Studia Podyplomowe Menedżer Logistyki i Łańcuchów Dostaw

Studia Podyplomowe Menedżer Logistyki i Łańcuchów Dostaw rozwijają kompetencje menedżerskie w zarządzaniu logistyką i łańcuchami dostaw – jako kluczowych obszarów bezpośrednio oddziałujących na konkurencyjność – uwzględniając rolę transformacji cyfrowej, proekologicznej i prospołecznej, a także zwracając uwagę na centralną rolę potrzeb konsumenta.

Atuty kierunku
Ikona dziewczynka czytająca książkę zielona

Merytoryczny program – łączący światową wiedzę teoretyczną z perspektywą praktyki konkurencyjnie odpowiadając na wyzwania zarządzania

Żarówka z trybem ikona

Praktyczne umiejętności – rozwój wiedzy merytorycznej, kompetencji przywódczych i umiejętności negocjacji w ramach treningów menedżerskich

Ikona mówca i słuchacze

Renomowana kadra – najlepsi wykładowcy i menedżerowie – eksperci w obszarach swoich kompetencji

Dlaczego warto?

 • merytoryczna wiedza kompleksowo obejmująca problematykę zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw w konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym,
 • analiza zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych (tj. platformy cyfrowe, blockchain, cloud computing, IoT, druk 3D) w budowaniu i rekonfigurowaniu łańcuchów dostaw realizujących zróżnicowane strategie (np. zrównoważonego rozwoju) i wychodzące naprzeciw nowym trendom rynkowym (np. wymogom gospodarki obiegu zamkniętego),
 • interesujące analizy przypadków, dyskusje i przykłady praktyczne,
 • rozwój kompetencji miękkich poprzez treningi menedżerskie prowadzone przez doświadczonych, najlepszych trenerów,
 • bezcenne relacje z innymi słuchaczami stymulujące dalszy rozwój zawodowy.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Menedżer Logistyki i Łańcuchów Dostaw dostaw adresowane są do praktyków gospodarczych pragnących poznać i pogłębić wiedzę oraz umiejętności menedżerskie z zakresu zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw a także umiejętności tzw. miękkie. W szczególności zapraszamy:

 • menedżerów zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw z firm produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • zarządzających z firm logistycznych, spedytorskich, transportowych, składowych i kurierskich,
 • zarządzających pragnących rozszerzyć swą wiedzę z dziedziny logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw,
 • koordynatorów, analityków i specjalistów w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Rekomendacje

Serdecznie zapraszam do udziału w Studiach Podyplomowych Menedżer Logistyki i Łańcuchów Dostaw prowadzonych w najlepszej uczelni ekonomicznej w Polsce, czyli w SGH. Umiejętność zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw staje się dziś unikatową kompetencją pozwalającą w bezpieczny sposób zapewniać rozwój i konkurencyjność w niezwykle niestabilnych uwarunkowaniach otoczenia. Podczas zajęć poruszona zostanie problematyka cyfrowej transformacji, zrównoważonego rozwoju, czy też rekonfiguracji nakierowanej na potrzeby konsumenta. Podczas analiz przypadków rozwiązywane będą rzeczywiste problemy decyzyjne związane z zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw. W programie przewidzieliśmy niezmiernie dziś ważne treningi menedżerskie doskonalące umiejętności miękkie związane z przywództwem, organizacją pracy, podejmowaniem decyzji, coachingiem czy też ograniczaniem stresu. Proponujemy Państwu także rozwój w obszarze doskonalenia technik negocjacji w biznesie. Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszą Katedrą i dołączenia do grona Słuchaczy Studiów!

Katarzyna Nowicka
kierownik Studiów

Program

 • Logistyka i łańcuchy dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstwa
 • Transport, zapasy, składy, analiza kosztów i korzyści w logistyce
 • Obsługa klienta, customer experiance (CX), budowanie lojalności klienta
 • Zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja, logistyka e-commerce
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw – planowanie, rekonfiguracja, zarządzanie ryzykiem, pomiar efektywności
 • Technologie i platformy cyfrowe w logistyce i procesach łańcucha dostaw
 • Ekologistyka i zrównoważony rozwój w zarządzaniu łańcuchem dostaw
 • Kompetencje menedżera logistyki i łańcucha dostaw, negocjacje handlowe – trening umiejętności menedżerskich
 • Seminarium dyplomowe

Kierownik studiów

dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH
kierownik
Katedra Logistyki

Pracownik badawczo-dydaktyczny zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w SGH i kierownik Katedry Logistyki. Jej zainteresowania badawcze wywodzą się z doświadczeń zdobytych podczas kilkuletniego zarządzania łańcuchami dostaw w globalnej innowacyjnej korporacji farmaceutycznej. Problematykę badań naukowych koncentruje wokół zagadnień związanych z oddziaływaniem technologii cyfrowych na zarządzanie łańcuchami dostaw i rozwojem ich nowych modeli biznesu. Aktualnie szczególnie interesuje się rolą technologii w kształtowaniu konkurencyjności łańcuchów dostaw obiegu zamkniętego stymulujących i definiujących zrównoważony rozwój biznesu. Jest kierownikiem i wykonawcą badań oraz projektów krajowych i międzynarodowych. Ekspert KE w H2020 Commission High Level Expert Group on Open Science – Transport Research Cloud.

Wykładowcy

zdjęcie Katarzyna Nowicka
dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH

Kierownik Katedry Logistyki SGH, posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw. Od 2006 roku prowadzi badania oraz wykłady z zakresu roli logistyki i łańcuchów dostaw w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Jest zaangażowana w projekty międzynarodowe o charakterze wdrożeniowym, badania podstawowe oraz interdyscyplinarne zespoły krzewiące rozwój wiedzy na temat zarządzania łańcuchami dostaw i logistyką w Polsce i w skali międzynarodowej.

W SGH prowadzi zajęcia na temat zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw, roli technologii cyfrowych w kształtowaniu konkurencyjnych łańcuchów dostaw, nowych technologii w zarządzaniu oraz logistyki kontraktowej.
dr Joanna Archutowska

Adiunkt w Katedrze Logistyki SGH. Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGH na kierunku menedżerskim oraz studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Specjalizuje się w ekonomice infrastruktury gospodarczej, ekonomice transportu i logistyce transportowej.

Poza SGH aktualnie odpowiada za koordynację analityki ekonomicznej w komponencie kolejowym Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Jest również ekspertem Innovation and Networks Executive Agency (INEA) w zakresie analiz kosztów i korzyści przedsięwzięć infrastrukturalnych w transporcie. W przeszłości była Dyrektorem Pionu powodzi i suszy w Wodach Polskich, a wcześniej kierowała Wydziałem analiz kosztów i korzyści w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). Doradza również instytucjom państwowym oraz przedsiębiorstwom prywatnym. Jest dyplomowanym coachem (SWPS).
twarz mężczyzny
dr Marek Błaszczyk

Absolwent (1999) i wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsze doświadczenia zawodowe (1993–2000) związane są z prowadzeniem firmy rodzinnej w początkowym okresie transformacji systemowej w Polsce. Od 1996 rozpoczyna współpracę z Katedrą Zarządzania Strategicznego SGH w Warszawie.

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne ściśle związane z problematyką zarządzania strategicznego i analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Specjalizacja naukowo-badawcza dotyczy metodyki procesu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa oraz rozwoju nowych metod i procedur analizy strategicznej (m.in. analizy zasobów). Specjalizacja dydaktyczna: wykłady i ćwiczenia z przedmiotów: „zarządzanie strategiczne” oraz „analiza strategiczna przedsiębiorstwa w wymiarze międzynarodowym” realizowane na studiach magisterskich i studiach podyplomowych w SGH. Zainteresowania: wspinaczka (rekreacyjna: sportowa, skalna, tatrzańska, letnia) oraz muzyka współczesna (rockowa, blues-rockowa, southern rock – od brzmień subtelnych po muzykę pełną ekspresji).
twarz kobiety
dr hab. Marzenna Cichosz, prof. SGH

Kierownik Katedry Biznesu w Transporcie SGH. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Prowadzi badania w międzynarodowych zespołach w obszarze przedsiębiorstw logistycznych, ich innowacyjności, wdrażania technologii cyfrowych oraz transformacji w warunkach zmian klimatycznych. Szkoli jak dzięki innowacyjności budować customer experience (CX) i lojalność klienta.

Odbyła staż m.in. w Ohio State University (USA) oraz w IESE Business School (Hiszpania). Koordynator na SGH międzyuczelnianego programu Top Young 100 skierowanego do studentów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML).
twarz mężczyzny
dr Dariusz Danilewicz

Ekspert z zakresu zarządzania w instytucjach komercyjnych i administracji publicznej. Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Działalność naukowa, szkoleniowa i konsultingowa. Koordynator i ekspert w licznych projektach badawczych i wdrożeniowych w następujących obszarach: zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie organizacją, przedsiębiorczość, zagadnienia rynku pracy, edukacja ekonomiczna, rozwój kompetencji osobistych.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i artykułów naukowych z zakresu zarządzania, w szczególności zarządzania kapitałem ludzkim. Wykładowca na kilku studiach podyplomowych.
na zdjęciu Łukasz Marzantowicz
dr inż. Łukasz Marzantowicz

Adiunkt w Katedrze Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Specjalista w zakresie optymalizacji sfery łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie, wdrożenia oraz prowadzenia projektów logistycznych.

Praktyk w obszarze szkoleń, wdrażania i efektywności projektów gospodarczych, zarządzania logistyką, zakupami i produkcją. Ekspert Komisji Europejskiej w Horizon 2020, trener biznesu, recenzent, promotor. Specjalizuje się w następujących obszarach: optymalizacja łańcuchów dostaw – zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja; rachunek kosztów działań logistycznych; ryzyko i niepewność w zarządzaniu; multikryterialna analiza efektywności łańcuchów dostaw; ESG i łańcuch dostaw; budowanie modeli biznesu. Ponadto autor opinii i ekspertyz oraz wielu publikacji polskich i międzynarodowych. Kierownik lub wykonawca projektów badawczych i komercyjnych z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw i logistyki.
twarz kobiety
dr Aneta Pluta–Zaremba

Adiunkt w Katedrze Logistyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest wykładowcą na studiach magisterskich i podyplomowych, prowadzi szkolenia dla biznesu. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem modeli biznesowych i strategii łańcuchów dostaw w obliczu niepewności i nieprzewidywalnych zdarzeń a także wyzwań ekologicznych oraz zarządzania popytem w gospodarce cyfrowej.

Od wielu lat zajmuje się e-commerce, zwłaszcza organizacją nowoczesnych systemów dystrybucji i zwrotów wychodzących naprzeciw potrzebom klientów z uwzględnieniem zewnętrznych kosztów logistycznych, transformacją cyfrową przedsiębiorstw e-commerce oraz dystrybucją towarów w miastach w obliczu dynamicznie rosnącego e-handlu. Jest doradcą biznesowym i autorką licznych publikacji i prelekcji w tym obszarze.
twarz kobiety
mgr Dorota Szczakowska

Jest praktykiem specjalizującym się w optymalizacji łańcuchów dostaw oraz w reengineeringu procesów logistycznych. Jest także ekspertem z zakresu planowania taktycznego w łańcuchu dostaw. Interesuje się zarządzaniem projektami na styku logistyki oraz IT. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw w firmach produkcyjnych. W ostatnich latach odpowiadała za dział rozwoju aplikacji Logistycznych w Jeronimo Martins Polska (Biedronka), zarządzała działem rozwoju Logistyki w Empiku.

Obecnie pracuje w konsultingu w Deloitte. Odbyła studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w dziedzinie: nauki ekonomiczne, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu. Obecnie jest w trakcie badań i pisania pracy doktorskiej w Katedrze Logistyki SGH.
twarz kobiety
dr Joanna Tabor–Błażewicz

Adiunkt w Zakładzie Strategii Personalnych w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełniła funkcję dyrektora Centrum Otwartej Edukacji SGH, dyrektora w Platformie Mediowej Point Group, dyrektora akademickiego Szkoły Letniej - Summer University Warsaw, kierownika i asystenta wielu projektów z obszaru edukacji, szkoleń i zarządzania talentami, w tym również projektów e-learningowych oraz dofinansowanych z funduszy unijnych. Projekty organizowane były dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych, szkolnictwa.

Wielokrotnie prowadziła negocjacje z takimi interesariuszami jak: instytucje państwowe, firmy, uczestnicy indywidualni, pracownicy, współpracownicy, klienci. Zainteresowania naukowe obejmują: zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie talentami, zarządzanie czasem, komunikowanie i negocjowanie, doskonalenie zawodowe, dobrostan pracowników. Uczestniczyła w tworzeniu Podyplomowych Studiów Negocjacji i Mediacji w Biznesie i Stosunkach Pracy, gdzie obecnie pełni funkcję sekretarza. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach magisterskich i podyplomowych oraz zajęcia dodatkowe dla różnych grup wiekowych, w tym zajęcia praktyczne pt. „Trening negocjacji”.
twarz mężczyzny
dr Rafał Tarasewicz

Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem międzynarodowym w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Obecnie Vice President, Global Head of CFS Excellence w firmie Vanguard Logistics. Poprzednio związany wiele lat z DB Schenker, m.in. w latach 2017–2021 odpowiedzialny za operacje logistyki kontraktowej w 31 krajach w Europie i zespół 15 tys. pracowników. Współautor globalnego modelu efektywności operacyjnej DB Schenker.

Doktor nauk ekonomicznych, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, wykładowca akademicki.  Książka jego autorstwa pt. „Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw?” została nominowana w prestiżowym konkursie ECONOMICUS 2015 Dziennika Gazety Prawnej i Narodowego Banku Polskiego do TOP 10 najlepszych książek ekonomicznych w Polsce w kategorii poradnik biznesowy. Inwestor, podróżnik, były profesjonalny sportowiec (młodzieżowy reprezentant Polski w piłce nożnej), mąż i ojciec 2 córek – Łucji i Zenobii.
twarz mężczyzny
dr Paweł Warowny

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej (rozliczanie kosztów, budżetowanie), zarządzaniu strategicznym (wykorzystanie Balanced Scorecard) oraz wdrażaniu rachunkowości zarządczej w systemach informatycznych (hurtownie danych, systemy raportowania zarządczego, narzędzia Business Intelligence).

W pracy naukowej koncentruje się na rachunkowości zarządczej w zakresie rachunku kosztów, kontroli operacyjnej i strategicznej, a także w zakresie wykorzystania systemów informatycznych do realizacji funkcji rachunkowości zarządczej. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie biznesowe, które obejmuje pracę w audycie, konsultingu oraz w firmach na stanowiskach kierowniczych. W prowadzonych zajęciach dydaktycznych koncentruję się na szeroko pojętym zakresie finansów, łącząc doświadczenia praktyczne z wiedzą naukową.
zdjęcie bartosz woliński
dr Bartosz Woliński

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (doktor ekonomii – praca doktorska poświęcona była procesom transformacji ustrojowej w Chinach) i Szkoły Głównej Handlowej. Adiunkt w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, gdzie specjalizuje się w zarządzaniu organizacjami i projektami IT, cyfrowym łańcuchu dostaw i rozwoju koncepcji Industry 4.0 (szczególnie zastosowań ML/AI w zarządzaniu łańcuchem dostaw) oraz technologii IoT (w tym przemysłowych platform IoT). Równolegle, od ponad 20 lat związany jest przede wszystkim z branżą IT jako project i program manager (w firmie Philips oraz międzynarodowych firmach konsultingowych), prowadząc projekty informatyczne i doradcze na potrzeby głównie sektora przemysłowego m.in. w USA, Singapurze, Chinach, RPA i Wenezueli.

Pracował w Siemensie, gdzie był odpowiedzialny za zarzadzanie procesowe oraz współtworzył i zarządzał logistycznym Centrum Usług Wspólnych. Pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego GBS, a także dyrektora logistyki EMEA, odpowiedzialnego za rozwój struktur Centrum Usług Wspólnych składających się z centrum technologicznego (IT) i serwisów obsługujących europejskie łańcuchy dostaw chemicznej firmy PPG. Obecnie, jako dyrektor IT zarządza cyfryzacją i wsparciem technologicznym globalnego łańcucha dostaw w międzynarodowym koncernie FMCG – Imperial Brands.
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane w formule hybrydowej, co oznacza, że część z nich będzie się odbywała za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS:

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.

Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów.

Wymagania techniczne: komputer stacjonarny, laptop oraz urządzenia mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji (w przypadku braku mikrofonu, dyskusja może być prowadzona na chacie).

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na 1. edycję studiów, która zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2022 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie pod opieką promotora z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów a także zdanie egzaminu końcowego.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w piątki 16:00–20:50 i soboty 10:00–17:00, w uczelni lub online.

 • 14–15 października 2022 r.
 • 28–29 października 2022 r.
 • 04–05 listopada 2022 r
 • 18–19 listopada 2022 r.
 • 02–03 grudnia 2022 r.
 • 16–17 grudnia 2022 r.
 • 13–14 stycznia 2023 r.
 • 27–28 stycznia 2023 r.
 • 03–04 marca 2023 r.
 • 17–18 marca 2023 r.
 • 31 marca – 1 kwietnia 2023 r.
 • 21–22 kwietnia 2023 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8000 zł (opłata jednorazowa).

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć (w tym online). Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia. 

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Dorota Stryjecka
tel.: +48 22 564 93 26
e-mail: kl@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH
e-mail: kl@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Katedra Logistyki
al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Katedra Logistyki

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w piątki 16:00–20:50 i soboty 10:00–17:00.
 • Opłata za całość studiów: 8000 zł.
zdjęcie osoby w okularach
kierownik studiów

dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH
e-mail: kl@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Dorota Stryjecka
tel.: +48 22 564 93 26
e-mail: kl@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA