Część III. KNOP/S15/01/15. Rola wymiaru sprawiedliwości a ograniczania niestabilności w gospodarce, PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 2011–2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od ponad 20 lat wykonuje zawód sędziego, obecnie w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku.
Bożena Goliszewska-Chojdak zdjęcie
Bożena Goliszewska-Chojdak

Ekonomista, ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego dla osób fizycznych, autor wielu publikacji o tej tematyce. Czynny praktyk z 20-letnim doświadczeniem w działach kadrowo-płacowych podmiotów komercyjnych. Prowadzi działalność doradczą i audytorską, szkoleniowiec.  Od 2010 r. związana z grupą wydawniczą INFOR PL S.A. jako redaktor merytoryczny  miesięcznika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, a w latach 2012–2013 jako redaktor prowadzący miesięcznik „Sposób na Płace”.

Joanna Górska zdjęcie
dr Joanna Górska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, stały współpracownik Kolegium Nauk  o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert i praktyk w obszarze kadr, płac, benefitów i świadczeń pracowniczych z długoletnim doświadczeniem zawodowym. W ramach współpracy z SGH i UW promotor ponad 230 prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych, współautor licznych publikacji z zakresu HR.

Kompetencje i doświadczenie zawodowe:

 • w obszarze HR w dużej organizacji (ponad 1800 zatrudnionych) z udziałem wszystkich interesariuszy, w tym działalność związana z doskonaleniem i rozwojem procesów oraz systemów HR, komunikacją wewnętrzną firmy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru HR oraz działań promocyjno-wizerunkowych firmy (m.in. komunikacja w projektach kadrowych),
 • praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania karierą i rozwojem pracowniczym (definiowanie kompetencji, ich ocena i doskonalenie, carrier coaching i planowanie sukcesji),
 • biegła znajomością przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych, a także praktyczna umiejętność pracy w programach kadrowo-płacowych oraz programie Płatnik.
Donata Hermann
Donata Hermann

Pasjonatka oraz ekspert ds. rynku pracy, która dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie, dzieli się wiedzą jednocześnie rozwijając markę osobistą pod nazwą: Kadry w pigułce. Ekspercki wymiar wiedzy potwierdzają wydane publikacje wydawnicze; autorka wielu artykułów i porad z zakresu prawa pracy, autorka kursów online, autorka programu telewizyjnego Kadry w pigułce w telewizji biznesowej, szkoleniowiec, konsultant.

Poszukuje oryginalnych rozwiązań, odbiegających od standardowych procesów, wszystko po to aby sprostać wymaganiom rynku pracy przyszłości. Od kilku lat merytorycznie wspierająca start-upy kreujące kreatywne oraz innowacyjne rozwiązania dla pracodawców. Związana z uczelnią SGH od kilku lat, wspierająca swoją praktyczną wiedzą studentów Podyplomowych Studiów Podyplomowych Kadry i płace.
mgr Marlena LIkos

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, gdzie skończyła magisterskie studia prawnicze. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy, HR, ubezpieczeń społecznych i postępowań administracyjnych. Wpisana na listę radców prawnych przy OIRP w Warszawie.

Aktualnie wykonuje zawód radcy prawnego – w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w ramach prowadzenia Kancelarii Radców Prawnych–LSR Likos&Sobaczyńska–Raczak. Z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych związana zawodowo od 2010 r. Przez kilka lat kierowała działem kadrowo–płacowym w jednym z warszawskich Oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, odpowiadając za realizację zadań obsługi kadrowej pracowników, wypłat należności ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych oraz polityki szkoleniowej, socjalnej i wprowadzania polityki kadrowej. Wcześniej pełniła w tym Oddziale funkcję Zastępcy Naczelnika w Wydziale Ubezpieczeń i Składek, zajmując się prowadzeniem postępowań administracyjnych i wydawaniem decyzji. Marlena Likos od wielu lat prowadzi także szkolenia z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz postępowania administracyjnego. Współpracuje z Gazetą Prawną, gdzie publikuje teksty z zakresu prawa pracy. Należy do sekcji Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Arbitrażu i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Katarzyna Stradowska zdjęcie
mgr Katarzyna Stradowska

Katarzyna Stradowska jest wieloletnim pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczestniczyła we wdrażaniu reformy ubezpieczeń społecznych prowadząc szkolenia dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, płatników składek, biur rachunkowych i ubezpieczonych.  W latach 2007–2019 kierowała Wydziałem Ubezpieczeń i Składek a obecnie pełni obowiązki zastępcy kierownika Inspektoratu Warszawa – Praga Północ.

Katarzyna Stradowska bierze udział w wydarzeniach promujących wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych m.in. dla ogólnopolskiej organizacji pracodawców: Pracodawcy RP oraz w Programie  „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” realizowanym przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiL) we współpracy z Centrum  Banków Polskich. W ramach tego Programu jako ekspert ZUS prowadzi wykłady, podczas których prezentuje system ubezpieczeń społecznych.
Aneta Wieczorek zdjęcie
mgr Aneta Wieczorek

Jest wieloletnim pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aktualnie pełni obowiązki zastępcy naczelnika Wydziału Ubezpieczeń i Składek w jednym z Warszawskich Oddziałów. Zajmuje się m. in. prowadzeniem postępowań wyjaśniających w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym wydawaniem decyzji administracyjnych.

W swojej dotychczasowej pracy analizowała również poprawność składanych przez płatników składek dokumentów oraz była odpowiedzialna za poprawność wykonywanych korekt dokumentów na koncie płatnika i ubezpieczonego. Od 2015 r. prowadzi szkolenia m.in. dla pracowników i klientów Zakładu z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Romuald Krasowski zdjęcie
Romuald Krasowski

Absolwent pedagogiki oraz absolwent zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z rachunkowości i podatków, a także z prawa pracy. Menedżer w firmach handlowych (FMCG) oraz dziennikarz (m.in. w PAP S.A.).

Od ponad 17 lat pracownik II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przez 16 lat kierujący wydziałem płac, a następnie wydziałem administracyjno-gospodarczym. Obecnie koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji w II O/ZUS. Propaguje wiedzę na temat ubezpieczeń społecznych m.in. prowadząc wykłady w szkołach wyższych i średnich oraz w ramach Programu  „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” realizowanym przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji (CPBiL) we współpracy z Centrum  Banków Polskich. Uczestniczył w testach i wdrożeniu nowej wersji programu Płatnik umożliwiającej pobieranie danych z ZUS. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu ubezpieczeń społecznych, płac i kadr oraz programu Płatnik.
Krystyna Marciniak

Z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych związana jest od 2005 roku. Jest Starszym Specjalistą w Wydziale Ubezpieczeń i Składek na stanowisku ds. Konta Ubezpieczonego. W swojej pracy analizuje poprawność składanych dokumentów przez płatników.

Odpowiada za  poprawność wykonywanych korekt na koncie Płatnika i Ubezpieczonego. Pomaga płatnikom przy wysyłce  dokumentów za pomocą  programu Płatnik, co, zwłaszcza po uruchomieniu Interaktywnego Płatnika Plus przysparza im niejednokrotnie wiele problemów. Prowadzi szkolenia dla płatników składek.
Sylwia Morawska zdjęcie
dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prokurator. Praca habilitacyjna mieściła się w ekonomii instytucjonalnej, a dotyczyła upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców w kryzysie (monografia habilitacyjna pt. Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Diagnoza o propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2013). W jej poszukiwaniach naukowych od lat zajmuje się problematyką upadłości, sądowej restrukturyzacji przedsiębiorstw w kryzysie oraz systemem sankcji w prawie gospodarczym.

W obszarze zainteresowań naukowych pozostaje także sprawność sądownictwa powszechnego. Bierze także udział w projektach naukowo - badawczych, w tym o charakterze międzynarodowym: Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004 /2012 – koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów – grant Narodowe Centrum Nauki UMO-2013/09/B/HS4/03605, Budowa sprawności organizacyjnej jednostek wymiaru sprawiedliwości na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa NR 32771, Narastanie niestabilności w gospodarce globalnej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce. Część III. KNOP/S15/01/15. Rola wymiaru sprawiedliwości a ograniczania niestabilności w gospodarce. Od ponad 20 lat wykonuje zawód prokuratora, obecnie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.
Tomasz Rostkowski zdjęcie
dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH

Pracownik Instytutu Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 20 lat działa w środowisku HR. W doradztwie pracował w Neumann Management Institute, był współzałożycielem i Prezesem Zarządu HRK Partners S.A., pełnił funkcje Dyrektora Personalnego – Pełnomocnika Zarządu.

Obecnie jest ekspertem Core Business Institute i Głównym Ekonomistą Pracodawców RP. Budował narzędzia zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz prowadził liczne projekty z obszaru budowy i optymalizacji organizacji. Obszary jego specjalizacji to budowanie strategii ZKL oraz projektowanie i wdrażanie efektywnych systemów zarządzania. Jego doświadczenie obejmuje też doradztwo w projektach rozwoju kompetencji (budowa systemów kompetencyjnych, ocen okresowych oraz narzędzi AC/DC) oraz realizację projektów zarządzania zmianami na poziomie regulacji prawnych (państwa), grup przedsiębiorstw i organizacji publicznych, poszczególnych przedsiębiorstw i grup pracowników. Prowadził badania systemów wynagradzania, dobrych praktyk ZKL, doradztwa zawodowego, rynku pracy, kompetencji menedżerskich i przywództwa. Jest autorem wielu książek oraz ponad 200 artykułów, raportów i ekspertyz o tematyce Zarządzania Kapitałem Ludzkim. Stale współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi w Polsce i za granicą zarówno w zakresie poprawy efektywności przedsiębiorstw i administracji publicznej, jak też usprawniania wszelkich działań mających wpływ na sukces osób na rynku pracy oraz rozwój pracodawców, którzy ten sukces mogą zapewnić.
Monika Smulewicz zdjęcie
Monika Smulewicz

Dyrektor Zarządzająca outsourcingiem rachunkowości, kadr i płac w Grant Thornton Odpowiada za kształtowanie oferty, procedur oraz standardów świadczenia usług outsourcingowych. Podejmuje kluczowe decyzje w zakresie rozwoju biznesu oraz działań komunikacyjno-marketingowych. Na bieżąco czuwa nad realizacją kilkuset kontraktów outsourcingowych, efektywnie kontrolując i zarządzając pracą kilkudziesięciu zespołów projektowych.

Pasjonatka prawa pracy z dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych. Założycielka Akademii Mistrzostwa Kadrowo-Płacowego „O kadrach i płacach z pasją”. Pomaga specjalistom w osiągnięciu mistrzostwa zawodowego, a pracodawcom i przedsiębiorcom zapewniam spokojny sen. Edukuje pracowników i menedżerów w obszarze prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń oraz tego, jak efektywnie i zgodnie z prawem zarządzać kapitałem ludzkim w organizacjach. Jej misją jest edukacja i integracja środowiska HR.
Agnieszka Wachowicz

Doświadczony specjalista w sprawach kadrowo-płacowych z 18 letnią praktyką. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i BHP. Swoje kompetencje zawodowe rozwijała  w wewnętrznych działach kadrowo-płacowych jak  również w outsourcingu.

Aktualnie pracuje jako menedżer w dziale usług kadrowo-płacowych, kieruje kilkuosobowym zespołem specjalistów, sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją projektów outsourcingowych w zakresie płac i kadr. Wspiera Klientów w podejmowaniu decyzji personalnych zgodnie z przepisami prawa pracy. Wieloletni trener w zakresie kadr i płac (od 2007), systematycznie zaangażowana w realizację projektów szkoleniowych dedykowanych specjalistom ds. kadr i wynagrodzeń.
Oskar Sobolewski zdjęcie
Oskar Sobolewski

Prawnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp.k. Ekspert Instytutu Emerytalnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień systemu emerytalnego, aktywny komentator prasowy.

Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor pierwszej pracy magisterskiej o Pracowniczych Planach Kapitałowych pt. „Quasi obowiązek pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych”, napisanej pod kierunkiem profesor Małgorzaty Gersdorf. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas 2-letniej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zajmował się III filarem emerytalnym i orzecznictwem lekarskim. Współtworzył raport „Przegląd systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”.
Współautor publikacji:

 • Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych (C.H. Beck 2020)
 • Instrukcje księgowe i podatkowe (C.H. Beck 2020)
 • PPK w urzędzie – jak tworzyć i prowadzić PPK w jednostkach sektora finansów publicznych (Wiedza i praktyka 2020)
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – wdrożenie w praktyce (C.H. Beck 2020)
 • Jak prowadzić PPK 50 porad dla pracodawców w pytaniach i odpowiedziach (Wiedza i praktyka 2019)
 • System emerytalny 2020 (Infor 2019)
 • Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców (Infor 2019)
 • Pracownicze Plany Kapitałowe – praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających (ODDK 2019)
 • PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat (Wiedza i praktyka 2019)
 • Społeczny Przegląd Emerytalny 2019 (Instytutu Emerytalny 2019)

Autor wielu artykułów prasowych dotyczących problematyki systemu emerytalnego, publikowanych na łamach dzienników, takich jak Rzeczpospolita i Gazeta Prawna, a także portali internetowych onet.pl,  businessinsider.pl, prawo.pl, money.pl i superbiz.pl. Aktywny komentator zagadnień związanych z systemem emerytalnym, wielokrotnie goszczący w programach realizowanych przez wp.pl, money.pl i radio TOK FM. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, które realizował m.in. we współpracy z Ideoria Sp. z o.o. oraz Portalem Kadrowym.

Aleksander Werner zdjęcie
dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy, radca prawny, były pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. W zakresie nauk ekonomicznych prof. Aleksander Werner obronił w SGH pracę doktorską pt. „Pomoc publiczna dla przedsiębiorców a ochrona konkurencji”. Przewód habilitacyjny przeprowadzony na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku dotyczył prawa podatkowego (monografia habilitacyjna pt. „Adekwatność sytuacji prawnopodatkowej polskich przedsiębiorców dla ich roli w gospodarce, wyd. SGH, Warszawa 2013 r.).

Prof. Aleksander Werner jest zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH, gdzie od kilku prowadzi wykłady m.in. z prawa podatkowego, prawa ochrony konkurencji, prawa rynku kapitałowego oraz prawa gospodarczego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu swojej specjalizacji. Od ponad 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego i jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Radców Prawnych Werner i Wspólnicy. Wcześniej Aleksander pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i zasiadał w samorządzie radców prawnych. Brał także udział w wielu projektach, w tym o charakterze międzynarodowym z zakresu m.in. sektora podatkowego, finansowego, pomocy państwa, infrastruktury energetycznej, górniczego i ochrony środowiska.
Piotr Karwat zdjęcie
dr Piotr Karwat

Doktor nauk prawnych, radca prawny; adiunkt w Zakładzie Prawa Podatkowego i Celnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, partner w kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy w Warszawie. Członek International Fiscal Association. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego dotyczących m.in. opodatkowania spółek, cen transferowych, przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, regulacji UE z zakresu VAT.

dr Katarzyna Kimla-Walenda

Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  Zawodowo związana z obszarem podatków i finansów od ponad 9 lat. Pracowała w największych firmach doradztwa podatkowego, gdzie zajmowała się zarówno obsługą podatkową fuzji i przejęć, jak i bieżącym doradztwem podatkowym, a także w jednej z największych firm branży FMCG odpowiadając za sprawozdawczość i planowanie finansowe.

Posiada także doświadczenie w sektorze publicznym. Jako radca ministra w Ministerstwie Finansów w ramach wykonywanych zadań uczestniczyła w projektach zarówno legislacyjnych z zakresu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, jak i analitycznych współpracując m.in. z Międzynarodowym Funduszem Walutowym przy kalkulacji luki w VAT. Swoje doświadczenia zawodowe łączy z działalnością naukową. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach prawa podatkowego, ekonomicznej analizy regulacji podatkowych oraz wpływie podatków na funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce. Stypendystka projektu badawczego „Sprawiedliwość wynagradzania”. Współprowadzi zajęcia na studiach magisterskich i licencjackich z zakresu podstaw prawa, prawa podatkowego i prawa gospodarczego.
Jarosław Sekita zdjęcie
Jarosław Sekita

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Doradca podatkowy. W latach 1995 - 1996 pracownik Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Bezpośrednich i Opłat). Od 1996 pracownik merytoryczny spółki doradztwa podatkowego.

Od 2006 r. członek zarządu oraz doradca podatkowy w Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. Specjalizacja: podatki dochodowe oraz międzynarodowe prawo podatkowe. Autor książek: Opodatkowanie dochodów z udziałów i akcji Warszawa 1996, Opodatkowanie dochodów zagranicznych Warszawa 1998, Problemy podatkowe w spółkach kapitałowych Warszawa 2000, Opodatkowanie obrotu wierzytelnościami Warszawa 2005, Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z inwestowania i lokacji majątku Warszawa 2011 r., Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje Warszawa 2015 r., Rozliczanie podatku u źródła, Warszawa 2017 r., Rozliczanie dochodów z pracy pracowników polskich za granicą i pracowników zagranicznych w Polsce, Warszawa 2018, Obowiązki płatników PIT w 2020 roku. Opodatkowanie dochodów z pracy, działalności wykonywanej osobiście oraz świadczeń od samorządów terytorialnych, Warszawa 2020 r. Współautor licznych pozycji z zakresu prawa podatkowego. Autor artykułów m.in. w Rzeczpospolita, Rachunkowość, Przegląd Podatkowy. Wieloletni wykładowca dla praktyków podatkowych.
Sławomir Winch zdjęcie
dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH

Socjolog, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie organizacji i zarządzania, profesor nadzwyczajny SGH w Warszawie. Konsultant w zakresie zarządzania oraz trener zespołów w firmach produkcyjno-handlowo-usługowych. Autor ok. 20 publikacji  z zakresu negocjacji, przywództwa oraz kultury organizacyjnej w tym: Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura, Difin, Warszawa 2010; Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2016.  

Specjalizuje się w problematyce negocjacji, kultury organizacyjnej przedsiębiorstw i przywództwa. Członek Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.
mgr Anna Zielińska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Od 2015 r. związana z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest specjalistą w Wydziale Ubezpieczeń i Składek na stanowisku ds. orzecznictwa.

W swojej pracy odpowiada za rozstrzyganie spraw z zakresu zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu, zbiegów tytułów ubezpieczeń, zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, zasad ustalania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia, zasad finansowania składek, wysokości należnych składek,  zasad i terminów opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, porządkuje dane na kontach osób ubezpieczonych. Odpowiada za prowadzenie postępowań wyjaśniających i przygotowuje decyzje administracyjne.

Opinie o studiach

absolwentka studiów podyplomowych

Wybrałam studia podyplomowe z zakresu kadr i płac, ponieważ był to obszar mało dla mnie znany (na studiach i w pracy skupiałam się na bardziej „miękkich” obszarach HRowych), a jednocześnie - tym bardziej interesujący. Moim zdaniem, program studiów został zaplanowany w sposób bardzo sensowny - pozwalał na „dawkowanie” wiedzy - wprowadzanie kolejnych elementów, niezbędnych do naliczania wynagrodzeń, które łączy w sobie całą tą wiedzę teoretyczną. Dzięki takiemu rozplanowaniu przedmiotów, rzeczywiście na koniec można przystąpić do obszaru płac i wykorzystać te informacje w praktyce - co dla mnie było również świetnym sprawdzianem dotychczasowych postępów. Tak naprawdę wszystkie zajęcia uważam za udane i jakkolwiek niektóre obszary mogły być mniej interesujące dla mnie, to jednak i tak mam wrażenie, że wiedza była przekazywana w umiejętny sposób.

Zajęcia prowadzone były interaktywnie, w odniesieniu do naszych pytań oraz wówczas zachodzących zmian prawno-podatkowych. Szczególnie dobrze wspominam trzy bloki zajęć - świetny początek z prawa pracy z Panem Prof. Banasikiem - jakkolwiek to zabrzmi, te zajęcia sprawiły, że prawo pracy pokochałam jeszcze bardziej i pokazały, że to wcale nie jest „nudne”, jak wcześniej często słyszałam. Cały blok zajęć minął bardzo szybko, pozostawiając duży niedosyt i chęć do dalszego zgłębiania tego obszaru. Poza tym wszystkie poruszane zagadnienia znajdowały swoje zastosowanie praktyczne w licznych przykładach sytuacji z zakładów pracy. To było świetne ćwiczenie do zastosowania teorii w praktyce. Kolejnym blokiem - choć bardzo krótkim - były zagadnienia podatkowe. Temat dla mnie wcześniej kompletnie nieznany, zawsze uważany za zbyt skomplikowany i trudny - natomiast Pan prof. Jarosław Sekita poprowadził zajęcia w sposób bardzo przystępny, zrozumiały, a ponadto - odnosząc się do życiowych przykładów, dzięki którym można było jeszcze łatwiej przyswoić teorię. Ostatnim blokiem zajęć, który bardzo zapadł mi w pamięć, były zajęcia z naliczania wynagrodzeń, prowadzone przez Panią Agnieszkę Wachowicz. Mogłabym tutaj napisać bardzo wiele pozytywnych rzeczy - naprawdę zajęcia były bardzo przemyślane, dobrze prowadzone. Od podstaw, przystępnie. Myślę, że dla każdego, kto wcześniej kompletnie nie miał styczności z tematem naliczania płac, te zajęcia spełniły swoją rolę. Cierpliwe, dokładne wyjaśnienia, wskazywanie różnic w kontekście zachodzących wówczas zmian prawnych. Ogromnie polecam, byłam pod ogromnym wrażeniem! Na koniec raz jeszcze, chciałabym ogromnie podziękować Panu Prof. Banasikowi, Prof. Sekicie oraz Pani Agnieszce Wachowicz - serdecznie polecam zajęcia z nimi, jak i cały program z zakresu kadr i płac realizowany przez SGH. Bez wahania wybrałabym te studia ponownie!
Anna Brykczyńska
Absolwentka 7. edycji Studiów
zdjecie absolwenta studiów podyplomowych

Ja wyrażę swoją opinię o studiach podyplomowych Kadry i Płace, jako uczestnik, który ukończył wcześniej nie powiązany z tym kierunkiem studiów. Najbardziej mi się podobało to, że studia podyplomowe można było odbyć hybrydowo, z powodu ciężkich czasów pandemia, inflacja. Generalnie program SP głównie kładzie nacisk na prawo pracy, naliczanie wynagrodzeń i dokumentacja pracownicza według dzisiejszych przepisów, co jest wymagane w działach Kadr i Płace, na podstawie ofert pracy, których oglądam. Jako absolwent SP, który obecnie poszukuje stażu lub pracy na najniższym stanowisku np. asystent, bardzo polecam SP na SGH, którzy planują się przekwalifikować, z powodu tego, że są otwarci dla ludzi, którzy ukończyli różne kierunki oraz sprzyjają ludziom rozwijanie się mimo ciężkich czasów.

Kajetan Majewski
Absolwent 7. edycji Studiów

Studia „Kadry i Płace” organizowane przez SGH to najlepszy wybór. Wykładowcy to eksperci w swojej dziedzinie. Przyznam szczerze jestem osobą, które nie pracuje w kadrach ani księgowości, dlatego nie mam wiedzy praktycznej, są to dla mnie nowe zagadnienia. Wszystkie zajęcia prowadzone są na najwyższym poziomie, nie ma teorii i opisywania pojęć, a praktyczne przykłady, analiza konkretnych przypadków i rozwiązywanie zadań metodą case study. Nawet osoby nie mające styczność z kadrami są w stanie zrozumieć istotę procesu kadrowo-płacowego. Studia podyplomowe na SGH  polecam każdemu, kto chce rozpocząć swoją przygodę kadrowo-płacową, to gwarancja wiedzy i jakości kształcenia.

Elżbieta Smosarska
Absolwentka 6. edycji Studiów
Wioletta Jagło zdjęcie

Całe życie musimy się uczyć… dlatego chcąc zmienić profil swojego wykształcenia, jak również aby podnieść swoją wartość na rynku pracy, zdecydowałam wybrać się na Studia Podyplomowe Kadry i Płace. Rozglądając się, biorąc pod uwagę zakres zajęć oraz różne uczelnie, jak również markę zdecydowałam się na SGH w Warszawie. Jestem bardzo zadowolona z wyboru. Spotkałam się z bardzo miłą i kompetentną obsługą dr Jolanty Turek, sekretarzem studiów. Mimo ograniczeń związanych z pandemią, jest wiele życzliwości. Zajęcia prowadzone są w sposób interesujący, wykładowcy są ambitni, przygotowani merytorycznie. W obecnym czasie pandemii zaproponowano również dodatkowe zajęcia wg potrzeb zmian przepisów. Moim zdaniem cena jest adekwatna do jakości. Bardzo zachęcam do studiowania na tejże uczelni.

Wioletta Jagło
Absolwentka 4. edycji Studiów

Przyjazna atmosfera. Konkretni i rzeczowi prowadzący, którzy potrafią przekazać wiedzę, posiadający duże doświadczenie zawodowe z zakresu kadr i płac. Zdobyta i usystematyzowana wiedza teoretyczna i praktyczna daje możliwość rozwoju zawodowego. Polecam każdemu kto chce poznać tajniki prowadzenia kadr i nabyć umiejętność wyliczania płac.

Monika Kańska
Absolwentka 4. edycji Studiów
Basia Hejka zdjęcie

Jeśli szukasz zajęć prowadzonych przez osoby zajmujące się na co dzień tematyką kadr i płac i to nie na auli studenckiej, tylko w firmach, gdzie naliczane są płace czy rozwiązywane są zawiłości kadrowe, to Studia Podyplomowe na SGH to najlepszy wybór. Największą zaletą tych studiów są „wykładowcy”, dla których praca jest ich pasją. Ze względu na ogromne doświadczenie, wiedza jaką mają – jest imponująca a łatwość w jej przekazaniu – niesamowita. Polecam każdemu.

Basia Hejka
Absolwentka 1. edycji Studiów
„ ”

Rekrutacja

Aktualnie prowadzona jest rekrutacja na 17. edycję studiów i potrwa do 28.03.2024 r. lub do wyczerpania miejsc.

Planowane rozpoczęcie zajęć w ramach tej edycji studiów: 5–7 kwietnia 2024 r.

Studia są prowadzone w formie hybrydowej tzn. każdy zjazd odbywa się stacjonarnie z jednoczesnym 
przekazem online na platformie MS Teams dla osób, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnie. 

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem ukończenia jest zdanie egzaminów z:

 • Prawa pracy
 • Organizacji kadr w przedsiębiorstwie
 • Naliczania wynagrodzeń
 • Zasad pracy w programie „Płatnik” (warunkiem jest zaliczenie nie egzamin)

Harmonogram

Zajęcia będą odbywać się w ramach comiesięcznych zjazdów, w piątki 16:30–19:45, soboty i niedziele 9:00–17:00 (najczęściej raz w miesiącu, przy uwzględnieniu dni wolnych od pracy oraz innych świąt, tworzących tzw. długie weekendy).

Terminy zjazdów 17. edycji:

 • 05–07.04.2024 r.
 • 10–12.05.2024 r.
 • 14–16.06.2024 r.
 • 27–29.09.2024 r.
 • 18–20.10.2024 r.
 • 22–24.11.2024 r.
 • 13–15.12.2024 r.
 • 17–19.01.2025 r.
 • 21–23.02.2025 r.
 • 21–23.03.2025 r.
 • 11–13.04.2025 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 4600 zł. Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach po 2300 zł za semestr. W wyjątkowych sytuacjach istnieje też możliwość rozłożenia opłaty na 4 raty.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Róża Sokołowska
tel.: + 48 797 153 129
e-mail: rsokolo@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH
tel.: +48 607 059 397
e-mail: smoraw@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
dopisek: „Kadry i Płace”, z podaniem na kopercie numeru edycji oraz nazwiska sekretarza tej edycji

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw

 • Studia hybrydowe
 • Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w piątki 16:30–19:45, soboty i niedziele 9:00–16:05.
 • Opłata za całość studiów: 4600 zł (możliwe raty).
PARTNERZY
Sylwia Morawska zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH
tel.: +48 607 059 397
e-mail: smoraw@sgh.waw.pl

Sekretarz Studiów

mgr Róża Sokołowska
tel.: + 48 797 153 129
e-mail: rsokolo@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe