Studia podyplomowe Menedżer Zielonej Energetyki

Studia Podyplomowe Menedżer Zielonej Energetyki mają wspierać decydentów przy zarządzaniu kompleksowymi i długofalowymi lokalnymi projektami w zakresie wytwarzania i konsumpcji energii – szczególnie tej wytwarzanej z „zielonych” źródeł.

Atuty kierunku
Wzrost i symbol dolara ikona

Innowacyjne inwestycje – studia wypełniają lukę dotyczącą inwestycji energetycznych, w tym prosumenckich.

Mówienie i pisanie ikona

Praktyczny charakter – zajęcia przygotowują menedżerów do radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych i podejmowania efektywnych i racjonalnych decyzji

Dziewczynka czytająca książkę ikona

Elastyczna forma – atrakcyjne i zróżnicowane formy zajęć pozwalają na łączenie studentom pracy zawodowej z nauką. 

Dlaczego warto?

 • Zajęcia prowadzone są przez doskonałych praktyków mających wiedzę opartą na wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą, którą tworzą pracownicy naukowo – dydaktyczni uczelni a także uznani praktycy i specjaliści z różnych dziedzin związanych z funkcjonowaniem energetycznego.
 • Przyjazna dla uczestnika organizacja studiów w systemie hybrydowym weekendowym, pozwala łączyć naukę oraz obowiązki zawodowe,
 • Studia rozwijają myślenie strategiczne, umiejętności dokonywanie analiz, umiejętności zarządzania ludźmi, a także zdolności organizacyjne.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Menedżer Zielonej Energetyki skierowane są do osób pragnących poszerzyć lub ugruntować posiadaną wiedzę na temat zielonej transformacji energetycznej i możliwości z niej wynikającej, w szczególności do:

 • kadry menedżerskiej i pracowników (osób zarządzających przedsiębiorstwami, przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji samorządowej, kadry kierowniczej przedsiębiorstw (zakładów) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką transformacji energetycznej i zielonej energetyki),
 • kandydatów, którzy przygotowują się do objęcia zarówno stanowisk kierowniczych, jak i każdego innego szczebla w administracyjnych strukturach przedsiębiorstw, jak i urzędów centralnych oraz samorządowych, a także organizacji non–profit.,
 • absolwentów szkół wyższych (licencjackich i magisterskich).

Program

blok i. Regulacje prawne dotyczące Zielonej Energetyki – 32 godz.

 • Implementacja prawa UE w aspekcie transformacji energetycznej – przewidywane skutki – 8 godz.
 • Prawne regulacje dotyczące rozwoju OZE, ochrony powietrza i dostosowania do zmian klimatu w Polsce – 8 godz.
 • Polityka energetyczna Polski a wyzwania względem Zielonej Energetyki – 12 godz.
 • Otoczenie prawne sektora energetycznego dla rozproszonych inwestycji w energii w Polsce – 4 godz.

blok ii. Innowacyjne technologie nisko i zeroemisyjne w Zielonej Energetyce  – 32 godz.

 • Technologie OZE –16 godz.
 • Innowacyjne technologie nisko i zeroemisyjne w transporcie – 8 godz.
 • Innowacyjne technologie nisko i zeroemisyjne w budownictwie – 8 godz.

blok iii. Zarządzanie menedżerskie – 32 godz.

 • Zarządzanie menedżerskie – 8 godz.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kierowanie czasem menedżera – 8 godz.
 • Przedsiębiorstwa komunalne jako podmioty na rynku energii – 8 godz.
 • Lokalne inicjatywy energetyczne: spółdzielnie energetyczne, klastry energii, strategie działania, komunikacja wśród interesariuszy, promocja, rola liderów lokalnych (JST, przedsiębiorcy) – 8 godz.

blok iv. Finansowanie i rozwój innowacyjnych projektów w Zielonej Energetyce – 48 godz.

 • Podstawy zarządzania projektem – 8 godz.
 • Planowanie przestrzenne a rozwój rozproszonych projektów energetycznych – 4 godz.
 • Ocena oddziaływania na środowisko rozproszonych projektów energetycznych – 4 godz.
 • Ocena projektów inwestycyjnych w Zielonej Energetyce – 16 godz.
 • Programy inwestycyjne, źródła finansowania rozproszonych projektów energetycznych – 8 godz.
 • Zagraniczne modele Zielonej Gospodarki – 8 godz.

blok v. Case studies 32 godz. 

 • Dostawa i zużycie zielonej energii elektrycznej / autokonsumpcja przedsiębiorców – 8 godz.
 • Dostawa i zużycie energii cieplnej do lokalnych sieci ciepłowniczych i efektywność energetyczna (pompy ciepła) – 8 godz.
 • ESCO – 8 godz.
 • Spółdzielnie energetyczne – 8 godz.

blok vi. seminarium dyplomowe – 4 godz.

Kierownik studiów

dr Grzegorz Maśloch
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Menadżerów Samorządu Terytorialnego oraz Studiów Podyplomowych Gospodarki Odpadami. Zainteresowania badawcze: finanse publiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym, finansowania projektów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz problematyka związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 100 publikacji naukowych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. Ekspert w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych, strategii rozwoju oraz planów inwestycyjnych.

Wykładowcy

mgr Rafał Czaja
dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH

Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. Kluczowe kwalifikacje: analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa (bilansu, rachunku wyników, zatrudnienia i płac, majątku trwałego, itd.); analiza strategiczna organizacji (tworzenie strategii rozwoju organizacji) analiza budżetu gminy (dochodów, wydatków); analiza i ocena efektywności nakładów inwestycyjnych w infrastrukturze, w tym infrastrukturze logistycznej, analiza kosztów i korzyści, biznesplan i studia wykonalności projektów inwestycyjnych, ekonomia sektora publicznego, polityka gospodarcza, polityka przestrzenna, zarządzanie przestrzenią, restrukturyzacja sektora komunalnego, ekologistyka, gospodarka miejska – greek cities.

dr inż. Dariusz Korpetta

Pracownik Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjalista z zakresu samorządu terytorialnego, gospodarki przestrzennej a także infrastruktury informacji przestrzennej. Współtwórca i kierownik w latach 1998–2008 Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej SGGW.

Wykładowca na podyplomowym studium Urbanistyka i Gospodarka Przestrzenna organizowanym przez Politechnikę Warszawską oraz Podyplomowym Studium Wyceny Nieruchomości organizowanym przez SGGW w Warszawie. Działacz i doradca samorządowy – w latach 1991–1998 przewodniczący Rady Gminy Michałowice. Wykładowca na szkoleniach dla radnych i pracowników urzędów gmin w zakresie prawnych podstaw funkcjonowania samorządu gminnego i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym oraz gospodarki nieruchomościami. Przewodniczący Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Przasnysz (2006–2010) i Gminy Michałowice (od 2004).
dr Krzysztof Księżopolski
dr Eleonora Kuczmera–Ludwiczyńska

Prezes DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. Wcześniej współzałożyciel i współwłaściciel firmy Bank Modułów Kształceniowych „BMK” , przez wiele lat lidera w edukacji jednostek samorządowych Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: SGH). Specjalizuje się w teorii i praktyce sukcesu, systemach informacyjno–decyzyjnych, a także zagadnieniach dotyczących kierowania ludźmi, zarządzania czasem i zarządzania zasobami ludzkimi. Od początku swojej kariery zawodowej związana z SGH.

Posiada tytuł doktora i jest starszym wykładowcą w Instytucie Zarządzania (Zakład Zarzadzania d. Katedra Zarządzania w Gospodarce), w Kolegium Zarządzania i Finansów. Kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Pracy oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Oświatą. Do 2006 roku dyrektor Centrum Karier SGH. Wykładowca, trener, doradca i konsultant wielu  organizacji gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autorka licznych opracowań z zakresu zarządzania, wymieniona w polskiej edycji leksykonu biograficznego Who is Who (rok 2007) w gronie znanych osobistości wpływających na kształt polskiej rzeczywistości.  Współautorka książki „Jak szanować czas, organizując pracę sobie i innym”, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2009.
zdjecie Grzegorz Maśloch
dr Grzegorz Maśloch

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pełni funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Menadżerów Samorządu Terytorialnego oraz Studiów Podyplomowych Gospodarki Odpadami. Zainteresowania badawcze: finanse publiczne, zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym, finansowania projektów inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz problematyka związana z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Autor, współautor i redaktor naukowy ponad 50 publikacji naukowych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych. Ekspert w zakresie przygotowania projektów inwestycyjnych, strategii rozwoju oraz planów inwestycyjnych.

dr hab. Kamila Pronińska
dr Marek Ziółkowski

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki o Finansów Samorządu Terytorialnego od 2001 roku. W 1975 roku ukończył Wydział Ekonomiczno–Społeczny, doktorat w 1978 r.  Obszar zainteresowań badawczych obejmuje: zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym, marketing terytorialny, ekonomię środowiska, międzynarodową ochronę środowiska, problemy ekologiczne współczesnego świata.

Autor licznych publikacji z tego zakresu. Uczestnik wielu zespołów badawczych (granty, badania statutowe i własne). Promotor blisko 300 prac licencjackich i magisterskich. Kilkukrotnie wybrany przez studentów do listy „Top 10” – najlepszych wykładowców. Łączy zainteresowania naukowe z praktyką realizując projekty doradczo–szkoleniowe oraz popularyzujące wiedzę o samorządzie terytorialnym i ochronie środowiska. Od początku lat 90–tych  XX wieku konsultant metodyczny i ekspert w zakresie budowy strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor kilkudziesięciu strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych miast, gmin wiejskich i powiatów. Członek Komitetu Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej. Jego hobby to: podróże, gry karciane: brydż, kanasta, działka, grzybobranie.
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja trwa. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele 8:00–16:00, raz lub dwa razy w miesiącu.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł (możliwe dwie raty):

 • I rata – 4000 zł, płatna przy zapisie na studia,
 • II rata – 3500 zł, płatna do 31 stycznia 2024 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne.
Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

 

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Wioletta Krasuska-Wojtkowska
tel.: +48 22 564 93 02
e-mail: wkrasu@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Grzegorz Maśloch
tel.: +48 604 63 78 25
e-mail: gmaslo@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ul. Madalińskiego 6/8, budynek M, 02-513 Warszawa
tel.: +48 22 564 93 02

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7500 zł (możliwe raty).
   
Dokument
zdjecie grzegorz maśloch
kierownik studiów

dr Grzegorz Maśloch
tel.: +48 604 63 78 25
e-mail: gmaslo@sgh.waw.pl

Sekretarz Studiów

mgr Wioletta Krasuska-Wojtkowska
tel.: +48 22 564 93 02
e-mail: wkrasu@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe