Podyplomowe Studia Diagnozowanie i Ocena Sytuacji Finansowej Przedsiębiorstwa

Podyplomowe Studia Diagnozowanie i Ocena Sytuacji Finansowej Przedsiębiorstwa mają na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie rozpoznania i oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, prowadzonych na podstawie szeroko rozumianej sprawozdawczości finansowej, z uwzględnieniem zmian w otoczeniu, poprzez przekazanie wyczerpującej wiedzy teoretycznej i zdobycie umiejętności praktycznych.

Atuty kierunku
Mówienie i pisanie ikona

Wyczerpująca wiedza – kompleksowy program sprawnie łączący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi

FAQ ikona

Praktyczne kompetencje – podniesienie kwalifikacji zawodowych i merytoryczne wsparcie w podejmowaniu decyzji

Puzzle ikona

Renomowana kadra – wykładowcy akademiccy łączący wysokie umiejętności dydaktyczne z wieloletnim doświadczeniem praktycznym

Dlaczego warto?

Kompetencje, które zyskuje Słuchacz to między innymi:

 • biegłość w czytaniu i interpretacji sprawozdań finansowych;
 • sprawność w prowadzeniu analizy w ujęciu „skutek-przyczyna” oraz „przyczyna-skutek” ex post i ex ante;
 • łatwość w kojarzeniu treści sprawozdań finansowych z konkretnymi zdarzeniami operacyjnymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie;
 • zdolność przewidywania wpływu decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie i ich skutków na sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz treść jego sprawozdań finansowych;
 • umiejętność stawiania diagnozy o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ze wskazaniem przyczyn zaobserwowanej sytuacji;
 • zdolność do rzetelnej oceny sytuacji finansowej i formułowania stosownej opinii;
 • wybór rozwiązań najlepszych z punktu widzenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w bliższej i dalszej przyszłości;
 • optymalizowanie przyszłości przedsiębiorstwa w sposób zrównoważony i odpowiedzialny;
 • komfort w pracy zawodowej związany z wyborem decyzji i rozpoznawaniem ich wpływu na wyniki i sytuację finansową przedsiębiorstwa, jak również treść jego sprawozdań finansowych w wymiarze ex post i ex ante.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Diagnozowanie i Ocena Sytuacji Finansowej Przedsiębiorstwa kierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych rozwojem i doskonaleniem swojej wiedzy i umiejętności w zarządzaniu przedsiębiorstwem w sposób zrównoważony i odpowiedzialny z kreatywnym wykorzystaniem danych finansowych, zajmujących stanowiska takie jak Chief Finance Officer, manager do spraw analiz i planów finansowych, manager do spraw strategii rozwoju, kontroler finansowy, analityk finansowy, analityk biznesowy oraz przedsiębiorców zarządzających kompleksowo własną działalnością.

 

Program

I Moduł

 • Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku
 • Kompetencje psychologiczne analityka finansowego
 • Wykorzystanie nowych technologii w diagnozowaniu i ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza ilościowo-jakościowa danych finansowych
 • Cel badania a cele przedsiębiorstwa. Elementy mikroekonomii i finansów przedsiębiorstwa
 • Wstępna ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja czynników ryzyka w przedsiębiorstwie

II Moduł

 • Pogłębione badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, w tym:
  • wstępna i rozwinięta analiza sprawozdań finansowych w ujęciu ex post
  • wstępna i rozwinięta analiza sytuacji bieżącej
  • due diligence
  • analiza wskaźnikowa
  • identyfikacja przyczyn obserwowanych trendów z wykorzystaniem elementów analizy sytuacyjnej
  • identyfikacja obszarów zagrożenia z wykorzystaniem elementów analizy sytuacyjnej
  • interpretacja wyników; formułowanie wniosków o sytuacji finansowej i opracowanie strategii dalszego funkcjonowania
  • studia przypadków w warunkach równowagi i zagrożenia bankructwem
 • Analiza fundamentalna
 • Sytuacja kryzysowa przedsiębiorstwa
 • Trening analityczny

Seminarium

Kierownik studiów

dr hab. Agnieszka Cenkier, prof. SGH
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, pracownik Instytutu.

Ekonomistka z bogatym dorobkiem akademickim. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS. Od 1993 związana z SGH, gdzie uzyskała kolejno stopień doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w handlu zagranicznym i administracji centralnej.

Zainteresowania naukowe od lat koncentruje przede wszystkim na problematyce finansowania wszelkich form działalności gospodarczej, co znajduje odbicie w profilu zarówno dorobku publikacyjnego jak i oferty dydaktycznej, adresowanej do słuchaczy studiów I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych. Przedmioty związane z oceną sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw są stałym elementem prowadzonych zajęć. Autorka ekspertyz finansowych na zamówienie podmiotów rynkowych. Aktualnie zatrudniona w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji na etacie profesora SGH.

 

Wykładowcy

dr Maria Andrzejak
prof. dr hab. Krzysztof Borowski

Związany jest z rynkiem kapitałowym od początku lat 90-tych XX w. Pracował zarówno na rynkach zagranicznych, jak i krajowym. Specjalizuje się w szeroko rozumianej bankowości inwestycyjnej, a zwłaszcza w analizie technicznej i fundamentalnej, inwestycjach alternatywnych oraz finansach behawioralnych.
 

Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku eksperta w Narodowym Banku Polskim oraz profesora w Szkole Głównej Handlowej. W tym ostatnim miejscu pracy prowadzi wykłady z analizy technicznej i fundamentalnej, bankowości inwestycyjnej i finansów behawioralnych na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Jest współtwórcą projektu Giełdowa Akademia Filmowa realizowanego wspólnie z GPW w Warszawie. Autor wielu monografii i artykułów z obszaru rynku finansowego.

 

dr hab. Agnieszka Cenkier, prof. SGH
dr hab. Tomasz Cicirko, prof. SGH

Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze finansów, rachunkowości i zarządzaniu ryzykiem dzięki pracy w firmach konsultingowych, instytucjach finansowych (banki, firmy leasingowe, TFI, TUW) oraz w przedsiębiorstwach na stanowiskach menadżerskich (CFO, dyrektor), a także jako członek rad nadzorczych.
 

W pracy naukowo-dydaktycznej od ponad 25 lat koncentruje się na zarządzaniu płynnością finansową, zarządzaniu finansami, rachunkowości i controllingu. Ekspert z zakresu leasingu i adekwatności kapitałowej banków. Autor licznych publikacji. Łączy pracę naukową z praktyką gospodarczą. esie wykorzystania systemów informatycznych do realizacji funkcji rachunkowości zarządczej.

 

dr hab. Paweł Dec, prof. SGH

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Profesor SGH w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji. Obecnie kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw w SGH. Kierownik Rady Programowej Kierunku Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Członek Rady Naukowej Dyscypliny ekonomia i finanse w SGH.
 

Członek Rady Programowej Oficyny Wydawniczej SGH. W przeszłości dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, dyrektor w Zarządzie Krajowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, kierownik projektów doradczych i szkoleniowych. Specjalność i zainteresowania badawcze: restrukturyzacja i pomoc publiczna podmiotów gospodarczych, systemy wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw, upadłość podmiotów gospodarczych, analiza ekonomiczno-finansowa, finanse i struktura kapitału przedsiębiorstw, odpowiedzialność i etyka menedżerów.

 

dr Anna Grygiel-Tomaszewska
prof. dr hab. Jacek Grzywacz
Zatrudniony w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie nabyte w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach. Autor licznych publikacji naukowych, w tym podręczników i monografii z tematyki finansów i bankowości.
dr Ewa Kosycarz

Adiunkt w Katedrze Teorii Systemów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2002 r. ukończyła kurs na doradcę inwestycyjnego, organizowany przez Stowarzyszenie Maklerów i Doradców Inwestycyjnych.
 

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w SGH z przedmiotów: matematyka, finanse publiczne, finansowanie i organizacja systemu ochrony zdrowia, finansowanie świadczeniodawców w ochronie zdrowia oraz finanse. Jest również promotorem prac licencjackich i magisterskich. W latach 2016- 2019 koordynator „Szkoły Giełdowej”, kursów prowadzonych we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

dr hab. Piotr Masiukiewicz

Kierownik studiów podyplomowych SGH. Pełnione stanowiska: b. doradca prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów L. Balcerowicza; prezes i wiceprezes banków w latach 1991-2004 (w tym twórca i prezes Mazowieckiego Banku Regionalnego SA), b. wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Orgmasz, przewodniczący Rady Naukowej półrocznika Prakseologia i Zarządzanie.
 

Były redaktor naczelny miesięcznika Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, b. członek International Advisory Board serii wydawniczej monografii - Praxiology: The International Annual (USA), członek International Chamber of Commerce Paris/O. Polska, członek Rady Nadzorczej Systemu Ochrony Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości, prezes ZG Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Specjalista sanacji banków (b. przewodniczący lub członek zarządów komisarycznych). Autor ok. 350 publikacji (w tym anglojęzyczne w 20 krajach), 36 prac badawczych, ponad 100 recenzji oraz kilkunastu ekspertyz. Zainteresowania naukowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, analiza finansowa, restrukturyzacja przedsiębiorstw i banków, zarządzanie kryzysami, bankowość muzułmańska. Hobby: turystyka zagraniczna, narciarstwo, kolekcjonowanie papierów wartościowych.

 

dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna, prof. SGH

Pracownik Instytutu Zarządzania Wartością, Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości. Kierownik Podyplomowych Studiów SGH Metody Wyceny Spółki Kapitałowej, członek Komisji ds. Badań Naukowych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, członek Klubu Rzymskiego oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 

Specjalizuje się w problematyce zarządzania wartością przedsiębiorstwa, pomiarze wartości, wycenie przedsiębiorstw, jak również w problematyce oczekiwań inwestorów na rynku kapitałowym i ich implementacji do systemu zarządzania wartością. Autorka monografii i artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, współautorka wielu książek z dziedziny zarządzania wartością przedsiębiorstwa i wyceny przedsiębiorstw. Laureatka wielu nagród i wyróżnień za działalność naukową: nagród indywidualnych i zespołowych rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego w dziedzinie działalności naukowej, nagród za najlepsze książki ekonomiczne w 2011 roku i w 2013 roku, dwukrotnej nominacji do nagrody „Beta”. W 2018 roku otrzymała nagrodę Prezydenta RP: Srebrny Krzyż Zasługi za działania na rzecz rozwoju nauki.

 

dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH

Dziekan Studium Magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Katedry Geografii Ekonomicznej. Absolwentka SGH, gdzie uzyskała również stopień doktora na podstawie rozprawy „Powiązanie infrastruktury celnej z infrastrukturą techniczną w Polsce”. Rozprawę habilitacyjną poświęciła regionalizacji rynków energii.
 

Członek Senatu SGH, Senackiej Komisji Programowej oraz Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach bezpieczeństwa energetycznego, rynku energii, lokalizacji działalności gospodarczej, geografii ekonomicznej, regionalizacji i globalizacji.

 

dr Hanna Sokół

Doktor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w problematyce zmian strukturalnych, restrukturyzacji, finansowaniu przedsiębiorstw, zarządzaniu ryzykiem, bankowości. Pracownik naukowy SGH w KNOP.

Ukończyła kursy i szkolenia w dziedzinie bankowości w Holandii, USA, Hongkongu, Meksyku i Singapurze. W praktyce gospodarczej ekspert w dziedzinie restrukturyzacji w TKiD, EVIP, Multiexpert i G.I. Nywig S.A. Przez wiele lat członek rad nadzorczych: PBK S.A., KUKE S.A., Kompanii Węglowej S.A..
dr Iwona Sroka

Ekonomista i menedżer z bogatym dorobkiem na rynku kapitałowym i akademickim. Od 2018 roku w GK Murapol odpowiada za obszar marketingu, komunikacji strategicznej i relacji inwestorskich (PR&IR). Od 2017 roku członek rady nadzorczej ZUS.
 

Od 2015 r. zasiada w Radzie Dialogu Społecznego, pełniąc jednocześnie społeczną funkcję wiceprezydenta Pracodawców RP. W latach 2009 – 2017 prezes zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i izby rozliczeniowej KDPW_CCP, zaś wcześniej przez dekadę - dyrektor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach działalności społeczno-politycznej, pełniła funkcję członka Rady Dyrektorów Europejskiego Stowarzyszenia Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (ECSDA), członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim, a także członka Rady ds. Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministrze Finansów. W latach 2017-2018 członek rady nadzorczej Skarbiec TFI oraz Skarbiec Holding, a wcześniej w organach nadzorczych spółek zależnych od GPW: Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych oraz WSEinfoEngine.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. Jest adiunktem w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi autorskie wykłady na temat funkcjonowania giełdy i rynków kapitałowych.

 

dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH

Dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego SGH. Ekspert Business Education Science Group Sp. z.o.o. Zajmuje się problematyką zachowań organizacyjnych, kreatywności i innowacyjności, dopasowania do organizacji, kompetencji i postaw w miejscu pracy oraz społecznymi aspektami zarządzania kapitałem ludzkim.
 

Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA. Ekspert projektów realizowanych w ramach EFS, dotyczących kompetencji zawodowych. Jest autorką wielu artykułów naukowych i trzech monografii: „Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek-organizacja”, PWN, Warszawa 2016, „Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne”, Difin, Warszawa 2012, „Rozwijanie kompetencji twórczych”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz Eurasia Business and Economics Society. Pracę naukową łączy z doradztwem, szkoleniami i coachingiem, głównie dla kadry zarządzającej.

 

wykładowca SGH
dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, a także magister psychologii i filozofii. Pełnił funkcję kierownika i eksperta w wielu projektach badawczych finansowanych zarówno ze środków publicznych (NCN), unijnych (EFS), jak i prywatnych (sektor przedsiębiorstw).
 

Obok doświadczenia naukowego zdobytego w pracy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Northeastern Illinois University w Chicago posiada także doświadczenie w biznesie. Obecnie pełni funkcje prezesa zarządu BES Group sp. z.o.o. Od ponad 15 lat organizuje i realizuje szkolenia dla firm i administracji publicznej m.in. z: efektywnego funkcjonowania zespołów zadaniowych, komunikacji, twórczego rozwiązywania problemów, negocjacji i konfliktów, przywództwa, coachingu, czy etyki. Autor ponad 60 publikacji naukowych i ekspertyz.

 

dr Jolanta Turek

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji SGH.
 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas projektów doradczych (restrukturyzacja przedsiębiorstw, budowa strategii, optymalizacja sprzedaży, optymalizacja funkcji zakupowej) oraz będąc pracownikiem przedsiębiorstwa z sektora energetycznego (kontroling, finansowanie projektu). Naukowo specjalizuje się m.in. w zarządzaniu ryzykiem i finansach przedsiębiorstw, mass customization, przedsiębiorczości.

 

dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH

Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów. Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Biegły rewident, dyplomowana księgowa. Od 1989 r. związana z SGH. W latach 2007-2008 pełniła funkcję zastępcy prezesa zarządu w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
 

Pracowała jako członek zarządu, główny księgowy i dyrektor departamentu operacyjno-rachunkowego w NBP.
Członek Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (przedstawiciel Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Radzie PANA) w kadencji 2020 – 2023. Członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów w latach 2008 – 2017. Od 2002 roku członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od 1992 roku. Członek Komisji Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego w latach 2003 – 2007 (Komisja opracowała Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości) a następnie sekretarz Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego przy Radzie Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w latach 2007 – 2011 oraz członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Komisji Edukacji Rachunkowości, Komisji Historii, Teorii i Praktyki Rachunkowości w latach 2011 – 2015, a także członek Rady Naukowej w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce kadencja 2019 - 2023.
Autorka wielu publikacji.
Laureatka indywidualnej nagrody rektora SGH za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej i za działalność naukową. W 2017 roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej.
Zainteresowania naukowe: teoria, historia i praktyka rachunkowości jednostki; rachunkowość banków komercyjnych oraz sprawozdawczość finansowa i nadzorcza banków; rachunkowość banków centralnych; rachunkowość funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, domów maklerskich, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; rachunkowość jednostki jako systemu informacyjnego wspomagającego zarządzanie, w tym wyceny w wartości godziwej i ryzyka w rachunkowości, oraz wpływu dobrych praktyk na ład gospodarczy i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego; badanie sprawozdań finansowych oraz niezależność i etyka biegłego rewidenta, w tym badanie sprawozdań finansowych banków; notyfikacja badania sprawozdań finansowych i wykorzystanie efektów badania w podejmowaniu decyzji.

 

dr hab. Jacek Wysocki, prof. SGH

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Kierownik podyplomowych studiów Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjno-innowacyjnych. Adiunkt w Zakładzie Zarządzania Innowacjami w Instytucie Przedsiębiorstwa w SGH. Opiekun specjalności międzykierunkowej „Zarządzanie innowacjami”.
 

Ukończył Podyplomowe Studium Inwestycji z zakresu inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firm oraz Studium Doskonalenia Pedagogicznego w SGH.
Brał udział w międzynarodowym projekcie MPPD z UoC (Kolonia) w charakterze koordynatora. W latach 2011-2013 pełnił funkcję członka Komisji Rekrutacyjnej dla studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2012/2013 i 2011/2012. Był również członkiem Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych”. W latach 2003 - 2005 brał udział w projekcie badawczym MNiI (finansowanym przez KBN) pt. „Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach UE”. Był przedstawicielem młodszych pracowników nauki w Radzie Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w SGH. Współorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw”. W latach 1998 – 1999 pełnił funkcję sekretarza naukowego na Podyplomowym Studium Inwestycji w SGH.
Zainteresowania naukowe: zarządzanie strategiczne (analiza strategiczna i strategie przedsiębiorstw), przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych w warunkach gospodarki rynkowej, konkurencyjność przedsiębiorstw a źródła przewagi konkurencyjnej, analizy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw i analizy branżowe.
Zainteresowania pozanaukowe: sport, turystyka górska, nowe technologie, informatyka.

 

„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Rekrutacja trwa na 1. edycję studiów, która zostanie uruchomiona w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

Zajęcia rozpoczną się w lutym 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów,
 • obrona pracy końcowej.

Harmonogram

Zajęcia (wykłady, ćwiczenia, seminaria) odbywać się będą w formule online/hybrydowo z wykorzystaniem aplikacji MS Teams w soboty i niedziele w godz. 8.30–16.00.

Terminy zjazdów zostaną podane w późniejszym terminie.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć.

Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Magdalena Karpowicz
e-mail: mkarpo@sgh.waw.pl
tel.: +48 22 564 93 28
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 114
02-513 Warszawa

Kierownik studiów
dr hab. Agnieszka Cenkier, prof. SGH
e-mail: acenkier@sgh.waw.pl
tel.: +48 22 564 93 28

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
​Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji
Zakład badań nad bankructwami przedsiębiorstw

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe.
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 8:30–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 6500 zł.
Kierownik studiów

dr hab. Agnieszka Cenkier, prof. SGH
tel.: +48 22 564 93 28
e-mail: acenkier@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Magdalena Karpowicz

tel.: +48 22 564 93 28
e-mail: mkarpo@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA